Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice rektora 8/ řízení a správa projektů na MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice rektora 8/ řízení a správa projektů na MU"— Transkript prezentace:

1 Směrnice rektora 8/2005 - řízení a správa projektů na MU
(snaha o) výklad pojmů a ustanovení s příklady

2 Zákonné normy Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje
Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. (účelová podpora) a 462/2002 Sb. (institucionální podpora) Nařízení vlády 267/2002 Sb. (o informačním systému výzkumu a vývoje Další zákony a vyhlášky – celkem 36 hlavních – seznam viz Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2005

3 Další pravidla pravidla programů u programového výzkumu
pravidla vyhlášení projektů další pravidla poskytovatelů dotací investorů smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí podpory vnitřní normy MU vztahující se k problematice (personální, finanční, ….)

4 Terminologie zákona – 1 Výzkum (na MU jedna z hlavních činností )
je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. Vývoj (na MU zatím zřídka, LF, PřF, FI-?) je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

5 Terminologie zákona – 2 Výzkum
experimentální a teoretické práce zaměřené na získání poznatků s různým cílem: základní … poznání základů jevů, vysvětlení příčin, možné dopady při využití poznatků aplikovaný … budoucí využití nových poznatků v praxi průmyslový … využití poznatků ve výrobcích, technologiích a službách určených k podnikání

6 (Uchazeč/??) → Příjemce/spolupříjemce
Terminologie zákona – 3 Poskytovatel správce kapitoly SR (MŠMT, ostatní ministerstva, …) organizační složka státu (GAČR, Akademie věd ČR, …) územní nebo samosprávný celek (kraje, …) který rozhoduje o poskytnutí podpory a poskytuje ji. (Uchazeč/??) → Příjemce/spolupříjemce organizační složka státu právnická osoba (například i MU, ale ne fakulty !!) fyzická osoba v jejíž prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory/příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu.

7 Terminologie zákona – 4 Uznané náklady Podpora (dotace)
schválené poskytovatelem jako nutné – nutno vynaložit !! Podpora (dotace) účelová … předmět činnosti vymezen projektem programovým (program formuluje poskytovatel) -NPV grantovým (cíle a způsob řešení určuje uchazeč) - GAČR veřejná zakázka (výzkum pro potřeby poskytovatele) institucionální … prostředky poskytnuté na výzkumný záměr (5 až 7 let, vymezení činnosti, výsledků) - specifický výzkum na VŠ (část spojená se vzděláváním) mezinárodní spolupráce ČR ve VaV na základě smluv

8 Zdroje finančních prostředků
Obecná terminologie – 1 Zdroje finančních prostředků veřejné zdroje – rozpočty: státní rozpočet ČR, rozpočet EU, cizích států, územních a samosprávných celků neveřejné zdroje – právnické osoby – firmy (výzkum na objednávku = služba), fondy (sponzorování), … – fyzické osoby (dary, … )

9 Investoři finančních prostředků obecně
Obecná terminologie – 2 Investoři finančních prostředků obecně osoby, které spravují zdroje finančních prostředků a disponují jimi - zákon 130 pojem nedefinuje, v mezinárodních projektech je užíván poskytovatelé … investoři, kteří disponující veřejnými zdroji – dotačními prostředky (MŠMT, ostatní ministerstva, GAČR, AVČR, Evropská komise, Evropská unie, …) ostatní investoři … disponují neveřejnými zdroji – nedotačními prostředky (firmy, fondy, lidé, ….)

10 Terminologie směrnice – 1
Projekt – zásadní členění nedotační dotační Dotace: prostředky z veřejných zdrojů (státní rozpočet ČR, EU, cizích států, územní a samosprávné celky, ….) Dotační projekt: Je-li jakkoli malá část celkových prostředků na řešení projektu dotací, je projekt dotační.

11 Terminologie směrnice – 2
Poskytovatel je z hlediska směrnice totéž jako z hlediska zákona – rozhoduje o podpoře z veřejných zdrojů – přiděluje dotaci. Investor je z hlediska směrnice osoba (správce kapitoly SR, organizační složka státu, územní resp. samosprávný celek, právnická osoba, fyzická osoba), která poskytuje finanční prostředky Masarykově univerzitě přímo. Nositel dotačního projektu ( ≡ příjemce dotace) je právnická (popř. fyzická) osoba nabývající dotaci od poskytovatele přímo a odpovídající mu za projekt jako celek.

12 Terminologie směrnice – 3
Příklad 1 – projekt GAČR – dotační BFÚ AVČR UP Olomouc GAČR MU . Lachema Brno (organizační složka) poskytovatel investor (právnická osoba) příjemce-nositel spolupříjemci

13 Terminologie směrnice – 4
Příklad 2 – projekt GAČR – dotační BFÚ AVČR UP Olomouc GAČR UK . MU (organizační složka) poskytovatel (právnická osoba) příjemce-nositel investor spolupříjemci

14 Terminologie směrnice – 5
Příklad 3 – projekt 6. RP – dotační Firma 1 Evropská komise Univerzita v Palermu Univerzita 2 . MU poskytovatel příjemce-nositel investor spolupříjemci

15 Základní schéma toku peněz – 1
Shrnutí příjemce = nositel řešitel investor poskytovatel zdroj peněz spolupříjemci = = partneři spoluřešitelé ….

16 Základní schéma toku peněz – 2
Shrnutí investor poskytovatel zdroj peněz …. příjemci = partneři řešitelé

17 Terminologie směrnice – 5
Smluvní vztahy Kontrakt smluvní vztah v souvislosti s projektem smluvní strany – MU …Masarykova univerzita v Brně – KO … kontrahující osoba … v zastoupení investora nebo poskytovatele Smlouvy mezi partnery smluvní vztahy mezi příjemci, předepsané poskytovatelem (např. výzkumná centra) vždy, i když ji zastupuje děkan

18 Terminologie směrnice – 6
Příklad 4 – výzkumné centrum – dotační BFÚ AVČR MŠMT MU UP Olomouc (správce kapitoly SR) poskytovatel investor kontrahující osoba (právnická osoba) příjemce-partner 2 (právnická osoba) příjemce-partner 1 (právnická osoba) příjemce-partner 3

19 Terminologie směrnice – 7
Příklad 5 – projekt GAČR – dotační BFÚ AVČR GAČR UK MU (organizační složka) poskytovatel (právnická osoba) příjemce-nositel investor kontrahující osoba spolupříjemci

20 Terminologie směrnice – 8
Příklad 6 – projekt 6. RP – dotační Firma 1 Evropská komise Univerzita V Palermu Univerzita 2 . MU příjemce investor kontrahující osoba poskytovatel partneři

21 Terminologie směrnice – 9
Spolufinancování – VZ MŠMT MU A poskytovatel investor kontrahující osoba příjemce B poskytovatel investor kontrahující osoba příjemce kontrahující osoba

22 Podpisy a zastupování – 1
Zásadně takto Masarykova univerzita v Brně Žerotínovo nám. 9, Brno (i na fakturách musí být MU) zastoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D. Podpis: Petr Fiala Zastoupená děkanem PřF Doc. RNDr. Milanem Gelnarem, CSc. Podpis: Milan Gelnar

23 Podpisy a zastupování – 2
Kdy zastupuje MU vedoucí HS (děkan)? Vždy podle Přílohy 8 Statutu MU – projekty GAČR – projekty AVČR hodnocené GA AVČR – projekty posuzované grantovými agenturami … Ministerstvo zdravotnictví … hodnocení IGA V případech výslovného pověření rektorem – čl. 5 odst. 3 směrnice – po čl. 4 odst. 3 směrnice

24 Terminologie směrnice – 10
Projekt v různých časových fázích příjemce/ nositel uchazeč navrhovatel řešitel fáze návrhu fáze řešení

25 Terminologie směrnice – 11
Projekt v různých časových fázích fáze návrhu – uchazeč (právnická osoba – MU) – navrhovatel (fyzická osoba – zaměstnanec nebo student MU) fáze řešení – příjemce/nositel (právnická osoba – MU) – řešitel (fyzická osoba – zaměstnanec MU – ne student !!) – odpovídá úplně za všechno Se studentem uzavřít pracovně-právní vztah

26 Terminologie směrnice – 12
Projekt ve fázi řešení zakázka/zakázky – náklady a výnosy projektu v účetnictví MU příkazce finančních operací – dává pokyn k uskutečnění výdaje (řešitel) správce rozpočtu projektu – kontrola souladu operací s předpisy a podmínkami pověřený účetní projektu – schvaluje provedení účetní operace

27 Obecné zásady řízení projektů – 1
Zásada řízení v přímé linii podřízenosti je v souladu se standardní strukturou vnitřních kompetencí hospodářských středisek vedoucí ústavu (přímý nadřízený) vedoucí HS řešitel

28 Obecné zásady řízení projektů – 2
Zásada přísnějšího pravidla Základní pravidla projektu – legislativa ČR – vnitřní normy MU (možnost návrhu úprav) – schválená dokumentace projektu – kontrakt a další smlouvy související s projektem – pravidla nakládání s finančními prostředky – požadavky investora/kotrahující osoby musí být všechna splněna, v případě odlišnosti platí (nej)přísnější z nich.

29 Obecné zásady řízení projektů – 3
Zásada komplexní odpovědnosti řešitele Řešitel odpovídá za (příp. i za partnery) – řízení projektu – odbornou a technickou stránku – dosažení stanovených cílů a výstupů – za účinné využití finančních prostředků – za zpracování zpráv a obsahovou správnost vyúčtování Odpovědnost je komplexní a nedělitelná.

30 Kompetence a odpovědnost – 1
Řešitel – příkazce finančních operací pověřen vedoucím HS na návrh navrhovatele řídí projekt v souladu s platnými předpisy, kontraktem a podmínkami projektu odpovídá za projekt jako celek příjemci/nositeli (tj. Masarykově univerzitě) od okamžiku zahájení řešení do ukončení projektu – odpovědnost podle zákoníku práce

31 Kompetence a odpovědnost – 2
Správce rozpočtu projektu (zákon 320/2001 Sb.~ vyhl. 416/2004) ustanoven vedoucím HS podle pravidel obvyklých na HS s přihlédnutím k návrhu řešitele kontroluje soulad finančních operací se závaznými ukazateli rozpočtu (zejména uznané náklady, dotace: kapitálové ~ běžné výdaje) průběžně prověřuje veškeré podklady o projektu a jeho změnách

32 Kompetence a odpovědnost – 3
Pověřený účetní projektu (zákon 320/2001 Sb. ~ vyhl. 416/2004) ustanoven vedoucím HS podle pravidel obvyklých na HS s přihlédnutím k návrhu řešitele kontroluje rozsah oprávnění příkazce k dané účetní operaci posuzuje finanční dopad operace na použitelné zdroje a potřebu zajištění zdrojů průběžně prověřuje účetní doklady o projektu a jeho změnách

33 Kompetence a odpovědnost – 4
Vedoucí HS (děkan, ředitel ústavu,…) odpovídá za správné posouzení zdrojů financování je povinen zajistit řešiteli v rámci vnitřních kompetencí veškeré podmínky k řešení zastupuje nositele (MU) v rámci svěřených pravomocí – příloha 8 Statutu MU odst. 1 písm. a)

34 Příslušnost projektů odborům a pracovištím rektorátu
Odbory RMU Odbor pro vědu a výzkum – výzkumné a vývojové výzkumné projekty Odbor pro strategii a rozvoj – rozvojové projekty Studijní odbor – vzdělávací projekty (akreditace) Pracoviště RMU Centrum zahraničních studií – projekty zaměřené na mobilitu pracovníků a studentů

35 Diskuse Prosím, ptejte se ... … ale ne moc …


Stáhnout ppt "Směrnice rektora 8/ řízení a správa projektů na MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google