Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vyvlastňování pozemků a staveb. 2 Prameny právní úpravy Čl. 11 odst. 4 LZPS Čl. 11 odst. 4 LZPS - OZ - § 128 – obecná vyvlastňovací klauzule - OZ -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vyvlastňování pozemků a staveb. 2 Prameny právní úpravy Čl. 11 odst. 4 LZPS Čl. 11 odst. 4 LZPS - OZ - § 128 – obecná vyvlastňovací klauzule - OZ -"— Transkript prezentace:

1 1 Vyvlastňování pozemků a staveb

2 2 Prameny právní úpravy Čl. 11 odst. 4 LZPS Čl. 11 odst. 4 LZPS - OZ - § 128 – obecná vyvlastňovací klauzule - OZ - § 128 – obecná vyvlastňovací klauzule - zákon č. 50/1976 Sb. - § 108 a násl. – vyvlastňovací řízení, principy –do konce roku 2006 - zákon č. 50/1976 Sb. - § 108 a násl. – vyvlastňovací řízení, principy –do konce roku 2006 - speciální zákony –účel vyvlastnění, procesně stavební zákon - speciální zákony –účel vyvlastnění, procesně stavební zákon - - zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) - § 7 – naturální náhrada – je-li to možné (tj. výjimka ze současné koncepce finanční náhrady) - - zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu) - § 7 – naturální náhrada – je-li to možné (tj. výjimka ze současné koncepce finanční náhrady) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, - zkrácené vyvlastňovací řízení Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, - zkrácené vyvlastňovací řízení Zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně Zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně Nález ÚS č. 327/2005 Sb., kterým se zrušuje ust. § 3a z.č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších změn Nález ÚS č. 327/2005 Sb., kterým se zrušuje ust. § 3a z.č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších změn

3 3 Ad prameny právní úpravy Zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) - § 170 – upravuje účely vyvlastnění Zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) - § 170 – upravuje účely vyvlastnění Zák.č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) – účinnost 1.1.2007 Zák.č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) – účinnost 1.1.2007 Upravuje řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění Upravuje řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění

4 4 Pojem vyvlastnění Vyvlastnění Vyvlastnění odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu

5 5 Účely vyvlastnění dle § 170 StZ Uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel Uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel Veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví Veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu Asanaci (ozdravění) území. Asanaci (ozdravění) území.

6 6 Podmínky vyvlastnění Stanovený účel a jeho prokázání ve vyvl666astňovacím řízení Stanovený účel a jeho prokázání ve vyvl666astňovacím řízení Veřejný zájem na realizaci účelu převažující nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného Veřejný zájem na realizaci účelu převažující nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného Soulad s cíli a úkoly územního plánování Soulad s cíli a úkoly územního plánování Za náhradu Za náhradu V nezbytném rozsahu V nezbytném rozsahu Co do intenzity zásahu do práva Co do intenzity zásahu do práva Co do výměry Co do výměry Na žádost lze rozšířit – pokud není-li možné pozemek, stavbu, jejich části či právo odp.věcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného pozemku, stavby, VB – vůbec, s nepřiměřenými obtížemi Na žádost lze rozšířit – pokud není-li možné pozemek, stavbu, jejich části či právo odp.věcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného pozemku, stavby, VB – vůbec, s nepřiměřenými obtížemi Priorita pokusu o dohodu - podmínky Priorita pokusu o dohodu - podmínky Dohoda musí obsahovat nárok vyvlastňovaného na vrácení převedených práv,pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření dohody Dohoda musí obsahovat nárok vyvlastňovaného na vrácení převedených práv,pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření dohody Vyvlastnění pozemku, stavby, která je ve spoluvlastnictví vyvlastňovaného a vyvlastnitele je možné je tehdy, pokud účelu vyvlastnění nelze dosáhnout zrušením spoluvlastnictví Vyvlastnění pozemku, stavby, která je ve spoluvlastnictví vyvlastňovaného a vyvlastnitele je možné je tehdy, pokud účelu vyvlastnění nelze dosáhnout zrušením spoluvlastnictví

7 7 Osud práv třetích osob souvisejících s vyvlastňovaným pozemkem, stavbou Zanikají: Zanikají: Zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavby Zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavby Zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby Zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby Nájem pozemku, stavby a jejich části, není-li stanoveno zákonem jinak (ty, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu zatěžovaly) Nájem pozemku, stavby a jejich části, není-li stanoveno zákonem jinak (ty, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu zatěžovaly) Věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li zákonem stanoveno jinak (ty, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu zatěžovaly) Věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li zákonem stanoveno jinak (ty, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu zatěžovaly) Nezaniká: Nezaniká: Právo nájmu bytu Právo nájmu bytu

8 8 Náhrada při vyvlastnění Peněžní – jednorázově, ve lhůtě dle vyvl.rozhodnutí Peněžní – jednorázově, ve lhůtě dle vyvl.rozhodnutí Ve výši ceny obvyklé Ve výši ceny obvyklé !!!!v případě, že by cena obvyklá byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vylastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné !!!!v případě, že by cena obvyklá byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vylastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné Ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu Ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu Náhrada stěhovacích nákladů Náhrada stěhovacích nákladů Náhrada nákladů spojených se změnou místa podnikání Náhrada nákladů spojených se změnou místa podnikání Náhrada dalších obdobných nákladů, účelně vynaložených v souvislosti s vyvlastněním Náhrada dalších obdobných nákladů, účelně vynaložených v souvislosti s vyvlastněním Naturální Naturální jiný pozemek, jiná stavba, dohodne-li se na tom vyvlastňovaný s vyvlastnitelem + právo na vyrovnání rozdílu v ceně obvyklé jiný pozemek, jiná stavba, dohodne-li se na tom vyvlastňovaný s vyvlastnitelem + právo na vyrovnání rozdílu v ceně obvyklé

9 9 Vyvlastňovací řízení Vyvlastňovací úřad Vyvlastňovací úřad a) obecní úřad obce s rozšířenou působností a) obecní úřad obce s rozšířenou působností b) Magistrát hl.m.Prahy b) Magistrát hl.m.Prahy c) magistrát územně členěného statutárního města c) magistrát územně členěného statutárního města Jedná se o výkon přenesené působnosti Jedná se o výkon přenesené působnosti Příslušnost Příslušnost Úřad, v jehož obvodu se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká Úřad, v jehož obvodu se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká

10 10 Účastníci vyvlastňovacího řízení Vyvlastnitel Vyvlastnitel Vyvlastňovaný Vyvlastňovaný Zástavní věřitel Zástavní věřitel Podzástavní věřitel Podzástavní věřitel Oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu Oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu Nájemce pozemku nebo stavby, s vyj. nájemce bytu Nájemce pozemku nebo stavby, s vyj. nájemce bytu

11 11 Průběh vyvlastňovacího řízení Na žádost Na žádost Náležitosti žádosti Náležitosti žádosti Uvědomění účastníků řízení Uvědomění účastníků řízení Uvědomění KÚ – poznámka Uvědomění KÚ – poznámka Ústní jednání Ústní jednání Rozhodnutí Rozhodnutí ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI – NEJSOU-LI SPLNĚNY PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI – NEJSOU-LI SPLNĚNY PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ PODMÍNKY SPLNĚNY-ROZHODNUTÍ VE VĚCI A O VÝŠI NÁHRADY PODMÍNKY SPLNĚNY-ROZHODNUTÍ VE VĚCI A O VÝŠI NÁHRADY ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ POUČENÍ POUČENÍ Nestanoví-li zákon o vyvlastňování jinak, postupuje se podle správního řádu Nestanoví-li zákon o vyvlastňování jinak, postupuje se podle správního řádu

12 12 Revokace (zrušení vyvlastňovacího rozhodnutí) Nezahájí-li vyvlastnitel uskutečňování účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě Nezahájí-li vyvlastnitel uskutečňování účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě bylo-li zrušeno územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel bylo-li zrušeno územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel Nezaplacením náhrady do 30 dnů ode dne uplynutí určené lhůty k zaplacení Nezaplacením náhrady do 30 dnů ode dne uplynutí určené lhůty k zaplacení Na žádost vyvlastňovaného Na žádost vyvlastňovaného Zruší vyvlastňovací úřad Zruší vyvlastňovací úřad Vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu,která mu vznikla v souvislosti s vyvlastněním, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak Vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu,která mu vznikla v souvislosti s vyvlastněním, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak

13 13 Soudní ochrana OSŘ – 5. část OSŘ – 5. část Do 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu Do 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu

14 14 Další problémy spojené s vyvlastňování resp. omezením vl.práva ve veřejném zájmu rozhodnutím orgánu veřejné správy Zejm. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - § 17 Zejm. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - § 17 Viz přednáška právní režim pozemků sloužících dopravě Viz přednáška právní režim pozemků sloužících dopravě Zkrácené vyvlastňovací řízení pro účely obrany státu Zkrácené vyvlastňovací řízení pro účely obrany státu z.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů z.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "1 Vyvlastňování pozemků a staveb. 2 Prameny právní úpravy Čl. 11 odst. 4 LZPS Čl. 11 odst. 4 LZPS - OZ - § 128 – obecná vyvlastňovací klauzule - OZ -"

Podobné prezentace


Reklamy Google