Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

klonování reprodukční a terapeutické

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "klonování reprodukční a terapeutické"— Transkript prezentace:

1 klonování reprodukční a terapeutické
2014 Marek Vácha klonování reprodukční a terapeutické

2 Klony a klonování „klon“ = (řec.) větvička, výhonek, ratolest.
buněčný klon = asexuální namnožení jediné buňky do kolekce geneticky totožných buněk. O klonování genů = zdařilo se vytvořit mnoho identických kopií daného genu. klonování organismů = postup, ve kterém se z jediné buňky rodičovského organismu vytvoří jeden nebo více geneticky identických nových organismů.

3 Totipotence u rostlin

4 Cloning Plants F.C. Steward in Cornell University in 1950s

5 Klonování rostlin F.C. Steward in Cornell University in 1950s

6 Hans Driesch, 1892

7 Hans Spemann, 1918

8 Robert Briggs and Thomas King, 1950s 1952
Rana pipiens "renucleated cell"

9 Briggs and King Something does change as animal cells differentiate...

10 John Gurdon, 1975 Xenopus levis
When nuclei came from the fully differentiated intestinal cells of a tadpole, fewer than 2% of the eggs developed into normal tadpoles Journal of Embryology and Experimental Morphology 34: (1975)

11 John Gurdon, 1975 Xenopus levis
když Gurdon použil jádra plně diferencovaných buněk střevního epitelu, méně než 2% oocytů se vyvinulo ve zdravého pulce Journal of Embryology and Experimental Morphology 34: (1975)

12 John Gurdon, 1962: The egg developed into a cloned tadpole, and subsequent experiments yielded adult frogs.

13 2012: John Gurdon wins Nobel Prize
classic experiment has been published in 1962 "I believe Gurdon has ideas about becoming a scientist. In present showing, this is quite ridiculous." Gurdon´s teacher of biology ( )

14 2012: John Gurdon získává Nobelovu cenu
klasický experiment byl publikován v roce 1962 "Myslím, že Gurdon se chce stát vědcem. Vzhledem k jeho současným výsledkům je to směšné." Gurdonův učitel biologie ( )

15 Xenopus is evolutionary more primitive frog than Rana pipiens
Gurdon, too, found a progressive loss of potency with increasing developmental age, although Xenopus cells retained their potencies for a longer period than did the cells of Rana. In the Briggs and King experiments, transplanted nuclei from larval cells produced adults, while Gurdon´s work showed that that transplanted adult nuclei could produce larvae.

16 Xenopus je evolučně primitivnější než Rana pipiens
Gurdon rovněž zjistil progresivní ztrátu potence s přibývajícím věkem pulce, i když buňky Xenopus si ponechávaly svou potenci déle než buňky Rana. V experimentu Briggse a Kinga transplantovaná jádra z larválních buněk produkovala dospělce, zatímco v Gurodonových experimentech transplantovaná jádra dospělých buněk produkovala larvy (pulce).

17 Reprodukční klonování tým Iana Wilmuta vytváří ovci Dolly v roce 1996
A total of 430 eggs were surgically removed from ewes. Each egg was then stripped of its DNA and filled with the udder cell.  The egg and the cell were then fused with an electric current. To get Dolly, the Scottish scientists transferred 277 adult nuclei into sheep eggs, implanted 29 clonal embryos, and achieved the birth of only one live lamb clone

18 Reprodukční klonování tým Iana Wilmuta vytváří ovci Dolly v roce 1996
Skotští vědci provedli celkem 277 transferů jádra somatické buňky do ovčího oocytu. Implantovali 29 naklonovaných embryií a dosáhli narození jedné klonované ovce - Dolly.

19

20 Keith Campbell (1954 - October 5 2012
Keith Campbell (left) with Dolly, Fay Weldon (a journalist), and Ian Wilmut

21 Keith Campbell ( ) people are shaped by environment as well as genetics. “If you had 40 Adolf Hitlers that had been cloned, they’d probably be nice guys,” Wilmut: Campbell deserved “66 per cent” of the credit for Dolly.

22 Keith Campbell ( ) lidé jsou tvarováni prostředím stejně jako geny. “Kdybyste měli 40 naklonovaných Hitlerů, pravděpodobně by to byli slušní lidé“ Wilmut: Campbell si zasluhuje “66 %” slávy z Dolly.

23 In a herd of cows cloned from the same line of cultured cells, certain cows are dominant in behavior and others are more submissive. (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 457)

24 Ovšem i ve stádu krav, naklonovaných ze stejné linie buněk, některé krávy jsou svým chováním dominantní a jiné submisívní. (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 457)

25 CC CC = Carbon Copy first cloned cat, CC, has a calico coat, like her single female parent, but the color and pattern are different because of random X chromosome inactivation, which is normal occurence during embryonic development (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 460)

26 CC CC = Carbon Copy (=přesná kopie)
první naklonovaná kočka, CC, má podobně jako její matka kaliko kožich, ovšem barva a vzor jsou odlišné, díky náhodné inaktivaci X chromosomu, což je normální jev v průběhu embryonálního vývoje. (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 460)

27 05/07/ /02/2003 Dolly the Sheep

28 05/07/ /02/2003 Ovce Dolly

29 Dolly was born after 276 failures

30 Dolly se narodila po 276 nezdarech...

31 Compaction Shortly after formation of 8 cells (around four days after fertilization), the blastomeres remain loosely connected to one another Soon afterward, they huddle together, maximizing their contact with one another and forming a compact balls of cells

32 Compaction Krátce po utvoření 8-mi buněčného embrya (kolem 4. dne po fertilizaci). zůstávají spolu blastomery volně spojeny brzy poté se k sobě pevně přimknou, tak, aby byl maximalizován jejich kontakt a vytvoří kompaktní kulovitý útvar

33 Compaction This tighly packed arrangement is stabilized by tight junctions that form between the outside cells of the ball, sealing off the inside of the sphere the cells of the compacted embryo divide to produce a 16-cell morula (Gilbert, S.C., Tyler, A.L., Zackin, E.J., (2005) Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. Sunderland, MA U.S.A. p. 14)

34 Compaction Toto pevné uspořádání je stabilizováno těsnými spoji, které se utváří mezi buňkami na povrchu, čímž je od okolního světa izolován vnˇitřek útvaru. buňky tohoto kompaktovaného embrya se dělí, až vznikne 16-ti buněčná morula. (Gilbert, S.C., Tyler, A.L., Zackin, E.J., (2005) Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. Sunderland, MA U.S.A. p. 14)

35 Morula consists of a small group of internal cells surrounded by a larger group of external cells descendants of the exterior cells become trophoblast cells trophoblast cells form tissue of the chorion, the embryonic portion of the placenta inner cells generate inner cell mass (ICM) ICM will give rise to the embryo and its associates yolk sac, allantois and amnion

36 Morula se sestává s malého množství buněk uvnitř, obklopených větším počtem buněk na povrchu. potomci těchto buněk na povrchu se stanou buňkami trophoblastu buňky trophoblastu vytvoří chorion, embryonální část placenty. buňky uvnitř vytvoří „inner cell mass“ (ICM) ICM dá vzniknout embryu, se kterým je spojený žloutkový vak, allantois a amnion.

37 Terapeutické a reprodukční klonování

38 Therapeutic cloning: humans
May Dr. Shoukhrat Mitalipov  method could generate heart, liver and nerve cells from high-quality egg cells. Early stage human SCNT embryos - day 2 Donor egg cytoplasm containing skin cell nucleus

39 Therapeutic cloning: humans
Květen Dr. Shoukhrat Mitalipov  pomocí SCNT je možno vytvořit buňky srdce, jater a nervové buňky SCNT embrya raného stadia – den 2. Cytoplasma oocytu obsahující jádro buňky kůže nucleus

40 Egg donors for the experiment received US$3,000–7,000 in compensation.
This is expensive and, according to some bioethicists, risks creating an organ trade that preys on the poor. Because the technique requires the destruction of embryos, funds from the US National Institutes of Health (NIH) cannot be used to make or study SCNT-derived cell lines, hampering further clinical research. 

41 „Dárkyně oocytů obdržely jako kompenzaci mezi US$3,000–7,000 . (...)
Vzhledem k tomu, že tato technika vyžaduje destrukci embrya, finance z NIH nemohou být použity pro tvorbu SCNT-odvozených buněk, což zpomaluje další klinický výzkum. „

42 Terapeutické a reprodukční klonování

43 Reprodukční a terapeutické klonování

44 Reprodukční klonování
1996 ovce 1997 myš 1998 kráva 2000 prase 2002 kočka 2005 pes 2005 vlk 2009 velbloud částečné úspěchy s klonováním ohrožených či vymírajících druhů

45 Snuwolf and Suwolffy Lee Byeong-Chun
reported in the March issue of Cloning and Stem Cells  But the paper was taken down from the journal's website in April, after concerns were raised about some of the data. The work lists as a co- author Woo Suk-Hwang  4.html Kim M. K., et al. Cloning and Stem Cells, 9  (2007) (Female) Snuwolf died in 2009

46 Snuwolf a Suwolffy Lee Byeong-Chun
publikováno v březnu v  Cloning and Stem Cells  článek byl ale stažen z webu v dubnu 2007 z důvodů obav o věrohodnost dat. v práci uveden jako spoluautor Woo Suk-Hwang  později ověřeno že se jedná skutečně o klony Kim M. K., et al. Cloning and Stem Cells, 9  (2007) Samička pojmenovaná Snuwolf zemřela v roce 2009

47 Capra pyrenaica „bucardo“
officially declared extinct in when the last- known animal of its kind was found dead in northern Spain The karyoplasts were thawed fibroblasts derived from skin biopsies, obtained and cryopreserved in 1999 from the last living specimen, a female, which died in 2000. Seven minutes later, the baby clone died, and the Pyrenean ibex was granted the further distinction of being the only species that had managed to go extinct twice. 

48 Kozorožec iberský (Capra pyrenaica) „bucardo“
oficiálně vyhlášena za vyhynulou v roce 2000 kdy poslední známé zvíře bylo nalezeno mrtvé v severním Španělsku Z posledního žijícího zvířete, samičky, byly v roce 1999 získány kožní biopsií fibroblasty, které byly následně kryopreservovány. Celkem 439 embryí, narodilo se jedno mládě. Sedm minut po porodu mládě zahynulo. Kozorožec iberský se tak stal jediným druhem, kterému se zdařilo vymřít hned dvakrát.

49 „De-extinction“ Dodo quagga Thylacine, or Tasmanian Tiger
Woolly Mammoth Ivory Billed Woodpecker etc.

50 „De-extinction“ dronte mauricijský quagga vakovlk mamut datel knížecí
etc.

51

52 2007: first primate (macaque) embryos were cloned by researches at the Oregon National Priate Center
clones reached blastocyst stage (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 461)

53 2007: první primátí (makak) embrya byla naklonována v Oregonu (Oregon National Primate Center)
klony dosáhly stadia blastocysty. c (Reece, J.B., Urry, L.A., (2011) Campbell Biology. 9th. ed. Pearson Publication, Inc. , New York. p. 461)

54 Problems Associated with Animal Cloning
cloned mice are prone to obesity, pneumonia, liver failure, and premature death even cloned animals that appear normal are likely to have subtle deffects. Reasons: regulation of gene expression is often the result of epigenetic changes in chromatin, such as acetylation of histones or methylation of DNA DNA from cloned embryos often has more methyl groups than does the DNA in equivalnt cells from normal embryos of the same species. reprogramming of donor nuclei requires chromatin restructuring, which occurs incompletly during cloning procedures

55 Problémy spojené s klonováním zvířat
Klonované myši jsou náchylné k obezitě, pneumonii, selhání jater a předčasné smrti I klonovaná zvířata, která vypadají vypadají normálně, mají vysokou pravděpodobnost mírných defektů. Důvody: Regulace genové exprese je často výsledkem epigenetických změn v chromatinu, jako je acetylace histonů nebo metylace DNA. DNA z klonovaných embryí má často více metylových skupin než má DNA z ekvivalentních buněk normálních embryí téhož druhu. Reprogramování vložených jader požaduje resktrukturování chromatinu, které je v průběhu klonovacích procedur neúplné.

56 cloned animals have also be re-cloned, and clones have reproduced sexually, although many cloned males are sterile (the earliest succesful clones were all female) K.C., a cow cloned at the University of Georgia from the cell af a dead cow, gave birth in December 2004 to Sunshine, a calf who seems normal in every way (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 260)

57 klonovaná zvířata již byla i re-klonována
klonovaná zvířata se rovněž zvládnou rozmnožovat sexuálně, i když mnoho klonovaných samečků je sterilních (první úspěšné klony byly všechny samičky) K.C., klonovaná kráva, která se narodila na University of Georgia z buňky již mrtvé krávy porodila v prosinci 2004 telátko Sunshine, které se zdá být ve všech směrech normální. (Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, NY, Oxford. p. 260)

58 Mammoth cloning? The process will involve putting DNA from the mammoth into an Asian elephant's egg that has been stripped of elephant genes. It would start with DNA from a cell frozen by nature The chances of DNA being completely intact is very small. Even if intact DNA were available, trying to clone it in an Asian elephant, a species from which mammoths diverged some five million years ago, would be ''the equivalent of crossing a human with a chimpanzee.''

59 Klonování mamuta? mamutí DNA by mohla být vložena do enukleovaného oocytu slona indického použila by se buňka získaná z některého ze sibiřských mamutů zamrzlých v ledu ovšem šance na získání neporušené DNA je extrémně nízká. mohli bychom ji ovšem sekvenovat a pak de novo syntetizovat a neznámá místa doplnit "sloní" DNA (rozdíl mezi slonem a mamutem je cca na místech) a i kdybychom tuto intaktní DNA získali a vložili ji do oocytu slona indického, je třeba brát vážně fakt, že oba druhy se oddělily cca před 5 miliony lety a celá věc je podobná jako kdybychom chtěli zkřížit člověka a šimpanze. velkým problémem je také získání sloního oocytu! novinářsky např. jinak na

60 Mammoth Genome Project: http://mammoth.psu.edu/
the mammoth’s genes differ at some 400,000 sites on its genome from that of the African elephant. “That’s not making a mammoth. It’s ‘mammothifying’ an elephant.”  Mammoth Genome Project:

61 Pro další zájemce: Mammoth Genome Project: http://mammoth.psu.edu/

62 Cloning Neanderthals? ...or Denisovans?
If the mammoth can be resurrected, the same would be technically possible for Neanderthals.

63 klonování neandrtálců?
...nebo spíše Denisovanů? pokud by mamut mohl být vzkříšen, pak by to technicky mohlo být stejné s neandrtálci či spíše s Denisovany.

64 úmluvy a právní úpravy

65 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Dodatkový protokol Článek 1 1. Každý zákrok, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či mrtvou, je nepřípustný 2. Pro účely tohoto článku výraz „geneticky shodná“ lidská bytost s jinou lidskou bytostí znamená lidskou bytost, která má s jinou lidskou bytostí společný jaderný soubor genů

66 VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA K DODATKOVÉHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY O ZÁKAZU KLONOVÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ 3. Záměrné klonování lidí představuje ohrožení lidské svébytnosti, neboť by mohlo vyústit ve vzdání se nepostradatelné ochrany před předurčením lidské genotypové sestavy třetí stranou. Další etické odůvodnění zákazu klonování lidských bytostí založeno především na lidské důstojnosti, která je zásahy ve formě umělého klonování lidí ohrožena. (…) Vzhledem k tomu, že přirozeně se projevující nová genetická kombinace pravděpodobně dává lidské bytosti více svobody než předurčená genetická sestava, je v zájmu všech lidí, aby byl zachován v podstatě náhodný charakter složení jejich vlastních genů.

67 nonbinding Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997 nonbinding Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights

68 nezavazující VŠEOBECNÁ DEKLARACE O LIDSKÉM GENOMU A LIDSKÝCH PRÁVECH
UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997 nezavazující  VŠEOBECNÁ DEKLARACE O LIDSKÉM GENOMU A LIDSKÝCH PRÁVECH

69 UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997
Article 11  Practices which are contrary to human dignity, such as reproductive cloning of human beings, shall not be permitted. States and competent international organizations are invited to co-operate in identifying such practices and in taking, at national or international level, the measures necessary to ensure that the principles set out in this Declaration are respected. 

70 UNESCO: Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 11 November 1997
Článek 11  Praktiky, které jsou v rozporu s lidskou důstojností, jako je reprodukční klonování lidských bytostí, nesmějí být povolovány. Státy a příslušné mezinárodní organizace se vyzývají, aby spolupracovaly při zjišťování takových praktik a stanovování opatření v národním i mezinárodním měřítku nezbytných pro zajištění, že budou respektovány zásady, vyjádřené v této Deklaraci.

71 Česká republika od 1. dubna 2012
V ČR je reprodukční klonování zakázáno zákonem 373/2011 (Zákon ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách, Díl VI. §30 (2)), kde se stanoví: „Každý postup, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která má shodný lidský genom s jinou lidskou bytostí, a to živou nebo mrtvou, je zakázán.“ sluzbach_5174_2428_11.html

72 etika reprodukčního klonování argumenty pro a proti

73 Defense of cloning research
The last year the luminaries of the International Academy of Humanism—including biologists Crick, Dawkins, and Wilson and humanists Isaiah Berlin, W. V. Quine, and Kurt Vonnegut—issued a statement in defense of cloning research in higher mammals and humans beings. Their reasons are revealing: What moral issues would human cloning raise? Some world religions teach that human beings are fundamentally different from other mammals Human nature is held to be unique and sacred. Scientific advances which pose a perceived risk of altering this “nature” are angrily opposed [But] [a]s far as the scientific enterprise can determine [h]uman capabilities appear to differ in degree, not in kind, from those found among the higher animals. Humanity’s rich repertoire of thoughts, feelings, aspirations, and hopes seems to arise from electrochemical brain processes, not from an immaterial soul that operates in ways no instrument can discover Views of human nature rooted in humanity’s tribal past ought not to be our primary criterion for making moral decisions about cloning The potential benefits of cloning may be so immense that it would be a tragedy if ancient theological scruples should lead to a Luddite rejection of cloning. (International Academy of Humanism, )

74 obrana reprodukčního klonování
V roce 1997 členové Mezinárodní akademie Humanismu (International Academy of Humanism), včetně Francise Cricka, Richarda Dawkinse a Edwarda Wilsona podepsali prohlášení obhajující reprodukční klonování vyšších živočichů a člověka: „Jaké morální otázky klonování člověka přináší? Některá světová náboženství učí, že lidské bytosti se fundamentálně liší od ostatních savců. Lidská přirozenost je těmito náboženstvími vnímána jako jedinečná a posvátná. Tato náboženství rozezleně brání vědeckému pokroku, který představuje vědomé riziko změny této ,přirozenostiʻ. Ale pokud může vědecký pokrok ukázat, lidská přirozenost se odlišuje pouze ve stupni, nikoli druhem, od přirozenosti, kterou nacházíme u vyšších živočichů.

75 obrana reprodukčníhoklonování
Bohatý lidský repertoár myšlenek, pocitů, aspirací a nadějí, zdá se, vychází z elektrochemických mozkových procesů a nikoli z nehmotné lidské duše, která by pracovala způsobem, který žádný přístroj nedokáže zaznamenat. (...) Názory na lidskou přirozenost, které vycházejí z naší kmenové minulosti, by se neměly stát primárním kritériem pro tvorbu morálních rozhodnutí týkajících se klonování. Potenciální zisk z klonování může být tak nesmírný, že by byla tragédie, kdyby starobylé teologické zábrany měly vést k odmítnutí klonování.“ Furrow, D., (2004) Moral Soundings: readings on the crisis of values in contemporary life .Rowman and LIttlefield Publishers, Inc. Lanham, Maryland

76 Argumenty pro reprodukční klonování
if a woman had a serious mitochondrial disorder, she could become pregnant with a donated oocyte (which would supplied the mitochondria) into which a nucleus of one of her or her partner´s somatic cells had been transplanted

77 Argumenty pro reprodukční klonování
pokud žena trpí závažnou mitochondriální chorobou, může otěhotnět darovaným oocytem (mitochondrie tedy budou z dárkyně), ze kterého bylo odstraněno jádro. Do tohoto oocytu může být transplantováno diploidní jádro buňky její nebo jejího partnera.

78 Argumenty pro reprodukční klonování
To allow an infertile couple to have a child The Italian doctor Severino Antinori wants to offer cloning as a treatment for infertility. Critics have pointed out that anyone who was a clone of one of their parents would be under unknown psychological pressures throughout their childhood. Would they feel they were living up to the achievements of their 'original'? And how would a woman feel about bringing up a much younger version of the person she fell in love with? To bring back a child killed in an accident In recent years, some bereaved families have contacted scientists asking them to clone a dead child. However, even if human cloning was possible, families might be distraught to discover their new baby was not exactly like their dead older brother or sister - and the 'replacement' child might suffer feelings of inferiority about being born purely to take the place of their dead sibling. To replicate the talents of exceptional human beings If Mother Theresa or Einstein could be genetically reproduced, their clones might choose very different paths in life, and disappoint the people who had chosen to create them. Out of curiosity or to attempt some sort of immortality The scientist Richard Dawkins has expressed the desire to clone himself out of pure curiosity. Immortality through cloning seems an impossible goal because the clone’s experiences and thoughts would be their own, not those of the cloned adult. To obtain a supply of stem cells The stem cells would be taken from a cloned embryo and used to rejuvenate and repair our bodies. The embryo would then be destroyed.

79 Argumenty pro reprodukční klonování
Reprodukční klonování umožní neplodnému páru mít dítě v případě, že pár odmítne heterologní fertilizaci a fakt, aby v dítěti byly geny cizího člověka. Klonované dítě sice nebude potomkem obou rodičů, avšak bude potomkem - klonem - alespoň jednoho rodiče Reprodukční klonování umožní vrátit zpět do života dítě, které zahynulo při autonehodě či jiné tragické události podobně spíše novinářsky se uvádí možnost a výhodnost klonování dospělých osob tragicky zesnulých, životních partnerů, milovaných osob etc. Reprodukční klonování umožní replikace talentů mimořádných osobností vědců, sportovců, myslitelů Reprodukční klonování je možno provést ze zvědavosti nebo za účelem dosažení určitého druhu nesmrtelnosti např. Richard Dawkins by chtěl provést reprodukční klonování z pouhé zvědavosti. Jak by vypadal můj klon, pouze posunutý v čase?

80 SCNT "Terapeutické klonování"
Pro Proti Embryo nevzniklo „přirozeně“ (fúzí spermie a oocytu), a nikdo jej nezamýšlí implantovat do dělohy celý útvar – uprázdněný oocyt + vložené jádro somatické buňky vůbec nemusíme nazývat embryem V budoucnu se nám snad podaří signály z oocytu napodobit a použijeme pouze buňku kůže a obejdeme se bez oocytu… … nastal by pak nějaký problém? Je jedno, jak embryo vzniklo, jakmile je to již embryo, má stejný morální status bez ohledu na okolnosti vzniku každé klonování je reprodukční argument kluzkého svahu, „slippery slope“: pokud povolíme terapeutické klonování, je těžko představitelné, že někdo nezkusí naklonovaná embrya použít por reprodukční klonování

81 Arguments against reproductive cloning
cloned humans may face problems of identity and individuality because they are genetically identical to people who already lived, and there may be expectations to be like their predecessors cloning could contribute to the commodification of children and the commercialization of reproduction cloning could lead to eugenics, favoring particular genetic traits family relations might be confused, such as if the father and son were genetic twins, this also "brothers" there might be a slippery slope impact on society, leading to such things as genetic enhancement and genetic control over the next generation

82 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
klonovaní lidé mohou čelit problémům identity a individuality a to z proto, že jsou geneticky identičtí k lidem kteří již žili a mohou zde být tedy očekávání, aby byli svým životem podobní svým předkům klonování může přispět k úpravám dětí (commodification) a ke komercionalizaci reprodukce klonování může vést k eugenice a k upřednostňování určitých genetických znaků může dojít ke zmatku v rodinných vztazích, kdy otec je zároveň "dvojčetem" svého syna, otec je tedy zároveň bratrem. může dojít k rozjetí kluzkého svahu, což může vést ke genetickým vylepšováním a genetické kontrole nad nadcházejícími generacemi

83 Arguments against reproductive cloning
argument of "an open future" by choosing a child´s genetic makeup in advance, parents deny the child´s right to an open future reprodukční klonování likviduje rodiny - kam a ke komu by vlastně dítě mělo patřit? kdo je bratr či sestra dítěte?

84 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
argument "otevřené budoucnosti" ("an open future") tím, že rodiče zvolí dopředu genetický make-up dítěte, mohou popřít právo dítěte na otevřenou budoucnost. reprodukční klonování likviduje rodiny - kam a ke komu by vlastně dítě mělo patřit? kdo je bratr či sestra dítěte?

85 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
neumíme to technicky člověk má mít cíl-sám-v-sobě (end-in- herself) a nesmí se stát prostředkem VIZ ale beztrestní rodiče, kteří od 2 – 3 let dělají ze svých dětí gymnastky, hokejisty nebo tenisty

86 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
it is ironic that those who believe that you can´t stop science, present themselves as wise to the ways of the world, yet understand so little of how science really works. It is they, not those who believe cloning can be banned, who are the naïve idealists (King, D., (2003) Cloning? Yuk! In: Key Issues in Bioethics. (eds) Levinson, R., and Reiss, M.J., London, RotledgeFalmer, pp )

87 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Ironií je, že lidé, kteří jsou toho názoru, že vědu nelze zastavit a sami sebe považují za znalé cest jimiž se ubírá svět, nemají sami ponětí o tom, jak funguje věda. Jsou to oni, a nikoli ti, kteří jsou proti klonování, kdo jsou naivní idealisté. (King, D., (2003) Cloning? Yuk! In: Key Issues in Bioethics. (eds) Levinson, R., and Reiss, M.J., London, RotledgeFalmer, pp )

88 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
As Harvard philosopher Hilary Putnam put it: "Every child has the right to be a complete surprise to its parents" Jewish perspective: the glory of creation is that unity in heaven creates diversity on earth. Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jerusalem. p. 150

89 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Harvardský filosof Hilary Putnam: "Každé dítě má právo být kompletním překvapením pro své rodiče."

90 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
cloning is a radical form of child abuse Asexual reproduction, which produces "single parent" offspring, is indeed a radical departure from the natural human way, confounding all normal understandings of father, mother, sibling, grandparent and the like, and all oral relations tied thereto. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

91 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
klonování je radikální formou zneužívání dětí Asexuální reprodukce, která produkuje dítě jedinému rodiči je radikální odbočkou od přirozeného lidského rozmnožování, při kterém dochází ke zmatkům v chápání toho, kdo je to otec, matka, sourozenec, prarodič a tak dále. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

92 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
cloning threatens confusion of identity and and individulality, even in small-scale practice cloning represents a giant step toward transforming procreation into manufacture, that is, toward the increasing depersonalization of the process of generation and toward the "production" of human children as articfacts, products of human will and design cloning - like other forms of eugenic engineering of the next generation - represents a form of despotism of the cloners over the cloned, and thus a blatant violation of the inner meaning of parent-child relations, of what it means to have a child, of what it means to say "yes" to our own demise and "replacement" (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

93 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
klonování ohrožuje identitu a individualitu člověka klonování je obrovským krokem směrem k transformování prokreace do manufakturní výroby. Klonování směřuje k depersonalizaci procesu lidského rozmnožování a k "produkci" lidských dětí jako artefaktů, produktů lidské vůle a designu. klonování - jako ostatně všechny projevy eugenického inženýrství - je formou despotismu klonujících nad klonovanými a je tak jasným porušení vztahu rodič - dítě, toho co znamená mít dítě, toho, co znamená říct "ano" svému vlastnímu skonu a "nahrazení" někým jiným. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

94 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Can anyone really give an argument fully adequate to the horror that is father-daughter incest (even with consent)(...) or the eating of human flesh? (...) Would anybody´s failure to give full rational justification for his revulsion at those practices make that revulsion ethically suspect? Not at all. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

95 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Může dát někdo opravdu jasný argument proti hrůze incestu otec- dcera, byť by byl provedený se souhlasem obou (...) nebo proti kanibalismu? (...) Může naše neschopnost dát racionální ospravedlnění pro náš odpor k těmto věcem učinit tento náš odpor eticky podezřelým? V žádném případě ne. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150,154)

96 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
the power of sexuality is rooted in its strange connection to mortality, which it simultaneously accepts and tries to overcome. Asexual reproduction may be seen as a continuation of the activity of self-preservation. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150) in all higher animals, reproduction as such implies both the acceptance of the death of self and participation in its transcendence. The salmon, willingly swimming upstream to spawn and die, makes vivid this universal truth.

97 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
moc sexuality je zakořeněna v jejím zvláštním spojení se smrtelností, kterou tato moc současně přijímá a snaží se překonat. Asexuální reprodukce může být vnímána jako pokračování aktivity sebeuchování. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 150) u všech vyšších zvířat reprodukce jako taková implikuje jak přijetí smrti sebe sama, tak i účast na své transcendenci. Losos, plovoucí proti proudu řeky, aby se vytřel a zahynul je viditelným příkladem této univerzální pravdy.

98 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
No family dynamic is likely to be unaffected by the fact that the cloned child will have a special relationship to only one of his or her parents. And what will hapen when the adolescent clone of Mommy becomes the spitting image of the woman with whom Daddy once fell in love? In case of divorce, will Mommy still love the clone of Daddy, even though she can no longer stand the sight of Daddy himself? (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

99 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Není možné aby dynamika rodina nebyla ovlivněna faktem, že klonované dítě bude mít specifický vztah pouze k jednomu z rodičů. A co se stane v případě, když klonovaná adolescentka se stane věrným obrazem maminky, kterou otec kdysi miloval? A v případě rozvodu, bude matka stále milovat klon otce, ačkoli nemůže vystát pohled na otce samotného? (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

100 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Whereas most parents normally have hopes for their children, cloning parents will have expectations, indeed, will likely have a plan. The child is given a genotype that has already lived, with full expectation that this blueprint child now means a child who exists precisely to fulfill parental wants. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

101 Argumenty proti reprodukčnímu klonování
Tam, kde normální rodiče očekávají dítě s nadějí, budou mít klonující rodiče očekávání, či dokonce plán. Klonované dítě bude mít genotyp někoho kdo zde již žil, s jasným očekáváním, že toto naplánované dítě znamená dítě, které je zde proto, aby do posledního detailu naplnilo projekt svých rodičů. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and Defense of Dignity. Encounter Books, New York, London. p. 159)

102 Hans Jonas, 1974 (proti reprodukčnímu klonování):
“Všimněme si, že se nejedná o to, co je genotyp pro osobu ve skutečnosti; jedná se o to, že genotyp je učiněn osudem osoby, tím, že je klonován. Nezáleží na to, zda ovšem okrást člověka, který má vzniknout o svobodu je zločin, kterého se nesmíme v ani jednom případě dopustit.“ genotyp v sobě zahrnuje zopakování života osoby: jedinec vznikl s touto ideou, a tato představa je ve svém důsledku tyranická. Nezáleží na tom, jaký je skutečný vztah nature – nurture. Existenčně důležité je to, co si klonovaná osoba myslí – co je jí vnucováno si myslet – o sobě. Ještě před svým narozením je tak okradena o svobodu. Tato svoboda by se snad mohla projevit pouze v případě nevědomosti;

103 Náboženská prspektiva
Jewish perspective: the glory of creation is that unity in heaven creates diversity on earth. Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jerusalem. p. 150

104 Náboženská prspektiva
Židovst: sláva stvoření spočívá v tom, že jednota na nebi tvoří rozdílnost na zemi. Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jerusalem. p. 150

105 S díky za pozornost Marek Vácha

106 A female elephant only ovulates once every five years, releasing one or two eggs at any time to ensure that she never becomes pregnant with several gargantuan foetuses. Each egg is a 2-centimetre-wide ball rattling around an enormous cavern.


Stáhnout ppt "klonování reprodukční a terapeutické"

Podobné prezentace


Reklamy Google