Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007

2 Struktura přednášky  Bytová politika  Subjekty v bytové politice ________________________  Typy evropské bytové politiky  Cíle státní bytové politiky  Nástroje státní bytové politiky _________________________  Realizace státní bytové politiky v ČR  Vývoj státní bytové politiky  Vývoj podpory bydlení v ČR  Podpora bydlení v roce 2007 _________________________  Stav a vývoj bytového fondu v ČR

3 Bytová politika (státu) = syst é m popt á vkově orientovaných podpor, nab í dkově orientovaných iniciativ a př í mých z á sahů (st á tu) na bytov é m trhu = soubor z á kladn í ch c í lů, kter é určitý subjekt (st á t) v oblasti bydlen í v dan é m obdob í hodl á prosazovat

4 Subjekty v bytové politice - dělba působností st á t – region (kraj) – obec + ost. subjekty - stát: koncepce, právní a ekonomický rámec, vytváření a realizace podpůrných nástrojů - region (kraj): územní rozvoj, vlastní koncepce, rozdělování dotací, kontrolní činnost - obce: realizace bytové politiky státu – územní rozvoj, rozdělování dotací, alokace sociálního bytového fondu … _______________________________________________ - ostatní: výdělečné a nevýdělečné organizace

5 Typy evropské bytové politiky Dle typu soci á ln í ho st á tu (welfare state; Esping- Andersen) 1. liber á ln í režim 2. korporativistický režim 3. soci á lně demokratický Dle působen í st á tu na trhu s byty: 1. doplňkov á 2. komplexn í

6  liberální – prioritn í je osobn í soběstačnost, form á ln í svoboda, rovn é podm í nky. Riziko - vysok á m í ra nerovnosti občanů v př í stupu k bydlen í.  korporativistický- je založen na částečné (vlastní) participaci občanů, tj. značné spoléhání na tržní mechanismus + pomoc státu v situaci, na kterou občané sami nestačí (vzhledem ke svým příjmům)  soci á lně-demokratický- založen na celospolečensk é solidaritě, st á t masivně vstupuje do sf é ry bydlen í, tzn. že bydlení je zajišťováno převážně z veřejných zdrojů, předpoklad - vysok á m í ra soci á ln í tolerance

7 Cíle státní bytové politiky Obecný c í l: dosažen í uspokojiv é ú rovně bydlen í jednotlivých občanů dané země - celková a finanční dostupnost bydlení Další cíle:  p é če o existuj í c í bytový fond a jeho optim á ln í využ í v á n í  podpora vybraných skupin obyvatelstva  regulace nájemného  podpora nejen nov é výstavby, ale i poř í zen í star ší ho bydlen í  legislativní rámec Role státu: = formulovat konkrétní bytovou politiku, její cíle, nástroje a vytvářet legislativní rámec

8 Nástroje bytové politiky a) Makroekonomická opatření b) Opatření v oblasti bydlení: - regulace - regulace n á jemn é ho, stavebn í standardy ve formě stavebn í ch norem - podpora výzkumu a poskytov á n í informac í - výzkum kvality bydlen í, situace na trhu s byty, výzkum nových stavebn í ch postupů, podněcov á n í participace lid í na tvorbě bytov é politiky - posilov á n í konkurence - převzet í aktivn í role obc í jako dal ší ho subjektu na straně nab í dky na trhu s byty - subvencov á n í - podpora bydlen í z veřejných prostředků

9 Realizace státní bytové politiky v ČR - tj. naplňování uvedených cílů a aplikace nástrojů státní bytové politiky je „v rukou“ dvou institucí:  Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)www.mmr.cz  Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz)www.sfrb.cz

10 Vývoj bytové politiky v ČR Do roku 1989:  administrativně př í dělový syst é m  bytov á politika z ú žena na novou bytovou výstavbu  deformovaný pohled na bydlen í  paternalistický př í stup 1990-1993:  snaha o odstraněn í prvků administrativně př í dělov é ho syst é mu  neoliber á ln í př í stup  privatizace – nepřipravenost obcí i obyvatel  nekoncepčnost Po roce 1994:  politika bydlen í se opět zač í n á „ rozj í ždět “ – řada nových podpor…

11 Vývoj podpory bydlení - 1991- St á tn í koncepce bytov é politiky - první koncepční dokument pro oblast bydlení! - nejdříve hypot é ky (1993 - prakticky v š ak až od 1996) a stavební spoření (1994) - ostatní formy podpory později: - podpora výstavby domů s pečovatelskou službou (!) - bez ú ročn é půjčky na opravy do ú čelových fondů obc í - opravy bytov é ho fondu (havarijní – panel) - podpora výstavby n á jemn í ch bytů a technick é infrastruktury - soci á ln í př í spěvky na bydlen í

12 Vývoj podpory bydlení… - 1997- Z á měry a opatřen í vl á dy v oblasti bydlen í (další koncepční dokument, který ale vláda neschválila, pouze vzala na vědomí!!) - dlouhodobý program oprav bytov é ho fondu - st á tn í bez ú ročn á půjčka - progresivn í spl á tky hypotečn í ch ú věrů - 1998- volby, poprv é se objevila bytov á politika v Programov é m prohl áš en í vl á dy !!! - 1999 - Koncepce bytov é politiky - 2000 – zřízen St á tn í fond rozvoje bydlen í - 2001 - aktualizovan á verze Koncepce bytov é politiky - 2005 – nová Koncepce bytové politiky (schválena vládou usnesením ze dne 16.3.2005 č. 292)

13 Koncepce bytové politiky- 2005  vyjadřuje celkov é z á měry vl á dy v oblasti bydlen í  stanovuje z á kladn í směry vývoje i konkr é tn í c í le v oblasti bydlen í  bytov á politika založena na třech z á kladn í ch pil í ř í ch: 1.vytv á řen í pr á vn í ho r á mce 2.vytv á řen í adekv á tn í ho ekonomick é ho prostřed í a syst é mu podpůrných a regulačn í ch n á strojů 3.soci á ln í doktr í na

14 Základní záměry Koncepce bytové politiky  zvy š ov á n í finančn í dostupnosti bydlen í pro obyvatelstvo  zvy š ov á n í nab í dky bydlen í předev ší m prostřednictv í m podpory nov é výstavby  zvy š ov á n í kvality bydlen í zejm é na prostřednictv í m pomoci vlastn í kům při spr á vě, ú držbě, oprav á ch a modernizaci bytov é ho fondu  trval á funkce n á strojů dostupných pro vět š inu př í jmov é ho spektra obyvatelstva, monitoring jejich ú činnosti a efektivity a jejich př í padn á korekce  aplikace pravidel společn é ho trhu EU

15 Podpora rozvoje bydlení v roce 2007 MMR  podpora regenerace panelových sídlišť  podpora výstavby technické infrastruktury  podpora výstavby podporovaných bytů  podpora oprav domovních olověných rozvodů Podpory poskytovan é jinými resorty  podpora stavebn í ho spořen í - MF  př í spěvek na bydlen í - MPSV  d á vky soci á ln í p é če -MPSV  podpora vlastn í ků při zateplov á n í objektů  ú hrada majetkov é ú jmy bank á m - MF

16 SFRB Podpora mladých Úvěr 150 – na modernizaci bytu nebo RD Úvěr 200 – na výstavbu bytu nebo RD Úvěr 300 – na pořízení bydlení  Panelové domy program PANEL dotace na opravy  Podpora obcí dotace na výstavbu nájemních bytů úvěry na opravy a modernizaci bytů  Podpora družstev podpora výstavby družstevních bytů

17 Nepř í m é formy podpory:  daňov é ú levy v á zan é na daň z př í jmu  daň z nemovitosti – resp. osvobození  daňov é ú levy v á zan é na daň z přidan é hodnoty Financování jednotlivých programů podpory rozvoje bydlení je realizováno ze státního rozpočtu, tj. z kapitol Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního fondu rozvoje bydlení. viz http://www.mmr.cz/bydleni2007/cz/1-37- vydaje-statu-na-bydleni.html http://www.mmr.cz/bydleni2007/cz/1-37- vydaje-statu-na-bydleni.html V roce 2006 se jednalo cca o 23 mld. Kč.

18 Stav a vývoj bytového fondu v ČR - většina údajů pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů (poslední provedl ČSÚ v roce 2001) - jde o nejpodrobnější nicméně v současné době už značně neaktuální zdroj informací z oblasti bydlení:(  Obydlenost bytového fondu  Vybavenost obyvatelstva byty  Úroveň bytového fondu  Technická vybavenost bytů 1961 - 2001  Objem bytové výstavby v ČR

19 Obydlenost bytového fondu RokCelkový počet bytů (v tis.) Z toho neobydlených v tis.v % 19703 2171284,0 19803 7812877,6 19914 0773729,1 2001 4 366 53912,3

20 Vybavenost obyvatelstva byty RokÚhrnný počet bytů na 1 000 obyvatel celkemtrvale obydlených 1970328315 1980367340 1991396360 2001427374

21 Úroveň bytového fondu 1970198019912001 Průměrná obytná plocha (m 2 ) na byt39,142,745,949,5 na obytnou místnost17,717,218,2 na osobu12,414,616,618,6 Průměrný počet osob na byt3,152,922,762,64 na obytnou místnost1,501,211,040,98 Počet obytných místností na byt2,102,412,662,72 Průměrné stáří bytů50,139,442,541,2

22 Technická vybavenost bytů 1961- 2001 (v %)

23 Objem bytové výstavby v ČR Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Počet rozestavěných bytů 198955 07355 965142 188 199044 59461 004158 840 199141 71910 899128 228 199236 3978 42997 768 199331 5097 45472 356 199418 16210 96462 117 199512 66216 54866 172 199614 48222 68074 726 199716 75733 15290 552 199822 18335 027103 191 199923 73432 900112 530 200025 20732 377118 785 200124 75928 983121 705 200227 29233 606129 609 200327 12736 496139 132 200432 26839 037146 801 200532 86340 381155 202

24 Doporučené zdroje:  Koncepce bytové politiky, MMR 2005 - http://www.mmr.cz/index.php?show=001026046 http://www.mmr.cz/index.php?show=001026046  Výdaje státu na bydlení - http://www.mmr.cz/bydleni2007/cz/1-37-vydaje-statu-na- bydleni.html http://www.mmr.cz/bydleni2007/cz/1-37-vydaje-statu-na- bydleni.html  Programy podpory bydlení MMR- http://www.mmr.cz/index.php?show=001026047014 http://www.mmr.cz/index.php?show=001026047014  Programy podpory bydlení SFRB - www.sfrb.czwww.sfrb.cz  Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení  Stav a vývoj bytového fondu - www stránky ČSÚ www.czso.cz (SLDB 2001), www stránky MMR ČR www.mmr.cz www.czso.cz www.mmr.cz  Poláková a kol. Bydlení a bytová politika, Praha: Ekopress 2006, ISBN 80-86929-03-5


Stáhnout ppt "Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google