Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Embryologie – cvičení č. 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Embryologie – cvičení č. 4"— Transkript prezentace:

1 Embryologie – cvičení č. 4
Spermatogeneze

2 Testes - epididymis: dozrávání, uchovávání, transport- ductus deferens - canalis urogenitalis
V pánevní části se seskupují přídatné žlázy: glandulae vesiculares (vesiculae seminales), glandula prostatica a gl. bulbourethrales (Cowperovy žlázy), dále části chámovodu s drobnými žlázkami a ampullae ductuli deferentes. Vývody ústí v pánevní část močové roury + spermie= sperma-ejakulát

3 Testis (orchis) Sekreční funkce (→spermie) a inkreční funkce (→ hormony – androgeny) Parenchym varlat - tubulosní žlázy Viscerální obal serózy: tunica vaginalis propria-epiorchium Tunica albuginea (tuhá vazivová blána) Stočené semenotvorné kanálky: tubuli/canaliculi seminiferi contorti Terminální části semenotv. kanálků (tubuli recti) vyúsťují v oblasti rete testis (v mediastinu) Z mediastina (hřebenovitý vazivový útvar v místě styku varlete a nadvarlete ‹— t. albuginea) se vytvářejí vazivová septula testis, rozdělující varle na lobuli testis, vždy se 2-3 semenotv. kanálky Vývodné kanálky tubuli seu ductuli/canaliculi efferentes, jejich počet se liší podle druhu, ale i u jedinců

4 Semenotvorné kanálky Stěna kanálků obsahuje BM, myoidní buňky a lymfatický endotel, tvořícím blanku membrana propria, na tu nasedá zárodečný epitel ze Sertoliho buněk a vývojových stádií pohlavních buněk Intersticiální tkáň: kolagen, bohatě cévy a nervy, fibrocyty, Leydigovy buňky Sertoliho buňky - podpůrné elementy: - vmezeřené do spermatogenetického epitelu - dotváří hemospermatickou bariéru (imunologická bariéra, bránící rozpoznání ag na pohl. b.) - podmínky pro difusní látkovou výměnu - sekretují testikulární tekutinu vyplňující lumen kanálků - participují na spermiaci (komplexní proces dozrávání spermatid) - fagocytóza degenerovaných spermatid a pozůstatků spermiohistogeneze - produkce anti-mülleriánského hormonu → regrese M. vývodů u mužských plodů

5 Spermatogeneze = spermatocytogeneze + spermiohistogeneze
Nástup spermatogeneze: stimulace spermatogonií probíhá vlnovitě celou délkou kanálku v pravidelném rytmu = spermatogenetická vlna nebo cyklus zárodečného epitelu = sekvence maturačních změn, které se odehrávají v dané oblasti zárodečného epitelu mezi dvojím opakovaným výskytem určitých vývojových stádií buněk (→ měnící se obraz výstelky semenotv. kanálků, různé kombinace vývojových buněčných typů) Vývoj spermií: spermatogenetický cyklus Spermatocytogeneze: - spermatogonie A, IM, B – v kontaktu s BM, dormantní do puberty - B se dělí mitózou → 2 spermatocyty 1. řádu (větší než spermatogonie) – narůstají a dělí se meiosou na 2 spermatocyty 2. řádu (prespermatidy, menší než spermatocyty 1. řádu) - dělením prespermatid se ukončí redukční dělení a vzniknou 2 spermatidy (malé), tím končí spermatocytogeneze

6 Spermatogonie: při BM, malé buňky, bledá jádra
Primární spermatocyty: 46 chromozomů a 4N DNA, většina buněk na histologickém řezu je v této fázi, neboť PI trvá cca 22 dní, největší buňky spermatogenní linie, jádra obsahují chromozomy v různých stádiích spiralizace Sekundární spermatocyty: menší, 23 chromozomů, 2N DNA, tyto buňky existují jen krátce - v řezech zřídka, Spermatidy: 23 chromozomů, 1N DNA, malé, juxtaluminální poloha, kondenzovaný chromatin v jádře

7 Spermiohistogeneze Sférická spermatida se mění na zralé spermie
Ztráta většiny cytoplazmy Transformace jádra – změny chromatinu, ztráta tekutiny a kondenzace do krystalické formy DNA Tvorba akrozomálního (cefalického) aparátu z Golgiho aparátu, vnitřní list akrozomu kryje jadernou membránu, vnější se přibližuje k CM, akrozomální hmota připomíná lyzozóm Změna tvaru v ovoidní Centrioly se rozdělí do 2 uzlů: - proximální blíže jádra (→ implantační ploténka nodulus anterior) - distální (z polohy vůči jádru) k periferii: rozdělí se na 2 části, proximální dá základ tvorby bičíku a distálnější část vytvoří prstenec ukončující spojovací část bičíku a ukončení mitochondriální spirály, tzv. Jensenův prstenec

8 Spermiohistogeneze Iniciální stádium (SI): obraz spermatidy se příliš nemění (1) Stádium Golgi fáze (SG): tvorba základu akrozomu (2) Stádium Cap fáze (SK): fáze čepičky (3) Stádium akrozomální (SA): dokončení morfologické transformace, dotváření spojovací části bičíku, uvolňování zbytkové cytoplazmy - akrozom obsahuje: hyaluronidáza, neuraminidáza, kys. fosfatáza, proteáza s trypsinoidní aktivitou (4) Maturační fáze: fagocytóza odvržené cytoplazmy Sertoliho buňkami, uvolnění spermie do lumen

9 Epididymis Ductuli efferentes (buňky bez řasinek absorbují tekutinu semenotvorných kanálků + řasinkové buňky s kinociliemi = posun spermií) + stočený kanálek ductus epididymis (hlavní buňky: víceřadý cyl. epitel (resorpce, sekrece) + kulaté bazální buňky) Caput + corpus + cauda epididymis Spermie v ocasu nadvarlete: anabióza

10 Ductus (Vas) deferens Sliznice – záhyby, epitel cylindrický víceřadý, stereocilie, lamina propria je bohatá na elastická vlákna, Svalovina – dobře vyvinutá, hladké cirkulární svaly lemované z obou stran podélnými svaly Seróza U člověka, hřebce a přežvýkavců se před vstupem do uretry vytváří ampulla ductus deferentis, vylučující sekret stimulující metabolismus spermií Vstupují společně s vývody semenných váčků do uretry

11 Gl. genitales accesoriae
uloženy v pánvi u močové trubice → semennou plazmu sekrece vázána na hormonální aktivitu parenchymu varlat a produkci testosteronu, vyměšování na dobu ejakulace Gl. Cowperi: tuboalveolární žlázy, zásaditý sekret chrání spermie neutralizací zbytků kyselé moče, lubrikační funkce

12 Vesiculae seminales Lalůčkovité žlázy výrazné velikosti → cukry (fruktózu), bílkoviny, AK, kys. mléčnou a citronovou, enzymy, prostaglandiny. Produkty aktivují spermie, jsou zdrojem energie Struktura podobná chámovodu, víceřadý epitel, lamina propria s větším mn. el. vláken a je obklopena tenkou vrstvou hl. svaloviny U psa a kocoura ne

13 Prostata Svalově žlaznatý orgán obsahující tuboalveolární žlázky, obepíná počátek močové trubice Tekutina v ní skladována až do ejakulace Fibroelastické pouzdro bohaté na hladkou svalovinu, vytváří septa. Jednotlivé žlázky jsou obklopené fibromuskulárním stromatem Lumen: prostatické konkrementy – corpora amylacea Sekret: bezbarvý, řídký, opaleskující, obsahuje tukové kapénky, kys. citronovou a kys. fosfatázu (přestupují do krve – hodnocení funkce prostaty) a fibrinolyzin (likvefakce)

14 Řízené studium preparátů
Testes (myš) Epidydimis Ductus deferens (pes, kůň) Gl. prostatica (pes)


Stáhnout ppt "Embryologie – cvičení č. 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google