Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva"— Transkript prezentace:

1 Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva

2 Právo jako společenský jev
právo = regulativní normativní systém zajišťuje fungování společnosti lidí (státu) definice: soubor pravidel chování stanovených a vynutitelných státem jiné normativní systémy „společnost“ států: mezinárodní rozměr práva (mezinárodní společenství) Evropská unie: ani stát, ani mezinárodní společenství

3 Právo jako společenský jev - 2
mnohoznačnost práva v obecném pojímání – výsledek: 1. vnitrostátní (národní) právo – má každý stát reguluje vnitrostátní vztahy - uvnitř jednotlivých států: stát --- jednotlivec, jednotlivci (osoby) navzájem 2. mezinárodní právo reguluje mezinárodní vztahy (mezi státy) 3. právo Evropské unie reguluje vztahy k EU a uvnitř EU

4 Přesahy mezinárodního práva a práva EU do práva vnitrostátního
Mezinárodní smlouva – vztahuje se na jednotlivce stejně jako zákon (viz Ústava ČR) Evropská úmluva o lidských právech obchod: Vídeňská úmluva o kupní smlouvě Právo EU upravuje každodenní právní situace v členských zemích – také se vztahuje na jednotlivce cestování a práce kdekoli v EU ochrana hospodářské soutěže obchodní činnost Právní poměry ve státě jsou regulovány nejen právem vnitrostátním, ale i mezinárodním a evropským (unijním)

5 Vnitrostátní právo 1 subordinační povaha v rámci státu
vertikální hierarchizace: právní síla ústavní pořádek (ústava, ústavní zákon, Listina základních práv a svobod) zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev předpisy s omezenou místní působností

6 Vnitrostátní právo 2 horizontální členění: odvětví právo veřejné
právo soukromé ostatní (procesní) vynutitelnost práva: centralizovaná (stát) - sankce

7 Mezinárodní právo 1 vztahy mezi státy + podobnými subjekty
mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli subordinační!) NIKDO NENÍ NIKOMU PODŘÍZEN ! státy mezinárodní právo vytvářejí, mají ho respektovat a jeho respektování vynucují

8 Zvláštnosti mezinárodního práva
ošidnost srovnávání s právem vnitrostátním „rané“ stadium vývoje působí v jiném prostředí projev vůle více států A HLAVNĚ: MÁ CHARAKTER KOORDINAČNÍ, NE SUBORDINAČNÍ

9 Zvláštnosti mezinárodního práva
1. KOORDINAČNÍ CHARAKTER MP vyplývá ze zásady svrchované rovnosti států, která je jeho základem

10 Zvláštnosti mezinárodního práva
D ů s l e d k y : 2. Není centralizovaná normotvorba 3. Není autoritativní orgán, který by závazně rozhodl o porušení práva a stanovil sankce 4. Chybí centralizovaný systém donucení

11 Zvláštnosti mezinárodního práva
Z k r á t k a : Chybí analogie státu jakožto nadřazené moci. Státy jsou v MP tvůrci a adresáti norem. Zcela decentralizovaný systém bez mocenského centra.

12 Mezinárodní právo 2 mezinárodní právo veřejné
vztah mezinárodního a vnitrostátního práva: MEZINÁRODNÍ SMLOUVY ZASAHUJÍ DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A UPRAVUJÍ I CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ Ústava ČR: zejm. čl. 1 odst. 2, čl. 10 mezinárodní právo soukromé: odvětví vnitrostátního práva

13 Právo Evropské unie EU = zcela zvláštní mezinárodní organizace
členské státy podřízeny neplatí zásada svrchované rovnosti charakter subordinační upravuje vztahy mezi EU a členskými státy a mezi EU a jednotlivci není to mezinárodní právo

14 Evropská unie Stát A Stát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B
právo EU právo EU mezinárodní právo vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B právo EU právo EU mezinárodní právo soukromé

15 Evropská unie Stát A právo EU vnitrostátní právo A právo EU
Jednotlivec státu A právo EU vnitrostátní právo A právo EU

16 Stát A Jednotlivec státu A vnitrostátní právo A

17 Stát A Stát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B
mezinárodní právo (veřejné) vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo soukromé

18 Stát A Stát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B
mezinárodní právo (veřejné) vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo soukromé

19 Mezinárodní právo: specifika a subjekty

20 Zvláštnosti mezinárodního práva - 1
ošidnost srovnávání s právem vnitrostátním „rané“ stadium vývoje působí v jiném prostředí projev vůle více států

21 Zvláštnosti mezinárodního práva - 2
1. Základ: zásada svrchované rovnosti států – KOORDINAČNÍ CHARAKTER MP 2. Není centralizovaná normotvorba 3. Není autoritativní orgán, který by závazně rozhodl o porušení práva a stanovil sankce

22 Zvláštnosti mezinárodního práva - 3
4. Není centralizované donucení Donucovací prostředky: bez použití síly (retorze, přerušení styků) s použitím síly (sebeobrana, akce RB) 5. Prameny – také právo nepsané 6. Subjekty

23 Zásada svrchované rovnosti
SVRCHOVANOST (SUVERENITA) nezávislost na jiné moci uvnitř i vně přirozené vymezení dobrovolné omezení územní výsost = výlučný výkon suverenity státu na svém území - výjimky ROVNOST rovná práva, výjimky

24 Subjektivita v mezinárodním právu
způsobilost k právům a povinnostem způsobilost k právně relevantnímu chování normotvorná způsobilost (ne vždy) Rozsah: plná subjektivita (stát) (celé MP) částečná subjektivita (mezinárodní org.) (část MP) marginální subjektivita (jednotlivec) (výj.)

25 Subjektivita – 2 trvalost (dočasnost)
zdroj (obecné nebo partikulární MP) původnost: původní (primární): státy, povstalci, n-o hnutí odvozená: mezinárodní organizace, jednotlivci podle okolností: zvláštní politické útvary, města (hist.)

26 Stát jako subjekt MPV Pojmové znaky státu: území obyvatelstvo
nezávislá veřejná moc (státní moc) způsobilost vstupovat do mezinárodních vztahů (smluv)

27 Území státní hranice trojrozměrný prostor moře enklávy, poloenklávy
různé způsoby vymezení hranice uvnitř EU trojrozměrný prostor moře enklávy, poloenklávy územní výsost (výlučný výkon svrchovaných práv státu) výjimky: diplomatické a konzulární mise, vojenské základny, zvláštní dohody o policejní spolupráci

28 Obyvatelstvo nastálo usazené, resp. žijící
organizované (orgány státní moci a státní správy) bez ohledu na státní občanství jeden nebo více národů ============================

29 Státní moc nezávislá veřejná moc
nezávislá na jakékoli jiné moci vně i uvnitř nemusí jít o faktickou schopnost ubránit se útoku jiného státu vnitřní útok (občanská válka) Království Huttovy řeky EU

30 Způsobilost vstupovat do mezinárodních vztahů
neuznaný stát – charakter státu je sporný (Severokyperská turecká republika) vyhlášení nezávislosti (1983) viz dále uznání státu

31 Třídění států v MPV podle rozsahu suverenity
plně suverénní s programově omezenou suverenitou (EU) závislé – nesuverénní (kolonie apod.) podle učlenění (vnitřní struktury) jednotné – unitární (ev. s autonomními útvary) federace vnitrostátní a mezinárodní konfederace

32 Uznání státu de iure de facto účinky: konstitutivní deklaratorní
Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva monismus (Kelsen) dualismus

33 Mezinárodní organizace
členové: státy nebo mezinárodní organizace Pojmové znaky: zřízeny mezinárodní smlouvou odvozená subjektivita relativně trvalé vlastní orgány usilují o dosažení cílů podle zřizovací smlouvy

34 Organizační struktura mezinárodních organizací
„Shromáždění“ – zastoupeni všichni členové, rozhodovací pravomoc „Výbor“, „Rada“ – výkonný orgán, vyjadřuje společný zájem mezinárodní organizace sekretariát – výkonně technický orgán (orgán pro řešení sporů)

35 Jednotlivec jako subjekt MP
Získání subjektivity: - vlastním úkonem podle MP (lidská práva) - úkonem státu nebo mezinárodního orgánu (mezinárodní trestní právo) Státní občanství - získání: - ius sanguinis, ius soli - opce, osvojení, manželství (naturalizace) - dvojí občané (bipatridé), apatridé K-

36 Výčet subjektů MP státy povstalci a národně-osvobozenecké hnutí
zvláštní politické útvary, města (hist.) mezinárodní (mezivládní) organizace jednotlivci

37 Sukcese státu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu k mezinárodním smlouvám – 1978 (platnost 1996) Vídeňská úmluva o sukcesi ve vztahu k majetku, aktivům, dluhům – 1983 (neplatí) Mezinárodní smlouvy: obecně přechod na sukcesora, kromě: lokalizovaných polouzavřených a uzavřených dočasných

38 Sukcese smluv - pokračování
mnohostranné: otevřené – notifikace, ostatní – souhlas protistran dvoustranné: sukcese singulární, nikoli univerzální – musí být akceptace prohlášení druhou stranou (dohoda o nástupnictví) plná volnost nového státu naložit se smlouvami (tabula rasa)

39 Mezinárodní smlouva: pojmové znaky
dohoda (souhlasný projev vůle) strany = subjekty mezinárodního práva právní účinky řídí se mezinárodním právem


Stáhnout ppt "Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google