Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama"— Transkript prezentace:

1 Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama
Právnická osoba – statutárním orgánem zastoupení smluvní zákonné Statutární orgán – úprava v OZ, § 20, jedná ve všech věcech právnické osoby, jeho jednatelská působnost je neomezená a neomezitelná, nejde o zastoupení, ve smlouvách by neměla být formulace „statutární zástupce“ Rozdíl omezení jednatelské působnosti a způsobu jednání jménem společnosti, § 13/5 omezení, která vyplývají z vnitřních dokumentů nebo rozhodnutí nejsou účinná navenek Výklad § 13 odst. 4 ObchZ: působnost svěřená zákonem – likvidátor a statutární orgán v likvidaci Zastoupení:zákonné – založeno zákonem bez ohledu na vůli stran, u smluvního nutno odlišovat smlouvu o zastoupení = vztah zástupce a zastoupeného (může např. vyplývat z mandátní smlouvy) a plnou moc, která je výrazem tohoto zastoupení ve vztahu ke III. osobám prokura Vedoucí odštěpného závodu na základě plné moci Osoba pověřená podle § 15 ObchZ

2 Statutární orgány obchodních společností a družstva
veřejná obchodní společnost všichni společníci komanditní společnost všichni komplementáři společnost s ručením omezeným jednatel nebo více jednatelů Vos: společenská smlouva – pouze někteří nebo jeden společník, pokud více, je oprávněn jednat každý z nich ve všech věcech samostatně, ale společenská smlouva může stanovit jiný způsob jednání navenek Ks: obdobné řešení pro komplementáře, komanditisté mohou jednat jen se zmocněním, pokud jednají bez zmocnění, ručí za závazky z takto uzavřených smluv neomezeně jako komplementáři Sro: statutárním orgánem může být i třetí osoba, pokud více jednatelů, tvoří kolektivní statutární orgán, způsob jednání: podle společenské smlouvy, podpůrné řešení v zákoně: každý samostatně ve všech věcech As: kolektivní orgán, způsob jednání určují stanovy, podpůrně v zákoně: každý člen představenstva ve všech věcech samostatně Družstvo: představenstvo je kolektivní orgán, pouze členové družstva, způsob jednání určují stanovy, podpůrné řešení v zákoně: předseda nebo místopředseda, kogentně: pro úkony, pro něž předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, malá družstva – předseda, popř. další člen pověřený členskou schůzí družstva s členstvím výhradně právnických osob a méně než pět členů – statutární orgán určují stanovy akciová společnost představenstvo představenstvo družstvo

3 Vznik funkce Zákonná úprava Osobní společnosti
Ujednání ve společenské smlouvě Kapitálové společnosti ustanoveni rozhodnutím valné hromady nebo jiného orgánu společnosti

4 Vztah mezi společností a statutárními orgány nebo jejich členy
písemná forma Smlouva o výkonu funkce schválení Mandátní smlouva odkaz na přiměřenou aplikaci speciální ustanovení o odpovědnosti a zákonném ručení Ustanovení zákona závazek k výkonu funkce má osobní povahu úprava odstoupení z funkce

5 Požadavky na osoby, které mají být statutárními orgány
Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti není dána překážka provozování živnosti není dána překážka provozování živnosti

6 Požadavky na osoby, které mají být statutárními orgány
Společnost s ručením omezeným Akciová společnost fyzická osoba fyzická osoba osoba starší 18 let osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům plně způsobilá k právním úkonům bezúhonná bezúhonná není skutečnost, která je překážkou provozování živnosti není skutečnost, která je překážkou provozování živnosti

7 Obecný požadavek na statutární orgány a členy statutárních orgánů právnických osob
Statutárním orgánem nebo jeho členem nemůže být osoba, která vykonávala tuto funkci v právnické osobě na jejíž majetek byl prohlášen konkurs Časové působení překážky osoba byla ve funkci v průběhu alespoň jednoho roku před podáním insolvenčního návrhu překážka trvá po dobu tří let ode dne právní moci usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nedostačující usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

8 K překážce se nepřihlíží,
je-li konkurs zrušen z jiných důvodů než bylo uvedeno výše jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, protože zjistil předlužení likvidované právnické osoby jestliže byla osoba zvolena do funkce až po prohlášení konkursu na majetek právnické osoby jestliže se osoba domůže v soudním řízení určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře

9 Kapitálové společnosti Osobní společnosti
Překážka odpadá, pokud byla osoba, na jejíž straně se překážka vyskytuje, Kapitálové společnosti Osobní společnosti zvolena do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě a uzavřou-li o tom společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy příslušný orgán společnosti byl při volbě na existenci překážky upozorněn

10 Zákonné zastoupení podnikatele
Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle § 15 ObchZ je zapsán do obchodního rejstříku pověřena určitou činností při provozování podniku koná ve všech věcech odštěpného závodu Vedoucí odštěpného závodu: je zapsán v OR, nepotřebuje plnou moc, platí rejstříkové fikce, jeho jednatelská působnost je omezena na věci, které se týkají odštěpného závodu, zavazuje ale podnikatele, je proto nutno např. při uplatňování nároků ze smluv, které uzavřel vedoucí odštěpného závodu, žalovat podnikatele Činnost osoby pověřené podle § 15 se musí týkat provozu podniku, nikoli např. vnitřních vztahů v právnické osobě, rozsah jednatelské působnosti zahrnuje všechny záležitosti, na něž pověření dopadá, kriteriem překročení rozsahu jednatelské působnosti je obvyklost. Pokud dojde k vykročení z vymezeného rámce, je chráněna dobrá víra třetích osob a podnikatel je jednáním svého zástupce vázán, jestliže třetí osoba nevěděla a vzhledem ke všem okolnostem nemohla vědět o překročení. Toto zmocnění smrtí podnikatele nezaniká, ale zmocněnec může činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření. Výkladové problémy: nezanikalo ani když to zákon výslovně nestanovil (nejde o plnou moc), není jasný vztah obvyklých úkonů a úkonů v rámci obvyklého hospodaření, s tím souvisí i otázka, kdy je nutný souhlas dědiců a svolení soudu. koná ve všech věcech, které zavazuje podnikatele jsou s danou činností obvykle spojeny

11 Prokura Rozsah jednatelské působnosti
všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti Vznik prokury zápisem do obchodního rejstříku Zánik prokury odvolání podnikatelem Rozšířená prokura – včetně zcizování a zatěžování nemovitostí, Prokuru je možno omezit vnitřními pokyny – nemá účinnost vůči třetím osobám Společná prokura: více prokuristů – zákon nabízí varianty způsobu jednání: samostatně, společně, alespoň dva, nutno zapsat do rejstříku, Poslední odstavec problematický – souhlasy jsou podmínkou platnosti jednání, musí být dány předem. Zánik prokury – rejstříkový zápis má význam jen deklaratorní Vazba na OZ – překročení jednatelské působnosti u smluvního zástupce se zde neuplatní (problematické judikáty) výpověď prokuristou smrt prokuristy dohoda podnikatele a prokuristy

12 Smluvní zastoupení podnikatele na základě plné moci
rozsah jednatelského oprávnění uveden v plné moci Forma plné moci písemná plná moc: pokud je třeba, aby právní úkon byl učiněn písemné formě nebo netýká-li se jen určitého právního úkonu překročení jednatelského oprávnění zmocnitel vázán, pokud jednání schválil neoznámí-li zmocnitel osobě, s níž zmocněnec jednal, svůj nesouhlas s jednáním bez zbytečného odkladu, platí, že jednání schválil zánik plné moci odvolání zmocnitelem provedením úkonu, na který byla omezena výpověď zmocněncem smrt zmocněnce


Stáhnout ppt "Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama"

Podobné prezentace


Reklamy Google