Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příčiny bezvědomí u dětí trauma intoxikace hypoxie/ischémie infekce metabolická onemocnění tumor CNS křečové stavy cévní postižení hydrocefalus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příčiny bezvědomí u dětí trauma intoxikace hypoxie/ischémie infekce metabolická onemocnění tumor CNS křečové stavy cévní postižení hydrocefalus."— Transkript prezentace:

1 Příčiny bezvědomí u dětí trauma intoxikace hypoxie/ischémie infekce metabolická onemocnění tumor CNS křečové stavy cévní postižení hydrocefalus

2 AIRWAY uvolnění dýchacích cest poloha, odsátí, vzduchovod intubace imobilizace C páteře při traumatu

3 BREATHING DF, barva kůže, pohyb hrudníku, stav vědomí inhalace kyslíku UPV NG katetr ??? intubace ??

4

5

6

7

8 CIRCULATION TF, kvalita pulsů, barva kůže, hemorhagie ?, stav vědomí monitoring, i.v. vstup

9

10 DISABILITY/DRUGS reakce zornic, stav vědomí

11 ECG/EXPOSURE vyšetření pacienta zdroj tepla

12 Nepř í m á srdečn í mas á ž u dět í

13

14 Š ok nepoměr mezi potřebou perfuse tk á n í a jej í nab í dkou obecný patofysiologický mechanismus = pokles efektivně ob í haj í c í ho volumu

15 Š OK Akutn í syndrom charakterizovaný nedostatečnou tk á ňovou perfus í, v důsledku kter é nejsou uspokojov á ny metabolick é potřeby vit á lně důležitých org á nů 2% hospitalizovaných mortalita 20-50 % !!!

16 Typy š oku hypovolemický - ztr á ta volumu distribučn í ( septický, anafylaktický) kardiogenn í - selh á n í srdce jako pumpy obstruktivn í ( vaskul á rn í obstrukce)

17 Hypovolemický š ok Dehydratace – Gastroenteritis – Zanedb á n í – Přehř á t í Pop á leniny Krv á cen í

18 Př í činy hypovolemick é ho š oku Ztr á ty vody a elektrolytů – Průjem – Zvracen í – Diabetes insip. – Ren á ln í ztr á ty – Přehř á t í – Ileosn í stavy – Pop á leniny Krv á cen í a ztr á ty plasmy – Trauma – Chir. výkony – GI krv á cen í – Pop á leniny – Nefrotický sy – Sepse – Ileosn í stavy – Peritonitis

19 Distribučn í š ok Anafylaxe Neurogenn í Intoxikace l é čivy Sepse

20 Př í činy distribučn í ho š oku Anafylaxe – ATB – vakciny – krev – lok á ln í anestetika – kontrastn í l á tky – hmyz – potraviny Neurog. etiol. –Ú razy hlavy –ú razy p á teře Septický š ok – časn á f á ze L é čiva – barbitur á ty, fenothiaz. – sedativa – antihypert.

21 Kardiogenn í š ok Vrozen á srdečn í vada Ischemie myokardu – anoxie – Kawasaki Trauma Infekčn í kardiomyopatie Kardiotoxick á l é čiva Tampon á da

22 Různ é Přehř á t í Embolie plicnice – trombus – vzduch – tuk Pancreatitis Před á vkov á n í l é čiv - barbitur á ty, betablok á tory

23 Tk á ňov é po š kozen í při š oku Krevn í ztr á ta, pop á leniny, toxick é po š kozen í, srdečn í selh á v á n í hypoxie, acid ó za, isch é mie tvorba organických kyselin, depolarizace bb. membr á n a migrace Na a Ca aktivace volných radik á lů, vasokonstrikce tk á ňov á nekrosa - ed é m, DIC, aktivace Le, ireversibiln í po š kozen í tk á n í

24 Patofysiologie š oku pokles efektivně ob í haj í c í ho volumu reakce volumoreceptorů a baroreceptorů konstrikce kapil á r tk á ňov á hypoxie anaerobn í metabolismus tk á ňov á acidosa depolarisace buněčných membr á n l é ze buněk

25 Klinick é př í znaky š oku vědom í - zachov á no, obluzen é...kvant. porucha TK - post. pokles (hypotenze je pozdn í př í znak š oku), TF vzestup kůže - dle typu š oku such á a bled á, přip. hyper é mie ( anafylaxe, sepse) diuresa - pokles

26 Labor. zn á mky š oku vzestup osmolarity s é ra metabolick á acidosa, hypoxie pokles natriurie ev. leukocytosa, ev. zn á mky hemokoncentrace.......

27 L é čba š oku - obecn á zaji š těn í z á kl. živ. funkc í + oxygenoterapie volumexpanse 10 ml/kg koloidu nebo 20 ml/kg krystaloidu rychle opakovaně v bolusech l é čba acidosy podpora myokardu, podpora diuresy stabilisace membr á n ru š en í vasokonstrikce (dilatace) specifick á l é čba

28 Monitoring z á kladn í životn í funkce ABR KO, Na, K, urea, kreatinin, glyk é mie, transaminasy, osmolarita s é ra a moči, př í p. natriurie diuresa - blančn í měřen í

29 Specifick á l é čba š oku antibiotika krev antihistaminika

30 Zaji š těn í pacienta pro transport minim á lně dvě perifern í kanyly katetr v moč. měchýři zdroj kysl í ku stabilisace z á kl. životn í ch funkc í termoneutralita doprovod l é kaře a SZP

31 Chyby a omyly pozdn í dg. š oku (chyb í “ bezvědom í” překotný transport bez th. a zaji š těn í pod á n í roztoku G bez solutů nedostatečn é d á vky l é čiv nedostatečný monitoring

32

33 Specifická léčba některých intoxikací acetaminofen – acetylcystein COHb – kyslík ethylenglykol, metanol – etanol, dialýza Fe – desferoxamin Pb – EDTA salicyláty - hemodialýza

34


Stáhnout ppt "Příčiny bezvědomí u dětí trauma intoxikace hypoxie/ischémie infekce metabolická onemocnění tumor CNS křečové stavy cévní postižení hydrocefalus."

Podobné prezentace


Reklamy Google