Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena … z řeckého Hygieia, bohyně zdraví, dcera boha lékařství, symbolem je had, obtáčející tělo bohyně, a miska, ze které had pije. Podzim 2011 Hygiena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena … z řeckého Hygieia, bohyně zdraví, dcera boha lékařství, symbolem je had, obtáčející tělo bohyně, a miska, ze které had pije. Podzim 2011 Hygiena."— Transkript prezentace:

1 Hygiena … z řeckého Hygieia, bohyně zdraví, dcera boha lékařství, symbolem je had, obtáčející tělo bohyně, a miska, ze které had pije. Podzim 2011 Hygiena prostředí

2 Proč? zdraví ovlivňuje: 20% genetika 20% lékařská péče 60% životní prostředí a životní styl z toho 55 - 65% výživa

3 Životospráva z hlediska duševní hygieny Spánek – nejen délka ale i kvalita Výživa – vhodné složení, pravidelnost v jídle, nepřejídání se. Harmonický život – citové zázemí, bez stresů. Pohyb a tělesná práce

4 Hlavní příčiny úrazů

5 Legislativní pyramida zákony, mezinárodní úmluvy vyhlášky, nařízení vlády průmyslové normy, návody, doporučení ústava

6 Hygiena dětí a dorostu HDD stát – zákony, vyhlášky Vyhláška 41/2005 o hygienických požadavcích na prostory … pro výchovu … dětí Vyhláška 107/2005 o školním stravování Krajské hygienické stanice – odbor HDD zdravotní dozor školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ,…), zotavovací akce, školy v přírodě, tábory venkovní hrací plochy závazná stanoviska k umístění, projektům, kolaudacím a změnám užívání staveb pro výchovu a vzdělávání praktičtí lékaři pro děti a dorost, dětští stomatologové preventivní prohlídky pedagogičtí pracovníci, rodiče

7 Hygiena pedagogického procesu negativní zdravotní důsledky zvýšený výskyt přenosných onemocnění respirační, alimentární, parazitární poruchy z přetížení vyšší nervové činnosti neurózy – bolesti hlavy, poruchy spánku, nechutenství, noční děsy, poruchy koncentrace, tiky psychosomatická onemocnění – vředová ch., hypertenze zvýšený počet poruch zraku krátkozrakost zvýšený počet ortopedických vad vady držení těla - těžké aktovky, hypokineze, nábytek výskyt až u 50% 15-letých, 36% bylo ošetřeno lékařem pro bolesti zad

8 Zotavovací akce, tábory - povinnosti provozovatele zdravotník všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, student lékařství po ukončení třetího ročníku a fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci zajistit pediatra v místě konání akce zdravotní deník uchovávat 6 měsíců po akci informovat zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích dítěte zajistit lékárničku příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/tema_tydne/smop_cervenec_tabory.html

9 Dozor nad zdravím stát – zákony, nařízení vlády, vyhlášky orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstvo vnitra krajské hygienické stanice (KHS) další (Inspektorát bezpečnosti práce, Státní úřad jaderné bezpečnosti, Státní báňská správa, Státní dozor nad požární ochranou) (zdravotní ústavy, akreditované a autorizované laboratoře) zaměstnavatel – kategorizace, měření, prohlídky odbory zaměstnanec

10 Dle Vyhlášky 432/2003 Sb. se hodnotí: 1.prach 2.chemické látky 3.hluk 4.vibrace 5.neionizující záření a elektromagnetická pole 6.fyzická zátěž 7.pracovní poloha 8.zátěž teplem 9.zátěž chladem 10.psychická zátěž 11.zraková zátěž 12.práce s biologickými činiteli 13.práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 14.Ionizující záření výsledná kategorie se určí podle nejhoršího naměřeného faktoru

11

12 Hygienický limit jako nástroj hodnocení rizika nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: právní předpis mluví o: přípustném expozičním limitu (PEL) chemické látky nebo prachu, resp. nejvyšší přípustné koncentraci (NPK-P)chemické látky nebo prachu. permissible exposure limit (PEL)

13 Přípustný expoziční limit chemické látky je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být vystaven zaměstnanec v 8 hodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při níž plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. NPK-P– je taková koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší, o níž se podle současných vědeckých znalostí opodstatněně předpokládá, že nepoškodí zdraví. Rozeznává se NPK-P průměrná, nesmí být překročena v celosměnovém průměru, a NPK-P mezní, která nesmí být překročena nikdy

14 1. kategorie práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (nejsou požadavky na zdravotní způsobilost) obvykle do 0,3 PEL

15 2. kategorie práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity (práce, kde již mohou být požadavky na zdravotní způsobilost) obvykle 0,3-1,0 PEL

16 2. kategorie prach – 30 – 100% PEL chemické látky – 30 – 100% PEL směsi chem.l., jejichž součet je 30-100% PEL hluk – ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq-10dB do Laeq (75-85 dB) impulsní hluk 130-140 dB vibrace - souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw-10dB do Lvw (celkové, na ruce) záření (UV, viditelné, IR), pole (elmag., mag.) 30-100% nejvyšší přípustné hodnoty

17 2. kategorie fyzická zátěž – celosměnový EV muži: 4,5 – 6,8 MJ ženy: 3,4 – 4,5 MJ poloha – práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných polohách do ½ směny tepelná zátěž – nedodrženy mikroklimatické podmínky, ale není nutno zkrátit směnu zátěž chladem – práce trvale venku, uvnitř s teplotou nad 4°C psychická zátěž – trvalá práce ve vnuceném tempu, s monotonií, v třísměnném a nepřetržitém provozu

18 2. kategorie zraková zátěž – trvalé monitorování prostřednictvím obrazovkových terminálů práce s biologickými činiteli – obvykle nespojené s vědomým zacházením s biol. činiteli, ale kde je pravděpodobnost expozice vyšší než u ostatní populace zvýšený tlak vzduch – do 100kPa, do 10 m pod vodou

19 3. kategorie práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice osob není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů je nezbytné používat OOPP, organizační a jiná opatření vyskytují se opakovaně nemoci z povolání nebo statistiky významně častěji nemoci související s prací většinou do NPK nebo 1-3 x PEL

20 3. kategorie prach – do 3xPEL chemické látky – celosměnové koncentrace od PEL do NPK-P nebo 3xPEL směsi chem.látek – součet podílů od 1 do 2 PEL prac. procesy s rizikem chemické karcinogenity hluk – do LAeq+20dB (85-105 dB) impulsní hluk 140-150 dB vibrace – do Lvw+10dB záření (UV, viditelné, IR), pole (elmag., mag.) – překračují nejvyšší přípustné hodnoty fyzická zátěž – překročeny limity pro kat.2

21 3. kategorie pracovní poloha – překročeny limity pro kat.2 zátěž teplem – nejsou dodržovány mikroklimatické podmínky, vyžaduje úpravu pracovní doby zátěž chladem – déle než 4 hod. v teplotě nižší než 4°C psychická zátěž – trvalá práce v nočních směnách, kombinace 3 a více faktorů (vnucené tempo, monotónní práce, časový tlak, jednání s lidmi – kooperace, konflikty; riziko ohrožení zdraví svého nebo jiných osob, třísměnný nebo nepřetržitý provoz) zraková zátěž – nezbytné zvětšovací přístroje, oslňování práce s biologickými činiteli – vědomé zacházení s biol.č., jejich zdroji a přenašeči, nutné kontrolované pásmo zvýšený tlak vzduchu – 100-400kPa, 10-40 m pod vodou

22 4. kategorie práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření v průmyslu – snaha o co nejmenší počet takto kategorizovaných prací ve výjimečných situacích – záchranáři, hasiči (nehody, průmyslové havárie, přírodní katastrofy…) hodnoty překračují limity pro 3. kategorii

23 Hygienický dozor na pracovištích kateg. 4 - nejméně 1 x ročně kateg. 3 - nejméně 1 x za 2 roky kateg. 2 - ne déle než za 3 roky kateg. 1 - ne déle než za 5 let

24 Odkazy Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/ Centrum pracovního lékařství SZÚ http://www.szu.cz/chpnp/index.php kategorizace http://www.szu.cz/chpnp/index.php?page=k apr http://www.szu.cz/chpnp/index.php?page=k apr

25 Váleček byl zakopaný u odpadkového koše radium 226 http://www.mediafax.cz/krimi/3291334-Specialiste-v-prazskem-Podoli-vykopali-zdroj-radiace-muze-jit-o-starou-lekarskou-jehlu

26 Kvůli zvýšené radiaci uzavřeli večer policisté a hasiči okolí dětského hřiště v pražském Podolí. Na zvýšenou hladinu záření je upozornil muž, který měl hodinky vybavené měřícím zařízením. Měření hasičů pak radiaci potvrdilo, její zdroj se ale zatím nepodařilo objevit. a odhalení radiace může neuvěřitelná náhoda. Devětadvacetiletý Bykov si šel hrát se svou dcerou do parku, když mu náhle začaly pípat jeho speciální hodinky s dozimetrem. Při pohledu na ‚nesmyslně‘ vysoké hodnoty si myslel, že jde o omyl. Z domova si ale přinesl další přístroje, které naměřily nebezpečnou radiaci 5 metrů od odpadkového koše. Muž kontaktoval policii a hasiče. Ti naměřili pětkrát vyšší hodnoty, než připouští hygienické limity, a případ následně převzali experti ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Místo bylo po celou noc pod dohledem policistů a hasičů. "Zhruba každou půlhodinu probíhala kontrolní měření, jejich hodnoty se neměnily," podotkla Adamcová. Po 22. hodině provedli měření i pracovníci Státního ústavu radiační ochrany a potvrdili výsledky předešlých měření, podle nichž záření ve vzdálenosti jeden metr od místa zdroje dosahovalo hodnoty 500 mikrosievertů, což je 5x překročená hygienická norma.

27 Podobné hodnoty se totiž v přírodě naměřit nedají, tam bude něco, co člověk vyrobil. I když to vypadá na přírodní zdroj záření, ale člověkem nějak modifikovaný. Takovéhle hodnoty se kromě kosmu, v přírodě nevyskytují," řekla Drábová. Co přesně může být zdrojem záření, ale odhadovat nechtěla. Podle dosavadních informací naměřené hodnoty až pětkrát překračují stanovené normy, což i podle Drábové není běžné. "Je to tak, že kdybyste na tom místě hodinu stála, tak dostanete roční limit pro obyvatele," dodala. Zdůraznila však, že na zdraví člověka by ani v takovém případě neměla zvýšená hladina radiace vliv. Limity, které jsou stanovené s rezervou a preventivně, že jejich překročení nemůže vést k poškození zdraví.

28 Hygiena pedagogického procesu Fyziologické a hygienické zásady: rozvrh hodin - křivka pracovní výkonnosti vrchol mezi 9.-11. hod a pak mezi 15.-17. hod obtížnější předměty dopoledne, týden – útlum ve středu odpolední vyučování spíš v úterý a čtvrtek vyučovací hodina úvod (5-10 min) - opakování, zkoušení aktivní pozornost (30 min na druhém stupni) – nová látka zbytek - procvičování únava fáze podráždění fáze útlumu prevence přetěžování mikropauzy, změna činnosti, přestávky, aktivní odpočinek (kompenzace jednotvárné zátěže, restituce fyzických a psychických sil, rozvíjení fyzické zdatnosti)


Stáhnout ppt "Hygiena … z řeckého Hygieia, bohyně zdraví, dcera boha lékařství, symbolem je had, obtáčející tělo bohyně, a miska, ze které had pije. Podzim 2011 Hygiena."

Podobné prezentace


Reklamy Google