Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém a systematika daní v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém a systematika daní v České republice"— Transkript prezentace:

1 Systém a systematika daní v České republice
Michal Radvan

2 Pojem „daň“ Daň je povinná, zákonem předem sazbou stanovená částka, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu bez ekvivalentního protiplnění část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu. => pojem „daň stricto sensu“

3 Požadavek zákonné úpravy vybírání daní
Článek 11 odst. 5 LZPS: Daně a poplatky je možné ukládat jen na základě zákona.

4 Pojem „poplatek“ Poplatek je peněžitou dávkou stanovenou zákonem, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů.

5 Pojem „cena“ Poplatek za soukromoprávní statek
Nemusí být ukládána ve formě zákona Respektuje skutečnou cenu služby Je možné stanovit ji dohodou

6 Pojem „berně“ Pod pojmem berně rozumíme daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy, příslušenství a další dávky, které jsou příjmy veřejných fondů. Srov. § 1 odst. 1 ZSDP – pojem „daň lato sensu“

7 Funkce daně Fiskální - je převažující; jejím účelem je zajistit příjmy státu a dalších veřejnoprávních korporací (Lafferova křivka) Regulační - prostřednictvím daní a prostřednictvím přesouvání peněžních prostředků v odpovídajících proporcích mezi ekonomickými subjekty a veřejným fondem nastává korektura příjmů.; daň může sloužit k ovlivňování ekonomiky jako celku nebo může ovlivňovat hospodářství selektivně Stimulační - představuje využití daňových nástrojů s cílem ovlivnit činnost ekonomických jednotek a tempo jejich rozvoje

8 Konstrukční prvky daně
Daňový subjekt Objekt zdanění Základ daně Sazba daně Korekční prvky Rozpočtové určení daně Správce daně Podmínky placení

9 Subjekt daně Poplatník daně – osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani Plátce daně – osoba, která je ze zákona a pod vlastní majetkovou odpovědností povinna daň vypočítat, vybrat ji od poplatníka nebo mu ji srazit a odvést ji správci daně Další osoby – např. nástupce, ručitel

10 Objekt zdanění = předmět daně
Představuje hmotněprávní skutečnost, se kterou zákon spojuje daňovou povinnost. Ve většině případů se odráží v označení daně. - důchody, vlastnictví nebo dispozice s majetkem, spotřeba apod.

11 Základ daně Stanoví kvantitu objektu daně.
Jedná se o konkretizaci objektu zdanění. Ze základu daně je vyměřena daň. Stanoví se podle účetní závěrky, hrubé mzdy, úředního odhadu apod. Jednotkou míry může být např. množství, hmotnost, peněžní jednotka atd.

12 Základ daně - pokračování
Daňové minimum stricto sensu: stanovení mezní velikosti daňového základu, pod kterou se daň nevybere lato sensu: vymezení pevné částky, o kterou se sníží základ daně Minimální základ daně – zákonem je stanovena minimální výše základu daně, ze kterého se vypočítá daň

13 Sazba daně Element určující výši daně ve vztahu k daňovému základu.
Pevná sazba: určuje daň pevnou částkou přímo k objektu daně Procentní sazba: daň je vyjádřena procentem z hodnoty základu daně Lineární procentní sazba: stejné procentní zatížení různého základu daně Progresivní procentní sazba: čím vyšší hodnota základu daně, tím vyšší procento daňové sazby Degresivní procentní sazba: opak progresivní procentní sazby; prakticky nesmysl

14 Korekční prvky daně Ovlivňují vyměření daně prostřednictvím použitého systému osvobození, slev na dani, úlev, ale také zvýšení daně. Obvykle se uplatňují přímo ze zákona, není vyloučen ani zásah správce daně.

15 Rozpočtové určení daní
Značí, do kterého veřejného fondu (veřejných fondů) plyne výnos z daně. viz zákon o rozpočtovém určení daní

16 Schéma rozdělení daní (bez SFDI, poplatků a pokut; www.mfcr.cz)

17 Správce daně Orgán veřejné správy vykonávající správu daně, tj. orgán oprávněný činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

18 Správce daně - pokračování
Územní finanční orgány: finanční úřady, finanční ředitelství, MFČR Celní orgány: celní úřady, celní ředitelství, Generální ředitelství cel Správní orgány Soudní orgány Obce, kraje

19 Podmínky placení Termíny placení
Zásady placení, např. zálohy, platebně-technické podmínky

20 Třídění daní Podle vazby na důchod poplatníka Podle subjektu daně
Podle objektu daně Podle respektování příjmových poměrů poplatníka

21 Klasifikace daní podle vazby na důchod poplatníka
Přímé daně: bezprostředně vyměřeny poplatníkovi na základě jeho důchodu či majetku, jsou adresné a přihlížejí k majetkové situaci poplatníka, který je sám vypočítává a odvádí, zná jejich hodnotu; dělí se na důchodové a majetkové Nepřímé daně: jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a pronájmů; nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci poplatníka, jsou neadresné; člení se na všeobecné a akcízy

22 Klasifikace daní podle subjektu daně
Jednotlivec Domácnost – jeden člověk (hlava rodiny) odvádí daň Oba manželé – manželský splitting Všichni členové domácnosti – plný splitting Společnost, korporace

23 Klasifikace daní podle objektu daně
Důchodové: uvaleny na důchod (mzdu, plat, rentu, zisk, úrok apod.) jak v peněžní, tak v naturální podobě Výnosové: výše je odhadována podle vnějších znaků (počet zaměstnanců, druh podnikání, velikost budov, počet oken) Majetkové: zdaňují nemovitosti i movitý majetek, vlastnictví, držbu i nabytí

24 Klasifikace daní podle objektu daně - pokračování
Z hlavy (subjektové): placené z titulu samotné existence Obratové: uvalené buď na hrubý obrat u každého výrobce nebo na čistý obrat docílený u posledního zpracovatele Spotřební: na veškerou spotřebu nebo selektivní Z obchodních operací: postihují finanční operace (např. burzovní daň)

25 Klasifikace daní podle respektování příjmových poměrů poplatníka
Daně osobní (in personam): respektují důchodovou situaci poplatníka Daně in rem: placeny z titulu vlastnictví či nabytí určitého majetku, nákupu či spotřeby; výše není závislá na příjmech poplatníka

26 Klasifikace daní podle metodiky OECD
Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů Příspěvky na sociální zabezpečení Daně z mezd a pracovních sil Daně majetkové Daně ze zboží a služeb Ostatní daně Vždy existuje další, podrobnější členění – viz např. Široký, str. 49.

27 Klasifikace daní podle zákona o soustavě daní (zrušen)
Daň z přidané hodnoty – nepřímá všeobecná spotřební daň in rem Spotřební daně (z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z tabákových výrobků) – nepřímé selektivní spotřební daně in rem Daně z příjmů (fyzických osob, právnických osob) – přímé důchodové osobní daně

28 Klasifikace daní podle zákona o soustavě daní - pokračování
Daň z nemovitostí (daně z pozemků, ze staveb, z bytů, ze samostatných nebytových prostorů) – přímá majetková daň in rem Silniční daň – přímá majetková daň in rem Daň dědická – přímá majetková (transferová) daň in rem

29 Klasifikace daní podle zákona o soustavě daní - pokračování
Daň darovací – přímá majetková (transferová) daň in rem Daň z převodu nemovitostí – přímá majetková (transferová) daň in rem Daně k ochraně životního prostředí (ekologické daně) – zřejmě nepřímé spotřební selektivní daně in rem, budou zavedeny od 2008

30 Klasifikace poplatků Správní poplatky Ekologické poplatky
Soudní poplatky Místní poplatky Další poplatky (dálniční známky, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače)

31 Klasifikace místních poplatků
poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

32 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne!!!

33 Literatura Mrkývka, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, ISBN: 80-21O-3579-X. Široký, J. Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, ISBN:

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Systém a systematika daní v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google