Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naučná stezka Třebotovem Autor: Ing. Jana Majorová a žáci VIII. třídy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naučná stezka Třebotovem Autor: Ing. Jana Majorová a žáci VIII. třídy."— Transkript prezentace:

1 Naučná stezka Třebotovem Autor: Ing. Jana Majorová a žáci VIII. třídy

2 Cíl projektu: Vytvořit naučnou stezku žáky VIII. třídy pro své mladší spolužáky Klíčová slova: tvrz, kostel, škola, hřbitov, fara Metody : A) metody slovní: práce s textem, přednáška odborníka (archiváře), práce s textem (např. kroniky…) B) Metody demonstrační: práce s obrazem C) Metody praktické: vytváření dovedností Forma výuky: Skupinová práce

3 Časová dotace: A) získávání a zpracování informací – 3 týdny B) příprava stezky a její označení – 1 týden C) příprava výstavného panelu – 2 vyučovací hodiny D) vycházka s výkladem pro mladší spolužáky – 2 vyučovací hodiny Materiál a pomůcky: odborná literatura, výstavný panel, laminovací zařízení, dřevěné kůly, kartony, nůžky, lepidlo, barevné papíry…

4 Historický projekt Na začátku února tohoto roku byli žáci V. třídy seznámeni se starými kronikami, které přivezl pan archivář z dobřichovického archivu. Žáci v jedné ze starých školních kronik zjistili, že rok 2015 je spojen se 125. výročím založením první třebotovské školy. Na základě zjištěných informací vytvořili žáci VIII. třídy pro žáky V. třídy naučnou stezku Třebotovem, po které je na jaře s výkladem provedou.

5

6 Trasa nau č né stezky T ř ebotovem Úvod- seznámení s historii T ř ebotova 1. zastavení- Stará škola 2. zastavení- kostel sv. Martina 3. zastavení- fara (tvrz) 4. zastavení- nemocnice T ř ebotov 5. zastavení- ž idovský h ř bitov 6. zastavení- naše škola

7 Mapa trasy Nemocnice Tvrz Kostel Stará škola Nová škola Židovský hřbitov

8 Historie Jméno T ř ebotov je odvozeno od jména staršiny T ř ebaty Rok vzniku T ř ebotova není p ř esn ě znám První zmínka je uvedena ve spisech rytí ř ského ř ádu K ř i ž ovník ů s Č ervenou hv ě zdou. P ř íslušníci ř ádu se tehdy domáhali pen ě z za ochranu pra ž ského mostu. V roce 1300 byl pravd ě podobn ě také zalo ž en v T ř ebotov ě ž idovský h ř bitov. Z roku 1305 je první zmínka o dr ž iteli tvrze a panského statku Solopisky, Mladotovi Prosinkovi z Drast.

9 T ř ebotov a p ř ilehlé obce

10 1. zastavení Stará škola

11 125. výro č í otev ř ení školy Stará škola stojí naproti kostelu Č íslo domu č. p. 3, 1. ř editel byl Jan Vítek Plány školy zhotovil architekt J. Vechvíle Postavil ji stavitel pan Václav Panoš za 12 050,-K č Škola se za č ala stav ě t 9. 2. 1890 Škola byla dokon č ena 18. 10. 1890 Po č et t ř íd: 4 Na za č átek:

12 Od 12.3 - 13.4 1945 Školní budova byla obsazena n ě meckou brannou mocí. Vojsko bylo ubytováno ve všech místnostech 1. poschodí, v kabinet ě a v u č ebn ě mate ř ské školy. Na vydávání úkol ů k domácímu vyu č ování byla škola ponechána zbývající u č ebna v p ř ízemí. Zachována byla i školní kuchyn ě. Historie školní budovy

13

14 Škola – pohled od kostela ( Ř íjen 2010)

15 2. Zastavení Kostel sv. Martina

16 Zmínka v pra ž ské diecézi 1344 a ž 1350- Arnošt z Pardubic V t ř ebotovské kronice je prvotní zmínka z roku 1352 Prvním zaznamenaným fará ř em je pater Bohumil v roce 1361 Kostel 1866 zbo ř en 1867 dokon č ena stavba nového kostela 1936 opraveno kostelní za ř ízení Kostel opraven ve slohu pseudorománském Roku 1825 ho vlastní Öttengen z Wallerste inu Základní informace

17 Dnes : Obdélníkový p ů dorys Presbytá ř - nap ř í č situovaný Trojboce zakon č ena sakristie Za ř ízení : Hlavní oltá ř s plastikou FRANTIŠKA PREISSE Barokní kazatelna z poloviny 18.století Pseudogotická k ř titelnice a varhany Dnešní Podoba

18 Sou č asnost

19 Interiér

20 V minulých letech: Velmi vetché st ě ny Velmi nízký vchod Rákosový strop Nalézá se zde nízké homolovité sklepení- velmi mohutné st ě ny Je postaven na zp ů sob Kaple sv. K ř í ž e v podob ě rotundy Oltá ř s plastikou sv. Anny a bolestné Panny Marie Kazatelna zdobena um ě leckou ř ezbou sv. Bernard a Zajímavosti

21 1932

22

23 3. Zastavení Tvrz - fara

24 Tvrz První zmínky z roku 1253 objeveny ve spisech rytí ř ského ř ádu K ř í ž ovník ů s č ervenou hv ě zdou. V roce 1387 Old ř ich Medek z Lešan a Valdeka (velmi zámo ž ný místokomorník) pravd ě podobn ě nechal p ř estav ě t p ů vodní tvrz na tvrz vodní se č tvercovým p ů dorysem a náro ž ní v ěž í. V roce 1615 je majitelem Jan starší Led č anský z Popovic. Za stavovského povstání se ú č astnil obléhání Vídn ě, a proto mu byl 2.11.1622 statek, tvrz i ves zkonfiskován. Byl posledním č eským pánem na T ř ebotov ě. V roce 1875 p ř i vysv ě cení kostela navštívil faru arcibiskup Schwarzenberg. V roce 1895 prob ě hla velká rekostrukce st ř echy, p ř i které byla odstran ě na hodinová v ěž s cibulovou bání.

25 Obrázky Znak k ř i ž ovníku s č ervenou hv ě zdou arcibiskup Schwarzenberg Rekonstru kce st ř echy P ř ed a po

26

27 Fara ● 1942 po ž ár fary ● 1958 se stala fara chrán ě nou kulturní památkou Č eskoslovenské socialistické republiky ● 1989 ú ř ad T ř ebotov získal objekt bývalé fary (po,,Sametové revoluci”v rámci p ř evodu majetku na obec) ● 2001 rekonstrukce objektu, jejím ž cílem byla maximální obnova této historické památky s p ř ihlédnutím k novodobým pot ř ebám bydlení P ř edpokládaný architektonický vývoj

28 Obrázky Po ž ár fary Oprava fary p ř ed a po

29 4. Zastavení Nemocnice

30 Historie První zmínka o nemocnici je z roku 1882. Je postavena Ond ř ejem z Haasu. Nemocnici vlastnilo mnoho majitel ů, jako t ř eba Adolf Richter, Ludvík Pompe, Antonín Brandejs nebo Ji ř í Epstein. V roce 1894 byl p ř istaven zahradní domek a druhá budova – dnes „Malá vila“. V sou č asné dob ě slou ž í jako lé č ebna dlouhodob ě nemocných. Specializuje se na následnou pé č i po operacích.

31 Vzácná návšt ě va V roce 1920 navštívil tehdejší prezident T.G. Masaryk penzion Antonína Brandejse V srpnu 1950 byl slavnostn ě polo ž en základní kámen na postavení další budovy sanatoria, ale stavba se neuskute č nila, proto ž e kámen postupem č asu zmizel (nebo byl ukraden)

32

33 5. Zastavení Ž idovský h ř bitov

34 Historie H ř bitov byl zalo ž en r.1761 Severní č ást h ř bitova – základové zdivo márnice Ji ž ní č ást – poz ů statky oválné brány Dochováno asi 150 náhrobk ů nebo torz Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1795 Poslední poh ř eb 1973 Náhrobky jsou ve stylu baroka a klasicismu, nápisy jsou v hebrejštin ě, n ě m č in ě a č eštin ě

35

36 Je zde poh ř ben rabín Samuel Bellenberger. Zem ř el roku 1854. Byl to p ř edch ů dce Leopolda Bellenberga. Na jeho náhrobním kameni je napsáno: „Toto je místo zbo ž ného man ž ela, starostlivého otce a známého rabína Samuela Bellenberga. Zde v klidu spo č ívá klenot svého rodu, pýcha a sláva Izraele, mu ž dopis ů, slavný Samuel Bellenberger, syn Jakuba z Bamberku. Náhrobek se bohu ž el nedochoval. Samuel Bellenberger

37

38 6. A poslední zastavení Naše škola

39

40 Historie První školní rok, v nové škole, byl zahájen ve dnech 1. zá ř í 1961 spole č ným shromá ž d ě ním všech ž ák ů školy v hale. Ř editel školy v roce 1961 byl Antonín Novák a zástupcem ř editele byl František Sailer.

41 Bydlišt ě ž ák ů tehdejší V. t ř ídy v roce 1961 T ř ebotov6 Solopisky8 Chote č 4 Roblín1 Koso ř 8 Kucha ř 0 Kucha ř ík0 Trn ě ný Újezd0

42 P ř íprava k zahájení školního roku Sotva skon č il školní rok 1960 - 61, byly zahájeny p ř ípravné práce pro nový školní rok v nové školní budov ě. Nejv ě tší potí ž í bylo to, ž e okresní stavební spolek se se stavbou o 2 m ě síce zpozdil. Na zahájení školního roku byli pozváni zástupci r ů zných organizací, zástupci tisku, č eského rozhlasu a televize. V č etn ě velké skupiny zástupc ů zde bylo 200 ob č an ů a 180 d ě tí z T ř ebotova a okolních obcí. V sou č asné dob ě navšt ě vuje t ř ebotovskou školu p ř ibli ž n ě 200 ž ák ů. Ř editelkou školy je od roku 2013 Mgr. Marie Štýsová.

43 Použité zdroje: Fotografie z vlastních zdrojů http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-k0202228-Kostel-sv-Martina- Trebotov-cesko/ http://www.trs-farnosti.cz/album_detail.php?id=8 http://slideplayer.cz/slide/2511528/ http://www.tvrztrebotov.cz/cs/historie/chronologicky-vyvoj-tvrze-trebotov http://www.tvrztrebotov.cz/cs/historie/pozar-fary-r-1943 http://oz.kurzy.cz/renata-sedlackovaing-jan-sedlacek/tvrz-trebotov- p445064z291911u.htm http://www.mistopis.eu/mistopiscr/podbrdsko/cernosicko/trebotov.htm www.digibooks.cz. Použité zdroje: Fotografie z vlastních zdrojů http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-k0202228-Kostel-sv-Martina- Trebotov-cesko/ http://www.trs-farnosti.cz/album_detail.php?id=8 http://slideplayer.cz/slide/2511528/ http://www.tvrztrebotov.cz/cs/historie/chronologicky-vyvoj-tvrze-trebotov http://www.tvrztrebotov.cz/cs/historie/pozar-fary-r-1943 http://oz.kurzy.cz/renata-sedlackovaing-jan-sedlacek/tvrz-trebotov- p445064z291911u.htm http://www.mistopis.eu/mistopiscr/podbrdsko/cernosicko/trebotov.htm www.digibooks.cz.


Stáhnout ppt "Naučná stezka Třebotovem Autor: Ing. Jana Majorová a žáci VIII. třídy."

Podobné prezentace


Reklamy Google