Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEURONÁNÍ SÍTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEURONÁNÍ SÍTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA"— Transkript prezentace:

1 NEURONÁNÍ SÍTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA
CNES, květen 2015

2 Obsah přednášky Co je to neuroligvistika a oč usiluje
Jaký je současný stav NL poznání Srovnání Zj a Oj - podobnosti a rozdíly v mozkovém zpracovávání Zj a Oj Badatelská témata v souv. Se Zj: lateralita hemisférická, lateralita ruky afázie Zj akvizice Zj

3 Neurolingvistika Patří mezi kognitivní neurovědy = na hranici přírodních a humanitních věd Jazyk nahlíží jako materiální, biologickou, orgánovou záležitost ne jako záležitost abstraktního konceptu mysli Cíl: vysvětluje jazykové chování ve smyslu aktivity mozku = nauka o vztahu mezi jazykem a mozkem, zkoumající: a) jazykový systém v mozku zdravém (neurolingvistika) b) jazykový systém v mozku narušeném (lingvistická afaziologie/ klinická lingvistika) X Studium jazykových procesů v mysli (psycholingvistika)

4 Interdisciplinarita NL
Provázané obory: psychologie, filosofie, chemie, antropologie, umělá inteligence, počítačová věda, psychiatrie, lingvistika, biologie, fyzika ad. Nejblíže jí jsou: Obecná lingvistika, neuropsychologie, neurologie + neuroradiologie klinická afaziologie (u nás klinická logopedie) - výzkum, diagnostika a terapie jazykových poruch

5 Vymezení NL Neurolingvistika se zabývá vztahem mezi:
jazykovými a mozkovými strukturami (2D, 3D) – „jevy“ a „stavy“ jaz. reprezentace a jejich lokace v mozku – elokventní kortex b) jazykovými a mozkovými procesy – „aktivace“ = přenos nerv. signálu Jaz. komputace, procesy = jazykové zpracovávání – elokventní nervové trakty Neurolingvistika hledá neuronální koreláty jazykových struktur a procesů ve smyslu neuronálních struktur a procesů

6 Předmět neurolingvistiky
Neurolingvistika zjišťuje, jak mozek jazyk: 1. osvojuje - akvizice j. 2. ztrácí – j. poruchy 3. zpracovává – j. produkce a komprehenze (porozumění) přičemž tyto procesy se týkají: všech MODŮ JAZYKA: orální, auditorní, optický, motorický (grafomotorický) = mluvení, psaní, čtení, neverbální mody (znakový j., gestika, posturika, mimika) + Vnitřní řeč a dílčích suprocesů všech JAZYKOVÝCH ROVIN (fonetika až diskurs) SMYSLEM NL JE: Přijít s vlastní, neurální teorií j. založenou na experimentálním exaktním výzkumu Validovat kategorie, pojmy a principy teoretické lingvistiky neurofyziologickými a neurozobrazovacími metodami Být užitečná (efektivně aplikovaná) při testování, diagnostice a terapii jazykových poruch

7 Co o vztahu jazyka a mozku víme
Můžeme vědět jen to, co umíme technicky zobrazit a smysluplně interpretovat Co chceme vědět a co zjišťujeme? CO, KDY, KDE, JAK, KUDY (ODKUD KAM), PROČ nastává v mozku v souvislosti s jazykem CO – jazykové struktury a procesy KDY – časový průběh jazykových procesů KDE – lokalizace j. procesů v mozku – neuroanatomické jazykové mapy KUDY – jaký je směr průběhu neuronální aktivace při j. zprac. JAK – způsoby zapojení mozkových struktur do jazykového zpracovávání PROČ – z jakých důvodů probíhá zpracování tak, jak probíhá

8 „Řeč“ - PRODUKCE VE SMYSLU TVORBY HLASU A ARTIKULACE

9 „Sluch“ – ústrojí pro auditorní percepci akustických složek řeči porozumění ve smyslu PERCEPCE

10 JAZYKOVÉ TRAKTY A STRUKTURY jazykové zpracovávání ve smyslu plánování řeči (produkce) a porozumění jazyku (komprehenze) 3D zrobrazení předchirurgického fMRI a DTI u epileptického pacienta Modré a zelené oblasti zobrazují jazykové trakty pomocí DTI

11 DTI POHLED NA ARCUATUS FASCICULUS
11

12 TRAKTOGRAFIE Arcuatus fasciculus –SPOJ PŘEDO-ZADNÍ Oblouk uprostřed - Corpus callosum – SPOJ LEVO-PRAVÝ (hemisferální) 12

13 NL model jazykového zpracovávání dnes

14 Price – 2012 review and summary fMRI+PET za posl. 20 let

15

16 ZNAKOVÝ JAZYK - VLASTNOSTI
Zj neslyšících je přirozený jazyk s komplexní jazykovou strukturou obdobnou mluveným jazykům slyšících osob (OJ) Klíčové jazykové rysy (univerzálie) identifikované v mluvených jazycích byly rovněž identifikovány v Zj Zj nejsou pouze gestickými systémy Zj nejsou manuálními deriváty Oj okolní komunity = je to orálnímu jazyku rovnoprávný jazyk vč. všech reprezentačních úrovní: fonologie ve smyslu sublexikální struktury, morfologie (struktura na úrovni slova) syntaxe (struktury na úrovni vět) Neslyšící komunity ve světě používají Zj, které jsou vzájemně téměř nesrozumitelné a současně nezávislé na okolních Oj – Individuální znakové jazyky

17 Srovnání Zj a Oj ORÁLNĚ-AUDITORNÍ JAZYK
Artikulace je spojena s respirací a oscilací Artikulátory jsou většinou skryté a drobné Recipient nepotřebuje mluvčího vidět Vysoké časové, nízké prostorové rozlišení Objekty percepce jsou akustické události Auditorní reprezentace většinou závisí na arbitrárním spojení symbolu a referentu Gestikulace je používána zejm. pro ukazování Vhodné pro segmentované, lineární, kombinační a kategorické kódování ZNAKOVÝ JAZYK Produkce je neoscilační a není svázána s respirací artikulátory jsou viditelné, velké a párové Percepce – znakující musí být vidět Vysoké prostorové, nízké časové rozlišení Objekty percepce jsou viz. události Potenciál pro IKONICKOU reprezentaci, simultaneita Možnosti mimeze

18 CHARAKTER ROZDÍLU MEZI ZJ A OJ
Zj a OJ jsou srovnatelné ve smyslu jejich jazykových funkcí a jsou schopny plnohodnotně nést tutéž informaci - obě modality jazyka mají hierarchickou strukturu na sublexikální a frazální rovině a používají rekurzivní pravidla - To ale neznamená, že modalitní rozdíly mezi Zj a OJ jsou triviální Zj a Oj se radikálně liší v tom, jak je jejich jazyková struktura implementována v produkci a percepci Zj a Oj má jinou škálu strukturních možností než Oj: Zj je percipován vizuálně a artikulován manuálně Zj používá vizuální obrazy, prostorové kontrasty a zejm. manuální pohyb - akce rukou, horní části těla a obličeje pro percepci a komprehenzi způsobem, který není dostupný pro Oj KDE JSOU TEDY MODALITNÍ ROZDÍLY? využití prostoru ikoničnost možnost simultaneity vyjádření Lillo-Martin DC1, Gajewski J1. Závěr: přes zjištěné rozdíly je gramatika lidského jazyka univerzální a modalitně nezávislá TOTO JSOU POUZE ROZDÍLY NA ÚROVNI „ŘEČI“ VE SMYSLU PAROLE, NIKOLI NA ÚROVNI JAZYKOVÉHO SYSTÉMU „LANGUE“ JSOU TO ROZDÍLY MODALITNÍ

19 Využívání prostoru ve Zj
Prostor slouží v ZJ k vyjadřování důležitých gramat. fcí Může být používán: TOPOGRAFICKY – mapuje pozici a orientaci objektů nebo osob v reálném prostoru b) pro KLASIFIKÁTORY - třída pohybů ruky, které kódují fyzické vlastnosti a prostorové rysy slovních referentů - např. tvar, orientace a pohyb c) BEZ VZTAHU k reálné pozici nebo orientaci referenta Např. ve větě ‘On jí zavolal (He phoned her)’ se sloveso pohybuje z lokace připsané slovu „On“ do lokace připsané slovu „Ona“ – prostor je užíván „referenčně“

20 Využívání prostoru ve Zj
Zpracovávání prostoru obecně je podporováno do určité míry LH, ale obvykle se přisuzuje dominantně RH RH pariet. aktivace je také pozorována u slyšících neznakujících při popisu prostorových vlastností nových tvarů Neville et al. – LH komprehenze psaných vět u slyšících neznakujících, ale bilater. komprehenze Zj u slyšících rodilých znakujících Bilateral. aktivace pro Zj může být způsobena unikátními rysy Zj, zvl. PRÁVĚ využíváním prostoru Tato a podobné studie kladou důl. otázky o specifičnosti zpracovávání kognitivních domén (prostor, jazyk) ? měly by deficity RH postižených pacientů být považovány za jazykové, nebo nejazykové?

21 Proč studovat znakové jazyky? Hledáme JAZYKOVÉ UNIVERZÁLIE
Studium ZJ = silný nástroj pro zkoumání OBECNÉ neurobiologie jazyka, zejm. s ohledem na hemisférickou specializaci a dominanci, neuronální plasticitu a podíl symbolických, motorických a jazykových procesů na jazyce (Emmorey, 2002; MacSweeney et al., 2008; Emmorey and McCullough, 2009). PRÁVĚ DÍKY CHARAKTERU ROZDÍLŮ MEZI ZJ A OJ nabízejí studia Zj z hlediska JV, PL, afaziologie a zobrazovacích metod jedinečné poznatky o základních rysech jazyka obecně a kapacitě člověka k jaz. Zprac. Jedny ze zásadních důkazů biologické determinace jazyka pocházejí právě ze srovnávání Oj a Zj Při tomto srovnávání pracujeme z mezijazykové perspektivy – „cross-linguistic descriptive approach to data“ = HLEDÁME LINGVISTICKÉ PRIMITIVY = NEJMENŠÍ JEDNOTKY J. ZPRACOVÁVÁNÍ = UNIVERZÁLIE LID. JAZYKA - pro všechny jazyky a všechny j. mody/kanály

22 Hledáme JAZYKOVÉ UNIVERZÁLIE
JESTLIŽE je znakový jazyk percipován vizuálně (znaky jsou vizuospaciální), očekávali bychom, že bude zpracováván PH (jelikož ta slouží zpracovávání informací vnímaných v prostoru), a tedy že neangažuje LH (která dominantně zpracovává Oj) Na základě 20 let výzkumů je ale jasné, že ZJ je zpracováván stejně jako orálně-auditorní jazyk, a to v LH fronto-temp. perisilviánním okruhu JESTLIŽE je LH specializována pro Zj i pro Oj, mohla by být vrozeně predisponována pro jazyk nezávisle na jeho modalitě ZJ jsou tedy příkladem / podkladem pro argumentaci o existenci jazykových univerzálií Sign Language In The Brain (Hickok, Bellugi, Kilma, 2001)

23 JAK VYPADAJÍ JAZYKOVÉ UNIVERZÁLIE V ZJ?
Většina toho, co víme o neurobiol. základech jazyka, pochází ze studií mluvených jazyků: Studem Zj můžeme zjistit, zda to, co o jazyce víme, je charakteristikou jazyka per se, nebo jen jazyka v některé z jeho modalit ZDA modality jazyka mají důsledky pro nerv. systém podporující jazyk Zj jsou používány jako ZÁKLAD DOKAZOVÁNÍ pro j. teorie urč. typu Proč? Protože odrážejí: A) modalitně nezávislé rysy jazyka X B) modalitně specifické rysy jazyka

24 HEMISFÉRICKÁ DOMINANCE A ZJ The cognitive neuroscience of signed language Rönnberg J1, Söderfeldt B, Risberg J. Průřezová studie hemisférické dominance: Studia lézí – LH je dominantní pro percepci a produkci Zj u afatiků stejně jako u afatiků Oj Závěry: nejazykové vizuospac. funkce mohou být disociované od prostorových funkcí pro jazyk Zobrazovací data podporují studie lézí – potvrzení dominance LH Data ale také potvrzují jistou roli RH ve zpracovávání Zj roli pro aktivaci neurofunkčních vzorců v mozku hraje nrzká akvizice ZJ i Oj Behaviorální data o zpracovávání Zj v pracovní paměti (kognitivní systém důležitý pro percepci a produkci jazyka) naznačují existenci efektu fonologické smyčky analogického tomu pro zpracovávání Oj Brain Lang. 2010 Jan;112(1): doi: /j.bandl Epub 2009 Jul 2.

25

26 LATERALITA A ZJ Studie lézí: poškození LH vede k závažnému poškození zpracovávání Zj (afázii), zatímco RH poškození nikoli Zda se používá k produkci znaku levá nebo pravá ruka má malý vliv na aktivaci této LH sítě !!! = Komprehenze obou modalit j. aktivuje L STG a S a L IFG Srovnání komprehenzí Zj/Oj zdůraznilo rozdíly odrážející odlišnost senzomot. Procesů zpracovávání: Zj aktivuje více při zpracovávání pohybů post. mid. temp. gyry oboustranně Oj aktivuje více při auditorním zpracovávání ST kortexy Uživatelé Zj používají ikonické lexikální znaky bez zhodnocování jejich motivovanosti není důkaz pro roli ikoničnosti v akvizici znaků rodilými mluvčími Zj ner. systémy podporující Zj nejsou ovlivněny ikoničností I když znaky představují gesta, která by neznakující mohl označit jako ikonická, neovlivňuje to zpracování znaků u znakujících mluvčích ??? jak znakující zpracovávají nejazyková gesta

27 Hemisferické asymetrie u slyšících mluvících při zpracovávání gest
= hemisf. organizace gramatických aspektů jazyka je nezávislá na modalitě – není ovlivněná tím, že Zj obsahuje signifikantní míru vizuospaciálního zpracovávání Protože artikulace Zj je značně pomalejší než Oj, je existence jaz. deficitů Zj po LH poškození svědectvím PROTI názoru, že lateralizace jazyka je prostou funkcí obecných LH tendencí k rychlému časovému zpracovávání Komprehenze po unilat. lézích u znakujících jako funkce aktivity hemisfér a temp. laloku BÍLÁ: TEMP. LALOK INTAKT ŠEDÁ: TEMP. LALOK ZASAŽEN Nahoře: jednoduché znaky Uprostřed – jednoduché věty Dole – komplexní věty

28 Téměř všichni praváci mají LH dominanci pro jazyk
DOMINANCE RUKY A ZJ Hand dominance for signing: clues to brain lateralization of language Vaid J, Bellugi U, Poizner H. Téměř všichni praváci mají LH dominanci pro jazyk Zj jsou dobrým materiálem pro zkoumání spojení mezi dominancí ruky a hemisférickou specializací pro jazyk, protože v Zj jsou právě ruce artikulátory jazyka Zkoumal se výkon pravé a levé ruky u rodilých mluvčích ASL při zrychlené produkci znaků pro jednu ruku Byly zjištěny opačné vzorce asymetrií ve výkonu ruky u praváků a leváků, ale leváci byli více flexibilní ve znakování svou nedominantní rukou Acta Psychol (Amst). 2000 Dec;105(2-3):

29 Proč studovat znakové jazyky neurolingvisticky
Proč studovat znakové jazyky neurolingvisticky? Hledáme JAZYKOVÉ UNIVERZÁLIE Studium rozdílů může odhalit, jak vokálně-auditorní X vizuálně-manuální rysy jazyka ovlivňují jeho neuronální podklad Visual.-manual. modalita umožnuje škálu ikonické nearbitrární exprese: akce (místo sloves), lokace (místo prepozic), tvary (místo adjektiv) PET studie (Emmorey et al., 2011) – zda tyto biologické rozdíly mají vliv na neurální substráty, které podporují produkci akčních sloves nebo prostorového jazyka – neslyšící ASL a slyšící neznakující tvořili akční pantomimické znaky nebo ASL slovesa v reakci na obrázky souvisejících nástrojů a objektů Tvorba ASL sloves zapojovala L IFG kortex, ale když neznakující produkovali pantomimu pro tytéž objekty, nevznikla žádná frontální aktivace + Obě skupiny zapojovaly L pariet. kortex během pantomimy Závěr: produkce pantomimy X ASL sloves (byť i těch, co se pantomimě podobají) angažují odlišné neurální systémy – systémy pro praxii X systémy pro jazykové funkce

30

31 A – tvorba pantomimických znaků neslyšícími – LIFG
D- tvorba podobných pantomimických znaků u slyšících neznakujících – nezapojení LIFG B- lexikální znaky aktivují ATL C – méně specifická konstrukce s klasifikátorem E –klasifikátor místa a pohybu aktivuje bilat. Pariet. Kortex, lexikální znaky ne Poeppel D et al. J. Neurosci. 2012;32: ©2012 by Society for Neuroscience

32 Proč studovat znakové jazyky neurolingvisticky
Proč studovat znakové jazyky neurolingvisticky? Hledáme JAZYKOVÉ UNIVERZÁLIE STUDIE 2 (Emmorey and Herzig, 2003). – neslyšící ASL plnili úkol popis obrázku – pojmenovávali objekty nebo produkovali prostorový klasifikátor (tvar ruky indikuje typ objektu a jeho umístění a pohyb ruky ikonicky a postupně popisuje pohyb a lokaci referenčního objektu) Produkce obou lex. znaků a morfémů pro typ objektu angažuje LIFG kortex = PODOPORA PRO HYPOTÉZU, ŽE KLASIFIKAČNÍ TVARY RUKOU JSOU KATEGORIÁLNÍ MORFÉMY – které jsou zpracovávány LH jazykovými oblastmi Lexikální znaky navíc aktivovaly ATL mnohem více než konstrukce s klasifikátory = zvýšené sém. zpracovávání Lokační i pohybové komponenty konstrukcí s klasifikátory aktivovaly bilat. SPG, ale ne LIFG = tyto komponenty NEJSOU LEX. MORFÉMY Biologicky založená IKONICITA objevená v znakových jazycích mění neurální základy pro prostorově zpracovávaný jazyk ale ne pro akce k vyjadřování lexikálních sloves

33 Zj a sítě pro komprehenzi a produkci (a) pasáže z překladu AJ věty ‘The cat sat on the bed’ do BSL 1: lexikální znak pro BED 2: klasifikátor pro BED (plochý objekt) v prostoru 3: lexikální znak pro CAT (ikonické povahy – kočka má fousy). 4: klasifikátor pro CAT (malé zvíře) umístěný na klasifikátoru pro BED (b) (i) Regiony aktivované při BSL komprehenzi věty u neslyšících rodilých mluvčích (ii) Regiony aktivované audio-viz. komprehenzi AJ věty u slyšících neznakujících mluvčích (c) Regiony aktivované během produkce ASL více (neslyšící znakující) než u slyšících neznakujících mluvčích – mluvená AJ = L SPMG a L sup. pariet. lalok

34 Fonolog. zpracování Zj a Oj a) Znaky mohou být popsány z hlediska 3 fonol. parametrů: tvar, umístění a pohyb - znaky BSL pro JMÉNO a ODPOLEDNE se liší pouze v umístění. To je analogické minimálnímu páru typu bod-hod v čj. b) úkol: participanti měli rozhodnout, zda i) se AJ slova pro dva objekty rýmují, ii) se BLS znaky pro dva obrázky objevují ve stejné lokaci (PIG a WITCH se oba znakují na nose) a iii) zda obrázky byly totožné c) aktivace k úkolu během: i) lokační úlohy u neslyšících, ii) rýmové úlohy u neslyšících, iii) rýmové úlohy u slyšících Nezávisle na jazyku nebo statutu (slyšící-neslyšící) byly tedy aktivovány velmi podobné sítě.

35 ZRCADLOVÝ SYSTÉM A ZJ A human mirror neuron system for language: Perspectives from signed languages of the deaf Knapp HP1, Corina DP. Teorie zrcadlového systému tvrdí, že jazyk se vyvinul jako lidský analog makačího zrdcadlového systému, který tato zvířata využívají pro percepci a produkci akcí (Arbib M.A. 2005, 2008 ad) Jestliže jedinečný zrcadlový systém prostředkuje pozorování a produkci jazykových i nejazykových akcí, pak můžeme dojít k třem predikcím: Poškození zrcadlového systému by mělo neselektivně narušit Zj i nejazykové zpracovávání akcí V rámci domény Zj by daný lokus zrcadlového systému měl prostředkovat percepci i produkci současně Zrcadlový systém by měl podporovat soubory pohybů, které tvoří „slovník akcí“ pro znakové jazyky Potvrzení pro tyto hypotézy je ale jen částečné Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci. 2014;5(4):

36 Jak se studují jaz. univerzálie za použití Zj – afaziologicky Sign Language In The Brain (Hickok, Bellugi, Kilma, 2001) Tato studie 20 let zkoumala skupiny znakujících, které utrpěly zranění RH nebo LH a hodnotila jejich porozumění a produkci ? zda mozkové regiony, které tvoří a zpracovávají znakový jazyk jsou stejné jako pro OJ studie hodnotila míru rozumění a produkování znaků Výsledky podporují teorii: - dezorganizované znakování a poškoz. komprehenze byly podobné jako u slyšících s Wernickeovou af. – a také bylo poškození Wern. arey - u subj. s produkčními problémy a nepoškozenou komprehenzí – projevy jako u Brocovy afázie – a také byla pošk. Brocova area Znakující s postižením RH měli plynulou a přesnou produkci, což zcela vyvrací hypotézu, že by Zj mě být zpracováván RH Závěr: LH je dominantní pro zpracovávání Zj stejně jako OJ Oba systémy používají převážně vlevo lateralizovanou perisylviánní síť

37 Afázie znakového jazyka
Horní panel – pacient ukazuje větu “We arrived in Jerusalem and stayed there.” Dolní panel – zdravé kontroly Pacient nedokáže správně řídit prostorovou orientaci znaků Směr správných znaků a afatických znaků je naznačena nahoře vlevo v každém panelu (Bellugi et al., 1989) Deficity znakování u osob s kongenitální hluchotou, kt. se učily Zj od narození a později utrpěly lézi v jazyk. oblastech LH Poškození LH vedlo ke stejným potížím se znakováním, jako mají afatičtí uživatelé Oj po srovnatelných lézích 37

38 Stimulační studie - chyby při stimulaci SMG:
Stimuly uprostřed (postel, bonbony, prase), správné znaky – vpravo chybně produkované znaky po stimulaci: chyby v pojm. objektů, opakování znaků, opakování neznaků

39 Parafázie a paragramatismy v Zj
ASL s LHD A – fonologické parafázie: Vlevo správně, vpravo chybně s pošk. LH - chyba v pohybu a chyba v pozici znaku B – morfologické parafázie: chyba v čase – špatné použití morfému

40 Afázie u Zj Úloha na prostorovou kognici = překreslit obrázek (panel uprostřed) Nahoře - 4 znakující afatici s LHD Dole - 4 neafatických znakujících RHD RHD znakující měli větší poškození než LHD – disociace mezi jazyk a nejazyk. vizuospac. funkcemi = funkční organizace kog. systémů je do urč. míry modulární Moduly jsou organizovány s ohledem na reprezentační vlastnosti systémů: (gramatické v. prostorové reprezentace) – nejsou tedy organizovány podle fyzických vlastností stimulů (např. vizuospac. v. temporální vlastnosti) Zj angažuje oblasti podílející se na zpracovávání percepce obličejů a biologického pohybu – tyto regiony hrají zvl. roli v jaz. zprac. rodilých znakujících

41 Vliv věku akvizice jazyka MOZKOVÁ ANATOMIE SLYŠÍCÍCH A NESLYŠÍCÍCH SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA TOM, JAKÝ JAZYK OSVOJOVALI JAKO PRVNÍ Studie srovnávající mozek Zj a Oj se zabývaly dětmi, které užívaly Zj od narození Ale 95% populace neslyšících se rodí slyšícím rodičům, kteří užívají jako první jazyk své orální komunity na základě odezírání ze rtů Odezírání ze rtů neumožnuje plný přístup k řečovému signálu, protože mnoho artikulátorů není viditelných = nejsou vystaveny Zj okamžitě, často je to až za senzitivní periodou = nerodilí neslyšící, kteří se učí Zj, jsou popisování jako ti, co nemají „raný jazyk“ Znamená to, že studie porovnávající slyšící rodilé a nerodilé znakující zkoumají záležitosti akvizice L2, nikoli L1 - následky pozdní akvizice L1 - Behaviorální studie – slabý výkon v užvání Zj u neslyšících nerodilých znakujících ve srovnání s rodilými znakujícími

42 Vliv věku akvizice jazyka
Mateřský jazyk či jazyk, kterému jsme vystaveni jako prvnímu, TJ. raná jazyková zkušenost, ovlivňuje naši mozkovou anatomii = věk akvizice L1 nezávisle na modalitě je klíčový pro další osvojování j. brzká vystavenost jazyku je nezávisle na modalitě nutná pro ustavení neurální infrastruktury pro podporu jazyka ve smyslu L1 i L2 ad. NESLYŠÍCÍ A SLYŠÍCÍ OBECNĚ MAJÍ ODLIŠNOU MOZKOVOU ANATOMII V oblasti auditorního kortexu - rozdíly v objemu bílé hmoty mozkové - rozdíly v rozsahu šedé hmoty mozkové v jazykových oblastech v LH specificky podle toho, kdo měl Zj jako mateřský jazyk a kdo ne

43 Vliv akvizice

44

45 Studie slyšících osob s neslyšícími rodiči
Tyto děti jsou vystaveny Zj jako mateřštině L1 Současně jsou vystaveny Oj okolní slyšící populace Kontrastivní studie Zj a Oj u těchto osob – sdílení neurálních systémů Oj a Zj ALE: neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů mají odlišný jazykový vstup od rodičů - velká heterogenita v jejich užívání a míře profesionality při Zj Přesto mnohé tyto děti JSOU plně vyvážení BIMODÁLNÍ BILINGVÁLOVÉ (Zj, Oj) To umožňuje přezkoumávat unikátní NL a PL závěry o bilingvalismu Např.: je jaz. zpracování jedné modality ovlivněno znalostí jazyka jiné modality? Většina výzkumů se zaměřuje na vliv Zj na zpracovávání Oj: Sledují se rozdíly mezi těmito dětmi a slyšícími neznakujícími v užívání řečových gest a verbálních popisů prostorových vztahů Snahy odlišit vliv hluchoty od vlivu znalosti Zj: Slyšící lidé alokují vizuální pozornost do centrálních regionů v prostoru Neslyšící lidé alokují viz. pozornost šířeji bimod. bilingválové i neslyšící jsou více citliví k viz. pohybům než slyšící

46

47   Manuální žvatlání u neslyšících dětí s neslyšícími rodiči ve srovnání s manuálním žvatláním u slyšících dětí Žvatlání bylo hodnoceno bodováním pozic ruky a tvarů, které vykazovaly nějakou podobnost s ASL U neslyšících batolat narůstal počet smysluplných tvarů ruky s procentem manuální aktivity mezi 10 a 14 měsíci věku Slyšící děti vychovávané slyšícími a mluvícími rodiči takové pohyby neprodukují 47

48 SHRNUTÍ ODLIŠNOSTÍ NEUR. ORGANIZACE ZJ A OJ
Aktivace pro Zj je více rozptýlená a méně robustní než u Oj = větší síť aktivních regionů a také vyšší interindiv. variabilita Aktivace ve ventrálních částech okcip-temp. kortexů, zejm. STG RH, jsou znatelně větší u neslyšících než u slyšících mluvčích Oj – aktivace dorz. pasáží temp. laloku má více aktivovaných clusterů než u Zj Zj - větší aktivace post. a ant. částí IFG – BA 45,6 a také celá insula, vč. post. části (u slyšících jen ant. část) Zj - podstatně větší aktivace mozečku, IFG a post. insuly a robustnější aktivace okcipito-temporální a ST kortexů = produkce Zj jako mateř. aktivuje klasické jazykové oblasti, ale neur. organizace jazykového zpracovávání není zcela identická s orálním jazykem

49 fMRI srovnání A,B – uživatelé ASL C,D – uživatelé AJ A,C – pohled na LH, zejm. Brocovu areu B,D – pohled na RH vč. mozečku a okcip. A pariet. kortexu Barevná místa podle škály značí počet subjektů s touto aktivací

50 Jazykové regiony mozku jsou specializované.
Ale ne pro mody jazyka, nýbrž obecně pro reprezentaci symbolické komunikace Studie lézí a NZ ukazují, že ner. systémy, podporující Oj a Zj, jsou podobné = dominantně LH perisylv. Sítě V obou skupinách aktivovány klasické jazykové oblasti vč. post. Br.a., ant. insuly, premotorického kortexu a post. částí ST kortexu = neurální organizace Zj a Oj je podobná, ač jsou si oba znakové systémy velmi nepodobné = neurální organizace jazyka je modalitně nezávislá ROZDÍLY: Aktivace IFL a STG a d. oblastí jsou paralelní, ale jsou rozdíly ve zpracovávání (processing)

51 Děkuji za pozornost a přeji krásné prázdniny


Stáhnout ppt "NEURONÁNÍ SÍTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google