Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atmosféra planety Zem ě. Co je to atmosféra? Atmosféra je plynný obal Zem ě, který je k Zemi p ř ipoután gravita č ní silou, která nám zaru č uje, ž e.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atmosféra planety Zem ě. Co je to atmosféra? Atmosféra je plynný obal Zem ě, který je k Zemi p ř ipoután gravita č ní silou, která nám zaru č uje, ž e."— Transkript prezentace:

1 Atmosféra planety Zem ě

2 Co je to atmosféra? Atmosféra je plynný obal Zem ě, který je k Zemi p ř ipoután gravita č ní silou, která nám zaru č uje, ž e plyny neuniknou do okolního vesmírného okolí. Název atmosféra je odvozen z ř eckého slova atmos, co ž znamená v č eském p ř ekladu pára.

3 Atmosféra je tvo ř ena sm ě sicí plyn ů, které souhrnn ě nazýváme vzduch. Tento vzdušný obal Zem ě má na sv ě domí, ž e m ůž eme dýchat, voln ě se procházet po povrchu planety a to, ž e se na naší planet ě mohl vyvinout ž ivot.

4 Celková hmotnost atmosféry se pohybuje okolo 5,137 x 1018 kilogram ů. Celková hmotnost atmosféry se pohybuje okolo 5,137 x 1018 kilogram ů. Docházíme tak k poznatku, ž e hustota vzduchu s rostoucí vzdáleností sm ě rem od povrchu klesá! Chemické slo ž ení vzduchu je blízko povrchu pom ě rn ě konstantní, pokud jde o obsah plynných slo ž ek (m ě ní se jen obsah vodních pár a prachových č i kou ř ových č áste č ek).

5 Atmosféra se d ě lí ve vertikálním sm ě ru na p ě t soust ř ed ě ných č ástí (tzv. sfér), které se od sebe liší r ů znými fyzikálními vlastnostmi. Atmosféra se d ě lí ve vertikálním sm ě ru na p ě t soust ř ed ě ných č ástí (tzv. sfér), které se od sebe liší r ů znými fyzikálními vlastnostmi. Sféry: troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra

6 Pár fotek….

7 Vrstvy atmosféry Teplota a slo ž ení zemské atmosféry se liší podle nadmo ř ské výšky, konkrétní úm ě ra mezi výškou a teplotou se však rovn ěž m ě ní s výškou. Podle tohoto vztahu tedy d ě líme zemskou atmosféru na tyto vrstvy: Teplota a slo ž ení zemské atmosféry se liší podle nadmo ř ské výšky, konkrétní úm ě ra mezi výškou a teplotou se však rovn ěž m ě ní s výškou. Podle tohoto vztahu tedy d ě líme zemskou atmosféru na tyto vrstvy:

8 T roposféra: Název pochází z ř eckého slova „tropos“. Troposféra sahá od povrchu zem ě a ž do 7 km v polárních oblastech a 17 km okolo rovníku a je tedy nejni ž ší vrstvou atmosféry v ů bec. Teplota troposféry klesá s nadmo ř skou výškou. T roposféra: Název pochází z ř eckého slova „tropos“. Troposféra sahá od povrchu zem ě a ž do 7 km v polárních oblastech a 17 km okolo rovníku a je tedy nejni ž ší vrstvou atmosféry v ů bec. Teplota troposféry klesá s nadmo ř skou výškou. Stratosféra: sahá od konce troposféry, p ř ibli ž n ě do 50 km. Teplota vzr ů stá s nadmo ř skou výškou. Stratosféra: sahá od konce troposféry, p ř ibli ž n ě do 50 km. Teplota vzr ů stá s nadmo ř skou výškou.

9 Mezosféra: sahá od konce stratosféry, p ř ibli ž n ě do 80 a ž 85 km. Teplota s nadmo ř skou výškou klesá. Termosféra: sahá od konce mezosféry zhruba do vzdálenosti 640 km od povrchu. Teplota stoupá s nadmo ř skou výškou. Termosféra: sahá od konce mezosféry zhruba do vzdálenosti 640 km od povrchu. Teplota stoupá s nadmo ř skou výškou.

10 V minulém století se objevily spekulace, zdali má č lov ě k neblahý vliv na fungování atmosféry. Za č alo se mluvit o globálním oteplování planety a o skleníkovém efektu. V minulém století se objevily spekulace, zdali má č lov ě k neblahý vliv na fungování atmosféry. Za č alo se mluvit o globálním oteplování planety a o skleníkovém efektu. Kdy ž budeme chtít být objektivní, budeme muset ř íci, ž e neexistuje p ř ímý d ů kaz, ž e by oteplování planety nebylo jen dalším "p ř irozeným jevem" (st ř ídání doby ledové a teplejších období). Kdy ž budeme chtít být objektivní, budeme muset ř íci, ž e neexistuje p ř ímý d ů kaz, ž e by oteplování planety nebylo jen dalším "p ř irozeným jevem" (st ř ídání doby ledové a teplejších období).

11 Na druhou stranu však č lov ě k vypouští mnoho plyn ů do atmosféry, co ž se musí n ě kde projevit. Jeli č lov ě k vinen nebo nikoliv, bude se muset ukázat a ž dlouhodob ě jším pozorováním. Po č ítejme však s variantou, ž e č lov ě k ni č í atmosféru a sna ž me se to n ě jak napravit. Po č ítejme však s variantou, ž e č lov ě k ni č í atmosféru a sna ž me se to n ě jak napravit.

12 S existencí atmosféry je ješt ě spojen kolob ě h vody v p ř írod ě. Jedná se o v ěč ný kolob ě h mezi srá ž kami, odtokem a vypa ř ováním.

13 A nakonec ješt ě pár fotek

14


Stáhnout ppt "Atmosféra planety Zem ě. Co je to atmosféra? Atmosféra je plynný obal Zem ě, který je k Zemi p ř ipoután gravita č ní silou, která nám zaru č uje, ž e."

Podobné prezentace


Reklamy Google