Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NATO Severoatlantick á Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na z á kladě Severoatlantick é smlouvy, kterou podepsalo 12 nez á vislých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NATO Severoatlantick á Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na z á kladě Severoatlantick é smlouvy, kterou podepsalo 12 nez á vislých."— Transkript prezentace:

1 NATO Severoatlantick á Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na z á kladě Severoatlantick é smlouvy, kterou podepsalo 12 nez á vislých st á tů. Smlouva zaručovala v š em z ú častněným st á tům pomoc v př í padě napaden í. Česká republika vstoupila do NATO 12.3.1999 V současnosti 26 členských zemí: Belgie. Bulharsko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Velká Británie, USA. Sídlo: Brusel

2 NATO – instituce: Generáln í tajemn í k: Jaap de Hoop Scheffer Od roku 2004 Jeho funkční obdob není omezeno Předsedá Radě Nato Vrcholný orgán: Rada NATO Zased á 2x do roka ve st á l é m s í dle NATO v Bruselu Nejvyšší rozhodovac í a konzultační orgán aliance, fórum pro demokratickou diskusi a vzájemné konzultace, ve kter é m jsou zastoupeni všichni členov é NATO usiluje o plnění základního c í le NATO: zajišťění mezin á rodn í ho m í ru a bezpečnosti členských zem í.

3 NATO – instituce: Výbor pro plánování obrany - zabývá se záležitostmi specificky spojenými s obranou (kromě jaderných zbraní), odpovídá za vypracování obranné politiky paktu; schází se pravidelně na úrovni velvyslanců a minimálně dvakrát ročně na úrovni ministrů obrany. Byl vytvořen roku 1963. Skupina pro jaderné plánování - má stejnou pravomoc jako Výbor pro plánování obrany v oblasti jaderných zbraní.

4 NATO Hlavní úkol: politická a vojenská spolupráce všech jejích členů podle článku 51 Charty Spojených Národu. Všichni členové Aliance jsou povinni chránit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu.

5 NATO Rozhodování: Rozhodnutí v rámci NATO jsou utvářena na základě souhlasu poté, co proběhnou diskuse a porady mezi členskými státy. Všechna rozhodnutí, která jsou uskutečněna pod záštitou NATO, musí být schválena všemi členskými státy Aliance. Ze stejného důvodu může NATO zahájit akci pouze v případě, že ji odsouhlasí všechny členské státy

6 NATO - instituce S í ly rychl é reakce NATO (NATO Response Force – NRF) - jsou speci á ln í mnohon á rodn í jednotky, kter é slouž í Alianci v př í padě, když je nutn é okamžitě zas á hnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykon á vat různ é druhy mis í, včetně civiln í ochrany, m í rových operac í nebo použit í s í ly. Česká republika se účastní Mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO Mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO

7 Vojenské mise ČR v zahraničí: Operace NATO "Joint Enterprise" Kosovo 500 osob Koaličn í operace Mnohon á rodn í ch sil Ir á k 99 osob Operace Evropsk é unie Bosna a Hercegovina 4 Operace NATO Afgh á nist á n Polní nemocnice, jednotka chemiků, rekonstrukční tým – celkem 110 osob

8 Pozorovatelské mise: Voj á ci Arm á dy Česk é republiky se k plněn í ú kolů v m í rových mis í ch vys í laj í na z á kladě požadavků mezin á rodn í ch vl á dn í ch organizac í (OSN, OBSE, EU) 2 Etiopie-Eritrea (UNMEE) 3 DR Kongo (MONUC) 5 Gruzie (UNOMIG) 1 Kosovo (UNMIK) 3 Lib é rie (UNMIL)


Stáhnout ppt "NATO Severoatlantick á Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na z á kladě Severoatlantick é smlouvy, kterou podepsalo 12 nez á vislých."

Podobné prezentace


Reklamy Google