Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru

2 Struktura přednášky  Bytová politika  Subjekty v bytové politice ________________________  Typy evropské bytové politiky  Cíle státní bytové politiky  Nástroje státní bytové politiky _________________________  Realizace státní bytové politiky v ČR  Vývoj státní bytové politiky  Vývoj podpory bydlení v ČR  Podpora bydlení v roce 2007 _________________________  Stav a vývoj bytového fondu v ČR

3 Bytová politika (státu) = syst é m popt á vkově orientovaných podpor, nab í dkově orientovaných iniciativ a př í mých z á sahů (st á tu) na bytov é m trhu = soubor z á kladn í ch c í lů, kter é určitý subjekt (st á t) v oblasti bydlen í v dan é m obdob í hodl á prosazovat

4 Subjekty v bytové politice - dělba působností st á t – region (kraj) – obec + ost. subjekty - stát: koncepce, právní a ekonomický rámec, vytváření a realizace podpůrných nástrojů - region (kraj): územní rozvoj, vlastní koncepce, rozdělování dotací, kontrolní činnost - obce: realizace bytové politiky státu – územní rozvoj, rozdělování dotací, alokace sociálního bytového fondu … _______________________________________________ - ostatní: výdělečné a nevýdělečné organizace

5 Typy evropské bytové politiky Dle typu soci á ln í ho st á tu (welfare state; Esping- Andersen) 1. liber á ln í režim 2. korporativistický režim 3. soci á lně demokratický Dle působen í st á tu na trhu s byty: 1. doplňkov á 2. komplexn í

6  liberální – prioritn í je osobn í soběstačnost, form á ln í svoboda, rovn é podm í nky. Riziko - vysok á m í ra nerovnosti občanů v př í stupu k bydlen í.  korporativistický- je založen na částečné (vlastní) participaci občanů, tj. značné spoléhání na tržní mechanismus + pomoc státu v situaci, na kterou občané sami nestačí (vzhledem ke svým příjmům)  soci á lně-demokratický- založen na celospolečensk é solidaritě, st á t masivně vstupuje do sf é ry bydlen í, tzn. že bydlení je zajišťováno převážně z veřejných zdrojů, předpoklad - vysok á m í ra soci á ln í tolerance

7 Cíle státní bytové politiky Obecný c í l: dosažen í uspokojiv é ú rovně bydlen í jednotlivých občanů dané země - celková a finanční dostupnost bydlení Další cíle:  p é če o existuj í c í bytový fond a jeho optim á ln í využ í v á n í  podpora vybraných skupin obyvatelstva  regulace nájemného  podpora nejen nov é výstavby, ale i poř í zen í star ší ho bydlen í  legislativní rámec Role státu: = formulovat konkrétní bytovou politiku, její cíle, nástroje a vytvářet legislativní rámec

8 Nástroje bytové politiky a) Makroekonomická opatření b) Opatření v oblasti bydlení: - regulace - regulace n á jemn é ho, stavebn í standardy ve formě stavebn í ch norem - podpora výzkumu a poskytov á n í informac í - výzkum kvality bydlen í, situace na trhu s byty, výzkum nových stavebn í ch postupů, podněcov á n í participace lid í na tvorbě bytov é politiky - posilov á n í konkurence - převzet í aktivn í role obc í jako dal ší ho subjektu na straně nab í dky na trhu s byty - subvencov á n í - podpora bydlen í z veřejných prostředků

9 Realizace státní bytové politiky v ČR - tj. naplňování uvedených cílů a aplikace nástrojů státní bytové politiky je „v rukou“ dvou institucí:  Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)www.mmr.cz  Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz)www.sfrb.cz

10 Vývoj bytové politiky v ČR Do roku 1989:  administrativně př í dělový syst é m  bytov á politika z ú žena na novou bytovou výstavbu  deformovaný pohled na bydlen í  paternalistický př í stup :  snaha o odstraněn í prvků administrativně př í dělov é ho syst é mu  neoliber á ln í př í stup  privatizace – nepřipravenost obcí i obyvatel  nekoncepčnost Po roce 1994:  politika bydlen í se opět zač í n á „ rozj í ždět “ – řada nových podpor…

11 Vývoj podpory bydlení St á tn í koncepce bytov é politiky - první koncepční dokument pro oblast bydlení! - nejdříve hypot é ky ( prakticky v š ak až od 1996) a stavební spoření (1994) - ostatní formy podpory později: - podpora výstavby domů s pečovatelskou službou (!) - bez ú ročn é půjčky na opravy do ú čelových fondů obc í - opravy bytov é ho fondu (havarijní – panel) - podpora výstavby n á jemn í ch bytů a technick é infrastruktury - soci á ln í př í spěvky na bydlen í

12 Vývoj podpory bydlení… Z á měry a opatřen í vl á dy v oblasti bydlen í (další koncepční dokument, který ale vláda neschválila, pouze vzala na vědomí!!) - dlouhodobý program oprav bytov é ho fondu - st á tn í bez ú ročn á půjčka - progresivn í spl á tky hypotečn í ch ú věrů volby, poprv é se objevila bytov á politika v Programov é m prohl áš en í vl á dy !!! Koncepce bytov é politiky – zřízen St á tn í fond rozvoje bydlen í aktualizovan á verze Koncepce bytov é politiky – nová Koncepce bytové politiky (schválena vládou usnesením ze dne č. 292)

13 Koncepce bytové politiky  vyjadřuje celkov é z á měry vl á dy v oblasti bydlen í  stanovuje z á kladn í směry vývoje i konkr é tn í c í le v oblasti bydlen í  bytov á politika založena na třech z á kladn í ch pil í ř í ch: 1.vytv á řen í pr á vn í ho r á mce 2.vytv á řen í adekv á tn í ho ekonomick é ho prostřed í a syst é mu podpůrných a regulačn í ch n á strojů 3.soci á ln í doktr í na

14 Základní záměry Koncepce bytové politiky  zvy š ov á n í finančn í dostupnosti bydlen í pro obyvatelstvo  zvy š ov á n í nab í dky bydlen í předev ší m prostřednictv í m podpory nov é výstavby  zvy š ov á n í kvality bydlen í zejm é na prostřednictv í m pomoci vlastn í kům při spr á vě, ú držbě, oprav á ch a modernizaci bytov é ho fondu  trval á funkce n á strojů dostupných pro vět š inu př í jmov é ho spektra obyvatelstva, monitoring jejich ú činnosti a efektivity a jejich př í padn á korekce  aplikace pravidel společn é ho trhu EU

15 Podpora rozvoje bydlení v roce 2007 MMR  podpora regenerace panelových sídlišť  podpora výstavby technické infrastruktury  podpora výstavby podporovaných bytů  podpora oprav domovních olověných rozvodů Podpory poskytovan é jinými resorty  podpora stavebn í ho spořen í - MF  př í spěvek na bydlen í - MPSV  d á vky soci á ln í p é če -MPSV  podpora vlastn í ků při zateplov á n í objektů  ú hrada majetkov é ú jmy bank á m - MF

16 SFRB Podpora mladých Úvěr 150 – na modernizaci bytu nebo RD Úvěr 200 – na výstavbu bytu nebo RD Úvěr 300 – na pořízení bydlení  Panelové domy program PANEL dotace na opravy  Podpora obcí dotace na výstavbu nájemních bytů úvěry na opravy a modernizaci bytů  Podpora družstev podpora výstavby družstevních bytů

17 Nepř í m é formy podpory:  daňov é ú levy v á zan é na daň z př í jmu  daň z nemovitosti – resp. osvobození  daňov é ú levy v á zan é na daň z přidan é hodnoty Financování jednotlivých programů podpory rozvoje bydlení je realizováno ze státního rozpočtu, tj. z kapitol Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního fondu rozvoje bydlení. viz vydaje-statu-na-bydleni.html vydaje-statu-na-bydleni.html V roce 2006 se jednalo cca o 23 mld. Kč.

18 Stav a vývoj bytového fondu v ČR - většina údajů pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů (poslední provedl ČSÚ v roce 2001) - jde o nejpodrobnější nicméně v současné době už značně neaktuální zdroj informací z oblasti bydlení:(  Obydlenost bytového fondu  Vybavenost obyvatelstva byty  Úroveň bytového fondu  Technická vybavenost bytů  Objem bytové výstavby v ČR

19 Obydlenost bytového fondu RokCelkový počet bytů (v tis.) Z toho neobydlených v tis.v % , , , ,3

20 Vybavenost obyvatelstva byty RokÚhrnný počet bytů na obyvatel celkemtrvale obydlených

21 Úroveň bytového fondu Průměrná obytná plocha (m 2 ) na byt39,142,745,949,5 na obytnou místnost17,717,218,2 na osobu12,414,616,618,6 Průměrný počet osob na byt3,152,922,762,64 na obytnou místnost1,501,211,040,98 Počet obytných místností na byt2,102,412,662,72 Průměrné stáří bytů50,139,442,541,2

22 Technická vybavenost bytů (v %)

23 Objem bytové výstavby v ČR Počet dokončených bytů Počet zahájených bytů Počet rozestavěných bytů

24 Doporučené zdroje:  Koncepce bytové politiky, MMR  Výdaje státu na bydlení - bydleni.html bydleni.html  Programy podpory bydlení MMR-  Programy podpory bydlení SFRB -  Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení  Stav a vývoj bytového fondu - www stránky ČSÚ (SLDB 2001), www stránky MMR ČR  Poláková a kol. Bydlení a bytová politika, Praha: Ekopress 2006, ISBN


Stáhnout ppt "Bydlení Státní bytová politika v ČR Ekonomika veřejného sektoru 7. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google