Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvoření sloves v češtině odvozování – sufixace/PREFIXACE skládáním – okrajově ( zadostiučinit, zlořečit, svatořečit, dobrořečit – podle cizích lat./něm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvoření sloves v češtině odvozování – sufixace/PREFIXACE skládáním – okrajově ( zadostiučinit, zlořečit, svatořečit, dobrořečit – podle cizích lat./něm."— Transkript prezentace:

1 Tvoření sloves v češtině odvozování – sufixace/PREFIXACE skládáním – okrajově ( zadostiučinit, zlořečit, svatořečit, dobrořečit – podle cizích lat./něm. vzorů) sousloví (lze těžko určit míru těsnosti spojení a tudíž hranici mezi slovesným souslovím a volným spojením) brát v úvahu, mít na zřeteli, ….

2 SUFIXACE - třídy II. tiskne (ne/nou) (hrk – hrknout) III. kupuje (uje/ova) (program – programovat) IV. prosí (í/i) (cena – cenit) IV. trpí (í/e/ě) (škaredý – škaradět) IV. sází (í/e/ě) (překazit – deverb. překážet) V. dělá (á/a) (ťap – ťapat) Které slovesné třídy/vzory jsou uzavřené ? Srv. PMČ (pozor - jiné třídění 6 tř. podle km. Min. Je třeba se orientovat podle vzorů)

3 SUFIXY -áv-/-ív-a-t (deverbativní formace) -j-e-t (deverb. mi-nou-t>mí-j-e-t) -k-a-t (spin-k-a-t, ťap-k-a-t) -č-e-t (vr-č-e-t) -t-a-t (?chroch-t-a-t)

4 PREFIXACE do-, na-, nad(e)-, o-, ob(e)-, od(e)-, po-, pod(e)-, pro-, pře-, před(e)-, při-, roz(e)-, s(e)-, u-, v(e)-, vy-, vz(e)-, z(e)-, za- ne- -e-/-0- alternace u prefixů

5 PREFIXACE ab(s)- (absorbovat), a(d)- (adoptovat, adaptovat), de(z)- (deformovat, dezinterpretovat), di(s)- (diferovat, disimilovat), e(x)- (emigrovat, exportovat), i(n)-/im- (implikovat, imigrovat), ko(n)-/kom- (konferovat, komponovat), pre- (presuponovat), re- (regenerovat), su(b)-/sus (subordinovat, subskribovat), trans- (transponovat)

6 Mutace (transpozice) Slovesa ze substantiv Slovesa z adjektiv Slovesa ze sloves (modifikace)

7 reflexivizace se/si Mění-li se význam slovesa (hodit/hodit se) Někdy se kombinuje s prefixací (na- + se, po- + se) Syntax (reflexivní pasívum, reciprocita, vyjadřování objektu, …)

8 slovesa ze substantiv existence nebo funkce (panovat, sloužit) faktitivnost - dělat to, co vyjadřuje základové substantivum (sportovat, škodit) posese - mít to, co vyjadřuje základové substantivum (věřit, vonět) význam úzu – používat to, co vyjadřuje základové substantivum (telefonovat, zvonit) význam donace – „opatřovat co/koho tím, co vyjadřuje základové substantivum (cukrovat, solit)

9 Nebo jednodušeji stát se kým (nositelem vlastnosti, kterou má substantivum) -i (bratřit se, kašpařit, kohoutit se, opičit se); -ovat (bratříčkovat se, přítelíčkovat se) slovesa vyjadřující činnost na základě substance, která je jejím předmětem vytvářený předmět: učinit kým/čím (-ova programovat, -i čtvrtit, -ni zpopelnit,…); zasažený/zasahovaný předmět (-ov listovat, -i ručit); vytvářet něco – opatřovat, pokrývat, plnit (-ova čárkovat, lakovat, -i solit, oplotit, -ni – zatravnit, zalesnit, -a – látat, poutat); zbavit/zbavovat koho/čeho – odpeckovat, vyčlenit, rozuzlit)

10 Dále … tvoření sloves na základě prostředku činnosti (užívat věci vyjádřené substantivem při určité činnosti jako jejího prostředku –ova – cévkovat, drátkovat, -i – kosit, zvonit, věnčit, - ě/-e rozumět) slovesa motivovaná substantivy vyjadřujícími různé okolnosti děje – místo (-ova –stolovat, - i hnízdit); – směr (-ova pytlovat, -i nalodit); – čas děje (-ova nocovat, ponocovat, letovat, zimovat).

11 Čili jednoduše řečeno Od jmen osob (přítelíčkovat) Od jmen věcí (kosit) Od pojmenování s okolnostním významem času, místa, způsobu

12 slovesa z adjektiv inchoativa (inchoare – začínat) – stávat se takovým, jak vyjadřuje základové adjektivum (šedivět, blednout, červenat) faktitivní (účinná) – učinit takovým, jak vyjadřuje základové adjektivum (čistit, černit, bílit)

13 Slovesa z adjektiv (není jednota, zda řadit do kat. transpoziční nebo mutační) stávat se nějakým - modrat činit nějakým (faktitiva) - modřit

14 Slovesa ze sloves působit nebo způsobit, aby se uskutečnil děj vyjádřený základovým slovesem – kauzativa, úzce souvisí se třídou faktitiv (modifikace). Třída stará zajímavá hláskovými alternacemi: vařit { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/18/5862947/slides/slide_14.jpg", "name": "Slovesa ze sloves působit nebo způsobit, aby se uskutečnil děj vyjádřený základovým slovesem – kauzativa, úzce souvisí se třídou faktitiv (modifikace).", "description": "Třída stará zajímavá hláskovými alternacemi: vařit

15 analyzujte desubstantivní slovesa kralovattrampovatsílit raditvěznitkoketovat hostovatčíslovatbodovat nocovatsočit hláskovat lakovat básnit zvlčet veslovatkosit pranýřovat zubit se trůnit šaškovat

16 k základovým substantivům utvořte faktitiva děsškodavír vlnavraždastín strachzradamráz zásobazásluhajméno kalsídloruka těloslzychlad

17 Utvoř slovesa od substantiv. Vysvětli jejich význam. rukapánzemě cestačasstrana ženamístosíla jménomrázhost zlatokruh

18 slovesa od adjektiv rozdělte na inchoativa a faktitiva baculatětzelenatbílit běletteplatčernat černitchuravěthubenět šedivětmládnouttloustnout ředitšířitmodrat modřitkrátitčistit tupitostřitveselit se

19 k adjektivům tvořte faktitiva svatýnovýjasný tichýmírnýbohatý názornýrychlýspokojený sytýsnadnýkrátký hotovýplachýcizí rovnýsilnýživý prázdnýnemožnýmrtvý

20 Modifikace prefixace (vidová a lexikální – Aktionsart) sufixace (vidová a iterativa)

21 Transpozice jasné dějové jméno – sloveso

22 Transponuj dějová jména do sloves válkahřmotobchod bouřecesta

23 Transpozice slovesa z adjektiv slovesa ze substantiv

24 slovesa z adjektiv stavová (být nějaký spona+adjektivum) samovolná změna stavu (stávat se nějakým stát/stávat se + adjektivum)

25 -nou (blbnout, blednout, tloustnout) -ě/-e (děravět, rezavět) -a (černat, bělat, modrat) -i + se (křivit se, lepšit se, horšit se)

26 Od následujících adjektiv tvoř slovesa obou vidů. Všimni si různých sufixů, popř. prefixů a významů, které vyjadřují. bílýmodrý šedýčerný slepýzdravý celýřídký bohatýstarý mladývysoký novýhluchý

27 deadjektivní slovesa od barev zbělet207 bělat173 vybílit117 zabílit103 bílit92 zbělat59 vybělit50 bělet43 zabělat21 bělit19 obílit18 nabílit17 zabělet6 zbílit5 probělávat4 zbělit4 vybělovat3 dobílit2 přebílit1

28 deadjektivní slovesa od barev zešedivět93 šedivět77 zešednout73 šednout57 šedat52 zšednout34 zašednout2 prošedivět2 zšedivět2 zešedávat1 zašedat1

29 deadjektivní slovesa od barev černat276 zčernat236 začernit52 očernit49 černit42 začernat20 načernit18 dočernávat1 vyčernit1 včernávat1 počernávat1

30 deadjektivní slovesa od barev modrat263 zmodrat82 modřit20 zamodrat12 promodrávat9 promodrat3 pomodřit2 zamodrávat1 pomodrávat1 omodřit1

31 deadjektivní slovesa od barev zelenat306 zazelenat107 zezelenat97 zelenit55 zelenět22 ozelenit7 prozelenávat2 zelenavět1 rozzelenat1 zazelenit1

32 deadjektivní slovesa od barev červenat621 začervenat440 zčervenat387 červenit33 červenět8 načervenit5 začervenit2

33 deadjektivní slovesa od barev žloutnout87 zežloutnout51 žlutit9 zažlutit2 žlutat2 vyžlutit1 zažloutnout1

34 deadjektivní slovesa od barev zrůžovět197 růžovět79 zarůžovět3 zhnědnout94 hnědnout50 zahnědnout1 zfialovět33 fialovět14 zoranžovět2

35 slovesa ze substantiv slovesa ze substantiv vyjadřujících podnět pro činnost nebo stav, z něhož činnost vzchází slovesa vyjadřující změnu stavu (podnětu) slovesa vyjadřující projevování nebo provádění (od jmen dějových) slovesa neosobní vyjadřující, že nastává nebo trvá jev

36 slovesa ze substantiv vyjadřujících podnět pro činnost nebo stav, z něhož činnost vzchází - být + kdo/co, kým/čím - -i (kuchařit, zedničit, truhlařit) -ovat (vojákovat, soudcovat, poslancovat)

37 slovesa vyjadřující změnu stavu (podnětu) - stát se kým/čím - -i (+ se) (bláznit, zbláznit se, přátelit se) -ě/-e (ovdovět, zkamenět)

38 slovesa neosobní vyjadřující, že nastává nebo trvá jev (atmosférické jevy) -i/-í (+ se) (dnít se, tmít se, šeřit se, sněžit, mlžit, mžít)

39 slovesa vyjadřující projevování nebo provádění (od jmen dějových) - provádět/dávat najevo koho/co - -i (lítostit, žalostit) -ě/-e (slzet, želet) -a (dýmat) -ova (besedovat, bojovat)

40 stavová (být nějaký spona+adjektivum) -ě/-e (hladovět, churavět, smutnět) -i (lačnit, divočit, tesknit, smutnit) -a (chutnat) -ě/e + se (temnět se) -i + se (klikatit se) -a + se (bělat se modrat se, černat se)

41 zdokonavování prostých sloves nedokonavých čistě perfektivizační předpony předpony s odstínem okamžitosti slovesného děje + -nou

42 znedokonování (imperfektivizace) sloves dokonavých – prostých i předponových druhotná imperfektiva -va (vydělávát, pohřbívat, dobývat) -ávat (vypadávat) -ívat (omdlívat) -ova (rozbalovat, dodržovat, dokazovat, kupovat, pokuřovat) -a (rozkvétat, umírat, domlouvat) -ě/-e (zahánět, házet, rozvádět)

43 tvoření sloves násobených (iterativa) prostá násobenost/podílnost(distributiva) -v-a (čekávat, loučívat se, hledívat) -a (vídat, čítat, jídat) -ě/-e (máčet, vláčet, pájet) -i (nosit, jezdit) (polámat, pokácet, poplatit, svozit, skoupit, zutínat, zohýbat, zpřevracet, …)

44 Modifikace perfektivizace imprerfektivizace tvoření sloves násobených (iterativa) modifikace druhu slovesného děje (Aktionsart)

45 modifikace druhu slovesného děje (Aktionsart) – předponové modifikace místní směřování (přinést, donést, vynést) časové (fázovost slovesného děje – počáteční fáze – ingresivní slovesa rozplakat se, vzplanout; konečná fáze – finitivní slovesa – odkvést, docvičit; začátek i konec děje- determinativní/ omezovací slovesa – posedět si, zatančit si, nadělat se

46 modifikace druhu slovesného děje (Aktionsart) – předponové modifikace způsobové – způsob provedení slovesného děje – odpřednášet odcvičit, napsat, udělat, překouřit, prohospodařit,... měrové – míru slovesného děje – přečíst, přestát) - malá míra děje – poblednout, naříznout, povařit, omočit, podvrtnout, ukousnout, …; velká míra děje – nadělat se, nachodit se, poležet si, vytancovat se, zajezdit si, zaplavat si, …

47 modifikace druhu slovesného děje (Aktionsart) – příponové modifikace slovesa zdrobnělá (deminutiva) – -it-a (cupitat), -k-a (capkat), -ink-a (spinkat), -ičk-a (ťapičkat), -in-ink-a (hajininkat) slovesa úsilná (intenziva) –t-a (breptat, jektat), -et-a (třepetat), -ot-a (mihotat se), -t-ě (chraptět), -t-i (soptit), -on-i (žebronit)

48 Nahraď slovní spojení reflexívním slovesem dosáhl úspěchu přišel na to, že... pil dost měl strach, že... plivnul opovržlivě stranou projevoval podiv nad tím, že už je pozdě byl zrozen ptáci letěli na všechny strany našel odvahu k... pyšně ukazoval co pohlédl na něj začal hádku s

49 Nahraď slovní spojení reflexívním slovesem dosáhl úspěchu – vzmohl se přišel na to, že... – dovtípil se pil dost – opil se měl strach, že.. – obával se plivnul opovržlivě stranou – uplivl si projevoval podiv nad tím, že – divil se už je pozdě – stmívá se, připozdívá se byl zrozen – narodil se ptáci letěli na všechny strany – rozlétli se našel odvahu k... – pochlapil se pyšně ukazoval co – chlubil se pohlédl na něj – zahleděl/za(po)díval se na něj začal hádku s... – obořil se, rozkřikl se

50 Jmenuj některá reflexiva tantum bát se blížit se dařit se dívat se hněvat se choulit se ….

51 Kategorie reprodukční slovesa tvořená z oslovovacích zájmen slovesa tvořená z oslovení slovesa tvořená z ustrnulých substantiv citoslovečné povahy slovesa tvořená z pozdravů, písní, hesel slovesa tvořená z citoslovcí

52 slovesa tvořená z oslovovacích zájmen -k-a (tykat, vykat, onkat, onikat)

53 slovesa tvořená z oslovení -ova (pánovat, pánkovat, pantátovat, vašnostovat, zlatíčkovat, tatíčkovat) -i (blahorodit se)

54 slovesa tvořená z ustrnulých substantiv citoslovečné povahy -ova (ďáblovat, bohovat, hergotovat, krucifixovat) -i / (dušit se)

55 slovesa tvořená z pozdravů, písní, hesel -ova (hajlovat, nazdarovat, kdedomovat) -i (hejslovanit)

56 slovesa tvořená z citoslovcí -k-a (halekat, božekat) -ě/-e (crčet, kňučet) -i (bulit) Často není citoslovce doloženo

57 Slovesa podle frekvence (SYN2000) být3417944mít635661moci332012 muset164585říci156302chtít144422 jít124064stát109076vědět94822 dát91262začít75149dostat69685 říkat68352lze63426vidět62314 uvést 62080přijít59553hrát51717 dělat 48873získat47713patřit43371 rozhodnout41460vést41230znamenat37778 myslit 37019udělat36892najít36514 zůstat 36342žít34817čekat34546 dojít34100dokázat33691považovat33327 vrátit33164pracovat31820snažit31795 tvrdit31778nechat31662platit31528 mluvit30659existovat29442znát28820

58 Slovesa podle frekvence (SYN2000) dít28504vzít27682jednat27624 dodat27610podařit27394dosáhnout26745 objevit26481potřebovat26328skončit26119 připravit25970zdát25757dávat24456 pokračovat24383stačit24182prohlásit24080 začínat23957psát23743představovat 23090 změnit22906věřit22852hledat22284 cítit21944ukázat21727nabízet21708 otevřít21686vytvořit21589přijmout21325 vzniknout21028působit20890vydat20827 pomoci20706počítat20671vypadat20163 používat20031zjistit19863potvrdit19710 slyšet19633věnovat19550jet19480 napsat19469tvořit19188vyjít18787 chodit18641očekávat18443představit18424 smět18116vyhrát18076postavit18065

59 Slovesa podle frekvence (SYN2000) brát17965zvýšit17796chybět17703 trvat17613bývat17567přinést17446 oznámit16753činit16734hovořit16666 odmítnout16605zůstávat16602sedět16455 použít16424držet16401uvádět16372 zaplatit16067vycházet15952odejít15832 využít15713umět15625předpokládat15574 odpovídat15364podívat15175zahájit15079 zeptat14978odpovědět14965ztratit14863 prodat14809hrozit14761sledovat14686 přesvědčit14626zabývat14531zajistit14521 týkat14160koupit14127přijet14073 myslet13976číst13971domnívat13945 určit13900konat13761uzavřít13733 připravovat13705sdělit13677dívat13595

60 Slovesa podle frekvence (SYN2000) uskutečnit13589říct13576jmenovat13569 obsahovat13532ležet13481hodlat13463 vyjádřit13444snížit13253sloužit13219 informovat13176měnit13173vybrat13140 zastavit13081vysvětlit12851poznat12841 umožňovat12764řešit12687podat12630 chápat12565souhlasit12509dostávat12481 přát12442nabídnout12364označit12350 stanout12286pohybovat12285bránit12253 vstoupit12245jezdit12206vracet12093 přicházet12067způsobit12058stávat11978 zajímat11967podepsat11902ukazovat11889 využívat11844založit11792zemřít11791 poskytnout11772umožnit11646uvažovat11629 požádat11621provést11547podílet11478 zapomenout11419dodávat11247žádat11246 vytvářet11245zvolit11189nést11149 pochopit11144bát11132zúčastnit11101

61 Slovesa podle frekvence (SYN2000) ptát11072stanovit11028připomínat11026 schválit10977opustit10967poskytovat10849 pokusit10847odmítat10831poslat10754 řídit10660líbit10636přiznat10626 končit10606přestat10600znít10510 nastoupit10435doufat10422probíhat10422 dovolit10404provádět10325reagovat10252 podporovat10245růst10227přidat10155 připadat10128vysvětlovat10084projít10079 obrátit10074prodávat10051konstatovat10048 docházet10002učinit9974napadnout9969 pomáhat9949rozumět9927fungovat9805 vznikat9793uvidět9742setkat9736 požadovat9700vyžadovat 9579projevit9568 následovat9539vystoupit 9517stavět9416 sejít9391bojovat9355milovat9317

62 Slovesa s nižšími frekvencemi (SYN2000) přitakat269přikyvovat269vylákat269 sympatizovat268bláznit268doslechnout268 zdiskreditovat267akcentovat267rozzuřit267 nořit267stříci267degradovat267 zvěstovat267anulovat267prolétnout266 pokutovat266uschovat266hýčkat266 zpěnit266přibít266bilancovat266 vymstít266zorientovat266vymluvit266 vdechovat266hladovět265zašklebit265 vyjednat265ubít265sepisovat265 avizovat265žvanit265odůvodňovat265 obsloužit264vábit264odpykávat264 předjímat264odklonit264spílat264 rozvážet264škrtat264naprogramovat264 bejvat263stylizovat263zasadit263 načrtnout263přetvářet263vystoupat263 inzerovat263vynechávat 263krotit263 vzdychat262kochat262vznítit262


Stáhnout ppt "Tvoření sloves v češtině odvozování – sufixace/PREFIXACE skládáním – okrajově ( zadostiučinit, zlořečit, svatořečit, dobrořečit – podle cizích lat./něm."

Podobné prezentace


Reklamy Google