Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 Marek Vácha. S DÍLENÁ MORÁLKA (C OMMON M ORALITY ) je produktem lidské zkušenosti a historie. je universálně sdílena nachází se ve všech kulturách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 Marek Vácha. S DÍLENÁ MORÁLKA (C OMMON M ORALITY ) je produktem lidské zkušenosti a historie. je universálně sdílena nachází se ve všech kulturách."— Transkript prezentace:

1 2012 Marek Vácha

2 S DÍLENÁ MORÁLKA (C OMMON M ORALITY ) je produktem lidské zkušenosti a historie. je universálně sdílena nachází se ve všech kulturách nevztahuje se k dané kultuře či k jednotlivcům, neboť je přesahuje kulturu i jednotlivce (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 4)

3 S POLEČNÁ MORÁLKA smysl vzájemnosti, spravedlnosti a ušlechtilosti (snad v recipročním dávání) hluboká úcta k životu (snaha uklidnit konflikty, trestání násilí, vztahu k přírodě) partikulární pravidla pro sexuální život (např. zákaz incestu) velký respekt k rodičům (a zároveň starost o děti)

4  Osoba je individuální substance racionální povahy (Boethius)

5  "...titíž lidé, které mrav, úcta, obyčej, vděk, ještě více vzájemný dohled a žárlivost inter pares drží tak pevně v mezích a kteří na druhé straně prokazují ve vzájemném styku tolik vynalézavosti v taktu, sebeovládání, jemnosti, věrnosti, hrdosti a přátelství, směrem ven, kde začíná cizí, jim cizí, ...za sebou zanechávají ohavnou řadu vražd a spálenišť, zneuctění a muk snad v podobné povznesenosti a duševní rovnováze, jakoby právě ztropili studentskou taškařici, přesvědčeni, že básníci teď mají zas na dlouho co opěvovat a velebit.  (Nietzsche, F., Genealogie morálky, přel. Věra Koubová, Aurora, Praha, 2002)

6  Spravedlnost, která není stejná pro všechny, si toto jméno nezasluhuje (Tzvetan Todorov)  co ale znamená "všichni"?

7 osoba = člen morální komunity idea morálního vymezení osoby pouze na lidi s určitými vlastnostmi vedla v minulosti k rasismu, sexismu a náboženské intoleranci

8 zvířata? pohlaví národnosti (nacismus) bez rozdílu barvy pleti (válka Sever proti Jihu) lidé na stejném území kmen rodina

9 Genocidy  vždy začaly tím, že jsme se úspěšně pokusili přesvědčit sebe sama že our fellow human beings are less than we are.  "cockroaches" v konfliktu Hutů a Tutsiů  havěť, vši (vermin, lice)  antikristi, ďáblové, nevěřící psi v náboženských konfliktech ...pak nás žádný etický systém na světě nezastaví

10  "Proč mě zabíjíte?"  "Bydlíte přece na druhém břehu! Kdybyste bydlel na našem, byl bych vrah, ale protože bydlíte na druhém, jsem hrdina, a tedy i v právu."  "Pěkná spravedlnost, když ji vymezuje řeka!"  (Pascal, Pensées, zl. 291, 294; cit. v Sokol, J., (2010) Etika a život. Vyšehrad, Praha. str. 164)

11  Na světě jsou dvě velké skupiny lidí. Ta první si myslí, že lze svět rozdělit na dvě velké skupiny lidí. Ta druhá myslí, že ne.  (Thomas Murray, Hastings Cetre, http://www.youtube.com/watch?v=1y4jt7oDrZI)

12 Kdo tvoří „lidskou společnost“?  řecká „demokracie“  jen dospělí svobodní muži  nepatří sem ženy, děti, otroci  dnes např. somálští piráti  odlišují in-group a out-group jinak než my

13

14

15 Green generation  2005: Na Taiwanu se zdařilo vytvořit zeleně světélkující prasata  Bylo vytvořeno 256 prasečích embryí, do kterých byl vložen gen z medúzy způsobující světélkování  Tato embrya byla vložena do osmi prasnic, u čtyř nastalo těhotenství  Narodila se tři selátka

16 Green generation  Tato selátka světélkují nejen na povrchu těla, nýbrž i uvnitř: světélkují všechny tělesné orgány  Otázkou jest, zda na etické rovině není něco špatně…?

17

18 horniny minerály řeky rostliny baktérie prvoci „vyšší“ zvířata lidé

19 Všeobecná deklarace lidských práv OSN: New York 1948  Článek 2 Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.

20 Lidská práva  Mohou být obhajována nábožensky  Všechny nás stvořil Bůh, jsme si tedy rovni  nebo zcela nenábožensky  Máme všichni stejné geny a téměř zcela stejný genom

21

22 K DO JE OSOBA …? lidské oocyty? embrya nebo foety? novorozenci? anencephalické děti? pacienti se smrtí mozku? mimolidská zvířata? cybridi? nepřátelé ve válce příslušníci jiných lidských ras ženy a děti

23 K DO JE OSOBA …? lidské oocyty? embrya nebo foety? novorozenci? anencephalické děti? pacienti se smrtí mozku? mimolidská zvířata? cybridi? a pokud tito nejsou, co vyzdvihuje autonomní lidské jedince nad členy výše uvedených skupin?

24 T EORIE OSOBY biologický druh cognitivní kapacita morální schopnost cítění příslušenství ke komunitě

25 T EORIE OSOBY empirický funkcionalismus kognitivní kapacita morální kapacita schopnost vnímat příslušnost k sociální komunitě ontologický personalismus biologický druh

26 Problém definice osoby  Osoba již není definována jako individuum určitého druhu, ale spíše jako subjekt zkušenosti, jako myslící, volící, bolest a slast vnímající bytost vědomá si své totožnosti v průběhu času.  Podobné definice osoby nalezneme rovněž v bioetických diskusích, v nichž se často prostě jen předpokládá, že určitá psychologická kontinuita (např. paměti) či určitá mentální vlastnost (např. schopnost zakoušet bolest) definují lidskou osobu.  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 75 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

27 Problém definice osoby  Osoba již není definována jako  bytost určitého druhu, ale jako  bytost schopná vykonávat určité funkce  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 82 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

28 EMPIRICKÝ FUNKCIONALISMUS

29 Peter Singer  rozlišuje mezi „human being“ a „human person“  osoba je bytost schopná vnímat libosti a nelibosti  pacient v PVS nebo lidské embryo osobou není, živý pes ano

30 Peter Singer bytostihodnotapovinnosti bytosti bez vědomí nemají hodnotu o sobě žádné bytosti s vědomím cítící hodnota o sobě „nádoby slasti“ nahraditelné ve smyslu klasického utilitarismu osoby: bytosti s vědomím sebe, s minulostí a budoucností hodnota o sobě právo na život nenahraditelné ve smyslu preferenčního utilitarismu

31 Peter Singer "We protest his hiring because Dr. Singer denies the intrinsic moral worth of an entire class of human beings - newborn children - and promotes policies that would deprive many infants with disabilities of their basic human right to legal protection against homicide."... Princeton University student petition protesting Peter Singer's hiring. petition

32

33

34  Joseph Fletcher: "postnatální potrat", "postnatal abortion"

35 Peter Singer  pokud nastavíme morální rámec tak, aby se nám do něj vešli všichni lidé, vejde se sem i řada zvířat  pokud nastavíme morální status tak, aby se do něj zvířata nevešla, nevejde se sem i řada lidí (děti před narozením, lidé v PVS atd.)

36 Empirický funkcionalismus „person“

37 Peter Singer „person“ osoba = to, co vnímá libosti a nelibosti etika se přestává užívat "někde mezi krevetou a ústřicí".“

38  otázka zde ovšem jistě bude zda  zacházet s člověkem jako se zvířetem  zacházet se zvířetem jako s člověkem (Chardin, Bochenski)

39 Dualismus "bytost ǂ osoba"  lidský biologický organismus, který vznikl v okamžiku oplození, není identický s lidskou osobou

40 Dualismus "bytost ǂ osoba"  lidský biologický organismus, který vznikl v okamžiku oplození, není identický s lidskou osobou  A protože lidská práva vycházejí z konceptu lidské osoby, nikoli pouhého biologického organismu lidského druhu, znamená to, že zabití lidské bytosti, která ještě není osobou, nepředstavuje porušení žádného z lidských práv, a je proto eticky zcela legitimní.  Lidská osoba je funkcionální, emergentní stav: postupně se objevuje v průběhu vývoje biologického organismu lidského druhu a může se rovněž v pozdějších fázích ztratit (embrya, lidé v irreverzibilním kómatu). Osobami nejsme díky naší metafyzické konstituci, nýbrž proto, že jsme něčeho schopni: myslet, volit, cítit bolest, mít plány do budoucna a podobně.  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 87 - 88 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

41 P ETER S INGER „Jestliže smrt postiženého kojence vede k narození jiného dítěte s lepšími vyhlídkami na šťastný život, pak je celková suma štěstí větší, když postižený kojenec zemře. Ztráta šťastného života prvního kojence bude vyvážena dosažením šťastnějšího života kojence druhého. Pokud tedy usmrcení hemofilního kojence nemá žádné nepříznivé účinky na druhé, potom by bylo z celkového pohledu správné jej usmrtit." (Practical Ethics)

42 S PECIESISMUS (P. S INGER ) = přesvědčení, dle kterého jsme oprávněni zacházet s příslušníky jiných druhů takovým způsobem, který by byl považován za špatný vzhledem k příslušníkům našeho vlastního druhu.

43 Peter Singer  „Srovnáme-li těžce postižené dítě s ne-lidským zvířetem, psem nebo prasetem, např. často zjistíme, že ne-lidé mají větší schopnosti, jak aktuální, tak potenciální, pro racionalitu, sebeuvědomění, komunikaci a cokoliv jiného, co může být plausibilně považováno za mravně významné. Jenom fakt, že defektní dítě je členem druhu Homo sapiens, vede k tomu, že je ošetřováno rozdílně od psa nebo prasete. Příslušnost k určitému druhu však není po mravní stránce relevantní.“ (1) (1) Singer, P., (1983) Sanctity of life or quality of life. Pediatrics,72:128-129

44 Nacismus

45 Tato osoba trpí dědičným defektem a během jejího života na ní společnost vynaloží 60 000 říšských marek. Přátelé Němci, jsou to i vaše peníze.

46 Empirický funkcionalismus  Osoba již není definována jako individuum určitého druhu, ale spíše jako subjekt zkušenosti, jako myslící, volící, bolest a slats vnímající bytost vědomá si své totožnosti v průběhu času. Podobné definice osoby nalezneme rovněž v bioetických diskusích, v nichž se často prostě jen předpokládá, že určitá psychologická kontinuita (např. paměti) či určitá mentální vlastnost (např. schopnost zakoušet bolest) definují lidskou osobu.  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 75 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

47 Kritika empirického funkcionalismu  zatím vždy, když jsme rozdělili Homo sapiens sapiens na dvě skupiny s rozdílnými právy (černí a bílí; germáni a negermáni) dopadlo to velmi špatně  rozdělení lidí na persons a beings jsou jedním z dalších pokusů „zřídit nebe na zemi“

48 ONTOLOGICKÝ PERSONALISMUS

49 Ontologický personalismus  celý lidský život je personalizován  neuznává se tedy rozdíl mezi „being“ a „person“

50 Ontologický personalismus „person“

51 Ontologický personalismus „person“

52 Aquinas  aristotelská představa, že muž dává semeno, žena půdu, dítě je tedy celé skryto v otci  „the father provide the form, the mother the matter. The male provide the seed; the female the soil.“  … z toho logicky vyplývá že „every sperm is sacred“  …což Tomáš skutečně učil! Homunculus – představa, že se ve spermii skrývá celý malý člověk. Všichni lidé by pak byli v Adamovi jako ruské matrjošky

53 Ontologický personalismus  Lidská osoba "musí být definována s ohledem na to, čím je, nikoli prostřednictvím toho, co je schopna dělat a jak vypadá, nelze ji posuzovat na základě čistě biologických, psychologických či sociologických kritérií. (...) Lidské individuum, lidská bytost a lidská osoba jsou synonyma, jinak se v konečném důsledku dopouštíme nespravedlivého rasismu a diskriminace  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 49 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

54 Ontologický personalismus  Pokud by morální status lidského embrya nevyžadoval ten samý respekt, jaký přiznáváme lidské osobě, nemuseli bychom zcela analogicky přiznávat stejný respekt rovněž dalším "kategoriím" lidí. A pokud bychom nebyli ochotni přiznávat respekt jistým kategoriím lidí (o což se mimochodem někteří autoři snaží), "museli bychom být rovněž připraveni přijmout možnost, že ho jiné kultury či ideologie minulosti, současnosti a budoucnosti nepřiznávají jiným kategoriím lidí, z biologických či podobných důvodů". A dovedeme-li tuto myšlenkovou linii do důsledků, museli bychom být rovněž připraveni přijmout, že nám dnes někdo poví "ty nejsi člověk".  (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 50 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)


Stáhnout ppt "2012 Marek Vácha. S DÍLENÁ MORÁLKA (C OMMON M ORALITY ) je produktem lidské zkušenosti a historie. je universálně sdílena nachází se ve všech kulturách."

Podobné prezentace


Reklamy Google