Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy - Nejvyšším kontrolním úřadem - orgány státního zastupitelství - soudy (přehled) Olga Pouperová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy - Nejvyšším kontrolním úřadem - orgány státního zastupitelství - soudy (přehled) Olga Pouperová."— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy - Nejvyšším kontrolním úřadem - orgány státního zastupitelství - soudy (přehled) Olga Pouperová

2 … Nejvyšší kontrolní úřad

3 Nezávislý orgán NKÚ je nezávislým orgánem (čl. 97 odst. 1věta první Ú). NKÚ je nezávislým kontrolním orgánem ČR (§ 2 odst. 1 zákona o NKÚ). Ústavní orgán Státní orgán (ne správní úřad!) Správní orgán podle § 1 odst. 1 sř (výjimečně)

4 Organizační aspekty prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh PS (čl. 97 odst. 2 Ústavy)… Zákon o NKÚ zřizuje další orgány NKÚ – Kolegium NKÚ, Senáty NKÚ a Kárnou komoru NKÚ Člen NKÚ – „funkční období“ do 65 let

5 Prezident NKÚ - pravomoci
Prezident NKÚ úřad řídí a jedná jeho jménem navenek, předsedá Kolegiu NKÚ a Kárné komoře NKÚ. Může se účastnit schůzí Poslanecké sněmovny, senátu a jejich orgánů, pokud jsou projednávány návrhy a stanoviska, která NKÚ předložil.

6 Kolegium NKÚ prezident NKÚ, viceprezident NKÚ a členové NKÚ.
Pravomoci Kolegia NKÚ: schvaluje plán kontrolní činnosti, schvaluje návrh rozpočtu NKÚ předkládaného PS a závěrečného účtu rozpočtové kapitoly NKÚ, schvaluje kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu, výroční zprávy, schvaluje některé kontrolní závěry rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitce proti kontrolnímu protokolu a o námitce podjatosti proti členu NKÚ

7 Senáty NKÚ alespoň tři členové NKÚ
zřizovány Kolegiem NKÚ při schvalování plánu kontrolní činnosti k tomu, aby schvalovaly určené kontrolní rozhodují o odvolání proti rozhodnutí o námitkách ke kontrolním protokolům, které jsou podkladem pro kontrolní závěry spadající do jeho působnosti. prezident NKÚ ani Kolegium NKÚ nemají pravomoc změnit nebo zrušit rozhodnutí Senátu NKÚ.

8 Kontroloři (Kontrolor X člen NKÚ)
Osoby, které provádějí kontrolní činnost.

9 Rozsah kontroly – kontrolované osoby
Kontrolu NKÚ vykonává u organizačních složek státu a právnických a fyzických osob (§ 3 odst. 2 zákona o NKÚ) – „kontrolované osoby“. Konkretizace v plánu kontrolní činnosti.

10 Rozsah kontroly – předmět kontroly
ÚS: „NKÚ nevykonává nic méně a nic více než kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.“ § 3 odst. 1 z. o NKÚ rozvádí, co je hospodařením se státním majetkem nebo plněním státního rozpočtu.

11 § 3 odst. 1 zákona o NKÚ Předmětem kontroly je:
hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch PO s výjimkou finančních prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich SA, státní závěrečný účet ČR, plnění státního rozpočtu ČR, hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí a prostředky, za něž stát převzal záruky, vydávání a umořování cenných papírů a zadávání státních zakázek (§ 3 odst. 1 zákona o NKÚ).

12 Plán kontrolní činnosti
Věcné a časové vymezení jednotlivých kontrolních akcí pro následující rozpočtový rok Plán kontrolní činnosti, schválený Kolegiem NKÚ, předkládá prezident NKÚ k informaci Poslanecké sněmovně a vládě; zveřejňuje jej ve Věstníku NKÚ

13 Kontrolní řád postup při výkonu kontroly a vztahy mezi NKÚ, orgány NKÚ, členy NKÚ a kontrolory pověřenými kontrolní akcí na straně jedné a kontrolovanými osobami na straně druhé oprávnění a povinnosti kontrolujících + povinnost součinnosti pro kontrolované osoby

14 Kontrolní protokol Popis zjištěných skutečností, uvedení nedostatků a označení právních předpisů... Povinnost kontrolujících seznámit kontrolované osoby s protokolem + povinnost předat stejnopis. Proti kontrolnímu protokolu může kontrolovaná osoba podat námitky (písemnou formou, zdůvodněny, lhůta 5 dní, vedoucí kontrolujících může stanovit lhůtu delší). Proti rozhodnutí se lze odvolat (lhůta 15 dní).

15 Kontrolní závěr odděleno provedení kontroly od rozhodnutí o jejím výsledku - schválení kontrolního závěru. písemná zpráva, v níž jsou shrnuty a vyhodnoceny skutečnosti zjištěné při kontrole provedené NKÚ Schvaluje Kolegium NKÚ nebo Senát NKÚ. Publikovány ve Věstníku NKÚ. Zaslány Poslanecké sněmovně, Senátu, vládě a na požádání ministerstvům.

16 … státní zastupitelství

17 Historický exkurz všeobecný dozor prokuratury podle zákona o prokuratuře

18 Státní zastupitelství ve vztahu k VS
dozor v místech, kde je omezována osobní svoboda (§ 4 odst. 1 písm. b) z. o stát. zast.) Žaloba k ochraně veřejného zájmu (§ 66 odst. 2 sřs)

19 … soudy

20 Správní soudnictví Čl. 36 odst. 2 Listiny
Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům FO a PO a rozhodují v dalších věcech sřs. (§ 2 sřs) přezkum rozhodování správních orgánů (§ 4 odst. 1 písm. a) sřs) ve věcech veřejnoprávní povahy - žaloba proti rozhodnutí (vč. žaloby ve věcech samosprávy) - žaloba proti nečinnosti žaloba proti nezákonnému zásahu návrh na zrušení OOP + další věci

21 Civilní soudnictví „nová“ 5. část osř
rozhodnutí v soukromoprávní věci, o níž rozhodl správní orgán (§ 244 odst. 1 osř)

22 Ústavní soud soudní orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ú)
subsidiarita ochrany kontrola ústavnosti a zákonnosti právních předpisů ústavní stížnost komunální stížnost přezkum rozhodnutí ve věcech politických stran rozhodování kompetenčních sporů ústavní žaloba proti prezidentu republiky návrh prezidenta republiky na zrušení usnesení PS o jeho neschopnosti vykonávat úřad

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy - Nejvyšším kontrolním úřadem - orgány státního zastupitelství - soudy (přehled) Olga Pouperová."

Podobné prezentace


Reklamy Google