Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice rektora 8/2005 - řízení a správa projektů na MU (snaha o) výklad pojmů a ustanovení s příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice rektora 8/2005 - řízení a správa projektů na MU (snaha o) výklad pojmů a ustanovení s příklady."— Transkript prezentace:

1 Směrnice rektora 8/2005 - řízení a správa projektů na MU (snaha o) výklad pojmů a ustanovení s příklady

2 Zákonné normy Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. (účelová podpora) a 462/2002 Sb. (institucionální podpora) Nařízení vlády 267/2002 Sb. (o informačním systému výzkumu a vývoje Další zákony a vyhlášky – celkem 36 hlavních – seznam viz Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2005

3 Další pravidla pravidla programů u programového výzkumu pravidla vyhlášení projektů další pravidla poskytovatelů dotací investorů smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí podpory vnitřní normy MU vztahující se k problematice (personální, finanční, ….)

4 Terminologie zákona – 1 Výzkum (na MU jedna z hlavních činností ) je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. Vývoj (na MU zatím zřídka, LF, PřF, FI-?) je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

5 Terminologie zákona – 2 Výzkum experimentální a teoretické práce zaměřené na získání poznatků s různým cílem: základní … poznání základů jevů, vysvětlení příčin, možné dopady při využití poznatků aplikovaný … budoucí využití nových poznatků v praxi průmyslový … využití poznatků ve výrobcích, technologiích a službách určených k podnikání

6 Terminologie zákona – 3 Poskytovatel s právce kapitoly SR (MŠMT, ostatní ministerstva, …) o rganizační složka státu (GAČR, Akademie věd ČR, …) ú zemní nebo samosprávný celek (kraje, …) který rozhoduje o poskytnutí podpory a poskytuje ji. (Uchazeč/??) → Příjemce/spolupříjemce o rganizační složka státu p rávnická osoba (například i MU, ale ne fakulty !!) f yzická osoba v jejíž prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory/příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu.

7 Terminologie zákona – 4 Uznané náklady schválené poskytovatelem jako nutné – nutno vynaložit !! Podpora (dotace) účelová … předmět činnosti vymezen projektem - programovým (program formuluje poskytovatel) -NPV - grantovým (cíle a způsob řešení určuje uchazeč) - GAČR - veřejná zakázka (výzkum pro potřeby poskytovatele) institucionální … prostředky poskytnuté na - výzkumný záměr (5 až 7 let, vymezení činnosti, výsledků) - specifický výzkum na VŠ (část spojená se vzděláváním) - mezinárodní spolupráce ČR ve VaV na základě smluv

8 Obecná terminologie – 1 Zdroje finančních prostředků veřejné zdroje – rozpočty: státní rozpočet ČR, rozpočet EU, cizích států, územních a samosprávných celků neveřejné zdroje – právnické osoby – firmy (výzkum na objednávku = služba), fondy (sponzorování), … – fyzické osoby (dary, … )

9 Obecná terminologie – 2 Investoři finančních prostředků obecně osoby, které spravují zdroje finančních prostředků a disponují jimi - zákon 130 pojem nedefinuje, v mezinárodních projektech je užíván poskytovatelé … investoři, kteří disponující veřejnými zdroji – dotačními prostředky (MŠMT, ostatní ministerstva, GAČR, AVČR, Evropská komise, Evropská unie, …) ostatní investoři … disponují neveřejnými zdroji – nedotačními prostředky (firmy, fondy, lidé, ….)

10 Terminologie směrnice – 1 Projekt – zásadní členění nedotační dotační Dotace: prostředky z veřejných zdrojů (státní rozpočet ČR, EU, cizích států, územní a samosprávné celky, ….) Dotační projekt: Je-li jakkoli malá část celkových prostředků na řešení projektu dotací, je projekt dotační.

11 Terminologie směrnice – 2 Poskytovatel je z hlediska směrnice totéž jako z hlediska zákona – rozhoduje o podpoře z veřejných zdrojů – přiděluje dotaci. Investor je z hlediska směrnice osoba (správce kapitoly SR, organizační složka státu, územní resp. samosprávný celek, právnická osoba, fyzická osoba), která poskytuje finanční prostředky Masarykově univerzitě přímo. Nositel dotačního projektu ( ≡ příjemce dotace) je právnická (popř. fyzická) osoba nabývající dotaci od poskytovatele přímo a odpovídající mu za projekt jako celek.

12 Terminologie směrnice – 3 Příklad 1 – projekt GAČR – dotační GAČRMU BFÚ AVČR UP Olomouc Lachema Brno.... spolupříjemci (organizační složka) poskytovatel investor (právnická osoba) příjemce-nositel

13 Terminologie směrnice – 4 Příklad 2 – projekt GAČR – dotační GAČRUK BFÚ AVČR UP Olomouc MU.... spolupříjemci (organizační složka) poskytovatel (právnická osoba) příjemce-nositel investor

14 Terminologie směrnice – 5 Příklad 3 – projekt 6. RP – dotační Evropská komise Firma 1 Univerzita 2 MU.... spolupříjemciposkytovatel příjemce-nositel investor Univerzita v Palermu

15 Základní schéma toku peněz – 1 Shrnutí zdroj peněz zdroj peněz …. investor poskytovatel příjemce = nositel řešitel spolupříjemci = = partneři spoluřešitelé

16 Základní schéma toku peněz – 2 Shrnutí zdroj peněz zdroj peněz …. investor poskytovatel příjemci = partneři řešitelé

17 Terminologie směrnice – 5 Smluvní vztahy Kontrakt smluvní vztah v souvislosti s projektem smluvní strany – MU …Masarykova univerzita v Brně – KO … kontrahující osoba … v zastoupení investora nebo poskytovatele Smlouvy mezi partnery smluvní vztahy mezi příjemci, předepsané poskytovatelem (např. výzkumná centra) vždy, i když ji zastupuje děkan

18 Terminologie směrnice – 6 Příklad 4 – výzkumné centrum – dotační MŠMTMU BFÚ AVČR UP Olomouc (právnická osoba) příjemce-partner 2 (správce kapitoly SR) poskytovatel investor kontrahující osoba (právnická osoba) příjemce-partner 1 (právnická osoba) příjemce-partner 3

19 MU Terminologie směrnice – 7 Příklad 5 – projekt GAČR – dotační GAČR BFÚ AVČR spolupříjemci (organizační složka) poskytovatel (právnická osoba) příjemce-nositel investor kontrahující osoba UK

20 Terminologie směrnice – 8 Příklad 6 – projekt 6. RP – dotační Evropská komise Firma 1 Univerzita 2 MU.... partneřiposkytovatel příjemce investor kontrahující osoba Univerzita V Palermu

21 Terminologie směrnice – 9 Spolufinancování – VZ poskytovatel investor kontrahující osoba poskytovatel investor kontrahující osoba MŠMT MU příjemce kontrahující osoba A B

22 Podpisy a zastupování – 1 Zásadně takto Masarykova univerzita v Brně Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno zastoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D. Podpis: Petr Fiala Zastoupená děkanem PřF Doc. RNDr. Milanem Gelnarem, CSc. Podpis: Milan Gelnar (i na fakturách musí být MU)

23 Podpisy a zastupování – 2 Kdy zastupuje MU vedoucí HS (děkan)? Vždy podle Přílohy 8 Statutu MU – projekty GAČR – projekty AVČR hodnocené GA AVČR – projekty posuzované grantovými agenturami … Ministerstvo zdravotnictví … hodnocení IGA V případech výslovného pověření rektorem – čl. 5 odst. 3 směrnice – po čl. 4 odst. 3 směrnice

24 Terminologie směrnice – 10 Projekt v různých časových fázích fáze návrhufáze řešení uchazeč příjemce/ nositel navrhovatelřešitel

25 Terminologie směrnice – 11 Projekt v různých časových fázích f áze návrhu – uchazeč (právnická osoba – MU) – navrhovatel (fyzická osoba – zaměstnanec nebo student MU) f áze řešení – příjemce/nositel (právnická osoba – MU) – řešitel (fyzická osoba – zaměstnanec MU – ne student !!) – odpovídá úplně za všechno Se studentem uzavřít pracovně-právní vztah

26 Terminologie směrnice – 12 Projekt ve fázi řešení zakázka/zakázky – náklady a výnosy projektu v účetnictví MU příkazce finančních operací – dává pokyn k uskutečnění výdaje (řešitel) správce rozpočtu projektu – kontrola souladu operací s předpisy a podmínkami pověřený účetní projektu – schvaluje provedení účetní operace

27 Obecné zásady řízení projektů – 1 Zásada řízení v přímé linii podřízenosti je v souladu se standardní strukturou vnitřních kompetencí hospodářských středisek řešitel vedoucí ústavu (přímý nadřízený) vedoucí HS

28 Obecné zásady řízení projektů – 2 Zásada přísnějšího pravidla Základní pravidla projektu – legislativa ČR – vnitřní normy MU (možnost návrhu úprav) – schválená dokumentace projektu – kontrakt a další smlouvy související s projektem – pravidla nakládání s finančními prostředky – požadavky investora/kotrahující osoby musí být všechna splněna, v případě odlišnosti platí (nej)přísnější z nich.

29 Obecné zásady řízení projektů – 3 Zásada komplexní odpovědnosti řešitele Řešitel odpovídá za (příp. i za partnery) – řízení projektu – odbornou a technickou stránku – dosažení stanovených cílů a výstupů – za účinné využití finančních prostředků – za zpracování zpráv a obsahovou správnost vyúčtování Odpovědnost je komplexní a nedělitelná.

30 Kompetence a odpovědnost – 1 Řešitel – příkazce finančních operací pověřen vedoucím HS na návrh navrhovatele řídí projekt v souladu s platnými předpisy, kontraktem a podmínkami projektu odpovídá za projekt jako celek příjemci/nositeli (tj. Masarykově univerzitě) od okamžiku zahájení řešení do ukončení projektu – odpovědnost podle zákoníku práce

31 Kompetence a odpovědnost – 2 Správce rozpočtu projektu (zákon 320/2001 Sb.~ vyhl. 416/2004) ustanoven vedoucím HS podle pravidel obvyklých na HS s přihlédnutím k návrhu řešitele kontroluje soulad finančních operací se závaznými ukazateli rozpočtu (zejména uznané náklady, dotace: kapitálové ~ běžné výdaje) průběžně prověřuje veškeré podklady o projektu a jeho změnách

32 Kompetence a odpovědnost – 3 Pověřený účetní projektu (zákon 320/2001 Sb. ~ vyhl. 416/2004) ustanoven vedoucím HS podle pravidel obvyklých na HS s přihlédnutím k návrhu řešitele kontroluje rozsah oprávnění příkazce k dané účetní operaci posuzuje finanční dopad operace na použitelné zdroje a potřebu zajištění zdrojů průběžně prověřuje účetní doklady o projektu a jeho změnách

33 Kompetence a odpovědnost – 4 Vedoucí HS (děkan, ředitel ústavu,…) odpovídá za správné posouzení zdrojů financování je povinen zajistit řešiteli v rámci vnitřních kompetencí veškeré podmínky k řešení zastupuje nositele (MU) v rámci svěřených pravomocí – příloha 8 Statutu MU odst. 1 písm. a)

34 Příslušnost projektů odborům a pracovištím rektorátu Odbory RMU Odbor pro vědu a výzkum – výzkumné a vývojové výzkumné projekty Odbor pro strategii a rozvoj – rozvojové projekty Studijní odbor – vzdělávací projekty (akreditace) Pracoviště RMU Centrum zahraničních studií – projekty zaměřené na mobilitu pracovníků a studentů

35 Diskuse … ale ne moc …


Stáhnout ppt "Směrnice rektora 8/2005 - řízení a správa projektů na MU (snaha o) výklad pojmů a ustanovení s příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google