Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Podklady k přednáškám – Kapitola 2 Plzeň, 2012

2 2 Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS) SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRODUKTŮ 31.10.2009 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST 2

3 2.1Základní poznatky 2.1 Základní poznatky 2.2Životní etapy TS jako TrfS 2.2 Životní etapy TS jako TrfS 2.3Vlastnosti a chování TS 2.3 Vlastnosti a chování TS 2.5Vztahy mezi vlastnostmi TS 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS 2.6Kvalita a konkurenceschopnost TS 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 2.7Konstrukční struktury TS 2.7 Konstrukční struktury TS 2.8Taxonomie TS 2.8 Taxonomie TS OBSAH 31.10.2009 2.4Taxonomie vlastností TS 2.4 Taxonomie vlastností TS © S. Hosnedl 3 2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

4 Podkapitola 2.1 Základní poznatky 31.10.2009 © S. Hosnedl 4  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

5 Poznámky: - Stroj = technický výrobek na bázi mechanismů, který ulehčuje a nahrazuje fyzickou, příp. zčásti i duševní práci člověka - Nástroj = technický výrobek, který ulehčuje práci člověka - Technický proces (TP) je také technický systém (TS) (se všemi vlastnostmi systému – skládá se z provázaných prvků), v EDS je však tradičně pod pojmem TS chápán výhradně hmotný strojní objektový systém. - Toto je tradiční pojetí technického produktu/TS s výhradním zaměřením na jeho hmotnou realizaci (viz i dřívější verze přednášek ZKM), které je nutné podstatně rozšířit, jak je dále uvedeno. TECHNICKÝ PRODUKT (tradiční pojetí) Technický produkt (oproti: umělecký, potravinářský, …): -vyrobený přemístitelný výrobek (komplexní strojní zařízení, stroj, přístroj, … ) i nepřemístitelné technické zařízení (budovy, dopravní stavby, inženýrské sítě, továrny, elektrárny …) tj. objekt s výrazným inženýrským obsahem včetně jeho částí a to i v rozpracovaných fázích (základy, hrubá stavba …, komplexy, montážní jednotky, součásti, polotovary, suroviny) a návrhové etapě (tj. ve formě technické dokumentace). 31.10.2009 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i © S. Hosnedl POTŘEBNÉ 5 

6 Produkt Produkt je výsledkem procesu [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.4.2]. Technický produkt Technický produkt je produkt s dominantním inženýrským obsahem [Eder&Hosnedl 2008] PRODUKT a TECHNICKÝ PRODUKT 31.10.2009 Poznámka: - Toto je tradiční pojetí TS s výhradním zaměřením na jeho hmotnou realizaci (viz též dřívější verze přednášek ZKM), které bylo nutné podstatně rozšířit, jak je dále uvedeno. TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 6 

7 Generické složky produktu v pojetí ČSN EN ISO: Technický produkt (tak, jako i každý netechnický produkt) může existovat ve formě následujících generických (základních) složek [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.4.2]: - Hardware: obecně hmotná složka, jejíž množství je počitatelnou (countable*) charakteristikou (např. mechanická část motoru) - Zpracovaný materiál: obecně hmotná složka, jejíž množství je spojitou (continuous*) charakteristikou (např. mazivo) - Software: obecně nehmotná složka, sestávající se z informací (např. počítačový program, slovník) - Služba: obecně nehmotná složka, jako výsledek nejméně jedné činnosti na rozhraní mezi dodavatelem a zákazníkem (např. přeprava) TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (1) © S. Hosnedl 22.11.2009 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky Poznámka: -*Pozor, v české verzi [CSN-EN-ISO-9000 2006, 3.4.2] jsou uvedené dva výrazy přeloženy chybně („countable“ jako „zjistitelný“, a „continuous“ jako „trvalý“), takže definice v češtině nedávají žádný smysl!!! -Pozor na zúžené IT pojetí HW ≡ (pouze) počítačová technika a SW ≡ (pouze) informace zpracované/zakódované do formy počítačového programu!!! -Uvedené definice a příklady nejsou konzistentní a jsou tudíž nejasné, není např. jednoznačné zda hmotný nosič počítačového programu nebo slovníku je nebo není chápán jako „software“, příp. pak. analogicky zda obal maziva je nebo není chápán jako zpracovaný materiál. i POTŘEBNÉ 7 

8 Generické složky produktu v pojetí EDS/TTS: Pojetí [CSN-EN-ISO-9000 2006], je významné tím, že (podle dostupných pramenů historicky poprvé) deklaruje jako integrované složky (technického) produktu i jiné než (tradiční) hmotné (solid) složky, zejména služby (tj. servis). Pro konstruování a EDS však uvedené „výrobně“ zaměřené členění (např. kriteriem pro rozlišení prvých dvou kategorií je princip měření množství) nevyhovuje. Produkt (technický i netechnický) podle definice v [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.4.2] „produkt = výsledek procesu“ odpovídá v EDS/TTS pojmu Operand transformačního procesu (TrfP) ve výstupním stavu [Eder&Hosnedl 2008]. To je však podstatně obecnější pojetí než podle [CSN-EN-ISO-9000 2006], protože výstupem transfromačního procesu může být oproti výše uvedeným složkám hardware (M), zpracované materiály (M), software (I) a služby (P) navíc [Eder&Hosnedl 2008], [Hosnedl 2006c] také energie (E) a živé bytosti (L). © S. Hosnedl 22.11.2009 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (2) POTŘEBNÉ 8 

9 ASSISTANCE- WARE (AW) FORMLESS- WARE (FW) HARDWARE (HW) SOFTWARE (SW) ENERGY- WARE (EW) HW pro SW HW pro AW HW pro FW HW pro EW TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (3) DŮLEŽITÉ Legenda [ČSN-EN-ISO-9000 2006], [Hosnedl 2006c]: Po terminologické „harmonizaci“ lze uvedené generické složky heterogenního technického produktu definovat v komplexním systémovém pojetí EDS/TTS jako [Hosnedl 2006c] : - Hardware – HW:„tvarová“ (solid) materiálová /hmotná (M (s) ) složka („díly&celky“) - Formlessware – FW: „beztvará“ (fluid) materiálová/hmotná (M (f) ) složka („náplně“) - Energieware – EW: energetická (E) složka (energie) - Software – SW: informační (I) složka (informace) - Assistanceware – AW: servisní/procesní (P) složka („služby“) Zvláštním případem heterogenního produktu (jako operandu TrfP) může být také: - Livingware – LW: živé bytosti (L) - např. při chovu zvířat, ale i hmyzu, bakterií apod., což však samozřejmě nelze z etických důvodů použít v případě člověka (při jeho dopravě, léčení apod.) Obr. : Generické složky technického produktu v komplexním systémovém pojetí DTM-TTS [Hosnedl 2006c] Poznámky: -Pozor, generická složka HW v tomto pojetí EDS/TTS tedy na rozdíl od HW podle [CSN-EN-ISO-9000 2006] zahrnuje i „tvarové“ (solid) „zpracované materiály“, (např. traverzy, plechy, dráty, apod.), protože mají analogickou (stavební) strukturu (Odst. 2.7) i vlastnosti (Odst. 2.3), atd., jako jiné HW prvky technického produktu (např. hřídele, ozubená kola, apod.), a naopak generická složka FW (která jinak složce „zpracované materiály“ odpovídá) tyto HW prvky tedy nezahrnuje. - Pozor však i nadále na zúžené IT pojetí HW ≡ (pouze) počítačová technika a SW ≡ (pouze) informace zpracované/zakódované do formy počítačového programu!!! i © S. Hosnedl 22.11.2009 9 

10 © S. Hosnedl 30.06.2012 Obr. : Generické složky technického produktu v komplexním systémovém pojetí EDS-TTS [Hosnedl 2006c] – příklady u osobního automobilu TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (4) K INFORMACI ASSISTANCE- WARE (AW) FORMLESS- WARE (FW) HARDWARE (HW) SOFTWARE (SW) ENERGY- WARE (EW) HW pro SW HW pro AW HW pro FW HW pro EW 10 

11 © S. Hosnedl 29.11.2009 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (5) Kritériem pro uvedené členění generických složek heterogenního technického produktu v pojetí EDS/TTS jsou čtyři objektivně existující možnosti racionálního zajištění požadovaných vlastností technického produktu (Odst. 2.3), a to prostřednictvím: Materiálu/„Materie“ (HW a FW), Energie (EW), Informace(SW) a/nebo Procesu (AW). Pro konstruování a realizaci generických složek technického produktu je podstatné, že: -nositelem nebo alespoň „nástrojem“ nehmotných složek, tj. SW, EW a AW musí být hmotné složky, tj. HW a/nebo FW -nositelem „beztvaré hmotné“ složky, tj. FW musí být HW složka DŮLEŽITÉ 11 

12 © S. Hosnedl TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky Poznámky: -Transformační struktura (Odst. 2.7) je hlavní struktura, která vykonává požadované (aktivní nebo reaktivní) přeměny (aktivních nebo reaktivních) M, E, I vstupů na potřebné M, E, I výstupy k docílení hlavní funkce technického produktu, např. u valivého ložiska vnitřní a vnější kroužek a valivá tělesa. - Asistující přídavné struktury (Odst. 2.7) doplňují základní transformační strukturu jednak o potřebné transformace asistujících M, E, I, jednak o vzájemné spojení a nesení všech těchto struktur v prostoru a jejich připojení k okolnímu systému pokud je nelze (optimálně nebo i vůbec) zajistit jen dílčími konstrukčními úpravami beze změny transformační struktury. (např. klec ve valivém ložisku, tlakové mazání převodovky (tj. čerpadlo, trubky atd.) pokud nelze použít, příp. nestačí rozstřik oleje ozub. koly) -Vyvolané přídavné struktury technického produktu (Odst. 2.7) doplňují předchozí dvě struktury, pokud je třeba zajistit, příp. zlepšit vlastnosti technického produktu (vč. uvedených funkcí/účinků), které nelze (optimálně nebo i vůbec) docílit jen jejich dílčími konstrukčními úpravami beze změn těchto struktur (např. rozdělení dlouhého hřídele na dvě části a vložením spojení pro zjednodušení/umožnění výroby a/nebo smontování, přidání závěsných ok pro zjednodušení/umožnění manipulace, apod.). -Uvedené třídění je hierarchické tzn., že kterákoli vestavěná nebo satelitní struktura může být považována jako základní, na níž se opět napojují další příslušné vestavěné a satelitní struktury technického produktu na hierarchicky nižší úrovni. i TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (6) HW (tj. mechanická) složka technického produktu (včetně HW pro FW, SW, EW a AW, viz dtto) se obecně zkládá ze/z: -„Základní“ (core) „hlavní/transformační“ struktury (zajišťující požadované transformační funkce ústřední (central) mechanické části technického produktu); -„Vestavěných “ (embeded) „asistujících“ a „vyvolaných“ přídavných struktur (zajišťují vlastnosti nezajišt. zákl. strukturou, příp. je zlepšují ) mech. spojené se „zákl.“ strukturou; -„Satelitních“ (satelite) „transformačních“, „asistujících“ a „vyvolaných“ struktur (dtto) mechanicky oddělených od předchozích (mechanicky spojených) struktur „ústřední (central) části“ technického produktu); 29.11.2009 POTŘEBNÉ 12 

13 Poznámka: Příklady složek heterogenního technického produktu na příkladu převodovky (1): Hardware (HW) jako: - „základní“ HW „transformační“ struktura zajišťující transformace točivého momentu, rychlosti a smyslu otáčení vč. transformace jejich místa a orientace v prostoru, která se např. skládá z ozubených kol, hřídelů, ložisek a nosného rámu, které mají uspořádání a tvary, rozměry, materiály, způsoby výroby, stavy povrchů a odchylky od jmenovitých hodnot (tj. elementární konstrukční vlastnosti (Odst. 2.4) těchto prvků), které: = mají např. (HW) menší tolerance pro zvýšení životnosti a spolehlivostl a zároveń snížení hlučnosti, vhodnější tvary pro výrobu, vzhled ; = nesou (FW) náplně, např. maziva nasyceného ve styčných plochách pro zvýšení účinnosti; = nesou (EW) energie, např. v předepnutí ložisek pro zvýšení tuhosti a přesnosti převodu; = nesou (SW) informace, např. nápisy (barvou, vyražením, apod.) o intervalech výměny oleje pro zvýšení životnosti a spolehlivosti; = nesou (AW) rozhraní pro služby/servis, např. vhodné tvary a povrchy pro zlepšení udržovatelnosti. - „vestavěné“ HW „asistující“ a „vyvolané“ přídavné struktury mechanicky spojené se „základní“ HW strukturou, které: = např. (HW) zakrývají převody (víko) pro zajištění bezpečnosti obsluhy, snížení hlučnosti, zvýš. životnosti zajištěním vyšší čistoty maziva; = nesou (FW) náplně, např. rozvody oleje k zajištění mazání a příp. chlazení pro docílení požadované životnosti a spolehlivosti; = nesou (EW) energie, např. přídavné předepjaté pružiny pro vymezení vůlí a tím zvýšení přesnosti převodu; = nesou (SW) informace, např. štítek s údaji o max. přenášeném výkonu, otáčkách apod. pro zvýšení životnosti a spolehlivosti; = nesou (AW) rozhraní pro služby/servis, např. závěsná oka pro zlepš. manipulovatelnosti; diagnostické snímače a přípojky pro zvýš. spolehlivosti -„satelitní“ HW „základní“, „asistující“ a „vyvolané“ struktury mechanicky oddělené od předchozích (mech.spojených) struktur, které: = např. tvoří (HW) mechaniku dálkového ovladače diagnostiky; = nesou (FW) náplně, např. obaly na náhradní oleje; = nesou (EW) energie, např. obal náhradní baterie pro ovladač; = nesou (SW) informace, např. instrukční knížka, CD s instrukcemi; = nesou (AW) rozhraní pro služby/servis (není jen údržba!), např. montážní pomůcky, náhradní díly, servisní nářadí; © S. Hosnedl 29.11.2009 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (6a 1 ) PRO ÚPLNOST 13 

14 Poznámka (pokračování): Příklady složek heterogenního technického produktu na příkladu převodovky (2): Formlessware (FW) jako materiálové náplně obsažené: = v „základní“ HW struktuře, např. provozní maziva, nátěry, apod. v = ve „vestavěných“ HW strukturách, např. provozní maziva, nátěry, apod. v = v „satelitních“ HW strukturách, např. zásobní maziva, nátěry, apod. připravené v přívodech, nádobách, aopd. Energyware (EW) jako energie obsažené: = v „základní“ HW struktuře, např. v prvcích předepjatých spojů, uložení, apod. = ve „vestavěných“ HW strukturách, např. v přídavných předepjatých pružinách, nádržích, tlakových nádobách, el. bateriích, apod. = v „satelitních“ HW strukturách, např. v přívodních, výměnných, příp. náhradních externích zdrojích tlakové, elektr. a další energie apod. Software (SW) jako informace: = v „základní“ HW struktuře, např. pomocí tvarů a rozměrů, barev a struktur povrchů, apod. = ve „vestavěných“ HW strukturách, např. na štítcích, ovládacích prvcích, displejích, apod. = v „satelitních“ HW strukturách, např. jako návody k obsluze a údržbě v příručkách apod., jako algoritmizovaný a naprogramovaný „počítačový“ SW na CD a dalších paměťových médiícj Assistenceware (AW) jako služby/servis pasivně a/nebo aktivně podporovaný prvky: = v „základní“ HW struktuře (viz dtto) = ve „vestavěných“ HW strukturách (viz dtto) = v „satelitních“ HW strukturách (viz dtto) © S. Hosnedl TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky TECHNICKÝ PRODUKT JAKO HETEROGENNÍ TECHNICKÝ PRODUKT (6a 2 ) i 29.11.2009 PRO ÚPLNOST 14 

15 Technický produkt je chápán jako Technický systém (TS) (ve všech jeho vývojových fázích a nehmotných i hmotných formách vyskytujících se v etapách jeho životního cyklu), který obecně obsahuje všechny generické složky technického produktu [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.4.2] v komplexním pojetí EDS/TTS [Hosnedl 2006c]. Budeme však především zaměřeni na hmotné (tj. objektové) strojní produkty s dominantní HW složkou. © S. Hosnedl TECHNICKÝ PRODUKT JAKO TECHNICKÝ SYSTÉM (TS) TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky Technický systém (TS): - technický produkt s důrazem na systémový pohled. 17.02.2014 DŮLEŽITÉ 15 

16 TS ulehčuje nebo nahrazuje fyzickou, případně zčásti i duševní práci člověka svými (výstupními) provozními technickými funkcemi ( ⇒ účinky), kterými spolu s (výstupními) funkcemi ( ⇒ účinky) člověka a ostatních operátorů (přímo nebo nepřímo) provádějí požadovanou transformaci daného operandu. ÚČEL: © S. Hosnedl 31.10.2009 ÚČEL a CÍL TS (1) Poznámky: - Funkce TS nebo člověka (obecně operátoru), tj. schopnost poskytovat požadované účinky se vyjadřují pomocí infinitivu (např. držet nástroj, otáčet nástrojem…). - Účinek je M, E, I výstup (působení, efekt) na výstupech (efektorech) TS nebo člověka (obecně operátoru), který se působením na operand podílí na jeho transformaci (přeměně). - Účinky mohou být buď přímé od operátorů „prováděcího systému“ (TS, člověk, aktivního a reaktivní okolí) nebo nepřímé/zprostředkované některým z operátorů „prováděcího systému“ (od operátorů informace, managementu, příp. i zprostředkovaně od některého z operátorů prováděcího systému ) - Provozní účinky a příslušné funkce jsou buď hlavní/transformační pro realizaci hlavního TrfP nebo podpůrné/asistující pro realizaci podpůrných /asistujících procesů. - Uvedené vynakládané (výstupní) účinky operátorů je nutné odlišovat od operandem „přijímaných“ (vstupních) účinků ode všech operátorů (např. oddělování třísky, změna struktury materiálu). TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i POTŘEBNÉ 16 

17 Schopnost TS docílit potřebné / požadované (hlavní i asistující) technické funkce ( ⇒ účinky) z dostupných / požadovaných (účinků) vstupních veličin (M, E, I) VST CÍL: © S. Hosnedl 31.10.2009 ÚČEL a CÍL TS (2) Poznámka: - Uvedené (výstupní) technické funkce TS je nutné rozlišovat od obecně používaných účelových (teleologických) „procesních funkcí“ TS (např. soustružit, tvářet, vysávat), které ve skutečnosti vyjadřují již výslednou funkci TrfP zajišťovanou všemi operátory TrfS. TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i POTŘEBNÉ 17 

18 - Potřebné pracovní účinky/funkce TS jsou iniciovány působením (účinky) vstupních veličin (M, E, I) VST na vstupní místa („receptory“) TS, které se mohou (u reaktivních TS) nacházet i v místě styku s operandem. - Ve stavební struktuře TS způsobí tento vstup určitý vnitřní účinek, který je příčinou dalšího účinku v odpovídajícím kauzálním účinkovém řetězci. Tak postupně dojde vnitřním transformačním procesem (IP) až ke vzniku požadovaného pracovního/transformačního (výstupního) účinku spolu s výstupem příslušných veličin (M, E, I) VÝST v příslušných místech („efektorech“) TS. - Při konstruování účinkového řetězce se využívá poznatků přírodních věd (fyziky, chemie příp. i biologie). - Třída pracovních způsobů (tj. konkrétních způsobů realizací uplatněných přírodních zákonitostí) použitých v účinkových řetězcích se nazývá „funkční princip“ TS (  např.: „zdvihadlo pracuje na hydraulickém principu“). 31.10.2009 VNITŘNÍ TRANSFORMAČNÍ PROCESY (ITrfP) V TS, PRACOVNÍ ZPŮSOB A FUNKČNÍ PRINCIP TS Poznámky: - Vnitřní transformační procesy (ITrfP) v TS jsou vždy technické, proto to není nutné v názvu uvádět (na rozdíl od vnějších TrfP ( ⇒ TP). © S. Hosnedl TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky i POTŘEBNÉ 18 

19 TS izolovaně (každý TS je prvkem nějakého většího systému), ani v ideálním časovém úseku, ale jsou provozovány v určitém aktivním (aktivně působícím) a reaktivním (pasivním, avšak zpětně reagujícím) okolí (AEnv) v určitém konkrétním čase (období). Pro každý konstruovaný TS je nutné předpokládat určité stavy tohoto AEnv včetně stavů kritických (zemětřesení, tajfun, povodeň, válečná situace). Požadavky na vlastnosti TS je proto nutné specifikovat i se zřetelem k nežádoucím vedlejším vstupům, aby se zajistilo minimální ovlivnění požadovaných účinku TS i když se rušení vyskytnou. Značné problémy však představují i nežádoucí vedlejší výstupy (hluk, vibrace, odpadní látky…). Snaha odstranit či snížit tyto výstupy na minimum, nebo zužitkovat (recyklovat). ⇒ Nezastupitelná odpovědnost konstruktéra !!! 31.10.2009 AKTIVNÍ A REAKTIVNÍ OKOLÍ TS, NEŽÁDOUCÍ VSTUPY A VÝSTUPY TS © S. Hosnedl TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.1 Základní poznatky DŮLEŽITÉ 19 

20 Podkapitola 2.2 Životní etapy TS jako Transformační systémy (TrfS) 31.10.2009 © S. Hosnedl 20  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

21 ZÁKLADNÍ POZNATKY Životní cyklus technického systému (TS) je racionální rozdělit do jednotlivých etap. To lze provést podle různých hledisek, např. podle místa jejich realizace (management, konstrukce, technologie, dílna, expedice, … ). Pro potřeby konstruování TS je optimální rozdělení životních etap TS do etap podle klíčových životních přeměn (transformačních procesů), protože mají shodnou obecnou strukturu [Hosnedl 2006c]. To potom např. umožňuje do požadavků na TS, návrhu TS, do hodnocení TS apod. jednoduše zahrnout řadu důležitých hledisek týkajících se celého životního cyklu, jako např. bezpečnost, ekologičnost, atd., které se převážně chybně vztahují pouze k provozu TS, likvidaci TS apod. Přitom obecném procesním pojetí životního cyklu TS lze racionálně zahrnout i rozdílnou kvalitu jednotlivých faktorů (např. člověka, technických prostředků apod.) v jednotlivých etapách (např. ve výrobní etapě, v provozní etapě, v likvidační etapě, apod.)! Poznámky: - Životní etapy TS je souhrnný pojem pro: = Etapy vývoje a existence TS, nebo správně: = Etapy vývoje, existence a likvidace TS - Pozor, v oblasti CA technologií se jako životní cyklus označují pouze vývojové etapy životního cyklu technického produktu/systému (TS) viz např. [Mezihradský 2008],, a řízení/management odpovídajících CA dat jako Product Life Cycle Management (PLM) viz např. [Berger 2008], a mnoho dalších. Podobně se v obchodní sféře označuje jako životní cyklus TS období od jeho uvedení na trh až po jeho stažení. Nejužší používané pojetí životního cyklu TS je pak uživatelské pojetí od pořízení TS až po jeho vyřazení z provozu. 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.2 Životní etapy TS 17.02.2014 © S. Hosnedl i DŮLEŽITÉ 21 

22 Plánování Kontruování Technolog. příprava výroby Organizační příprava výroby Vyrobení součástí/dílů Smontování Seřízení, testování BaleníSkladování Naložení, dopravení Vybalení, postavení Montáž na místě, Nastavení, zkoušky Přejímání Vyškolení obsluhy Obsluha, čištění údržba, renovace Odinstalování a demontování SeparováníRecyklování, Uložení Provozování Management: Vývoj výrobku a příprava výroby : Logistika : Instalace a provoz: Likvidování: Výroba: ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU TS PODLE JEJICH ORGANIZACE a LOKALIZACE Obr. : Tradiční schéma životního cyklu TS se zaměřením na obvyklou organizaci a lokalizaci jeho etap, což však nepostačuje pro zobrazení společných rysů těchto procesů a jejich souvislostí s konstruováním TS 22 21.02.2015  © S. Hosnedl 1Konstruování jako etapa živ. cyklu tech. produktu POTŘEBNÉ

23 ŽIVOTNÍ ETAPY TS(s) SE ZŘETELEM KJEHO KLÍČOVÝM PŘEMĚNÁM 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.2 Životní etapy TS jako TrfS 29.12.2014 © S. Hosnedl Obr. : Model Životního cyklu TS(s) jako serie životních etap s klíčovými přeměnami (transformacemi) DŮLEŽITÉ 23  Požadavek na TS(s) Zpráva o trhu Zpráva o technické a ekonomické proveditelnosti Záměry Potřeby Popis výchozího TS Stav problému Popis konstrukčního návrhu TS(s) ve formě konstrukční dokumentace Popis technologie a organiz. zabezpeč. výroby a dalších živ. etap TS(s) ve formě dokumentace Polotovary Hotové součásti Realizovaný TS(s) Instalovaný TS(s) Transformovaný provozní operand ve vst. stavu 1 Přídavné materiály Použitý TS(s) Materiál Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. LC etap TS(s) Výroba TS(s) vč. montáže, testování, kontrol.kval.výr.ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS(s) vč. demontáže, separace, recyklace, ap. Popis vých.org.zabezpečení Popis vých.technologie Transformovaný provozní operand ve výst. stavu 2 CÍL ! Popis vých.org.zabezp. Popis vých.technolpgie Poznámka: - Označení „T(s)“ odlišuje uvažovaný TS od ostatních technických systémů v životním cyklu

24 Člověk HuS Tech.Syst. TS Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační přípr. výroby a ost. živ. etap TS(s) Výroba TS(s ) vč.montáže, test.,kontr. kval. výr. ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS(s) vč. demontáže, separace, recyklace, ap A.&R.Prostř. AR Env TS≥TS(s) ŽIVOTNÍ ETAPY TS (s) SE ZŘETELEM K TRANSF. PROCESŮM/SYSTÉMŮM (TrfP/TrfS) 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2.2 Životní etapy TS jako TrfS 29.12.2014 © S. Hosnedl Obr.: Životní cyklus TS(s) jako série Transformačních procesů (TrfP) a příslušných Transformačních systémů (TrfS) DŮLEŽITÉ 24 

25 Poznámky: - Technický produkt/systém TS, jehož životní cyklus (LC) je znázorněn, je pro odlišení od ostatních technických prostředků/systémů v jednotlivých Transformačních procesech/systémech TrfP/TrfS odlišen označením (s) : TS(s) ( jako subjekt LC ) - Tento TS(s) má v počáteční fázi formu informací (čárkované toky), počínaje výrobou se pak přemění do formy hmotné/materiální (plné toky) - Technický systém TS(s) je v jeho životních etapách převážně v roli/ “funkci“ operandu, avšak : = Požadavky na Technický systém TS(s) z etapy „Plánování vzniku TS(s)“ jsou vstupem do operátoru IS etapy „Konstruování TS(s)“, kde jsou v rámci „Asistujícího operátorového procesu“ dopracovány do „Specifikace požadavků na TS(s)“, podle níž se potom konstruování, příp. rekonstruování TS(s) řídí (zpřesnění modelu oproti [Hubka& Eder 1988,1996], [Eder&Hosnedl 2008] i předch. verzím ZKM) = Analogicky jsou výstupy z etap „Konstruování TS(s)“ a „Technologická a organizační příprava výroby a ostatních LC procesů (!) TS(s)“vstupem do operátorů IS procesu výroby i dalších procesů distribuce, provozování i likvidování. TS(s)(nové oproti [Hubka& Eder 1988,1996], [Eder&Hosnedl 2008] i předchozím verzím ZKM (!) ) = V “Provozním procesu“ se TS(s) stává vstupem do operátoru TS (pokud tvoří pouze jeho část), příp. celým operátorem TS (symbolicky vyjádřeno jako TS≥TS(s ) ). - Při údržbě a opravách se Operátory (vč. TS) dočasně stávají operandem příslušných „Asistujících operátorových procesů“, což zde není znázorněno) 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2.2 Životní etapy TS jako TrfS © S. Hosnedl ŽIVOTNÍ ETAPY TS (s) SE ZŘETELEM K TRANSF. PROCESŮM/SYSTÉMŮM (TrfP/TrfS) (a) POTŘEBNÉ 25  Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. etap TS(s) Výroba TS(s ) vč. montáže, testování, kontr.výr. kval. ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav, ap. Likvidace TS(s) vč. demont., separace, recyklace, ap. TS≥TS(s) Požadavek na TS(s) Zpráva o trhu Zpráva o technické a ekonomické proveditelnosti Záměry Potřeby Popis výchoz. TS Stav problému Popis konstrukčního návrhu TS(s) ve formě konstrukční dokumentace Popis technologie a organiz. zabezp.výroby a dalších živ. etap TS(s) ve formě dokumentace Polotovar Hotové součásti Realizovaný TS(s) Instalovaný TS(s) připravený k provozu Provozní operand ve stavu 2 CÍL Provozní operand ve stavu 1 Přídavné Použitý TS(s) Materiál Popis vých.org.zab. Popis vých.technol. materiály 0 Obr.: Životní cyklus TS(s) jako série Transformačních procesů (TrfP) a příslušných Transformačních systémů (TrfS) Human HuS Tech.Syst. TS A.&R.Env. AR Env Inf.Syst. IS Manag.Syst. MgS 28.12.2014

26 Člověk HuS Tech.Syst. TS A.&R.pr. AREnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Provozování TS i(s) provozní proces vč. údržby,oprav, ap. Plánování vzniku TS i(s) Konstruování TS i(s) Technologická a organizační přípr. výroby a ost. živ. proc. Ts i(s) Výroba TS i(s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS i(s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Likvidace TS iLC vč. demont., separace, recyklace, ap Ts i(s) LC TS i(s) Člověk HuS Tech.Syst. TS A.&R.pr. AREnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS 2(s) Konstruování TS 2(s) Technologická a organizační přípr. výroby a ost. živ. proc. TS 2(s) Výroba TS 2(s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS 2(s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS 2(s) provozní proces vč. údržby,oprav, ap. Likvidace TS 2LC vč. demont., separace, recyklace, ap TS 2(s) LC TS 2(s) Člověk HuS Tech.Syst. TS A.&R.pr. AREnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS-VP (s) Konstruování TS-VP (s) Technologická a organizační přípr. výroby a ost. živ. proc. TS-VP (s) Výroba TS-VP (s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS-VP (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS-VP (s) vč. údržby, oprav, ap. Likvidace TS-VP (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS-VP (s) LC TS-VP (s) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.2 Životní etapy TS jako TrfS Člověk HuS Tech.Syst. TS A.&R.pr. AREnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS 1(s) Konstruování TS 1(s) Technologická a organizační přípr. výroby a ost. živ. proc. TS 1(s) Výroba TS 1(s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS 1(s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS 1(s) provozní.proces vč. údržby,oprav, ap. Likvidace TS 1(s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS 1(s) LC TS 1(s) Obr. : Příklad integrace životních cyklů (LC) výrobního pracoviště (operátoru TS-VP (s) ) a vyráběných technických produktů (operandů TS i(s) ) INTEGRACE ŽIVOTNÍCH CYKLŮ TS 31.10.2009 © S. Hosnedl K INFORMACI 26 

27 Podkapitola 31.10.2009 © S. Hosnedl 2.3 Vlastnosti a chování TS 27  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

28 Vlastnost TS je [Hubka 1980, p. 64] každý „znak, charakteristika, atribut, apod.“ TS, jako např. : výkon, tvar, velikost, stabilita, životnost, barva, vyrobitelnost, dopravitelnost, vhodnost pro skladování, struktura apod., který TS z nějakého hlediska charakterizuje. Každý TS je nositelem množiny „vrozených“ („konstruovaných“) vlastností, které jako celek umožňují posoudit totální kvalitu TS z požadovaných hledisek. Z uvedených příkladů je zřejmé, že vlastnost TS je netriviální (tj. komplexnější) charakteristika TS z nějakého ucelenějšího, ale přesto specificky zaměřeného hlediska. VLASTNOSTI TS – pojetí EDS 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.3 Vlastnosti a chování TS 17.02.2014 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 28 

29 Vlastnost TS (podle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst.3.5.2 ] „charakteristika kvality“) je inherentní charakteristika [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst.3.5.1 ] TS týkající se požadavku [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.2 ] na TS. 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.3 Vlastnosti a chování TS 31.10.2009 © S. Hosnedl VLASTNOSTI TS - pojetí ČSN EN ISO 9000 Poznámky: -Pojem „(rozlišující) vlastnost“ je dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst.3.5.1] „charakteristika/znak“ produktu“, které mohou být : = inherentní, existující ”v“ produktu „trvale“, tj. „nezměnitelně” (např. požadované, predikované nebo existující tvary, rozměry, materiály, výrobní náklady, pevnost, bezporuchovost, max. rychlost, apod. TS), jinak by se změnila „kvalita“ TS = přiřazené, existující „vně“ produktu „přechodně“, tj. „změnitelně“ (např. cena, vlastník, apod. TS) beze změny „kvality“ TS -Vzhledem k tradičně zavedené a komplexně provázané terminologii EDS však bude i nadále v tomto smyslu zacován a používán pouze pojem „vlastnosti TS“, protože pojmy „charakteristika TS“ a „znak TS“ (i když jsou teoreticky správné a použitelné) by mohly být snadno zaměněny za další v EDS zavedené pojmy (které nebylo nutné v rámci [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst.3.5.1] definovat). - V rozhodující většině poznatků EDS i při konstruování TS se pracuje pouze s ”inherentními”. vlastnostmi („charakteristikami“) TS. Protože není nebezpečí záměny, jsou pro podstatné zjednodušení (tradičně) používány výhradně obecnější pojmy ”vlastnost” (příp. „charakteristika“) TS bez explicitního zdůraznění ”inherentní”.. - Oblastmi EDS, které se obecně týkají jak ”inherentních” tak ”přiřazených” charakteristik a vlastností TS jsou prakticky „pouze“ třídy vlastností TS“ a z nich odvozená ”specifikace požadavků (na vlastnosti TS)” i K INFORMACI 29 

30 Každá vlastnost TS je specifikována (a dále měřena, porovnávána a hodnocena) smluvní nebo normativní množinou jejích “indikátorů vlastnosti (TS)”. Velikost každého “indikátoru vlastnosti (TS)” je dále specifikována (a dále měřena, porovnávána a hodnocena) pomocí jedné (přímé) nebo více (nepřímých), (smluvních nebo normativních) souřadnicových „rozměrů“ (v nejširším slova smyslu, tj. měřitelných numericky i nenumericky), tj. pomocí velikosti odpovídajících “proměnných” měřených pomocí smluvních nebo normativních stupnic, příp. řad. INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (1) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 © S. Hosnedl Poznámka: - Např. délka hrany TS může být definována přímo pomocí jednoho délkového rozměru/proměnné nebo nepřímo jako délka vektoru určeného dvou nebo trojrozměrnými souřadnicemï jeho koncových bodů; dalším příkladem je tvar složité prostorové plochy TS definované např. množinou trojrozměrných souřadnic – tj. soustavou trojic „souřadnicových“ rozměrů/proměnných.) i DŮLEŽITÉ 30 

31 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.3 Vlastnosti a chování TS © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (2) Poznámka: -Vzniká však problém, jak společně pojmenovat velikosti rozměrů/proměnných” všech uvedených různorodých typů stupnic. Např. pro “kvantitativní stupnice” a pro “kvalitativní pořadové číselné stupnice by vyhovoval zavedený pojem/termín “parametry”. Avšak tento pojem je velmi nevhodný pro zbývající jak číselné tak textové stupnice. Pro společné pojmenování textově/linquisticky specifikovaných/definovaných stupnic se používá v angličtině pojem „Manifestation“ a v němčině „Ausprägung“ [Eder&Hosnedl 2008]. Avšak tyto termíny nemají vhodný ekvivalent v českém jazyce („projevení“ ?), ani není vhodné použití některého z nich v originále (jak je u anglických termínů často běžné). i POTŘEBNÉ 05.09.2010 Stupnice a řady pro vyjádření velikosti “rozměrů”/“proměnných” indikátorů vlastností TS mohou být tříděny např. podle [Ackoff 1962], [Pons 2001] takto: - Spojité ( - kvantitativní, vždy jen numerické): = (numerické) poměrné (např. pro délku, hmotnost, tvrdost, absolutní teplotu) = (numerické) intervalové (např. pro relativní teplotu, relativní čas) - Pořadové ( - kvalitativní ): = numerické (např. Mohova stupnice pro tvrdost minerálů) = textové (např. “horký, teplý”pro teplotu, stupnice ECTS pro klasifikaci) - Jmenovité ( - kvalitativní): = numerické (např. čísla sportovců, čísla součástí na výkrese sestavení) = textové (např. “kladivo, kleště, šroubovák” pro ruční nářadí) 31 

32 - Continuous (Quantitative) Scales (and corresponding Dimensions/Variables): = ratio (numerical) (e.g. length, weight, duration, absolute temperature): = interval (numerical) (e.g. relative temperature, relative time): 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (2a) PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 05.09.2010 32 

33 - Ordinal (Qualitative) Scales (and corresponding Dimensions/Variables): = numerical (e.g. Mohs scale of mineral hardness): = textual (or weak order) (e.g. “hot, warm”, “grades for academic performance”): ECTS Scale Definition A Excellent – outstanding performance with only minor errors B Very good – above the average standard but with some errors C Good – generally good work with a number of notable errors D Satisfactory – fair but with significant shortcomings E Sufficient – passable performance, meeting the minimum criteria FX Fail – some more work required before the credit can be awarded F Fail – considerable further work is required 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (2b) PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 05.09.2010 33 

34 - Nominal (Qualitative) Scales (and corresponding Dimensions/Variables): = numerical (e.g. sports player numbers, parts numbers on an assembly drawing): = textual (e.g. “hammer, pincers, screwdriver”): 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (2c) PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 05.09.2010 34 

35 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl Z racionálních důvodů bude dále pro zjednodušení: -pro specifikaci „velikosti“ všech různorodých typů měřítek indikátorů vlastností (tj. pro velikost jejich „souřadnicových dimensí“/“proměnných“) používán pouze jediný zobecněný termín „hodnota“. - jako „hodnota indikátoru vlastnosti“, chápána pouze její výsledná „absolutní“ hodnota bez zřetele, zda je (vektorovým) součtem jedné nebo více hodnot jejích jednotlivých „proměnných“. Velikost indikátoru kterékoli vlastnosti TS lze tudíž specifikovat (a dále měřit, porovnávat a hodnodit) pomocí její (kvantitativní nebo kvalitativní) („absolutní“) hodnoty s využitím stanovených (dohodnutých nebo normalizovaných) stupnic nebo řad. INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (3) Poznámka: -Použití termínu „hodnota“ vychází z toho, že „manifestace/projev“ kteréhokoli typu rozměru/proměnné může být vyjádřen/ “nahrazen“ jak textově (lingvisticky), tak číselně (tj. alespoň odpovídajícími numerickými kódy, často i fyzikálně opodstatněnými čísly, jako např. vlnovou délkou světla pro barvy), příp. i graficky. Podobně je např. často obecně používán i termín „rozměr, tj. jak pro číselné tak nečíselné „proměnné“, a to nejen v reálném životě ale často i v matematice i DŮLEŽITÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 35 

36 „Stav vlastnosti TS“ je definován, může být měřen, hodnocen atp. prostřednictvím stavu indikátorů této vlastnosti, tj. prostřednictvím jejich hodnot : Hodnota indikátoru vlastnosti TS se zjišťuje/měří (přímo nebo pomocí jiných vlastností/charakteristik vlastností TS) porovnáním s odpovídajícím měřítkem/stupnicí. Pro tutéž vlastnost může být i více měřítek! 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (4) Poznámky: - Pozor, v praxi, výuce, ale i v odborných publikacích vč. EDS se pod pojmem „vlastnost TS“ obvykle zjednodušeně rozumí „stav/hodnota vlastnosti TS“ (např. výrok „změna vlastnosti TS“ tudíž ve skutečnosti znamená „změna stavů/hodnot (indikátorů této) vlastnosti TS“ *). - Z praktických důvodů se rovněž pojem charakteristika vlastnosti používá ve významu stav/hodnota indikátoru vlastnosti (např. „délka hrany je 150 cm“ místo „hodnota délky hrany je 150 cm“ *). * Je to analogie jako např. v matematice, kde se běžně výraz y= f(x) interpretuje jako „y se rovná f(x)“ místo „y se rovná hodnotě f(x)“). Pozor však na nezbytnost rozlišení tehdy, kde tato záměna není možná nebo může způsobit nebezpečí! i DŮLEŽITÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 11.08.2013  Hodnota(y) Indikátoru vlastnosti TS  Indikátor(y) vlastnosti TS (měřitelné, požadovatelné, hodnotitelné, …)  Vlastnosti TS (obecně hierarchický systém) 36 

37  VLASTNOSTI TS: OSOBNÍ AUTOMOBIL  Třída: Vlastnosti k člověku (a ostatním živým bytostem)  Vlastnost: bezpečnost  Indikátor vlastnosti: počet airbagů [1]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 4  Doména: Reaktivní vlastnosti  Indikátor vlastnosti: brzdná vzdálenost (50 km/h, betonový podklad, suchý, …) [m]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 14.2 m  Třída: Obecné konstrukční vlastnosti  Vlastnost: posunutí od deformací, hřídel B, max. provozní zatížení  Indikátor vlastnosti: max. posunutí od ohybu u omax [mm]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 0.01 mm  Vlastnost: vzhled  Indikátor vlastnosti: stupnice [špatný; uspokojivý; dobrý; výborný]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: dobrý  Doména: Desktiptivní vlastnosti  Třída: Elementární konstrukční vlastnosti  Vlastnost: rozměry součásti poz. 6  Indikátor vlastnosti: délka hrany b [mm]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 40.5 mm Příklady (pro osobní automobil): 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (5) K INFORMACI 2.3 Vlastnosti a chování TS © S. Hosnedl 11.08.2013 Obr. Příklady popisu vlastností pro osobní automobil  Doména: Reflektivní vlastnosti 37 

38 Hodnota indikátoru vlastnosti TS se měří (přímo nebo pomocí jiných vlastností/indikátorů vlastností TS) porovnáním s odpovídající měřítkem/stupnicí. Pro tutéž vlastnost může být i více měřítek/stupnic! Měřítka/stupnice pro hodnoty některých typů indikárorů jsou stanovena závaznými standardy (např. indikátopry pro rozměry, hmotnost, drsnost povrchu), příp. standardními druhy (např. pro tvar, barvu). Pokud závazná měřítka/stupnice neexistují, příp. jsou subjektivní (např. pro „náročnost na dopravu“) nebo se časem mění (např. pro estetičnost), je nutné je vždy co nejobjektivněji stanovit (alespoň jejich mezní hodnoty). 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (6) POTŘEBNÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 38 

39 Pro docílení, identifikaci, hodnocení, zlepšování apod. požadované budoucí reálné hodnoty indikátoru vlastnosti TS je nutné v průběhu konstrukčního procesu uvažovat určité (předpokládané/ předepsané) jmenovité, dolní a horní mezní „konstrukční“ hodnoty faktorů TrfS/TrfP životního cyklu TS včetně příslušných zatížení. S pomocí jednoduchých i počítačově podporovaných myšlenkových/expertních hodnocení, počítačových a/nebo experimentálních dostupných metod AfX (Analýzy z hlediska vlastnosti X) pak mohou být zjištěny/predikovány odpovídající jmenovité, dolní a horní mezní „konstrukční“ hodnoty pro jednotlivé indikátory vlastností TS pro navrhovanou stavební strukturu (viz násl. obr.). Budoucí hodnotu indikátoru vlastnosti TS lze označovat jako „skutečnou“ (viz násl. obr.). 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (7) POTŘEBNÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 39 

40 Obr. : Relace významných hodnot indikátorů vlastností TS 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (8) Požad ovaná j menovitá h odnota Skutečná hodn ota Požad ovaná d olní m ezní hodnota Požad ovaná h orní mezní hodnota Hodnot a i ndikátoru vlastnosti T S Požadovaná horní mezní chylka Požadovaná dolní mezní odchylka Poznámky: - Pro indikátory vlastností TS, které jsou měřitelné kvalitativními stupnicemi, s výjimkou pořadových číselných stupnic (viz výše), je nutné vyjadřovat přípustné (příp. i nepřípustné) hodnoty (i odstupňovaně), (vč. jmenovité, skutečné a obou mezních hodnot ) výčtem. Významné hodnoty indikátorů vlastností TS: i K INFORMACI 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 40 

41 Hodnoty indikátoru vlastností TS nejsou a nemohou být konstantní, protože jsou závislé na faktorech procesu, při němž se právě hodnoty projevují/zjišťují (např. rozměry TS závisejí na teplotě, max. rychlost automobilu na stavu povrchu vozovky, vyrobitelnost nebo výrobní náklady TS na použitých výrobních prostředcích a jejich stavu …). Je proto třeba rozlišovat konstrukční hodnoty indikátorů TS (při uvažovaných podmínkách) a skutečné hodnoty indikátorů TS. Odezva na vnější nebo vnitřní podněty TS za konkrétních podmínek (při výrobě, provozu, …), vyjádřená souborem hodnot sledovaných indikátorů TS, popisuje chování TS (viz podkap. 2.4). Do jaké míry jsou hodnoty indikátorů vlastností TS (v libovolné životní etapě TS) uspokojivé či naopak lze určit porovnáním s požadavky (na hodnoty jednotlivých charakteristik), což je základním principem hodnocení (kvality, konstrukční konkurenceschopnosti, apod.) TS (podkap. 2.5.). 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (9) Změny a hodnocení (hodnot indikátorů) vlastností TS: POTŘEBNÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 41 

42 Obr. : Ukázka využití domén, tříd, vlastností TS, jejich indikátorů a hodnot v informačním a vyhodnocovacím systému pro tramvajová vozidla [Hosnedl 2007b] 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl INDIKÁTORY VLASTNOSTÍ TS A JEJICH HODNOCENÍ (10) Příklad: PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 42 

43 Chování TS je odezva stavební struktury TS na nějaký (vnější nebo vnitřní) podnět. Chování (tj.odezva Stavební struktury) TS je tudíž popsáno průběhem změn hodnot/stavů (rozměrů/“závisle proměnných“ indikátorů) Elementárních konstrukčních vlastností TS vyvolaných vlivem působícího (vnějšího a/nebo vnitřního) podnětu/buzení Poznámky: - Chování je odezva organismu na nějaký („vnější nebo vnitřní“) podnět [Collins 1992]. - Chování TS tudíž závisí výhradně na inherentních vlastnostech TS (tj. na jejich indikátorech) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (1) i DŮLEŽITÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 43 

44 Chování TS (odezvu) lze rozlišit podle proměnlivosti odezvy a doby pozorování na: - „Přímé“ statické „chování“ (odezva) TS, např. hodnoty/stavy statického napětí, deformací apod.TS od jeho statického (v čase konst.) zatížení - „Přímé“ dynamické chování (odezva) TS, např. proměnlivé hodnoty/stavy dynamického napětí, deformací apod. TS od jejího dynamického (v aktuálním čase proměnného) zatížení - „Životní chování“ (odezva) TS, např. měnící se hodnoty/stavy rozměrů, deformací, vzhledu apod. TS od jeho statických i dynamických „zatížení“ (v širším slova smyslu) v průběhu jeho existence, příp. likvidace - „Historické (zobecněné) chování“ (odezva) TS, např. proměnlivé hodnoty/stavy rozměrů, vzhledu, spolehlivosti apod. TS od jeho statických i dynamických „zatížení“ (v širším slova smyslu) v průběhu historického vývoje příslušné třídy TS. Poznámky: - Přímá statická odezva není obvykle nazývána jako chování TS, ale pouze jako „statická odezva/reakce TS“. - Přímá dynamická odezva je obvykle chápána jako „chování TS“v užším slova smyslu - Životní odezva (vlastností) TS v průběhu životního cyklu není obvykle nazývána jako chování TS, ale jako změny/stárnutí vlastností TS v jeho životním cyklu. - Historicky dlouhodobá odezva (vlastností) třídy nebo oboru TS není obvykle nazývána jako chování TS, ale jako historický vývoj (zobecněných vlastností/jejich charakteristik) určité třídy/oboru TS. 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (2) i POTŘEBNÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 44 

45 -“Direct” static TS ‘behaviour’ (response), like values of a TS static strengths, deformation shifts from static (constant in time) load (e.g. bending deformation shifts of a loaded beam, plastic deformation shifts caused by Brinell/Vickers/Rockwell/ hardness tests): 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (2a) Note: - This immediate static response is not usually called TS behaviour but only a ‘TS static response‘, i PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 45 

46 - “Direct” dynamic (both periodical and un-periodical) TS behaviour (response), like changeable values of a TS dynamic strength, deformation shifts from dynamic (changeable in time) load (e.g. dynamic strength of a car loaded by dynamic forces, crash shifts of a car loaded by shock forces): 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (2b) Note: - This immediate dynamic response is usually understood as TS behaviour in its narrower sense i PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 46 

47 - “(Existence) Life cycle” TS behaviour (response), like changeable values of a TS dimensions, reliability, appearance, etc. on its static and dynamic “loads” (in its wider sense) during the “existence and liquidation phases” of the TS life cycle: 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (2c) Note: - This life cycle response is not usually called TS behaviour but only changes/ageing of TS (properties) in its life cycle. i PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 47 

48 - “Historical (generalized) TS behaviour” (response), like changeable values of TS dimensions, reliability, appearance, etc. on all “loads” (in its wider sense) during historical development of a TS class or family in time (e.g. a historical series of SKODA cars) [wwwSkoda 2000]): 190519451970 200019941985 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS (2d) Note: - This historical long-term generalised response (to “historical, technical, social, economic, laws, etc. loads”) is not usually called TS behaviour but only historical development of a TS class/family (generalized properties/property characteristics). i PRO ÚPLNOST 2.3 Vlastnosti a chování TS 19.03.2010 48 

49 Chování (odezva) TS (tj. změna hodnot příslušných indikátorů vlastností) může být zjištěno (před realizací TS predikováno) : - na výpočtových modelech TS s použitím poznatků a metod “Prediction of X” (PoX) pro predikce vlastností /chování TS (bez použití i s použitím počítačové podpory), - na fyzických modelech, příp. vzorcích částí TS, - na reálném prototypovém, příp. finálním TS pro (co nejvčasnější) porovnání s požadovaným chováním (požadovanou odezvou), hodnocení a rozhodnutí o dalším postupu. Na chování TS lze tudíž pohlížet také jako na (reaktivní) vlastnost TS, avšak musí být navíc specifikováno uvažované (okamžité, krátkodobé nebo dlouhodobé) zatížení (v obecném smyslu) v daném aktivním & reaktivním okolí a čase. Velikost zatížení lze specifikovat analogicky jako vlastnosti TS, tj. pomocí (smluvních nebo normativních) hodnot (konstantních nebo proměnlivých) zatěžovacích charakteristik. Chování TS bude proto nadále zahrnováno pod pojem vlastnosti TS, pokud nebude třeba zdůraznit nějakou zvláštnost vyplývající z jeho „dynamického“ charakteru. 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 08.05.2012 © S. Hosnedl CHOVÁNÍ TS JAKO VLASTNOST TS Poznámka: - Pojem simulace se používá pro analýzy (hodnot charakteristik) vlastností proměnných v čase - Pod pojmem (proces) měření se rozumí [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.10.2] „soubor úkonů pro stanovení hodnoty veličiny „ (tzn. kromě fyzického zjišťování, tj. měření v užším slova smyslu, také odhady, výpočty, apod.) i POTŘEBNÉ 2.3 Vlastnosti a chování TS 49 

50 Podkapitola 2.4 Taxonomie vlastností TS 31.10.2009 © S. Hosnedl 50  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

51 bezpečnost dopravovat náklad soustružit obrobek výkon rychlost síla otáčky osvětlit prostor snadná likvidovatelnost snadná vyrobitelnost snadná montáž snadná údržba snadná manipulace nízké výrobní náklady krátké dodací termíny šetrnost k životnímu prostředí snadné skladování oblé tvary max. délka 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.4 Taxonomie vlastností TS 31.10.2009 © S. Hosnedl PŘÍKLADY VLASTNOSTÍ TS Obr. : Příklady vlastností (a tudíž i požadavků na) TS ⇒ naléhavá potřeba jejích uspořádání, tj. třídění (taxonomie) atd., atd, atd. ⇒ „ ∞ “ ? ? ? K INFORMACI 51 

52 PROSTOR: Geometrie: Velikost, výška, šířka, délka, průměr, prostorové nároky, počet, uspořádání, spojení, prodloužení. MECHANIKA: Kinematika: Druh pohybu, směr pohybu, rychlost, zrychlení. Síly: Směr síly, velikost síly, frekvence, hmotnost, zatížení, deformace, tuhost, poddajnost, setrvačné síly, rezonance. VELIČINY: Energie: Výstup, účinnost, ztráty, tření, ventilace, stav, tlak, teplota, přívod tepla, chlazení, přívod, skladování, kapacita, přeměna. Materiál: Tok a transport materiálů. Fyzikální a chemické vlastnosti výchozího a konečného produktu, pomocné materiály, předepsané materiály (potravinové předpisy apod.). Signály: Vstupy a výstupy, ¨forma, zobrazení, ovládací zařízení. ČLOVĚK: Bezpečnost: Přímé bezpečnostní systémy, provozní bezpečnost a bezpečnost okolí. Ergonomie: Vztah člověk-stroj, druh ovládání, ovládací výška, přehlednost uspořádání, komfort sezení, osvětlení, tvarová kompatibilita. ŽIVOTNÍ CYKLUS: Výroba: Podniková omezení, maximální možné rozměry, preferované výrobní metody, výrobní prostředky, dosažitelná kvalita a tolerance, zmetky. Řízení kvality (???): Možnosti testování a měření, uplatnění speciálních předpisů a norem. Montáž: Speciální předpisy, instalace, „usazení“, základy. Doprava: Omezení vlivem zvedacího zařízení, světlost/průchod, dopravní prostředky (výška a hmotnost), princip a podmínky expedice. Provoz: Tichost, opotřebení, speciální použití, marketingová oblast, místo určení, (např. sirná atmosféra, tropické podmínky). Údržba: Servisní interval (pokud vůbec uvažován), prohlídky, výměny a opravy, nátěry a čištění. Recyklace: Opakované použití, opětovné zpracování, odstranění odpadu, uložení. BUSINESS: Náklady: Maximální přípustné výrobní náklady, náklady na výrobní zařízení, investice a devalvaci. Časový plán: Koncový datum vývoje, plánování projektu a řízení, datum dodání. Obr.: Př. třídění vlastností TS v „kontrolním seznamu pro zpracování požadavkového listu“ [Pahl&Beitz et al, 2007, s.149] 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 © S. Hosnedl „SMĚRNICOVÉ“ TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ A POŽADAVKŮ NA TS Poznámka: - Nadpisy hůlkovým písmem byly vloženy dodatečně. I potom je však zřejmé, že i přes zjevnou snahu autorů o přehledné uspořá- dání, jsou i u tak moderní publikace kritéria třídění (PROSTOR, MECHANIKA, VELIČINY, ČLOVĚK, ŽIV. CYKLUS, BUSINESS) nesystematická. i K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 52 

53 31.10.2009 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS PODLE ČSN EN ISO 9000 Znaky, tj. (rozlišující) vlastnosti produktu [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.5.1] „mohou být kvalitativní nebo kvantitativní“. „Existuje několik tříd znaků, tj. (rozlišující) vlastností produktu“ [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.5.1]: - hmotné (např. mechanické, elektrické, chemické nebo biologické znaky) - smyslové (např. týkající se (při posuzování) čichu, hmatu, chuti, zraku a sluchu) - týkající se chování (např. zdvořilost, čestnost, pravdomluvnost) - časové (např. dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost) - ergonomické (např. fyziologické znaky nebo znaky týkající se bezpečnosti) - funkční (např. nejvyšší rychlost letadla) Poznámka: -Vzhledem k uvedené zjevné neuspořádanosti a neúplnosti uvedeného třídění znaků, tj. rozlišujících vlastností) produktu dle [CSN-EN-ISO-9000 2006] budeme i nadále vycházet z dále uvedeného (úplného a systematického) základního hierarchického popisu vlastností TS dle EDS na nějž dále navazuje (opět úplné a systematické) třídění (taxonomie) vlastností TS do domén a tříd (do nichž lze zařadit všechny výše uvedené příklady i další vlastnosti, pokud se týkají TS). i K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 53 

54 - Funkce, tj. schopnost vykonávat účinky pro transformaci operandu jsou základní (rozlišující) vlastností (cílem) TS, avšak TS musí navíc : = mít především potřebné parametry účinků (výkon, rychlost, sílu, …) = mít schopnost pracovat v předpokládaném prostředí = být dobře obsluhovatelné = být schopné dopravy = mít uspokojivý vzhled = atd., atd., - aby toto mohlo být splněno, TS musí: = mít vyhovující pevnost, tuhost, korozivzdornost, atd., 31.10.2009 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) = vhodné struktuře a prvcích = vhodných tvarech, materiálech, atd., prvků, atd. - což u TS závisí na jeho: = funkčními principy = konkrétními pracovními způsoby = atd. což je rámcově předurčeno jeho: DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 54  ÚVOD DO TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS podle Teorie technických systémů (TTS)

55 Z předchozího výčtu příkladů vlastností vyplývá, že vlastnosti TS lze logicky rozčlenit do tří kvalitativně odlišných domén (oblastí) vlastností : - Reflektivní (příp. Reflektované) vlastnosti: vyjadřují reflexe, tj. reflektování TS okolím na základě obou následujících domén (první část předchozích příkladů) - Reaktivní vlastnosti: vyjadřují reakce (odezvy, chování) TS na působící zatížení (v nejširším smyslu) (druhá část předchozích příkladů) - Deskriptivní vlastnosti: vyjadřují popis TS, příp. jeho charakteristiku (třetí část předchozích příkladů) Poznámka: -V odborné literatuře je členění vlastností TS do „domén“ doposud neustálené. a nejednotné. Např. v [Hubka&Eder 1988] i [Eder&Hosnedl 2008] jsou vlastnosti TS náležející do uvedené domény reflektivních vlastností označovány jako vlastnosti vnější a vlastnosti TS náležející do domény reaktivních a deskriptivních vlastností jsou společně označovány jako vlastnosti vnitřní. V [Andreasen&McAloonee 2008] a [Weber 2008] jsou naproti tomu vlastnosti TS náležející do domény deskriptivních vlastností označovány jako charakteristiky TS a vlastnosti náležející do obou domén reaktivních a reflektivních vlastností jsou společně bez dalšího rozlišení označovány jako vlastnosti TS. V [Birkhofer&Waeldele 2008] jsou pak vlastnosti TS členěny na nezávislé, což odpovídá doméně deskriptivních vlastností a závislé, což odpovídá doméně reaktivních a reflektivních vlastností. Na základě řady analýz a dlouhodobých zkušeností z výzkumu, výuky i řady praktických aplikací je však autor předložené práce pevně přesvědčen, že uvedené členění vlastností TS do tří domén [Hosnedl&al 2008d] je optimální, jak bude vyplývat i z dalšího výkladu.. 31.10.2009 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) PRINCIP TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS DO DOMÉN i DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 55 

56 Domény vlastností TS se dále člení na třídy vlastností TS, přičemž [Hubka&Eder 1988]: -počty těchto tříd jsou konečné (není jich tudíž „nekonečně“, jak se dříve předpokládalo). -tyto třídy vlastností jsou shodné pro všechny obory, třídy, typy, druhy, atd. TS (nejsou tudíž „oborově specifické“, jak se doposud často mylně předpokládá). - tyto třídy vlastností ( i příslušné vlastnosti) existují nezávisle na vědomí a snažení člověka (neplatí tudíž tolerantní výrok „nevědomost hříchu nečiní“!!!) Strategie členění (taxonomie) domén TS na třídy vlastností TS: -třídy reflektivní vlastnosti: podle životního cyklu TS ve formě Transf. systémů (TrfS) -třídy reaktivní vlastnosti: podle přírodních a inženýrských věd/oborů, které je studují - třídy deskriptivní vlastnosti: axiomatické členění podle [Hubka&Eder 1988] 31.10.2009 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) PRINCIP TŘÍDĚNÍ DOMÉN VLASTNOSTÍ TS DO TŘÍD VLASTNOSTÍ TS Poznámka: - Členění vlastností TS do tříd je v teorii, výuce i praxi rovněž doposud neustálené. a nejednotné. S výjimkou [Hubka&Eder 1988], [Eder&Hosnedl 2008] jsou dostupné způsoby třídění založeny pouze na „směrnicovém“ přístupu ve formě výčtů a jsou soustředěny převážně jen na oblast reflektivních a zčásti reaktivních vlastností TS, jak je např. uvedeno výše podle [Pahl&Beitz et al, 2007, s. 149]. Základem dále uvedeného, používaného a rozvíjeného systému třídění (zejména v oblasti/doméně reflektivních vlastností) je proto komplexní systémový přístup podle [Hubka&Eder 1988], [Eder&Hosnedl 2008]. Porovnání kvality a efektivnosti tohoto přístupu s tradičními systémy třídění je uvedeno v závěru této podklapitoly. i DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 56 

57 Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. LC etap TS(s) Výroba TS(s) vč. montáže, testování, kontrol kval. výr. ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS(s) vč. demontáže, separace, recyklace, ap. TS≥TS(s) Σ Man.Systémy Σ MgS A.&R. Nat.Syst. AR NS Σ Tech.Systémy Σ TS Σ Lidé a o. ž.b yt. Σ HuS Σ Inf.Systémy Σ IS 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2 Teoretické poznatky o Technických systémech © S. Hosnedl VÝCHODISKO PRO TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS DO DOMÉN A TŘÍD DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 57  Obr.: Životní cyklus TS(s) jako série Transformačních procesů (TrfP) a příslušných Transformačních systémů (TrfS) ( HuS & AR HuS Env  Σ HuS ; TS & AR TS Env  Σ TS ; AR NS Env  AR NS ; IS & AR IS Env  Σ IS ; MgS + AR MgS Env  Σ MgS ) 21.02.2015

58 Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. LC etap TS(s) Výroba TS(s) vč. montáže, testování, kontrol výr. kvality ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS(s) vč. demontáže, separace, recyklace, apod. TS≥TS(s) Σ Man.Systémy Σ MgS.A.&R. Přír..Syst. AR NS Σ Tech.Systémy Σ TS Σ Lidé a o. ž.b yt. Σ HuS Σ Inf.Systémy Σ IS (III) Doména DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): (II)Doména REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): (I) Doména REFLEKTOVANÝCH VLASTNOSTÍ TS (Ia ) Reflektované vlastnosti TS(s) k Provoznímu procesu vč. jeho Operandu ≈ Technické & technologické vlastnosti TS(s) v provozní etapě LC : ( Ib) Reflektované vlastn. TS(s) k Operátorům Transformačních systémů vč. jejich přísluš. AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): ( 1 ) Vlastnosti TS(s) k provozním funkcím/účinkům ( 2 ) Vlastnosti TS(s) k provozuschopnosti ( 9 ) Definiční (elementární) konstrukční vlastnosti TS(s) ( 10 ) Znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky ) TS(s) (8 ) Obecné konstrukční vlastnosti TS(s) (I) Vlastnosti TS(s) k odrazům, tj. reflektování v jeho životním cyklu (II) Vlastnosti TS(s) k odezvám, chování, tj. reakcí m na jeho zatížení (libovolného druhu) (III) Vlastnosti TS(s) k jeho popisu, charkteristikám, tj. deskripcím (3) Vlastnosti TS(s) k člověku (lidem) a ost. živým bytostem ( Σ HuS: HuS & AR HuS Env ) (4) Vlastnosti TS(s) k ost. technickým systémům, tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS(s) ( Σ TS: TS & AR TS Env ) (7) Vlastnosti TS(s) k manažerským systémům (manaž.informacím) ( Σ MgS: MgS & AR MgS Env ) (5) Vlastnosti TS(s) k akt&reakt. přírodním systémům (přírodním prostředím) ( AR NS: AR NS Env ) ( 6 ) Vlastnosti TS(s) k informačním systémům (odborným informacím) ( Σ IS: IS & AR IS Env ) Obr.: Vztahy mezi životním cyklem TS(s) a Doménami (I – III) a Třídami vlastností ( 1 – 10 ) TS 2 Teoretické poznatky o Technických systémech 2 Teoretické poznatky o Technických systémech DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS © S. Hosnedl 58  TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS DO DOMÉN A TŘÍD 02.04.2015

59 Obr.: Vztahy mezi životním cyklem TS(s) a Doménami (I – III) a Třídami vlastností ( 1 – 10 ) TS 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS © S. Hosnedl 59  TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS DO DOMÉN A TŘÍD Plánování vzniku TS(s) Konstruování TS(s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. LC etap TS(s) Výroba TS(s) vč. montáže, testování, kontrol výr. kvality ap. Distribuování TS(s) vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS(s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS(s) vč. demontáže, separace, recyklace, apod. TS≥TS(s) Σ Man.Systémy Σ MgS.A.&R. Přír..Syst. AR NS Σ Tech.Systémy Σ TS Σ Lidé a o. ž.b yt. Σ HuS Σ Inf.Systémy Σ IS (III) Doména DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): (II)Doména REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): (I) Doména REFLEKTOVANÝCH VLASTNOSTÍ TS (Ia ) Reflektované vlastnosti TS(s) k Provoznímu procesu vč. jeho Operandu ≈ Technické & technologické vlastnosti TS(s) v provozní etapě LC : ( Ib) Reflektované vlastn. TS(s) k Operátorům Transformačních systémů vč. jejich přísluš. AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): ( 1 ) Vlastnosti TS(s) k provozním funkcím/účinkům ( 2 ) Vlastnosti TS(s) k provozuschopnosti ( 9 ) Definiční (elementární) konstrukční vlastnosti TS(s) ( 10 ) Znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky ) TS(s) (8 ) Obecné konstrukční vlastnosti TS(s) (I) Vlastnosti TS(s) k odrazům, tj. reflektování v jeho životním cyklu (II) Vlastnosti TS(s) k odezvám, chování, tj. reakcí m na jeho zatížení (libovolného druhu) (III) Vlastnosti TS(s) k jeho popisu, charkteristikám, tj. deskripcím (3) Vlastnosti TS(s) k člověku (lidem) a ost. živým bytostem ( Σ HuS: HuS & AR HuS Env ) (4) Vlastnosti TS(s) k ost. technickým systémům, tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS(s) ( Σ TS: TS & AR TS Env ) (7) Vlastnosti TS(s) k manažerským systémům (manaž.informacím) ( Σ MgS: MgS & AR MgS Env ) (5) Vlastnosti TS(s) k akt&reakt. přírodním systémům (přírodním prostředím) ( AR NS: AR NS Env ) ( 6 ) Vlastnosti TS(s) k informačním systémům (odborným informacím) ( Σ IS: IS & AR IS Env ) Poznámky: -Doménu reaktivních vlastností TS nelze rozčlenit do obecně platných tříd, protože prakticky žádný TS není zatěžován všemi potenciálně možnými způsoby zatížení. V dalším textu je proto uveden „pouze“ obecný přehled „všech“ reálných (pod)tříd uspořádaný podle třídění příslušných přírodních věd [Medzinárodne 1981], z nějž lze potřebné (pod)třídy pro konkrétní způsoby zatížení TS vybrat. -Pozor, třídy reflektivních vlastností k jednotlivým operátorům se týkají všech etap životního cyklu TS, tj. nikoli jen provozu, jak je často „rutinně“ uvažováno, např. u bezpečnosti, ekologičnosti, souladu se zákony a předpisy, apod. !!! -Pořadí domén i tříd vlastností lze měnit podle aktuálních priorit. (např. význam estetického vzhledu u automobilu má jinou prioritu než u těžního stroje). Pokud to lze, je však výhodné dodržovat následující doporučené typy („mastery“) pořadí, které odpovídají obecným pořadím priorit jednotlivých domén a tříd vlastností (je to přehlednější, minimalizuje to omyly, priority lze měnit i v průběhu řešení, apod.): = Uvedené pořadí domén a tříd vlastností odpovídá postupu a prioritám při jejich odvozování pro existující TS (základem „všeho“ jsou elem. konstrukční vlastnosti) = Uvedené pořadí domén a arabská čísla tříd vlastností odpovídají obecným prioritám pořadí při popisu existujícího TS = Římská čísla domén a arabská čísla tříd vlastností odpovídají obecným rámcovým prioritám jejich pořadí při konstruování TS. - Pokud jsou některé vlastnosti TS (v rámci jednotlivých tříd vlastností) „produktově specifické“, jsou sdružovány do lnvariantních „seskupení (příbuzných) vlastností“, která platí obecně pro všechny TS (viz dále v Taxonomii vlastností TS s aplikacemi např. v SW podpoře Specifikace požadavků&Hodnocení vlastností TS(s) ) -V dalším textu jsou uvedeny základní charakteristiky uvedených tříd vlastností. Základní teoretické poznatky jsou však pro ucelenost uvedeny až spolu s příslušnými metodickými poznatky v podkap. 4.2. -Doména reflektivních vlastností je dále rozdělena na oblast BD (Before Delivery) vlastností TS k etapám před dodáním zákazníkovi a oblast AD (After Delivery) vl. po dodání zákazníkovi (ta je z praktických důvodů rozdělena na oblast AD T &Tg Prov (tech. a technolog. provoz. vastn.) a AD sOst (ost. AD vlastn.). Zde je pro rozdělení uvažována jako modelová nejčastější situace, tj. předání TS zákazníkovi – přímému „koncovému“ uživateli. Obecně však může být tato hranice v živ. cyklu TS „kdekoli“. 02.04.2015

60 REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI - vyjadřují reflexe okolí TS na obě předchozí domény vlastností TS (viz výše) Aktuální hodnoty (jednotlivých charakteristik) těchto vlastností nesmí překročit specifikované (stanovené, závazné, obecně předpokládané, příp. vlastní) mezní hodnoty. Reflektivní vlastnosti TS se tudíž vztahují k celému životnímu cyklu TS. Optimální model tohoto cyklu (Product Life Cycle – PLC) je proto optimálním prostředkem pro úplné a efektivní strukturování těchto vlastností TS do tříd. S využitím [Hosnedl&Vaněk 2006a] a dalších našich navazujících prací byla zpracována dále uvedená inovovaná verze jejich třídění. Pro specifikaci požadavků na vlastnosti TS a hodnocení splnění těchto požadavků zejména z hledisek konstrukční konkurenceschopnosti (stavební struktury TS) se reflektivní vlastnosti člení na: - BD (Before Delivery) vlastnosti před dodáním TS uživateli, obvykle: Předvýrobní etapy (Plánování, Konstr., Org.&Tg. přípr. výroby), Výroba a Distribuce - AD (After Delivery) vlastnosti po dodání TS uživateli, obvykle: Provoz a Likvidace © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (1) © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 60 

61 REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI Ia. Technické & technologické Reflektivní vlastnosti TS k provozní etapě životního cyklu TS: Tyto vlastnosti se vztahují výhradně : - k uvažovanému Technickému systému (TS) (dosavadnímu / srovnatelnému / navrhovanému TS) - k jeho Provoznímu Transformačnímu procesu (TrfP) (vč. údržby) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (2) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 61 

62 1 Třída vlastností - Technické a technologické vlastnosti k (hlavním&asistujícím) provozním transformačním funkcím/účinkům TS: Vhodnost pro aktivní (tj. „akcí“ TS docílenou z přivedených a transformovaných M, E, I vstupů) a/nebo pasivní (tj. „reakcí“ TS na působení transformovaného M, E, I, příp. L operandu) schopnosti docílit transformaci operandu (hlavní/transformační funkce, příp. účinky) a/nebo asistujících vstupů (asistující/podpůrné funkce, příp. účinky), (např.: upnout pro účinek upnutí, otáčet pro účinek otáčení, chladit pro účinek chlazení, apod. ) včetně hodnot jejich charakteristik/parametrů (např. příslušných hodnot výkonu, rychlostí, otáček apod., což bylo dříve [Hubka&Eder 1988] považováno za samostatnou třídu vlastností TS!). Podtřídy (produktově invariantních) vlastností: 1.1 Funkce/účinky transformujícího TECHNICKÉHO OPERÁTORU (tj. uvažovaného TS) 1.2 Vhodnost funkcí/účinků TS pro TRANSFORMOVANÝ OPERAND 1.3 Vhodnost funkcí/účinků TS pro provozní TRANSFORMAČNÍ PROCES © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (3) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 62 

63 2 Třída vlastností - Ostatní technické a technologické vlastnosti TS pro provoz: Vhodnost pro spolehlivost a životnost, prostor a energie, a ostatní provozní podmínky. vč., údržby, oprav apod. Podtřídy (produktově invariantních) vlastností: 2.1 Vhodnost TS pro provoz v požadovaném místě provozní prostředí, základ, nosný TS, připojení/spojení s okolním systémem, apod. 2.2 Vhodnost TS pro provoz v požadovaném časovém období životnost, četnost použití, spolehlivost, apod. 2.3 Vhodnost TS pro asistující procesy údržba&opravy, apod. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (4) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 63 

64 REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI Ib Reflektivní vlastnosti TS k jednotlivým Operátorům TrfS : Každá z těchto vlastností se vztahuje ke všem životním etapám (LC) TS. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (5) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 64 

65 3 Třída vlastností - Vlastn. k člověku a ost. živ. bytostem (vč. přísl. akt.&reakt.okolí): Vhodnost pro hodnoty, bezpečnost, zdravotní nezávadnost, ergonomičnost, příjemnost (zraková/ estetická, sluchová/zvuková, hmatová, čichová/pachová, příp. i chuťová), apod. pro člověka/živé bytosti : Podtřídy vlastností: (Každá podtřída se vztahuje ke všem etapám životního cyklu TS !!!) 3.0 Vhodnost TS pro hodnoty člověka & ost živé bytosti soulad se: Sociál., Kultur., apod. hodnotami člověka v politice, mínění, zvyklostech,... 3.1 Vhodnost TS pro zdraví člověka: bezpečnost, hygieničnost, ergonomičnost, apod. 3.2 Příjemnost TS pro smysly a vnímání člověka: vzhled, tichost, vůně, apod.: pro zrak, sluch, hmat, čich, chuť & pocity apod. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (6) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 65 

66 4 Třída vlastností - Vlastn. k ostatním TS (kromě navrhovaného, hodnoceného, …) (vč. přísl. akt.&reakt. okolí): Vhodnost pro nenáročnost na potřebné technické prostředky, kompatibilitu s ostatními aktivními nebo spolupracujícími TS apod., např. : -v předvýrobních procesech Plánování, Konstruování, Tg. a Org. přípr. výroby vč. jejich dílčích procesů -v procesu Výroby vč. dílčích procesů kooperací, nákupu, montáže, testování, apod. -v procesu Distribuce vč. dílčích procesů balení, konzervování, skladování, manipulace, dopravy, apod. -v procesu Likvidace vč. dílčích procesů demontáže, separace, recyklace, uložení nepouži- telného odpadu, apod. Podtřídy vlastností: (Podtřída se vztahuje ke všem etapám životního cyklu TS (viz dtto!!! ) s výjimkou provozu, který je uvažován samostatně v rámci Technických&technologických vlastností & chování TS k provoznímu procesu a jeho operandu (viz výše)) 4.1 Vhodnost pro dostupné technické prostředky & technologie 4.2 Vhodnost pro vyvolané technické prostředky & technologie © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (7) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 66 

67 5 Třída vlastností - Vlastn. k akt.&reakt. M&E prostředí: Vhodnost pro (vstupní i výstupní!) materiálovou i energetickou ekologičnost, odolnost apod., tj. pro kompatibilitu se společností, přírodou, vesmírem, apod. Podtřídy vlastností: (Každá podtřída se vztahuje ke všem etapám životního cyklu TS !!!) 5.1 Odolnost TS k materiálovým & energetickým vstupům z prostředí 5.2 Materiálová & energetická náročnost vstupů&výstupů TS z/do prostředí © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (8) DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 67 

68 6 Třída vlastností - Vlastnosti k odbornému informačnímu systému (vč. přísl. akt.&reakt. okolí): Vhodnost pro nenáročnost na potř. odborné informace, na poskytované inf., apod. Podtřídy vlastností: (Podtřída se vztahuje ke všem etapám životního cyklu TS !!!) 6.1 Optimální náročnost na předchozí: vzdělání, praxi apod. 6.2 Min. požadavky na: inf. štítky, popisky, průvodní dokumentaci, školení obsluhy,. apod. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (9) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 68 

69 7 Třída vlastností - Vlastn. k informačnímu manažerskému systému (vč. přísl. akt.&reakt. okolí) Vhodnost pro optimální výrobkovou, výrobní, personální, technickou, informační/ znalostní, licenční, tržní, distribuční, prodejní, servisní, apod. strategii „věcného“ řízení procesů [Andreasen 2000] Vhodnost pro optimální náklady, investice, efektivnost, apod., pro dodržení požadovaných termínů, trvání procesů a jejich operací, apod. Podtřídy (produktově invariantních) vlastností: (Podtřída se vztahuje ke všem etapám životního cyklu TS vztaženým vždy k věcným vstupům z předchozích etap, k uvažované etapě a k řízeným činnostem v dalších etapách životního cyklu TS 7.1 Vhodnost pro produktově-orientovaná manažerská hlediska: soulad se: zákony, předpisy, patenty, licencemi, závaznými normami konkurenceschopnost vůči srovnatelným TS, množství TS, apod.. 7.2 Vhodnost TS pro termínově-orientovaná manažerská hlediska: řídicí termíny vývoje a výroby, apod. 7.3 Vhodnost pro nákladově-orientovaná manažerská hlediska: řídicí náklady vývoje a výroby, apod. 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (10) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS © S. Hosnedl 15.05.2013 69 

70 II. REAKTIVNÍ VLASTNOSTI - vyjadřují reakce (odezvy, chování) TS na působící zatížení (v nejširším smyslu) – (viz výše) 8 Třída vlastností - Obecné konstrukční vlastnosti TS (1): Poznámka: vztahují se ke všem etapám životního cyklu TS !!! Změny hodnot (jednotlivých charakteristik) těchto vlastností vlivem působícího (vnějšího a/nebo vnitřního) zatížení (v obecném smyslu) nesmí překročit meze, které by změnily podstatu (požadovanou kvalitu) daného TS. Tyto vlastnosti jsou obvykle předmětem studia ve vědních a inženýrských oborech na zobecněných abstraktních modelech (např. tyč, nosník, deska, apod.). Proto jsou též v odborné literatuře nazývány jako „Obecné konstrukční vlastnosti“ [Hubka&Eder 1988]. S použitím [Medzinárodné 1981] a dalších pramenů mohou být strukturovány podle uvedených přírodních a aplikovaných věd/ oborů, jako je např. uvedeno dále [Hubka&Eder 1988 => Hosnedl 2006a]: © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (11) © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 70 

71 Třída vlastností - Obecné konstrukční vlastnosti TS (2): Podtřída vlastností - Mechanické vlastnosti (1): - (makro)povrchové vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik např. k povrchu, apod.) - (makro)objemové vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik např. k objemu, hmotnosti, apod.) - mikropovrchové vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k drsnosti apod.) - mikroobjemové vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k poréznosti, apod.) - … © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (12) © S. Hosnedl K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 71 

72 Třída vlastností - Obecné konstrukční vlastnosti TS (3): Podtřída vlastností - Mechanické vlastnosti (2): - pevnostní vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních pevnostních průřezových charakteristik apod.) - deformační vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních deformačních průřezových charakteristik apod.) - dynamické vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k vlastním kmitům, mechanickému tlumení apod.) - tribologické vlastnosti (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k tribologickým vlastnostem apod.) - … © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (13) © S. Hosnedl K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 72 

73 Třída vlastností - Obecné konstrukční vlastnosti TS (4): Podtřída vlastností - Tepelné vlastnosti: (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k tepelné vodivosti, roztažnosti, kapacitě, emisivitě, apod.) Podtřída vlastností - Chemické vlastnosti: … Podtřída vlastností - Akustické vlastnosti: … Podtřída vlastností - Optické vlastnosti: … Podtřída vlastností - Elektrické vlastnosti: … Podtřída vlastností - Nukleární vlastnosti: … Podtřída vlastností - Chemicko-mechanické vlastnosti: … © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (14) © S. Hosnedl K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 73 

74 Třída vlastností - Obecné konstrukční vlastnosti TS (5): Podtřída vlastností - Technologické vlastnosti: (příp. i vč. souhrnných obecných konstrukčních charakteristik k tepelné zpracovatelnosti, svařitelnosti, obrobitelnosti svařitelnosti, apod.) Podtřída vlastností - Vlastnosti ve vztahu k botanice: … Podtřída vlastností - Vlastnosti ve vztahu k biologii: … Podtřída vlastností - Vlastnosti ve vztahu k zoologii: … Podtřída vlastností - Vlastnosti ve vztahu k člověku: … atd. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (15) © S. Hosnedl K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 74 

75 III. DESKRIPTIVNÍ VLASTNOSTI - vyjadřují popis TS, příp. jeho charakteristiku (viz výše) 10 Třída vlastností - Elementární konstrukční vlastnosti : Poznámka: vztahují se ke všem etapám životního cyklu TS !!! Třída vlastností TS, které plně popisují („definují“) stavební strukturu TS (podkap. 2.7). Změny hodnot (jednotlivých charakteristik) těchto vlastností vlivem působícího (vnějšího a/nebo vnitřního) zatížení (v obecném smyslu) nesmí překročit meze, které by změnily požadovanou (stanovenou, závaznou, obecně předpokládanou příp. vlastní) mezní hodnotu (stupeň) kvality TS (viz dále). © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (16) © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 75 

76 Třída vlastností - Elementární konstrukční vlastnosti (2): Axiomatický výčet vlastností [Hubka&Eder 1988]: Pro stavební strukturu TS: - prvky stavební struktury (např. hřídel, šroub) - jejich uspořádání (např. vzájemná poloha, orientace) ve všech předpokládaných konstrukčních stavech (odlišnost od [Hubka&Eder 1988]!) Pro prvky stavební struktury TS: - tvary, tj. tvarové charakteristiky (např. krychle, válec, šroubovice i části ploch) - rozměry, tj. rozměrové charakteristiky (např. průměr, délka hrany) - materiály, tj. materiálové charakteristiky fyzikální (např. hustota, plocha), mechanické (např. otěruvzdornost), tepelné, chemické, akustické, optické, elektrické, chemicko-mechanické, technologické (např. slévatelnost, tepelná zpracovatelnost, kalitelnost, tvařitelnost, obrobitelnost, svařitelnost) apod. - způsoby výroby, tj. charakteristiky způs. výroby (např. vrtání, soustruž.,válcov.) - stavy povrchů, tj. charakt. povrchu (např. stř. kvadratická odch.výšky nerovn.) - odchylky (mezní, tj. tolerance, příp. skutečné) od jmen hodnot, tj. Charakteristiky odchylek od jmenov. rozměrů (např. horní a dolní mezní odchylka, skut. odch.) Všechny (hodn.indikátorů) pro volný i zamontovaný stav (odlišnost od [Hubka&Eder 1988]!) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (17) © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 76 

77 9. Třída vlastností - Znakové konstrukční vlastnosti/charakteristiky: Poznámka: vztahují se ke všem etapám životního cyklu TS !!! Třída vlastností TS, která charakterizuje znaky stavební struktury TS (podkap. 2.7). Hodnoty (jednotlivých charakteristik) těchto vlastností jsou invariantní vůči (vnějšímu i vnitřnímu) zatížení (v obecném smyslu), tj. v závislosti na zatížení se na rozdíl od všech ostatních vlastností nemění. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (18) © S. Hosnedl Poznámka: - Pozor, nezaměňovat tyto znakové konstrukční vlastnosti/charakteristiky TS s obecným pojmem znaky/charakteristiky (jako rozlišující vlastnosti) produktu dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.5.1]!!! i DŮLEŽITÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 15.05.2013 77 

78 Třída vlastností - Znakové konstrukční vlastnosti/charakteristiky: Mezi tyto znakové/charakteristické vlastnosti patří zejména: - Strukturní (konstrukční) znaky (např. konstrukční principy a způsoby stavební, orgánové a funkční struktury) - Funkční (pracovní) znaky (např. pracovní princip a způsob) - Transformační (technologické ) znaky (např. technologický princip a způsob, principy transformačního procesu) - Obecné (fyzikální, mechanické, tepelné apod. konstrukční) znaky (např. povrch, objem, hmotnost, poloha těžiště) Poznámka: - Uvedené obecné konstrukční znaky se vztahují k jednotlivým (oborově speciálním) oblastem „obecných konstrukčních vlastností“ a jsou proto obvykle z praktických důvodů přiřazovány až přímo k nim. Potom je však nutné rozlišovat, tyto „primární“ „obecné charakteristické/znakové konstrukční vlastnosti“ (vyplývající pouze ze stavební struktury TS, tj. z „elementárních konstrukčních /strukturních vlastností“ TS), od „sekundárních“ charakteristik jednotlivých „obecných konstrukčních vlastností“ TS (stanovených pro charakterizování těchto vlastností), jejichž velikost závisí i na velikosti a způsobu příslušného zatížení TS. 15.05.2013 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DOMÉNA DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (19) © S. Hosnedl i POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 78 

79  Vlastnosti TS  Domény vlastností  Hodnoty Indikátorů vlastnosti TS  Indikátory vlastností (měřitelné, požadovatelné, hodnotitelné, …)  Vlastnosti  Třídy vlastností (obecně hierarchický systém)  Podtřídy vlastností Projektově nezávislé Projektově závislé 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) SHRNUTÍ (1) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS Rekapitulace: © S. Hosnedl 11.08.2013 Obr.: Systematická taxonomie popisu vlastností TS 79 

80  VLASTNOSTI TS: OSOBNÍ AUTOMOBIL  Třída: Vlastnosti k člověku (a ostatním živým bytostem)  Vlastnost: bezpečnost  Indikátor vlastnosti: počet airbagů [1]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 4  Doména: Reaktivní vlastnosti  Indikátor vlastnosti: brzdná vzdálenost (50 km/h, betonový podklad, suchý, …) [m]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 14.2 m  Třída: Obecné konstrukční vlastnosti  Vlastnost: posunutí od deformací, hřídel B, max. provozní zatížení  Indikátor vlastnosti: max. posunutí od ohybu u omax [mm]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 0.01 mm  Vlastnost: vzhled  Indikátor vlastnosti: stupnice [špatný; uspokojivý; dobrý; výborný]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: dobrý  Doména: Desktiptivní vlastnosti  Třída: Elementární konstrukční vlastnosti  Vlastnost: rozměry součásti poz. 6  Indikátor vlastnosti: délka hrany b [mm]  Hodnota Indikátoru vlastnosti: 40.5 mm © S. Hosnedl 11.08.2013 Obr.: Příklad systematického popisu vlastností pro osobní automobil  Doména: Reflektivní vlastnosti 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) SHRNUTÍ (2) POTŘEBNÉ 2.4 Taxonomie vlastností TS 80 

81 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH SYSTÉMŮ TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS (1) 31.10.2009 Obr. : Prestižní referenční publikace z oblasti EDS, s jejichž systémy třídění vlastností TS byl výše uvedený systém třídění porovnáván [Hosnedl 2004a] PRO ÚPLNOST 2.4 Taxonomie vlastností TS 81 

82 Rekapitulace Výše uvedený systém tříd vlastností TS obsahuje: 2 třídy deskriptivních vlastností 1 univerzální „ komplexní“ třídu reaktivních vlastností 12 tříd reflektivních vlastností (z toho 5 k procesům a 7 k operátorům), tj. celkem: 2 + 1 + 12 = 15 jednoduše odvoditelných a použitelných tříd vlastností TS, které (vzhledem k dvourozměrnému „maticovému “ charakteru) ve skutečnosti zahrnují: 2 (deskriptivní) + „1“ (reaktivní) + [5 (k procesům) + 7 (k operátorům)] x 7 (etap živ. cyklu TS), tj. celkem: 87 (teoreticky, z toho 85 reálně) skutečných tříd vlastností TS! © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 PRO ÚPLNOST 2.4 Taxonomie vlastností TS POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH SYSTÉMŮ TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS (2) 82 

83 a) jednotlivě: uvádějí od 7 do 28, v průměru 16,2 tříd vlastností TS, (v porovnání s 15 třídami výše uvedeného systému), které zahrnují od 16% do 80% vlastností TS zahrnutých v uvedeném systému přičemž v průměru v porovnání s výše uvedeným systémem tříd vlastností TS: - pouze 29 % vlastností je v nich výslovně uvedeno, - celých 21 % vlastností je v nich sice zahrnuto, ale jen „obecně“, a - celých 50 % vlastností jimi není pokryto vůbec © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 b) všechny dohromady: pokrývají 96% vlastností TS zahrnutých ve výše uvedeném systému tříd vlastností TS nezahrnují žádnou vlastnost TS, která není pokryta uvedeným systémem tříd vlastností TS přičemž jsou třídy vlastností TS v 10 uvedených referenčních publikacích prezentovány: - 6x pouze výčtem (bez odůvodnění), - 3x pouze “směrnicově“/procedurálně vytvořeným schématem, a pouze - 1x teoreticky podloženým systémovým modelem Systémy třídění vlastností uvedené v 10 citovaných referenčních publikacích: K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH SYSTÉMŮ TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS (3) 83 

84 Geometrie: Velikost, výška, šířka, délka, průměr, prostorové nároky, počet, uspořádání, spojení, prodloužení. Kinematika: Druh pohybu, směr pohybu, rychlost, zrychlení. Síly: Směr síly, velikost síly, frekvence, hmotnost, zatížení, deformace, tuhost, poddajnost, setrvačné síly, rezonance. Energie: Výstup, účinnost, ztráty, tření, ventilace, stav, tlak, teplota, přívod tepla, chlazení, přívod, skladování, kapacita, přeměna. Materiál: Tok a transport materiálů. Fyzikální a chemické vlastnosti výchozího a konečného produktu, pomocné materiály, předepsané materiály (potravinové předpisy apod.). Signály: Vstupy a výstupy, ¨forma, zobrazení, ovládací zařízení. Bezpečnost: Přímé bezpečnostní systémy, provozní bezpečnost a bezpečnost okolí. Ergonomie: Vztah člověk-stroj, druh ovládání, ovládací výška, přehlednost uspořádání, komfort sezení, osvětlení, tvarová kompatibilita. Výroba: Podniková omezení, maximální možné rozměry, preferované výrobní metody, výrobní prostředky, dosažitelná kvalita a tolerance, zmetky. Řízení kvality: Možnosti testování a měření, uplatnění speciálních předpisů a norem. Montáž: Speciální předpisy, instalace, „usazení“, základy. Doprava: Omezení vlivem zvedacího zařízení, světlost/průchod, dopravní prostředky (výška a hmotnost), princip a podmínky expedice. Provoz: Tichost, opotřebení, speciální použití, marketingová oblast, místo určení, (např. sirná atmosféra, tropické podmínky). Údržba: Servisní interval (pokud je uvažován), prohlídky, výměny a opravy, nátěry a čištění. Recyklace: Opakované použití, opětovné zpracování, odstranění odpadu, uložení. Náklady: Maximální přípustné výrobní náklady, náklady na výrobní zařízení, investice a devalvaci. Časový plán: Koncový datum vývoje, plánování projektu a řízení, datum dodání. Obr.: Kontrolní seznam pro zpracování požadavkového listu [Pahl&Beitz et al, 2007, s.149] © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 Poznámka: - Ukázka byla vybrána z tak nové publikace (navíc od nejcitovanějších autorů v oblasti EDS v celém světě), že ještě nemohla být zahrnuta do předchozího porovnání a hodnocení. I přes zvýšení kvality oproti analyzovaným systémům (řadu uvedených dílčích příkladů vlastností lze velmi dobře využít), je však zřejmé (viz již analýzu v úvodu podkap. 2.4), že se ani tento nejnověji publikovaný systém od tradičních „směrnicových“ systémů třídění vlastností TS svojí podstatou a kvalitou zásadně neliší. Ukázka nejnověji publikovaného srovnatelného systému třídění vlastností: i K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH SYSTÉMŮ TŘÍDĚNÍ VLASTNOSTÍ TS (4) 84 

85 Chování TS zaměřené na průběh reaktivních změn (hodnot jednotlivých indikátorů) Elementárních konstrukčních vlastností TS může být považováno za reaktivní chování TS (analogicky k odpovídajícím reaktivním vlastnostem TS, které jsou však zaměřeny pouze na hodnoty charakteristik Elementárních konstrukčních vlastností uvažovaného TS) Mezi „reaktivními vlastnostmi TS“ a „reaktivními chovánímiTS“ tudíž existuje relace „1:1“ Výše uvedené třídění „ reaktivních vlastností TS“ (v rámci „Obecných konstrukčních vlastností“) proto může být plně využito i pro třídění „reaktivních chování TS“, což je plně v souladu se závěrem podkap. 2.3. © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 TŘÍDĚNÍ CHOVÁNÍ TS Poznámka: Jednotlivé indikátory (reaktivních) chování TS“ (tj. „Obecných konstrukčních chování TS“) (např. „Dynamická stabilita TS“, „Vlastní frekvence TS“,apod.). mohou být (podobně jako „Znakové konstrukční charakteristiky TS“ pro „Elementární konstrukční vlastnosti TS“) mají význam „Znakových konstrukčních indikátorů chování TS“. Pro obtížnější a ne tak zásadní význam odlišení těchto „indikátorů chování“ (jak od „Znakových konstrukčních indikátorů TS“ tak od „Obecných konstrukčních chování TS“) je vhodné je pro zjednodušení zahrnovat přímo k příslušným „Obecným konstrukčním vlastnostem/chování TS“., tj. do domény reaktivních vlastností (vč. chování). i K INFORMACI 2.4 Taxonomie vlastností TS 85 

86 Podkapitola 31.10.2009 © S. Hosnedl 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS 86  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

87 Mezi vlastnostmi TS (tj. mezi hodnotami jejich charakteristik) a obecněji i mezi třídami a mezi doménami vlastností TS existují určité obecně platné (pozitivní, negativní nebo neutrální) kauzální (příčinné) vztahy, např.: - životnost obecně závisí přímo úměrně (+) na odolnosti proti korozi - dopravitelnost obecně závisí nepřímo úměrně (–) na hmotnosti a rozměrech - soulad se zákony a předpisy obecně nezávisí (o) na vyrobitelnosti Relativně jednoduše lze prokázat, že všechny vlastnosti TS finálně závisejí na jediné třídě vlastností, a to na elementárních konstrukčních vlastnostech, což jsou (viz podkap. 2.4): Pro stavební strukturu TS: - prvky stavební struktury - jejich uspořádání, vztahy Pro prvky stavební struktury TS: - tvary - rozměry - materiály - způsoby výroby - stavy povrchů - odchylky od jmen hodnot © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS 31.10.2009 ZÁKLADNÍ POZNATKY DŮLEŽITÉ 87 

88 Z předchozích výroků vyplývá, že: - Cílem konstruování TS je stanovení takových elementárních konstrukčních vlastností TS, které zajistí jeho požadované reflektivní a příp. i reaktivní vlastnosti (elementární konstrukční vlastnosti jsou přitom závislé na zvolených, příp. zadaných znakových konstrukčních vlastnostech/charakteristikách). Protože za konečné stanovení/specifikaci znakových konstrukčních vlastností/ charakteristik TS a elementárních konstrukčních vlastností TS (i když byly některé z nich zadány, musí být zahrnuty do finálního konstrukčního popisu TS) zodpovídá „konstruktér“, vyplývá z toho, že: - Konstruktér (správně „konstrukce“ TS) ovlivňuje všechny (tj. deskriptivní, reaktivní i reflektivní) vlastnosti navrhovaného TS již od koncepční fáze. Poznámka: -Všechny uvedené i další výroky se týkají vztahů mezi hodnotami charakteristik vlastností, neboť pojem „vlastnost TS“ je zde chápán ve výše uvedeném „integrovaném“ smyslu tj. včetně hodnot příslušných charakteristik uvažované vlastnosti. © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) VTAHY MEZI VLASTNOSTMI TS A KONSTRUOVÁNÍ TS i 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS DŮLEŽITÉ 88 

89 (III) Doména DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): (II)Doména REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): (I) Doména REFLEKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (Ia ) Reflektivní vlastnosti TS(s) k Provoznímu Procesu vč. jeho Operandu ≈ Technické & technologické vlastnosti TS(s) v provozní etapě LC : ( Ib) Reflektivní vlastnosti TS(s) k Operátorům Transformačních systémů vč. jejich přísluš. AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): ( 1 ) Vlastnosti TS(s) k provozním funkcím/účinkům ( 2 ) Vlastnosti TS(s) k provozuschopnosti ( 9 ) Elementární konstrukční vlastnosti TS(s) ( 10 ) Znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky ) TS(s) (8 ) Obecné konstrukční vlastnosti TS(s) (3) Vlastnosti TS(s) k člověku (lidem) a ost. živým bytostem (HuS & AR HuS Env) (4) Vlastnosti TS(s) k ost. technickým systémům, tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS(s) (TS & AR TS Env) (7) Vlastnosti TS(s) k manažerským systémům (manažerským informacím) (MgS & AR MgS Env) (5) Vlastnosti TS(s) k akt&reakt. přírodním systémům (přírodním prostředím) (AR NS Env) ( 6 ) Vlastnosti TS(s) k informačním systémům (odborným informacím) (IS & AR IS Env) (1) Vlastnosti k Provoz. fun./účink. - provoz (2) Vlastnosti k Provozuschopnosti - provoz (4 b ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - výroba (4 c ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - distribuce (4 d ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - likvidace (6) Vlastnosti k Informač. systémům (IS & AR ISEnv) - všechny etapy LC (!) (4 a ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - předvýr. etapy (5) Vlastnosti k Akt.&Reakt. Přírodním systémům (AR NSEnv) - všechny etapy LC (!) (3) Vlastnosti k Člověku (lidem) (a ost. živ. bytostem) (HuS & AR HuSEnv) - všechny etapy LC (!) (7) Vlastnosti k Manaž. systémům (HuS & AR HuSEnv) - všechny etapy LC (!) REAKTIVNÍ VLASTNOSTI TS (8) Obecné konstrukční vlastnosti - pevnost - odolnost proti opotřebení - tuhost - odolnost proti korozi - tvrdost - odolnost proti požáru - houževnatost - odolnost proti mrazu DESKRIPTIVNÍ VLASTNOSTI TS (9) Elementární konstrukční vlastnosti - konstrukční struktura: prvky, uspořádání - prvky : tvary, rozměry, materiály, způsoby výroby, stavy povrchu, odchylky od jmen. hodnot (ve volném i zamontovaném stavu (10) Znakové konstrukční vl. (charakteristiky) TS - Tg princip a způsob - akční místa půs. na operand - transformační operace - podmínky půs. na operand - použitelnost TS - funkční a orgánová strutura - prac. princ.a způs.TS - principy „form-giving“, apod. REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI TS Obr.: Princip závislostí mezi doménami vlastností TS při konstruování [Hubka&Eder 1988]  [Hosnedl 2013] © S. Hosnedl 29.12.2014 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) VTAHY MEZI DOMÉNAMI VLASTNOSTÍ TS 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS POTŘEBNÉ 89 

90 (1) Vlastnosti k Provoz. fun./účink. - provoz (2) Vlastnosti k Provozuschopnosti - provoz (4 b ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - výroba (4 c ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - distribuce (4 d ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - likvidace (6) Vlastnosti k Informač. systémům (IS & AR ISEnv) - všechny etapy LC (!) (4 a ) Vlastnosti k ost. Tech. systémům (TS & AR TSEnv) - předvýr. etapy (5) Vlastnosti k Akt.&Reakt. Přírodním systémům (AR NSEnv) - všechny etapy LC (!) (3) Vlastnosti k Člověku (lidem) (a ost. živ. bytostem) (HuS & AR HuSEnv) - všechny etapy LC (!) (7) Vlastnosti k Manaž. systémům (HuS & AR HuSEnv) - všechny etapy LC (!) REAKTIVNÍ VLASTNOSTI TS (8) Obecné konstrukční vlastnosti - pevnost - odolnost proti opotřebení - tuhost - odolnost proti korozi - tvrdost - odolnost proti požáru - houževnatost - odolnost proti mrazu DESKRIPTIVNÍ VLASTNOSTI TS (9) Elementární konstrukční vlastnosti - konstrukční struktura: prvky, uspořádání - prvky : tvary, rozměry, materiály, druhy výroby, stavy povrchu, odchylky od jmen. hodnot (ve volném i zamontovaném stavu (10) Znakové konstrukční vl. (charakteristiky) TS - Tg princip a způsob - akční místa půs. na operand - transformační operace - podmínky půs. na operand - použitelnost TS - funkční a orgánová strutura - prac. princ.a způs.TS - principy „form-giving“, apod. REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI TS Vlastnosti k Provozním funkcím/účinkům Vlastnosti k Provozuschopnosti: - spolehlivost - životnost - vhodnost pro údržbu - potřeba místa - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - výroba Vlastnosti k Informačním systémům REFLEKTIVNÍ VLASTNOSTI TS - tuhost - odolnost proti mrazu - odolnost proti žáru - odolnost proti korozi - odolnost proti opotřebení - apod. - tvrdost - pevnost - stavební struktura: prvky rozměry - prvky: tvary uspořádání materiály způsoby výroby stavy povrchu odchylky od jmen. hodnot. Obec.konstr. vlastn. TS Elem. konstr. vlastn. TS Pozitivní vztah Negativní vztah - ergonomie - zdravotní bezpečnost Vlastnosti k Člověku (a ost.živ.bytostem): Vlastnosti k ost. Tech.syst. - distribuce Vlastnosti k ost. Tech.syst. - likvidace Vlastnosti k Manažerským systémů - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - předvýr. etapy Vlastnosti k Akt.&Reakt. Přírodním systémům í Znak.vlast.n - technologický pricip a způsob - pracovní princip - funkční struktura - orgánová struktura DESKRIPTIVNÍ VLASTN. TS REAKTIVNÍ VLASTN. TS - vzhled (zde zobrazeno jen formálně) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) VTAHY MEZI TŘÍDAMI VLASTNOSTÍ TS A MEZI VLASTNOSTMI TS Obr.: Princip vztahů mezi třídami vlastností TS a mezi příslušnými vlastnostmi [Hubka&Eder 1988]  [Hosnedl 20013] 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS POTŘEBNÉ 90  29.12.2014

91 Podkapitola 31.10.2009 © S. Hosnedl 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 2 Teoretické poznatky o Technických systémech (TS) 91 

92 Poznámky: - Kvalita (jakost) dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.1.] je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků/charakteristik. - Termín “kvalita” se může dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.1.] používat s přívlastky např.: špatná, dobrá, vynikající,… - * Inherentní znak dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.5.1.]: viz podkap. 2.2. - Inherentní znak produktu (tedy i inherentní vlastnost TS procesu nebo systému, vztahující se k požadavku se dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.5.2.] označuje: znak kvality, příp. charakteristika kvality (znak přiřazený produktu, procesu nebo systému, např. cena příp. vlastník produktu, nejsou znakem kvality!) - Požadavek dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.2.]: potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají (jedná se o zvyklost nebo běžnou praxi u dodavatele, jeho zákazníků a jiných zainteresovaných stran) nebo jsou závazné. - Třída dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.3.]: kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů (tedy i TS), procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití (např. třída letenky a kategorie hotelu v seznamu hotelů). - Spokojenost zákazníka dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.4.]: vnímání zákazníka (viz podkap. 2.0.) týkající se stupně splnění jeho požadavků. Stížnosti zákazníků jsou obvyklým ukazatelem nízké spokojenosti, avšak stav bez stížností neznamená vysokou spokojenost. I když byly požadavky zákazníka splněny, nezajišťuje to nutně jeho vysokou spokojenost. -Pozor, výše uvedená definice dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.1.] již do pojmu “kvalita” nesprávně zahrnuje i “stupeň, tj. „hodnotu“ splnění množiny zahrnutých specifikovaných požadavků. Z tohoto důvodu je v těchto textech i nadále dána přednost výše uvedené definici, která vycházející z [DIN 55350], která důsledně odděluje pojem veličiny „kvalita“ od její hodnoty (stupně) a od jejího hodnocení (špatná, dobrá, vynikající, nebo nejlépe podle [VDI-2225 1977], jak je uvedeno v Poznámce na předchozím snímku), což je pro účely EDS a konstruování TS nezbytné (v běžném životě se však často nerozlišuje, a tak např. pod pojmem „kvalitní výrobek“ automaticky rozumíme výrobek s „velmi dobrou kvalitou“). -Pozor, obecný pojem kvalita a označení Q se běžně, ale nesprávně používá i pro velmi specifické okruhy „a priori“ definovaných vlastností (TS), např.: Q ≡ kvalita (jen) po dodání zákazníkovi (After Delivery) (zde proto pro odlišení označ. Q AD ). Existují však i další ještě užší a ještě více „zavádějící“ interpretace, např. Q ≡ kvalita (jen) pro přímého uživatele (zde pro odlišení označ.: q), Q ≡ (jen) kvalita výroby (zde pro odlišení označ.: Q Pr ), atd.!!!. -Pro jednoznačné odlišení kvality pro hodnocení konkurenceschopnosti TS (podle množiny „hodnocených“ kritérií, tj. požadavků na vybrané posuzované (Judged) „klíčové“ vlastnosti TS) od obecné „mnohoznačné“ kvality Q, je zde v případě potřeby používáno „naznačení“ Q (J). © S. Hosnedl 04.11.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS KVALITA TS, JEJÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ (1) Kvalita TS: Kvalita (totéž co v češtině původně zavedený pojem jakost!) je množina požadovaných (charakteristik) inherentních* vlastností (tj. kritérií hodnocení) TS. Kvalita je tudíž definována (posuzovanými) požadavky, nikoli „nejvyšší“ technickou úrovní! DŮLEŽITÉ K INFORMACI 92 

93 © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KVALITA TS, JEJÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ (2) Měření kvality TS: Hodnota (stupeň) kvality (hovorově nepřesně „kvalita“) TS je tudíž množina hodnot požadovaných (charakteristik) vlastností hodnoceného (vznikajícího, navrženého, existujícího) TS stanovená v následujících krocích: - stanovení kritérií kvality, tj. množiny specifikovaných/požadovaných („daných“), vlastností TS a jejich jednotlivých charakteristik; - stanovení měřítek (stupnic) pro měření docílených (jednotlivých hodnot charakteristik ) vlastností TS; - zjištění (u neexistujícího TS predikováním - např. kvalifikovaným odhadem, interpolací, výpočtem, simulací, modelováním, apod., u existujícího TS změřením ) docílených hodnot jednotlivých charakteristik vlastností. POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 93 

94 © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) Hodnocení kvality TS: Hodnocení docílené hodnoty (tj. stupně) kvality (nepřesně hovorově pouze „kvality“) TS lze tudíž stanovit porovnáním docílených (abstraktně predikovaných nebo reálně zjištěných) hodnot požadovaných (charakteristik) vlastností hodnoceného (vznikajícího, navrženého, existujícího) TS s odpovídajícími hodnotami požadovanými a vyjádřením míry vhodnosti pro stanovený požadavek v následujících krocích: - stanovení měřítek* (stupnic) pro hodnocení docílených (hodnot charakteristik) vlastností; - provedení hodnocení docílených hodnot jednotlivých charakteristik vlastností vzhledem k hodnotám požadovaným (jejichž úroveň se obecně liší podle tzv. třídy kvality [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.3.] ); - zpracování jednotlivých hodnot hodnocení na celkovou hodnotu kvality. Poznámka: -* Např. podle stupnice míry vhodnosti dle [VDI-2225 1977]: nevyhovující - 0 b., postačující – 1 b., uspokojivá – 2 b., dobrá – 3 b., velmi dobrá (ideální) – 4 b. (podrobněji viz ucelený popis problematiky v podkap. Hodnocení v kap. 6 ) i KVALITA TS, JEJÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ (3) POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 94 

95 Druhy kvality (příp. hodnoty nebo hodnocení kvality) podle velikosti množiny uvažovaných (specifikovaných/požadovaných) vlastností TS: - individuální : ke každé jednotlivé vlastnosti TS, příp. i charakteristice; - souhrnná dílčí :ke skupině vlastností TS, např. k užitným vlastnostem, časovým vlastnostem, nákladovým vlastnostem, apod. - souhrnná celková: ke všem vlastnostem TS © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DRUHY KVALITY TS (1) DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 95 

96 Druhy kvality (příp. hodnoty nebo hodnocení kvality) podle množiny uvažovaných (specifikovaných/požadovaných) vlastností TS: Uvažované vlastnosti: Kvalita: - „vybrané“ ze všech užitných (při dod.zákaz.) ⇒ „posuzovaná“(„Judged“): Q = Q (J) - „všechny“ užitné před dodáním zákazníkovi ⇒ „před dodáním“(„Before Delivery“): Q BD - „všechny“ užitné po dodání zákazníkovi ⇒ „po dodání“(„After Delivery”): Q AD - „všechny“ užitné & ost. (v celém živ. cyklu) ⇒ „celoživ. úplná” („Total“): ∑Q LC = Q TLC - „všechny“ užitné (v celém životním cyklu) ⇒ „celoživotní” („Life Cycle“): Q LC - „jen zákaznické“ užitné ⇒ „zákaznická“ („small Q“, i.e. ): q - „jen výrobní“ užitné ⇒ „výrobní“ („Production“): Q Pr Jednotný pohled na názvy a označení těchto (objektivních) druhů kvality (zatím) neexistuje. © S. Hosnedl 28.12.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) DRUHY KVALITY TS (2) Poznámky: -„vybrané“ ze všech užitných vl.: množina užitných vlastností TS vybraná ze „všech“ vlastností TS posuzovaná při převzetí zákazníkem* -„všechny“ užitné vl. před dod. zákazníkovi: množina „všech“ (uvažovaných) užitných vlastn. TS k etapám jeho živ. cyklu před dodáním zákazníkovi* -„všechny“ užitné vl. po dod. zákazníkovi: množina „všech“ (uvažovaných) užitných vlastností TS k etap. jeho živ. cyklu po dodání zákazníkovi* -„všechny“ užitné & ostatní vl.: „úplná“množina potenciální ch (uvažovaných) vlastností TS ke všem etapám jeho živ. cyklu, tj. jak „užitné“ vlastnosti (přinášející užitnou hodnotu - Value/Wert), tak docílený dodací termín (příp. doba) a docílené vynalož. náklady (příp. cena) při převzetí zákazníkem* -„všechny “ užitné vl.: množina všech potenciálních (uvažovaných) užitných vlastností TS ke všem etapám jeho životního cyklu při převzetí zákazníkem* -„zákaznické“ užitné vl. : specifikovaná/požad. množina užitných vlastností TS jen k jeho etapě provozování (tj. jen pro zákazníka - přímého uživatele) -„výrobní „ užitné vl. : specifikovaná /předpokládaná.množina užit. vlastn. TS jen pro etapu výroby (vč. mont., testování apod.); je předmětem „řízení kvality“ (podle ISO 9000, ap.) ; odpovídající „výrobní“ kvalita je často nesprávně zaměňována za skutečnou „cílovou“ kvalitu TS v jeho živ. cyklu“! * v obecném pojetí dle [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.3.5.] (viz podkap. 2.0.), nejčastěji však zúženém jen na přímého uživ. TS v provozní etapě TS. i DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 96 

97 Kritéria a stanovení konstrukční konkurenceschopnosti TS: „Potenciální“ konstrukční konkurenceschopnost (stavební struktury) TS je charakterizována optimálními (z hlediska potřebné komparativní konkurenceschopnosti) relacemi hodnocení jeho uvažované/předpokládané: - (posuzované ) kvality Q = Q (J) : v uvažovaném stavu/etapě TS v jeho životním cyklu - časové náročnosti T: na docílení uvaž. stavu/etapy TS v jeho životního cyklu - nákladové náročnosti C: na docílení uvaž. stavu/etapy TS v jeho životním cyklu „Komparativní“ konstrukční konkurenceschopnost TS je charakterizována porovnáním hodnocení (hodnot) uvedených tří kritérií konkurenceschopnosti Q, T a C s hodnocením (hodnot ) Q, T, a C srovnatelných/konkurenčních TS © S. Hosnedl 05.11.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (1) Poznámky: -Konstrukční konkurenceschopnost (stavební struktury) TS je nutnou, ale nikoli postačující podmínkou tržní konkurenceschopnosti TS, která je ještě ovlivňována řadou dalších faktorů (např. renomé značky, tradicí, kvalitou prodejní sítě a servisu, dostatkem náhrad.dílů, ap.) -Protože při navrhování TS (a při zjišťování konkurenceschopnosti TS vůbec) nejsou většinou k dispozici informace o „BD“ vlastnostech (viz Druhy kvality výše) konkurenčních TS, lze zjednodušeně uvažovat, že (posuzovaná) konstrukční kvalita (stavební struktury) TS (pro specifikované „LC“ vlastnosti TS): Q = Q BD. + Q AD  Q AD, neboť množina specifikovaných/požadovaných „AD“ vlastností má pro kvalitu Q (oproti množině specifikovaných/požadovaných „BD“ vlastností) obvykle dominantní význam. To je s výhodou využito i ve výukové verzi „SW podpory Specifikace požadavků a hodnocení vlastností TS“. -Časové kritérium T a nákladové kritérium C konkurenceschopnosti TS nemusí být reprezentováno jen tradičním „dodacím termínem“ a „dodacími náklady“, ale podobně jako „konkurenční“ užitná kvalita Q také množinami přísluš. časových a nákladových charakteristik. -Konkurenceschopnost, stejně jako kvalitu, lze porovnávat jen v rámci jedné třídy kvality TS [CSN-EN-ISO-9000 2006, odst. 3.1.3.] (např. standardní, luxusní) i DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 97 

98 © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (2) Poznámka: -Vrcholy jednotlivých trojúhelníků Q-T-C odpovídají de facto souřadnicím trojrozměrného (3D) prostoru o rozměrech hodnocení Q, hodnocení T a hodnocení C příslušného TS v uvažovaném stavu v LC TS ideal TS B TS TSATSA Hodnocení konstrukční konkurenceschopnosti TS: max Obr.: 3D model pro Q-T-C hodnocení (potenciální i komparativní) konstrukční konkurenceschopnosti TS (v uvažovaném stavu/etapě jeho životního cyklu (LC) ) min Hodnocení (posuzované) kvality TS Q Hodnocení nákladové náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) C Hodnocení časové náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) T Hodnocení docílených (hodnot charakteristik) posuzovaných „užitných“ vlastností T S (tj. bez zahrnutí T a C ) v uvažovaném stavu v LC i POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 98 

99 © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (3) Zjednodušené hodnocení konstrukční konkurenceschopnosti TS: TS B TS TS A TS ideal Obr.: Zjednodušený 2D model pro Q-C hodnocení (potenciální i komparativní) konstrukční konkurenceschopnosti TS (v uvažovaném stavu/etapě jeho životního cyklu (LC) ) min Hodnoc. náklad. náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) C max Hodnocení (posuzované) kvality TS ( v uvaž. stavu/etapě v LC) Q Poznámky: -Zjednodušený 2D model je rovinou Q-C v předchozím 3D obecném modelu pro Q-T-C hodnocení konkurenceschopnosti TS -Tento podstatně jednodušší model lze použít pro hodnocení v řadě případů, kdy není nutné při hodnocení konstrukční konkurenceschopnosti uvažovat vliv časové náročnosti T (např. porovnávané alternativy TS se z tohoto hlediska příliš neliší) nebo kdy lze toto kritérium zanedbat (např. při velmi hrubém hodnocení ) i POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 99 

100 © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (4) Diagramy pro hodnocení konstrukční konkurenceschopnosti TS: Poznámky: -Diagram vlevo odpovídá předchozímu zjednodušenému 2D modelu pro Q-C hodnocení konkurenceschopnosti T S -Diagram vpravo umožňuje úplné Q-T-C hodnocení konkurenceschopnosti TS v souladu s výchozím 3D modelem TS ideal TS B TS TS A max Hodnoc. náklad. náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) C Hodnocení (posuzované) kvality TS ( v uvaž. stavu/etapě v LC) Q min Obr.: Diagram pro Q-C hodnocení (potenciální i komparativní) konstrukční konkurenceschopnosti TS (v uvažovaném stavu/etapě jeho životního cyklu (LC) ) TS B TS TS A TS ideal Hodnoc. časové náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) T Obr.: Diagram pro Q-T-C hodnocení (potenciální i komparativní) konstrukční konkurenceschopnosti TS (v uvažovaném stavu/etapě jeho životního cyklu (LC) ) max Hodnocení (posuzované) kvality TS ( v uvaž. stavu/etapě v LC) Q min Hodnoc. Náklad. náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) C i DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 100 

101 Symbolické znázornění hodnocení konstrukční konkurenceschopnosti TS: © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (5) Obr.: Symbolické (3D!) znázornění hodnocení (predikované nebo skutečné) potenciální konstrukční konkurenceschopnosti (konstruovaného nebo skutečného) TS (vrcholy trojúhelníka odpovídající hodnocením Q, T a C jsou při shodných hodnoceních v téže výšce a tudíž ve „vodorovné“ rovině, protože jsou však jednotlivá hodnocení obecně rozdílná, je plocha trojúhelníka hodnocení Q, T a C v prostoru obecně „nakloněná“!) TS Stav TS v uvažovaném časovém rozhraní“ jeho životního cyklu (LC) (nejvýznamnější je při přejímání zákazníkem – přímým uživatelem) Hodnocení časové náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) Hodnocení nákladové náročnosti TS (pro docílení uvaž. stavu v LC) Stupnice pro hodnocení Q, T, C Hodnocení (posuzované) kvality TS min. max. Hodnocení docílených (hodnot charakteristik) posuzovaných „užitných“ vlastností T S (tj. bez zahrnutí T a C ) v uvažovaném stavu v LC Q C T  DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 101 

102 Stupnice [1] pro hodnocení Q, T, C min. max. Obr. : Vztah mezi životním cyklem, vlastnostmi, kvalitou a konstrukční konkurenceschopností TS (I) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (5a) 05.11.2009 Člověk HuS Tech.Syst. TS Akt.&R.okolí AEnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS (s) Konstruování TS (s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. proc. TS (s) Výroba TS (s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS (s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS (s) Deskriptlvní vlastnost TS (s) Reaktivní vlastnosti TS (s) Reflektivní vlastnosti TS (s) Vlastnosti k provozu Vlastnosti k předvýrobním etapám Vlastnosti k distribuci Vlastnosti k likvidaci Vlastn. k ARNSEnv Vlastn. k TS Vlastn. k Hus Vlastn.k IS Vlastn.k.MgS.. Vlastnosti k výrobě T C Q Pr Poznámka: -Uvedené (v dřívější socialistické ekonomice prakticky výhradně „výrobní“) chápání kvality TS (Q Pr ) nezahrnuje provozní požadavky zákazníka ani další požadavky životního cyklu TS. Pro docílení požadované (konstrukční) konkurenceschopnosti je proto pouze podmínkou nutnou, ale ne postačující. V současných výrobních organizacích je Q Pr zajišťována „systémy řízení kvality“, často certifikovanými podle ČSN-EN-ISO 9000 a ČSN-EN-ISO 14000. N E Z A H R N U T O ! i POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 102 

103 Stupnice [1] pro hodnocení Q, T, C min. max. Obr. : Vztah mezi životním cyklem, vlastnostmi, kvalitou a konstrukční konkurenceschopností TS (II) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (5b) 05.11.2009 Člověk HuS Tech.Syst. TS Akt.&R.okolí AEnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS (s) Konstruování TS (s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. proc. TS (s) Výroba TS LC vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS (s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS (s) Deskript.ivní vlastnosti TS (s) Reaktivní vlastnosti TS (s) Reflektivní vlastnosti TS (s) Vlastnosti k provozu Vlastnosti k předvýrobním etapám Vlastnosti k distribuci Vlastnosti k likvidaci Vlastn.k.MgS Vlastn. k ARNSEnv Vlastn. k TS Vlastn. k HuS Vlastn.k IS Vlastnosti k výrobě T C q Poznámka: - Uvedené (v tržní ekonomice prakticky výhradně „zákaznické“ ) pojetí kvality TS ( q ) sice zahrnuje provozní požadavky zákazníka (a implicitně i požadavky výrobní), ale další požadavky životního cyklu TS opět nikoli. Pro docílení požadované (konstrukční) konkurenceschopnosti je proto pouze dalším rozšířením podmínky nutné, ale ne postačující. N E Z A H R N U T O ! i POTŘEBNÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 103 

104 Stupnice [1] pro hodnocení Q, T, C min. max. Obr. : Vztah mezi životním cyklem, vlastnostmi, kvalitou a konstrukční konkurenceschopností TS (III) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (5c) 05.11.2009 Člověk HuS Tech.Syst. TS Akt.&R.okolí AEnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS (s) Konstruování TS (s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. proc. TS (s) Výroba TS (s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS (s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS (s) Deskript. Vlastnosti TS (s) Reaktivní vlastnosti TS (s) Reflektivní vlastnosti TS (s) Vlastnosti k provozu Vlastnosti k předvýrobním etapám Vlastnosti k distribuci Vlastnosti k likvidaci Vlastn. k ARNSEnv Vlastn. k TS Vlastn. k HuS Vlastn.k IS Vlastn.k MgS Vlastnosti k výrobě T C Q Poznámka: -V uvedeném (zdánlivě* „komplexním“) celoživotním pojetí kvality i časové a ekonomické náročnosti TS, je do hodnocení časové T a ekonomické C náročnosti TS nesprávně zahrnut celý životní cyklus. Z něj však určitá část (obvykle v provozní a likvidační etapě) náleží mezi docílené užitné vlastnosti (např. spotřeba energie na provoz ) a patří tudíž do hodnocení „užitné“ kvality Q (příp. její podmnožiny Q AD )! * proto Q, T, C i K INFORMACI 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 104 

105 Stupnice [1] pro hodnocení Q, T, C min. max. Obr. : Vztah mezi životním cyklem, vlastnostmi, kvalitou a konstrukční konkurenceschopností TS (IV) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (6) 05.11.2009 Člověk HuS Tech.Syst. TS Akt.&R.okolí AEnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS (s) Konstruování TS (s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. proc. TS (s) Výroba TS (s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS (s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS (s) Deskript.ivní vlastnosti TS (s) Reaktivní vlastnosti TS (s) Reflektivní vlastnosti TS (s) Vlastnosti k provozu Vlastnosti k předvýrobním etapám Vlastnosti k distribuci Vlastnosti k likvidaci Vlastn.k MgS Vlastn. k ARNS Env Vlastn. k TS Vlasn. k HuS Vlastn.k IS Vlastnosti k výrobě T C Q (J) Q AD Q BD Poznámka: -Do hodnocení časové náročnosti T a ekonomické náročnosti C TS není (správně) zahrnuta část životního cyklu (standardně v provozní a likvidační etapě“), která již náleží mezi docílené užitné vlastnosti TS (např. spotřeba provozní energie, časová náročnost na likvidaci, apod.) a patří tudíž do hodnocení „užitné“ kvality po dodání (After Delivery) uživateli tj. Q ≡ Q AD ! - Ve schématu je nově znázorněna oblast kvality TS Q BD před dodáním TS zákazníkovi (Before Delivery)., která se sice jen zčásti a spíše výjimečně zahrnuje do konkurenční (konstrukční) konkurenceschopnosti TS (Q = Q J = Q (J ) ), je však pro výrobce významným interním měřítkem kvality vzniku TS. i DŮLEŽITÉ 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS 105 

106 Člověk HuS Tech.Syst. TS Akt.&R.okolí AEnv Inf.Syst. IS Manaž.Syst. MgS Plánování vzniku TS (s) Konstruování TS (s) Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. proc. TS (s) Výroba TS (s) vč. montáže, testování, ap. Distribuování TS (s) vč. balení, skladov., instalování, ap. Provozování TS (s) provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS (s) vč. demont., separace, recyklace, ap TS (s) Deskript.ivní vlastnosti TS (s) Reaktivní vlastnosti TS (s) Reflektivní vlastnosti TS (s) Vlastnosti k provozu Vlastnosti k předvýrobním etapám Vlastnosti k distribuci Vlastnosti k likvidaci Vlastn. k ARNSEnv Vlastn. k TS Vlastn. k HuS Vlastn.k IS Vlastn.k MgS Vlastnosti k výrobě Stupnice [1] pro hodnocení Q, T, C min. max. Obr. : Vztah mezi životním cyklem, vlastnostmi, kvalitou a konstrukční konkurenceschopností TS (V) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) KONSTRUKČNÍ KONKURENCESCHOPNOST TS (7) 05.11.2009 T C ∑ Q LC Poznámka: -Pokud jsou do hodnocení kvality TS zahrnuty všechny jeho vlastnosti včetně časové náročnosti T a ekonomické náročnosti C, nelze již podle získané („totální“ ) kvality (ΣQ LC ) ) hodnotit (konstrukční) konkurenceschopnost TS, protože obě další kriteria hodnocení T a C již nejsou pro takové hodnocení k dispozici! -Do hodnocení („totální“ ) kvality (∑Q LC ) (tj. do porovnání vlastností TS se všemi specifikovanými požadavky) lze teoreticky zahrnout „všechny“ (inherentní) vlastnosti, ze všech třech domén vlastností TS. i 2.6 Kvalita a konkurenceschopnost TS K INFORMACI 106 

107 Podkapitola 31.10.2009 © S. Hosnedl 2.7 Konstrukční struktury TS 107  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

108 V TS lze vytvořit řadu (myšlených) struktur, které jsou potřebné pro práci jednotlivých specialistů. Z hlediska konstruování (hardwarové složky) TS jsou důležité především (při abstrakci popisu/modelů existujícího TS): - Stavební struktura - Orgánová struktura - Funkční struktura ( ⇔ Procesní struktura) - Černá skříňka („prázdná“ struktura) V opačném smyslu (tj. při konkretizaci konstruovaného TS) charakterizují tyto struktury důležité fáze konstrukčního procesu. Abstrakce Konkretizace © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) ZÁKLADNÍ POZNATKY 2.7 Konstrukční struktury TS 31.10.2009 Poznámky: -Struktura: vnitřní uspořádání (způsob složení) nějakého konkrétního nebo abstraktního objektu nebo procesu, příp. systému. -Procesní struktura je uvedena na shodné úrovni s funkční strukturou (a v závorce za symbolem ⇔ ) protože jsou obě tyto struktury TS formálně zcela shodné. Jejich rozdíl je pouze v tom, že prvky procesní struktury jsou místo prvků (tj. funkcí ) funkční struktury, odpovídající („1:1“) operace vnitřních transformačních procesů ITrfP v TS. - Pozor, jednotlivé úrovně abstrakce /konkretizace struktur TS „zůstávají“ trvale obsaženy v úrovních konkrétnějších, neboť vyjadřují pouze jiné modely téhož TS !!! To je velmi důležité u datových reprezentací TS v CAD systémech pro umožnění konstrukčních iterací. i DŮLEŽITÉ 108 

109 Stavební struktura TS: -součástí/díly TS a jejich vazby (uspořádání) -popis/zobrazení elementárními konstrukčními vlastnostmi TS © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 Obr.: Stavební struktura TS a mezní formy abstraktnosti a konkrétnosti jejího zobrazení (vlevo vč. systémového okolí) - příklad svěrák SOUHRNNÉ POZNATKY (1) Prvky: 1 Pevná čelist Součásti 2 Lože 3 Pohyblivá čelist 4 Příložka 5 Pohybový šroub 6 Saně 7 Stojina 8 Obložení čelisti 9 Tyč 10 Kroužek 11 Šroub 12 Šroub 13 Šroub 8 2.7 Konstrukční struktury TS DŮLEŽITÉ 109 

110 Orgánová struktura TS: - abstraktní nositele funkcí TS a jejich vazby (uspořádání) - popis/zobrazení akčními povrchy nositelů funkcí TS a jejich (nehmotným) propojením © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 SOUHRNNÉ POZNATKY (2) Obr.: Orgánová struktura TS a mezní formy abstraktnosti a konkrétnosti jejího zobrazení (vlevo vč. systémového okolí) - příklad svěrák Prvky: FB Pevná upínací plocha Orgány BB Pohyblivá upínací plocha PB Orgán vedení BB - FB UO Zachycovací orgán SM Přev. org. rot. /pos. pohyb SO Akumulační orgán SL Rad.ulož. org. SO&SM-BB SM Rad.&ax.ul.org.SO&SM-BB VO Spoj.org. s pev. systémem SO 2.7 Konstrukční struktury TS DŮLEŽITÉ 110 

111 Funkční ( ⇔ procesní ) struktura TS: - elementární funkce TS pro přeměnu (akčních a/nebo reakčních) M, E, I vstupů na M, E, I výstupy (účinky) a jejich vazby (uspořádání) -popis/zobrazení pomocí názvů funkcí (v infinitivní s formě) a jejich (nehmotným) propojením © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 SOUHRNNÉ POZNATKY (3) Konkrétní zobrazení obecně neexistuje, ve speciálních případech mohou existovat pro používané funkce názorné grafické symboly Prvky: Vytvořit pevnou upínací plochu Přenést upínací účinek Funkce Vytvořit pohyblivou upínací plochu Přenést upínací účinek Vést pohyblivou upínací plochu Vzhledem k pevné upínací ploše Vytvořit přejímací plochu Umožnit převzít účinek (práci) člověka Transformovat rotační pohyb na posuvný Zvětšit posuvnou sílu Akumulovat upínací energii Držet polohu proti působící upínací síle Vytvořit plochu pro spojení s pev. syst. Umožnit spojení s pevným systémem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Obr.: Funkční struktura TS a mezní formy abstraktnosti a konkrétnosti jejího zobrazení (vlevo vč. systémového okolí) - příklad svěrák Poznámka: - Vzhledem k výše uvedené shodnosti Funkční a Procesní struktury TS platí vše uvedené analogicky i pro Procesní strukturu, jen lichoběžníkové symboly funkcí se nahradí obdélníky a infinitivní názvy funkcí se pro odpovídající operace nahradí podst. jmény slovesnými. i 2.7 Konstrukční struktury TS DŮLEŽITÉ 111 

112 Černá skříňka TS: - „prázdná struktura“ TS -popis/zobrazení (akčními a/nebo reakčními) M, E, I vstupy (působícími účinky) do symbolického zobrazení TS a jeho M, E, I výstupy (výstupními účinky) © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 SOUHRNNÉ POZNATKY (4) Obr.: Černá skříňka („prázdná“ struktura) TS a mezní formy abstraktnosti a konkrétnosti jejího zobrazení (vlevo vč. systémového okolí) - příklad svěrák Konkrétní zobrazení neexistuje, ve speciálních případech mohou existovat pro jednotlivé TS názorné grafické symboly Prvky: Černá skříňka („prázdná“ struktura) nemá žádné prvky 2.7 Konstrukční struktury TS DŮLEŽITÉ 112 

113 © S. Hosnedl 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 31.10.2009 SOUHRNNÉ POZNATKY (5) Obr.: Celkový přehled (abstraktních zobrazení ) konstrukčních struktur TS (vč. jejich systémového okolí) Černá skříňka TS: Orgánová struktura TS: Stavební struktura TS: Funkční ( ⇔ procesní ) struktura TS: K INFORMACI 2.7 Konstrukční struktury TS 113 

114 - Funkční struktura: Hlavní funkce: „nesení sedící osoby umožnit“ příp. také: „podepření zad umožnit“, „podepření rukou umožnit“, „podepření hlavy umožnit“, „podepření chodidel umožnit“, apod. Asistující funkce: „změnu výšky sezeni umožnit“, „otáčení sezení okolo vertikální osy umožnit“, „spojit se zemí (nepohyblivě, příp. pohyblivě)“ Vyvolané funkce: pro (aktivní a/nebo reaktivní) zajištění hlavních a asistujících funkcí a dalších vlastností TS - Černá skříňka : Technický produkt/systém umožňující podepření sedící osoby - Stavební struktura: - Orgánová struktura: © S. Hosnedl 31.10.2009 Příklady konstrukčních struktur pro TS „židle“: 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) SOUHRNNÉ POZNATKY (6) POTŘEBNÉ 2.7 Konstrukční struktury TS 114 

115 Poznámky: -Funkční struktura TS již není pro přehled- nost zakreslena. V nejjednodušším případě je shodná s orgánovou (orgán je „nositelem“ funkce), obecně však může každý orgán plnit i více funkcí (agregace funkcí). -„Černá skříňka“ TS by vznikla odstraněním všech struktur TS a pouze ponecháním hranic, vstupů, a požadovaných pracovních/provozních výstupů (účinků) TS. -U „reaktivních“ TS (např. turbiny, ale i židle, apod.) přicházejí vstupy M. E. I (znázorněné zleva) od transformovaného operandu (u turbiny od energie páry, u židle od sedícího člověka), tj. v opačném smyslu než je znázorněný výstup „∑ Pracovních účinků TS“ (není pro zjednodušení obrázku zakresleno) © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) SOUHRNNÉ POZNATKY (7) Obr.: Obecné znázornění překrývání stavební a orgánové struktury TS a současné „koexistence“ konstrukčních struktur TS R: Receptor E: Efektor i K INFORMACI 2.7 Konstrukční struktury TS 115 

116 Stavební struktura je reálná struktura TS odpovídající výrobě a montáži TS z hierarchicky uspořádaných stavebních prvků (součástí/dílů, montážních skupin, …). Opakovaně se vyskytující stavební partie (strojních, tj. HW) TS se nazývají strojní části. Jsou buď nedělené nebo složené. Strojní část je stavební (tj. fyzickou) realizací nějakého (abstraktního) orgánu TS, tj. nositele příslušných funkcí TS. Vzhledem k této jejich orgánové a funkční podstatě jsou hranice strojních částí obecně nejen fyzické, ale i „logické“ (odpovídající hranicím příslušného orgánu a jeho funkcí, např. nalisovaného spoje). Z tohoto pohledu je pro strojní části optimálním názvem pojem stavební orgány. Způsoby třídění strojních částí se, s výjimkou základních tříd (šroubová spojení, ložiska, hřídele, …), liší a jejich výčet je obvykle neúplný. Optimální je jejich třídění podle hlavních funkcí (nést, spojovat, akumulovat, mazat, těsnit, …) a dále pak podle jejich funkčních/pracovních principů (mechanický, pneumatický, hydraulický, elektrický, elektromagnetický, elektronický, …). © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) STAVEBNÍ STRUKTURA TS Poznámky: -Prvky stavební struktury TS a stavební struktura TS jsou popsány elementárními konstrukčními vlastnostmi, jsou tudíž nositelem všech reaktivních i reflektivních vlastností TS. - Strojní části jsou též popsány elementárními konstrukčními vlastnostmi, avšak vzhledem k jejich výše uvedené přímé vazbě na orgány a a příslušné funkce nemají vždy všechny své hranice fyzické, takže obecně nejsou a nemohou být prvkem stavební struktury TS!!! i 2.7 Konstrukční struktury TS DŮLEŽITÉ 116 

117 Orgánová struktura TS je modelem TS z funkčního hlediska v přímé vazbě na jeho reálnou stavební strukturu. Orgánová struktura TS je proto rovněž hierarchická, tj. člení se na dílčí orgánové struktury (které se obvykle překrývají), ty na další až postupně na elementární orgány – „nositele funkcí“. Hloubka členění rovněž závisí na účelu, pro nějž je orgánová struktura určena a odpovídá příslušné funkční struktuře. Na nejvyšší hierarchické úrovni jsou dílčí orgánové struktury (realizované výslednou stavební strukturou TS), které lze podle jejich účelu uspořádat do následujících skupin a tříd. © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) ORGÁNOVÁ STRUKTURA TS (1) 2.7 Konstrukční struktury TS POTŘEBNÉ 117 

118 Transformační/hlavní orgány : - Pracovní : pro hlavní/transformační funkce (účinky) podílející se na požadované transformaci operandu (např. držet a otáčet obrobek, držet a posouvat nástroj, apod.) Asistující/podpůrné orgány: - Materiálové („pomocné“): pro transformaci pomocných materiálů (např. mazání, apod.) - Energetické („pohonné „): pro transformaci dostupné formy energie na formu požadovanou pro transformaci operandu (např. přeměnit el. energii na mechanickou) - Informační („řídicí, regulační, automatizované „): pro zpracování a přenos řídících informací (např. ovládat a nastavovat pohyby, apod.) - „Prostorové „(nosné a spojovací): pro integritu orgánové struktury TS vč. jejího spojení s operandem a s okolím (např. vytvořit nosný skelet TS vč. spojení jeho pohyblivých dílů a spojit jej/umožnit jeho spojení s operandem a s operátory včetně okolního systému) Vyvolané/evokované orgány: -Doplňkové: pro splnění těch požadavků na vlastnosti TS, které nebylo možné splnit standardním způsobem (např. orgán pro spojení dílů TS vyrobených odděleně pro umožnění/zjednodušení vyrobení a montáže, orgán pro zakrytí rotujících dílů TS pro zvýšení bezpečnosti, apod.). Tyto orgány jsou obvykle „vyvolávány“ požadavky na splnění „netransformačních“ vlastností TS až při navrhování jeho stavební struktury. © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) ORGÁNOVÁ STRUKTURA TS (2) 2.7 Konstrukční struktury TS POTŘEBNÉ 118 

119 Z topologického hlediska, tj. umístění vůči hranicím TS a z hlediska smyslu toků M, E, I lze všechny uvedené dílčí orgánové struktury, příp. jejich prvky, tj. orgány, rozlišovat na: - vstupní (receptorové): vstupy M, E, I do TS - prováděcí (exekutivní): transformace M, E, I v TS - výstupní (efektorové): výstupy M, E, I z TS © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) ORGÁNOVÁ STRUKTURA TS (3) Poznámky: -Podobně jako u Stavební struktury TS, je i zde uvedené třídění relativní, neboť každá asistující nebo dílčí orgánová struktura, příp. orgánový prvek (tj. orgán) mohou být opět vnitřně strukturovány shodným způsobem (např. orgánová struktura pohonu mazání). - Orgán i orgánová struktura jsou nehmotné a jsou pouze „nositelem funkce/funkcí“. Nemají tudíž elementární konstrukční vlastnosti a tudíž (s výjimkou funkcí) ani další vlastnosti. Na ně lze usuzovat jen na základě zkušenosti (např. spojení šroubem ⇒ složitost ⇒ spolehlivost, náklady, apod.); - Orgány a tudíž i orgánová struktura se proto zobrazují pouze obrysovými čarami (příp. střednicemi) svých účinkových ploch propojované vzájemně jen jednoduchými čarami (nosné orgány). - Orgánové struktury se z výše uvedených důvodů zčásti nebo i zcela překrývají : = navzájem vlivem sdružování funkcí (např. orgán y pro mazání a chlazení) = navzájem vlivem relativnosti funkcí (např. orán pro pohon mazání) = se stavební strukturou vlivem vazby na „nesenou funkci“ (např. orgán pro vedení suportu soustruhu) bez zřetele k její realizaci (stavební strukturou). - Orgán konkretizovaný (elementárními konstrukčními vlastnostmi) až na úroveň stavební struktury budeme nazývat jako „stavební orgán“. Stavební orgán však může být stavebním prvkem (tj. součástí nebo skupinou součástí ), jen tehdy, pokud má fyzické hranice. Stavební orgány se běžně nazývají jako Strojní části (viz předchozí odst. o Stavební struktuře TS) i 2.7 Konstrukční struktury TS K INFORMACI 119 

120 Funkční struktura je modelem TS z hlediska jeho vnitřních funkcí zajišťujících hlavní (pracovní) funkce TS, potřebné asistující funkce (tak aby byly optimálně docíleny hlavní funkce) i vyvolané funkce (pro docílení požadovaných stavů všech vlastností TS). Struktura funkčních prvků je obvykle hierarchická, tj. člení se nejprve na dílčí funkční struktury, ty na další až postupně na elementární funkce. Hloubka prováděného členění závisí na účelu, pro nějž je funkční struktura určena (např. el. motor lze znázornit jako funkční prvek, pokud je nakupován, nebo pomocí dílčích funkčních struktur i elementárních funkcí, pokud je podrobněji zkoumán, konstruován, apod.). Dílčí funkční struktury (zajišťované odpovídajícími orgánovými strukturami TS a realizované výslednou stavební strukturou TS) lze analogicky jako dílčí orgánové struktury uspořádat do analogických skupin a tříd © S. Hosnedl 26.02.2011 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) FUNKČNÍ ( ⇔ PROCESNÍ ) STRUKTURA TS (1) Poznámka: -Vzhledem k výše uvedené shodnosti Funkční struktury TS a Procesní struktury TS, platí vše zde uvedené analogicky i pro Procesní strukturu TS. i 2.7 Konstrukční struktury TS POTŘEBNÉ 120 

121 Transformační/hlavní funkce : - Pracovní : pro hlavní/transformační funkce (účinky) podílející se na požadované transformaci operandu (např. držet a otáčet obrobek, držet a posouvat nástroj, apod.) Asistující/podpůrné funkce: - Materiálové („pomocné“): pro transformaci pomocných materiálů (např. mazání, apod.) - Energetické („pohonné „): pro transformaci dostupné formy energie na formu požadovanou pro transformaci operandu (např. přeměnit el. energii na mechanickou) - Informační („řídicí, regulační, automatizované „): pro zpracování a přenos řídících informací (např. ovládat a nastavovat pohyby, apod.) - „Prostorové „(nosné a spojovací): pro integritu orgánové struktury TS vč. jejího spojení s operandem a s okolím (např. vytvořit nosný skelet TS vč. spojení jeho pohyblivých dílů a spojit jej/umožnit jeho spojení s operandem a s operátory včetně okolního systému) Vyvolané/evokované funkce: -Doplňkové: pro splnění těch požadavků na vlastnosti TS, které nebylo možné splnit standardním způsobem (např. spojit díly TS vyrobené odděleně pro umožnění/ zjednodušení vyrobení a montáže, zakrýt rotující díly TS pro zvýšení bezpečnosti, apod.). Tyto funkce jsou obvykle „vyvolávány“ požadavky na splnění „netransformačních“ vlastností TS až při navrhování jeho stavební struktury. © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) FUNKČNÍ ( ⇔ PROCESNÍ ) STRUKTURA TS (2) 2.7 Konstrukční struktury TS K INFORMACI 121 

122 Z topologického hlediska, tj. umístění vůči hranicím TS a z hlediska smyslu toků M, E, I lze všechny uvedené dílčí funkční struktury, příp. jejich prvky, tj. funkce, rozlišovat na: - vstupní (receptorové): vstupy M, E, I do TS - prováděcí (exekutivní): transformace M, E, I v TS - výstupní (efektorové): výstupy M, E, I z TS © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) FUNKČNÍ ( ⇔ PROCESNÍ ) STRUKTURA TS (3) Poznámky: -Podobně jako u Stavební a Orgánové struktury TS, je i zde uvedené třídění relativní, neboť každá asistující nebo dílčí funkční struktura, příp. funkční prvek (tj. funkce) mohou být opět vnitřně strukturovány shodným způsobem (např. funkční struktura pohonu mazání). - Funkce i funkční struktura jsou nehmotné a jsou pouze „modelem funkce/funkcí“. Nemají tudíž elementární konstrukční vlastnosti a tudíž ani další vlastnosti. Vzhledem k vysoké abstraktnosti však ne ně prakticky nelze usuzovat ani základě zkušenosti jako u orgánové struktury (např. spojit ⇒ složitost ??? ⇒ spolehlivost, ???, náklady ???, apod.); - Funkce a funkční struktura (analogicky i procesní struktura) se proto zobrazují pouze formou (nehmotného) blokového diagramu - Funkční struktury se z výše uvedených důvodů zčásti nebo i zcela překrývají : = navzájem vlivem sdružování funkcí (např. mazat a chladit) = navzájem vlivem relativnosti funkcí (např. pohánět mazání) = s orgánovou strukturou vlivem vazby na „nesenou funkci“ (např. vést suport) bez zřetele k její realizaci (orgánovou strukturou). -Pozor, v případě („pasivních“) funkcí TS, které mají být pouze umožněny a ne prostřednictvím TS („aktivně“) prováděny (např. pohánět, přeměnit, apod.) se v jejich názvu předřazuje infinitivní forma „umožnit …“ (např. umožnit převzetí energie, umožnit spojení, apod...) pokud bude vlastní realizace funkce zajištěna jiným operátorem (člověkem, TS, apod.). - Výstupy M, E, I jsou většinou soustředěny do účinkových míst TS, v nichž působí na transformovaný operand (např. v povrchu upínacích čelistí soustruhu), příp. na další TS pokud se jedná o dílčí TS (např. povrch drážkování výstupního konce hřídele převodovky). Část M, E, I však vystupuje i jinými hranicemi TS (např. odvod tepelné energie, tj. chlazení převodovky žebrovaným povrchem skříně, příp. odvod (kontinuální nebo periodický) mazacího oleje otvorem ve dně převodové skříně), často i nežádoucí způsobem (např. únik chladicího media netěsnostmi). Při konstruování TS je často pozornost natolik soustředěna na vnitřní funkce uvnitř TS, že jsou uvedené výstupní (efektorové) i analogické vstupní (receptorové) funkce opomíjeny! i K INFORMACI 2.7 Konstrukční struktury TS 122 

123 OZNAČENÍ TS ⇕ Hlavní strukturní znaky TS ⇕ Hlavní prac./funkční znaky TS ⇕ Hlavní transformační znaky TS ⇕ Transformační účinky TS na operand Informace výstupní Energie výstupní Materiál výstupní Informace vstupní Energie vstupní Materiál vstupní ∑ Vstupních M, E, I veličin (kdekoli na hranicích TS, především však v receptorech TS pro přívod asistujících vstupů) ∑ Výstupních M, E, I veličin (obecně kdekoli na hranicích TS, především však v efektorech TS jako zdroj transf. účinků TS) © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) ČERNÁ SKŘÍŇKA („PRÁZDNÁ“ STRUKTURA) TS Černá skříňka je modelem TS z hlediska jeho znakových konstrukčních vlastností, které jsou často součástí definice/označení TS: Obr.: Obecné znázornění souvislostí mezi „Černou skříńkou“ TS, označením TS a účinky TS na operand POTŘEBNÉ 2.7 Konstrukční struktury TS 123 

124 Podkapitola 31.10.2009 © S. Hosnedl 2.8 Taxonomie TS 124  2Technické systémy (TS) 2Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS)

125 Obr.: Princip taxonomie (třídění) TS podle jejich abstraktnosti a komplexnosti [Hubka 1995] © S. Hosnedl 31.10.2009 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2 TS deskriptivně/topologicky (DTS) 2.8 Taxonomie TS ZÁKLADNÍ POZNATKY POTŘEBNÉ 125 

126 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0235 „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho teoretické, metodické a počítačové podpory“. © S. Hosnedl


Stáhnout ppt "Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google