Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ NÁROKY Z PORUŠENÍ SMLOUVY Tereza Kyselovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ NÁROKY Z PORUŠENÍ SMLOUVY Tereza Kyselovská."— Transkript prezentace:

1 ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ NÁROKY Z PORUŠENÍ SMLOUVY Tereza Kyselovská

2 OSNOVA  CHARAKTERISTIKA NÁROKŮ Z PORUŠENÍ SMLOUVY  ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ – VÝZNAM PODSTATNÉHO PORUŠENÍ - SPLNĚNÍ - ODSTOUPENÍ - SLEVA Z KUPNÍ CENY, SPECIFIKACE  SCHÉMA ČÍSLO II  SCHÉMA ČÍSLO III

3 PORUŠENÍ PODSTATNÉ PORUŠENÍ SPLNĚNÍ ODSTOUPENÍ SLEVA Z KUPNÍ CENY SPLNĚNÍ ODSTOUPENÍ NÁROK NA SPECIFIKACI PRODÁVAJÍCÍMKUPUJÍCÍM NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY NÁROKY KUPUJÍCÍHONÁROKY PRODÁVAJÍCÍHO

4 PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY  ČLÁNEK 25  Porušení smlouvy jednou ze stran je podstatné, jestliže způsobuje takovou újmu druhé straně, že ji ve značné míře zbavuje toho, co tato strana je oprávněna očekávat podle smlouvy, ledaže strana porušující smlouvu nepředvídala takové důsledky a ani rozumná osoba v tomtéž postavení by je nepředvídala za týchž okolností PLNÉ ZACHOVÁNÍ NÁROKŮ JEN U PODSTATNÉHO PORUŠENÍ SMLOUVY

5 PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY VAZBY A VÝZNAM  ČLÁNEK 6 -………………  ČLÁNEK 7.1.- …………..  ČLÁNEK 46.2.-…………..  ČLÁNEK 49.1.A)-……….  ČLÁNEK 51.2.-…………..  ČLÁNEK 64.1.A)-…………..  ČLÁNEK 71 - …………….  ČLÁNEK 73.1.-………….  ČLÁNEK 80-……………..

6 PORUŠENÍ  NEZÁLEŽÍ NA TYPU POVINNOSTI (MŮŽE JÍT O VEDLEJŠÍ TYPU ZÁVAZEK K DISTRIBUCI…..)  PORUŠENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – „MUSSELS CASE“ - rozhodnutí Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 8.3. 1995, podobně i další soudy:  „Rozhodující je, že po zahraničním prodávajícím prostě nemůže být požadováno, aby znal obtížně zjistitelné veřejnoprávní předpisy a/nebo správní praktiky ve státě, do něhož vyváží, a že proto kupující nemůže rozumně spoléhat na takovou znalost prodávajícího, ale spíše lze očekávat od kupujícího, že bude disponovat takovou odbornou znalostí podmínek v jeho vlastní zemi nebo v jím stanoveném místě určení, a proto po něm lze požadovat, aby odpovídajícím způsobem informoval prodávajícího.“

7 VHODNÉ ŘEŠENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH P.? Německy soud posuzoval připad mleté papriky prodane ze Španělska do Německa, ktera obsahovala nadměrné množství ethylenoxidu zakazané německymi hygienickymi normami. Podle zjištěni soudu mezi smluvnimi stranami platila ramcova dohoda, že kořeni dodavane prodavajicim bude odpovidat německym předpisům o bezpečnosti potravin. Soud proto učinil zavěr, že prodavajici nesplněnim německych hygienickych norem porušil smlouvu podstatnym způsobem a kupujici byl opravněn zavadnou dodavku odmitnout. Závěr : úprava ve smlouvě - základní jistota

8 ÚJMA  V ČEM SPOČÍVÁ? DVĚ MOŽNOSTI: 1. STRANA JE ZBAVENA TOHO, CO OČEKÁVALA OD SMLOUVY, NEBO 2. MUSÍ ZDE BÝT I ŠKODA ZÁVĚR: AD 1

9 ROZVEDENÍ AD 1 – ZÁVĚR  Porušeni smlouvy je podstatné (dotčená strana je „ve značné míře zbavena toho, co je oprávněna očekávat od smlouvy“), jestliže v důsledku takového porušení ztratila další realizace smlouvy pro dotčenou stranu smysl a toto porušení nelze bez nepřiměřené zátěže pro dotčenou stranu napravit.

10 PŘEDVÍDATELNOST - OSVOBOZUJÍCÍ PODMÍNKA  KRITÉRIUM SUBJEKTIVNÍ V. KRITÉRIUM OBJEKTIVNÍ  DŮKAZ V. TEST POZICE TŘETÍ OSOBY  ŘADA OKOLNOSTÍ V PŘÍMÉ ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM PŘÍPADU  VIZ JUDIKATURA  PROCESNÍ POZICE

11 RS MOK 8786 1997  V rozhodnutí z ledna 1997 posuzoval případ smlouvy o koupi sezónních oděvů, které měly být dodány mezi 5. a 7. dubnem Dne 29. března prodávající oznámil kupujícímu, že nebude schopen uskutečnit dodavku ve sjednané době, a kupující obratem odstoupil od smlouvy. Podle zjištěni RK všeobecné obchodní podmínky tvořící součást kupní smlouvy stanovily, že pozdní dodání zboží představuje podstatné porušeni smlouvy. Arbitři proto dospěli k závěru, že kupující byl v dané situaci oprávněn od smlouvy odstoupit pro tzv. ohrožení plnění smlouvy (anticipatory breach) podle čl. 72 odst. 1 VÚ.

12 CIETAC 1997  Čínský arbitrážní tribunál přiznal kupujícímu nárok na náhradu škody zakládající se na odstoupení od smlouvy pro nedodržení sjednané doby odesláni zboží. Tribunál zjistil, že podle jednoho z ustanovení kupní smlouvy měl kupující při pozdním dodání zboží (s výjimkou případů vyšší moci) právo jednostranně zrušit odpovídající část smlouvy.

13 Judikatura  Podle německého soudu formulace „as soon as possible“ nezakládá fixní termín dodavky, tj. takový, jehož nedodrženi vede k podstatnému porušeni smlouvy. Soud doplnil, že zásadní význam dodací lhůty by mohl naznačovat vyraz „at the latest“.  Jiný německy soud dovodil existenci fixního terminu dodavky, v případě, kdy byla sjednaná dodací podmínka „CIF Rotterdam, dodáni v řijnu 1994“. Soud s odkazem na komentář k německému obchodnímu zákoníku (HGB) uvedl, že z použiti dodacího terminu CIF vyplývá zvláštní zájem kupujícího na dodržení dodací lhůty.  Naopak RS MOK o dva roky dříve dospěl k závěru, že použiti dodací podmínky CFR Incoterms 1990 samo o sobě nezaklada fixni povahu doby dodani.

14 PLNĚNÍ V REŽIMU ČLÁNKU 46 VAZBY  ČLÁNEK 46 – 39  ČLÁNEK 46 – 25  ČLÁNEK 46 – 28  ČLÁNEK 46 – 79 – 80  ČLÁNEK 46 – 82  ČLÁNEK 46 – 86 - 87

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ČLÁNKU 49 VAZBY:  ČLÁNKY 25 – 49.1.a) - OBECNÁ POZICE PRO VŠECHNY NÁROKY  ČLÁNKY 25 – 49.1.b) - ZVLÁŠTNÍ POZICE PRO NEDODÁNÍ  ČLÁNEK 49.2. - SITUACE, KDY BYLO ZBOŽÍ DODÁNO  ČLÁNKY 26 - 49  ČLÁNKY 49 – 81.1. – 81.2. – 82  ČLÁNKY 49 – 51.1.

16 SNÍŽENÍ KUPNÍ CENY  VAZBY  ČLÁNEK 50 – 44  ČLÁNEK 50 – 51 – 52  OMEZENÍ JEN NA VADY ZBOŽÍ TYPU KVALITA ATD.

17 PLNĚNÍ V REŽIMU ČLÁNKU 62  ZAPLATIT KUPNÍ CENU  PŘEVZÍT ZBOŽÍ  SPLNIT JINOU PORUŠENOU POVINNOST  Z POVAHY VĚCI – DODATEČNĚ POSKYTNUTÁ LHŮTA

18 ODSTOUPENÍ V REŽIMU ČLÁNKU 64  PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY  ZAPLACENÍ, PŘEVZETÍ – NESPLNÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ  ČLÁNEK 64 ODST. 2 OMEZENÍ

19 SPECIFIKACE ZBOŽÍ DLE ČLÁNKU 65  KONCEPCE POVINNOSTI STRPĚT SPECIFIKACI

20 SCHÉMA ČÍSLO II  NÁROKY UVEDENÉ V ÚMLUVĚ  1. VIZ ČLÁNEK 45 A 61  SPLNĚNÍ  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  SLEVA Z KUPNÍ CENY  STRPĚNÍ SPECIFIKACE  NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY  PRÁVO NA DODATEČNÉ PLNĚNÍ  2. ROZHODUJÍCÍ VLIV PODSTATNOSTI PORUŠENÍ SMLOUVY  3. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ  NÁROKY ZAČLENĚNÉ DO SMLOUVY  1. SMLUVNÍ POKUTA  - VLIV AUTONOMIE VŮLE STRAN  - ZVLÁŠTNÍ DOKUMENT UNCITRAL  - VLIV ČLÁNKU 4  2. JINÉ MOŽNOSTI

21 SCHÉMA ČÍSLO III  NÁROKY TRADIČNĚ UCHOPENÉ  NÁROKY KUPUJÍCÍHO TAM, KDE PORUŠIL PRODÁVAJÍCÍ.  NÁROKY PRODÁVAJÍCÍHO TAM, KDE PORUŠIL KUPUJÍCÍ  NÁROKY NETRADIČNĚ UCHOPENÉ  NÁROK PRODÁVAJÍCÍHO NA DRUHÉ PLNĚNÍ TAM, KDE PORUŠIL ON SÁM SMLOUVU  ČLÁNEK 37 – PLNIL PŘEDČASNĚ A DO DOBY PLNĚNÍ CHCE ZNOVU PLNIT  ČLÁNEK 48 – PLNIL VČAS A V DODATEČNÉ DOBĚ CHCE PLNIT

22 NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A OTÁZKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ V REŽIMU CISG

23 Ustanovení smlouvy důležitá z hlediska odpovědnostního režimu  Ujednání o ceně (čl. 55)  Ujednání o zboží (přesné vymezení, kvalita)  Definice podstatného porušení smlouvy  Úprava místa a času dodání  Úprava přechodu nebezpečí škody na zboží  Doložka o právní režimu vad  Smluvní pokuta  Odstoupení

24 Dodání zboží  je třeba rozlišovat čtyři kategorie a)okamžik dodání zboží b)okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží c)okamžik faktického převzetí zboží d)okamžik vzniku vlastnického práva  všechny nemusejí být časově v souladu  s každým z těchto okamžiků může být spojen jiný následek  problémové je předání dokladů týkajících se zboží (výslovný odkaz Úmluvy na smlouvu)

25 Sumarizace reklamačního procesu 1.Prohlédnout zboží v době co nejkratší 2.Oznámit vady zboží v době přiměřené po té, co a) byly zjištěny, b) měly být zjištěny 3.Vybrat nárok z vad Pozor! Lhůta pro oznámení vad je prekluzivní; oznámení je proto někdy nazýváno „zachovávací úkon“.

26 Prohlídka zboží a oznámení vad  Úmluva tuto problematiku prohlídky přesně neupravuje, měla by stanovit smlouva; je třeba upravit co, kdo, kdy a jak.  úkonem k zachování nároků je oznámení vad; to by mělo obsahovat také volbu nároků z vad (viz dále)

27 Zboží bez vad  Zboží nemá vady, pokud splňuje (dohodnutá či stanovená) kritéria: a)množství b)jakosti c)provedení d)balení (zajištění)  Úmluva stanoví podmínky, kdy zboží odpovídá smlouvě

28 Práva stran při porušení smlouvy A. Upravené Úmluvou týkající se plnění náhrada škody úrok z prodlení (u peněžitých závazků) B. Nároky vyplývající ze smlouvy

29 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 1.Porušení právní povinnosti Musí jít o právní povinnost související s koupí a prodejem 2.Vznik škody 3.Příčinná souvislost mezi 1. a 2. 4.Předvídatelnost

30 Okolnosti vylučující odpovědnost  rozlišujeme obecně: a) vyloučení odpovědnosti b) vyloučení protiprávnosti  vyšší moc – rozbor čl. 79 CISG  ostatní otázky vyloučení protiprávnosti se řeší kolizně  Doložka vyšší moci x doložka hardship

31 Náhrada škody podle Úmluvy  nároky z vad a náhrada škody si nekonkurují (lze je uplatnit současně)  jedná se o odpovědnost objektivní  náhrada zahrnuje: 1.předvídatelnou ztrátu 2.předvídatelný ušlý zisk 3.rozdíl ceny náhradního obchodu

32 Náhrada škody podle Úmluvy  Náhrada škody  Vyloučeny – článek 5 – ublížení na zdraví, smrt  Prekonsensuální fáze  Poškození dobré pověsti? Problematické – předvídatelnost  OBJEKTIVNÍ odpovědnost – rozhodující ne zavinění, ale výsledek  Nerozlišuje se různá NŠ v závislosti na druhu porušení

33 Náhrada škody podle Úmluvy  Realizována v plné výši  Pouze škoda předvídatelná  V době uzavření smlouvy  Dlužník předvídal nebo měl předvídat  V penězích  Věřitel neprokazuje zavinění dlužníka, stačí prokázat pouze nesplnění závazku, vznik škody a příčinnou souvislost

34 Limitace náhrady škody  Typy limitace: 1. Ex lege (objektivním právem daná) a) pevně stanovená (např. podle CMR) b) stanovená za pomoci neurč. práv. pojmu 2. Smluvní – je obecně akceptována, podléhá však stejnému „přezkumu“ jako kterákoliv jiná povinnost  Diskuse nad tím, zda jde o otázku upravenou CISG

35 Limitace náhrady škody ex lege  Čl. 77 – neučinění opatření ke zmenšení ztráty má za následek moderaci  Čl. 75 – vyrovnání ceny náhradního obchodu  Čl. 76 – náhrada škody do výše „ceny běžné“

36 Smluvní limitace náhrady škody  Viz dále vztah ke smluvní pokutě  Obecně se v mezinárodním obchodně připouští; obecně uznávaným kritériem je „spravedlnost“ ustanovení o limitaci  rozbor možnosti bránit se výhradou veřejného pořádku v případě likvidujících účinků náhrady škody  Platnost doložky bude ověřována ne dle čl. 6, ale čl. 4 – podle národního právního řádu

37 Povaha smluvní pokuty  Strany si sjednají ve smlouvě, že v případě porušení určité povinnosti zaplatí strana, která způsobila porušení, straně druhé určitý obnos nebo poskytne jiné plnění  Paušalizovaná náhrada škody – předem dohodnutá částka, odhad v budoucnu vzniklé škody

38 Povaha smluvní pokuty v mezinárodním obchodě  jde o institut neupravený Úmluvou (různé názory), posuzuje se proto samostatně (přípustnost, důsledky); podle toho se posuzuje rovněž vztah k náhradě škody  je třeba klást důraz na formulaci ustanovení ve smlouvě a používat pokud možno obecné termíny  problém v oblasti anglo-americké – penalty, limited damages, liquidated damages, punitive damages  pozor na obecné ustanovení o smluvní pokutě „za jakékoliv porušení“

39 Následky prodlení  obecné nároky z porušení  smluvní pokuta  úrok z prodlení – článek 78 V případě úroku z prodlení nastává velký problém, Úmluva jej upravuje, ale s tzv. mezerou – vnitřní mezera – čl. 7/1

40 Úroky z prodlení  Vztah k náhradě škody – čl. 74, nedotčeno  Vztah ke smluvní pokutě – VÚ neupravuje, vnitřní mezera?


Stáhnout ppt "ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ NÁROKY Z PORUŠENÍ SMLOUVY Tereza Kyselovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google