Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E VROPSKÁ R EGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI K OHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E VROPSKÁ R EGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI K OHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2."— Transkript prezentace:

1 E VROPSKÁ R EGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI K OHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2

2 N ÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014 - 2020

3 P OSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3. etapa 1988-1993 4. etapa 1993-2006 5. etapa 2007-2013 6. etapa 2014-2020 3

4 1. ETAPA 1957-1974 Národní zájmy členských zemí, 6 členských zemí – diferencované přístupy k RP, IT, FRA x Německo ESF, 1957 – zaměstnanost Evropská strategie zaměstnanosti 4

5 5

6 6

7 2. ETAPA 1975-1987 1972-1973 světová ekonomická krize, strukturální změny v ekonomice, těžký průmysl x lehký průmysl, podpora MSP 1973 vstup VB, Irska 1975 ERDF, 4% evropského rozpočtu Investice do infrastruktury, transfer technologií Podpora endogenního potenciálu Podpora MSP, služeb pro MSP Podpora přístupu k úvěrům, inovacím Přeshraniční a nadnárodní spolupráce 7

8 3. E TAPA 1988- 1993 1986 Jednotný evropský akt, budování společné Evropy Budování jednotného vnitřního trhu – regionální diference mezi jednotlivými regiony Implementace problematiky sociální a ŽP 1988 vznik strukturální politiky 8

9 4. ETAPA 1993-2006 1993 Maastrichtská smlouva Jednotná měna, posílení vnitřní spolupráce, rozšiřování společného evropského prostoru, nové země SVE Ekonomické motivy, konkurenceschopnost Evropy Soudržnost, solidarita, jednotný trh snaha o vytvoření ekonomické a monetární unie rozpor mezi závažností regionálních problémů a schopnostmi států tyto problémy řešit požadavek některých členských států na kompenzaci regionálních dopadů ostatních (neregionálních) politik EU, zvláště zemědělské politiky některé vlády příliš často regionálními problémy omlouvaly poskytování nejrůznějších dotací do průmyslu (s cílem jeho podpory proti zahraniční konkurenci) 9

10 4. ETAPA 1993-2006 Kohezní fond Námořní a rybářský fond Iniciativy EU: Leader, Urban, Interreg … Předvstupní finanční pomoc kandidátským zemím: Phare, Ispa, Sapard Definování cílů RP: 6 - 3 cíle 10

11 H LAVNÍ CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY EU Cíl 1- Podpora rozvoje zaostávajících regionů Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU (podpora udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby). Podpora z ERDF, ESF, EAGGF a FIFG Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Podpora z ERDF, ESF, FIFG. Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Pouze ESF. 11

12 VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 12

13 Regionální politika EU

14 14

15 E KONOMICKÁ ÚROVEŇ NUTS 2 ČR 15

16 5. ETAPA 2007-2013 3 cíle RP: Konvergence (podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států), Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce Posilování podmínek pro čerpání evropských fondů Posílení financí: více než 1/3 evropského rozpočtu Společné evropské výzvy: růst, zaměstnanost, globalizace, změny klimatu, stárnutí obyvatel, příliv imigrantů z oblastí mimo EU, potřeba udržitelného zásobování energií 16

17 O BDOBÍ 2007-2013 CÍLE OP Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v pohraničí Posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí Ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik Rozvoj měst a venkova Rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu „ people to people“ 17

18 18

19 19 CílFondy pro EU27Fondy pro ČR Konvergence 251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54% 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98% Regionální konkurencesch opnost a zaměstnanost 49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95% cca 11,73 mld. Kč) 1,56% Evropská územní spolupráce 7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52% cca 10,97 mld. Kč) 1,46% Celkem 308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00% 26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00% Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013

20 20

21 21

22 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KAPITOLY EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2014-2020 Fondy zaměřené na: Podporu politiky soudržnosti (politika koheze) Politiky rozvoje venkova a venkovského prostoru Společné námořní a rybářské politiky Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 22

23 E VROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESIF) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR) Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (CF/FS) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF) 23

24 N ÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE půjčky, záruky, přímé kapitálové vstupy, projektové dluhopisy Evropská investiční banka, Evropský investiční fond JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE 24

25 ERDF (EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ) ERDF bude soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; Investice do infrastruktury, transfer technologií Podpora endogenního potenciálu Podpora MSP, služeb pro MSP Podpora přístupu k úvěrům, inovacím Přeshraniční a nadnárodní spolupráce 25

26

27

28 ERDF 28

29 ESF (EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND) cílem ESF je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; Investice do lidských zdrojů Integrace mladých pracovníků, rovné příležitosti, boj x diskriminaci, uznávání kvalifikace (ECTS) 29

30 PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. 30

31 P ŘÍKLADY PROJEKTŮ Kavárna PONTES – práce pro handicapované osoby, http://www.kavarnapontes.cz/http://www.kavarnapontes.cz/ "Chci práci i rodinu„, http://www.brandyskymatysek.cz/ http://www.brandyskymatysek.cz/ Správná šance http://www.mikulasops.cz/ukončené-projekty http://www.mikulasops.cz/ukončené-projekty Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!“, http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavejte- se-pro-rust-v-olomouckem-krajihttp://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavejte- se-pro-rust-v-olomouckem-kraji Aktivní ženy Bruntálska, http://www.danalunakova.cz/ http://www.danalunakova.cz/ 31

32 FS (F OND SOUDRŽNOSTI ) FS bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; 32

33 EZFRV (EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA) cílem EZFRV je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; 33

34 ENRF (EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND) podpora ENRF bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. 34

35 POROVNÁNÍ VÝDAJŮ EU NA ZEMĚDĚLSTVÍ A KOHEZNÍ POLITIKU

36 Z ÁVISLOST NA DOTACÍCH 36

37 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ? Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost Cíl 2 Evropská územní spolupráce Nařízení EU o KP + o jednotlivých fondech Stanovený objem prostředků na podporu rozvoje regionů - 336 miliard EUR na všechny projekty, z toho 160 miliard EUR do méně rozvinutých regionů, 84 miliard EUR bude k dispozici prostřednictvím ESF, 10 miliard Fond soudržnosti, 40 miliard – doprava, informatika a ICT Každá země si vyjedná určitý objem prostředků na celé období (ČR přes 20 mld. Euro + zemědělství a venkov) 37

38 NOVÉ VÝZVY RP PO ROCE 2014 Ex ante kondicionality (obecné, tematické) Důraz na strategické řízení, integrované přístupy k rozvojovým projektům Strategie regionálního rozvoje ČR Program rozvoje územního obvodu kraje Obce, města, DSO, MAS Další strategické dokumenty vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti Větší tlak na efektivitu výdajů Sbližování podmínek mezi jednotlivými fondy ESUS, lokální partnerství Evropa 2020 38

39 P ODPORA KP V OBDOBÍ 2014-2020 HTTP :// EC. EUROPA. EU / REGIONAL _ POLICY / SOURCES / DOCGENER / PANORAMA / PDF / M AG 40/ MAG 40_ CS. PDF HTTP :// EC. EUROPA. EU / REGIONAL _ POLICY / SOURCES / DOCGENER / PANORAMA / PDF / M AG 40/ MAG 40_ CS. PDF 39

40 M ECHANISMUS POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Dohoda o partnerství CR – EU Strategie regionálního rozvoje Legislativa – zákon o podpoře regionálního rozvoje, veřejné zakázky 40


Stáhnout ppt "E VROPSKÁ R EGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI K OHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google