Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zalesňování zemědělské půdy problém struktury lesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zalesňování zemědělské půdy problém struktury lesů"— Transkript prezentace:

1 Zalesňování zemědělské půdy problém struktury lesů
Vypracoval: Vladimír Štorek PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy Vývoj tohoto problému v následujících 6 letech je přímo diktován V ose II, skup opatření 2.

2 II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy
„Pozitiva“: II První zalesnění zemědělské půdy pestřejší krajina (?) zlepšení retenčních schopností krajiny omezení eroze nový zdroj příjmů (lesnictví) ochrana proti šíření plevelů nebo invazních rostlin (nevyužívané půdy) II Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití snížení produkce skleníkových plynů zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích energie stabilnější finanční situace zemědělských farem

3 Problém Program neobsahuje žádná konkrétní, výslovná omezení, která by bránila zalesňování cenných pozemků. Flora a fauna bezlesí je obecně ohroženější než ta lesní … Program přímo nevyžaduje využití přirozené druhové skladby stromů … Tento program využijí spíš zemědělci na podhorských loukách, kde se hospodaření tolik nevyplácí … 2. .. a i kdyby nebyla, tak nově vysazované lesy jsou strukturou a často i druhově zcela nevhodné pro udržení přírodní rozmanitosti, ale o tom budu ještě mluvit dále. 3. …pouze nabízí zvýhodněnou dotační sazbu ve prospěch listnáčů. Umožňuje tedy, aby stát přímo dotoval další sázení porostů nevhodné druhové skladby. 4. … Což vede k zalesňování často cenných podhorských luk.

4 II. 2. 2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (II. 2. 2. 1
II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu) Charakteristika podopatření: Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. -Další částí v této skupině podopatření týkající se hospodaření v lesích je podkapitola .. -Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích..

5 Jenomže .. Druhově nejbohatší jsou nízké a střední lesy neboli lesy výmladkové … To co u nás chráníme, jsou chudé stinné lesy … Zbytky druhově bohatých nízkých a středních lesů jsou většinou v rámci ochrany přírody ponechány samovolnému vývoji … .. chceme-li chránit přírodní bohatsví našich lesů, tak.. … ty u nás byly dříve hojné díky tomu se zachovávala rozmanitá a druhově bohatá krajina. Že je aktivně obhospodařovaný výmladkový les biologicky velice hodnotný si můžeme ukázat na příkladu tohoto aktivně obhospodařovaného středního lesa ze sousedního Bavorska, který hostí životaschopné populace okáče hnědého, hnědáska osikového a okáče jílkového (první druh u nás již vymřel, druzí dva jsou na pokraji vymření) CHKO Bílé Karpaty – takhle vypadají lesní porosty chráněné jako evropsky významná lokalita v soustavě NATURA 2000 – je to však vcelku chudý stinný les, ve kterém uslyšíte zpívat 5 druhů nejběžnějších pěvců a na motýla tady sotva narazíte. .. Je však známo, že finální sukcesní stádia jsou relativně chudá. Pro udržení přírozní rozmanitosti je třeba dynamický proces změn. Pokud tedy ponecháme obhospodařovaný výmladkový les nerušenému vývoji dojde k značnému ochuzení vlivem zarůstání a stárnutí porostu. NPR Libický luh – v roce 1992 zde byl naposledy pozorován jasoň dymnivkový, typický ohrožený druh žijící na lesních světlinách. Tento druh postupně vymizel z celých Čech a Libický luh byla jeho poslední lokalita. Vydíte hustý stinný les. 4.

6 Příklady postižených druhů
Zalesňování zemědělské půdy

7 Zalesňováním jsou postižení víceméně všichni motýli lučních stanovišť (i ti běžní). Tady vidíte malý vzorek kásy o kterou se ochuzujeme.

8 Příklady postižených druhů
Zalesňování zemědělské půdy Další organizmy postižené zalesňováním jsou např. dřívě hojná saranče vrzavá, dnes silně ohrožená.

9 Příklady postižených druhů
Likvidace výmladkových lesů Silně ohrožení lesní motýly jsou dokladem toho, že zachování přirozené druhové skladby lesa je samozřejmostí, ktérá však sama o sobě nestačí k ochraně citlivých druhů. Mnohé tyto citlivé druhy přežívaly v kulturní krajině díky mozaikovité až parkovité struktuře pařezin a pastevních lesů.

10 Příklady postižených druhů
Likvidace výmladkových lesů I mezi ptáky najdeme mnohé druhy, které jsou postiženy likvidací různorodých lesů. Dnes nám příjde těžko uvěřitelné, že před sto lety u nás žili tito dva ptáci i v nížinách. V současnosti živoří v nevelkých populacích v pohraničních pohořích. Oba druhy potřebují různorodý les s bohatým podrostem. Tetřívek paradoxně nalezl příhodné stanoviště v imisemi poškozených horských lesích. tetřívek obecný (Tetrao tetrix) jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

11 Příklady postižených druhů
Likvidace výmladkových lesů plavuník (Diphasiastrum complanatum) Z kytek můžeme zmínit třeba plavuník, který je konkurenčně relativně velmi slabá kytka a lesní pastva mu vytvářela příhodné podmínky k existenci. Lesní pastva byla zakázána, kvůli produkci kvalitního dřeva a plavuník se stal velkou vzácností.

12 Shrnutí Za posledních 500 let nebyly české země nikdy tak zarostlé lesem jako dnes. S nástupem průmyslové revoluce v 19. stol. začíná masivní převod tehdy běžných lesů výmladkových na lesy vysokokmenné … 2 .. Dnes u nás aktivně obhospodařované výmladkové lesy téměř neexistují. Spolu s nimi zmizelo i mnoho druhů živočichů i rostlin. Přesto dál pokračujeme v udržování strukturně monotóního vysokokmenného lesa, dokonce i tam kde by měla být na prvním místě ochrana přírody.

13 Shrnutí Od dvacátých let minulého stol vzrostla v ČR plocha lesa o 2680 km2 … V letech vzrostla rozloha lesa na našem území o dalších 160 km2 (16 km2/rok) … Vláda v letech vyplatila na zalesňování zemědělských pozemků necelých 470 milionů korun … V současném Programu rozvoje venkova ( ) se počítá se zalesněním dalších 126 km2 (18km2/rok) – nárůst intenzity zalesňování. 1. Velkou úlohu sehrála pozemková reforma v dvacátých letech a poválečný odsun němců. 2. Skutečná čísla by však byla ještě vyšší (samovolné zalesňování, aktivity myslivců, ..). Tato zalesňování se týkají skoro vždy zbytků lučních či stepních strání, loučky v údolí potoků, pásy luk přilepené k větším lesním celkům, nebo zapadlé kouty polí, kde se špatně manipuluje se zemědělskou technikou. Právě tato stanoviště bývají posledními refugii mnoha ohrožených druhů, případně umožňují propojení mezi rozsáhlejšími zbytky bezlesích stanovišť. 3. tato investice naší přírodě zřejmě víc uškodila než pomohla.

14 Závěr dotace na zalesňování nejlépe zrušit
podpora a návrat výmladkových lesů … povolit lesní pastvu … a … Položme si otázku: „Proč chráníme přírodu?“ 2. - alespoň v lesích ochranných a lesích zvláštního určení 3. - alespoň v lesích ochranných a lesích zvláštního určení.

15 „Děkuji za pozornost“ Použitá literatura:
Program rozvoje venkova ČR na období Nařízení vlády č. 308/2004 sb., Motýly České republiky: rozšíření a ochrana I, II (Beneš a kol.) Ohrožený hmyz nížinných lesů (M. Konvička a kol.) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť (M. Konvička a kol) Fauna ČR / Ptáci (K. Hudec a kol.) „Děkuji za pozornost“


Stáhnout ppt "Zalesňování zemědělské půdy problém struktury lesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google