Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. k atedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: PODNIKOVÝ A PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 2 Téma 2: PERSONÁLNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. k atedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: PODNIKOVÝ A PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 2 Téma 2: PERSONÁLNÍ."— Transkript prezentace:

1 1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. k atedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: PODNIKOVÝ A PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 2 Téma 2: PERSONÁLNÍ PRÁCE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

2 2 POJETÍ A VÝZNAM PERSONÁLNÍ PRÁCE o Personální práce či personalistika Personální administrativa (správa) Personální řízení Řízení lidských zdrojů Používají se obvykle jako nejobecnější označení pro tuto oblast řízení firmy Označují jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii firmy Personální administrativa (správa) Personální řízení Řízení lidských zdrojů Historicky nejstarší pojetí personální práce = služba zajišťující: administrativu spojenou se zaměstnáváním lidí, uchování, archivaci a aktualizaci dokumentace této oblasti Aktivní role personální práce vznik personálních útvarů – profesionalizace personální práce zůstává řešení vnitropodnikových problémů zaměstnávání lidí Nejnovější koncepce personální práce = jádro řízení organizace vyjádření významu člověka, lidské pracovní síly dovršení vývoje personální práce od pouhé administrativy ke koncepční činnosti

3 3 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - CHARAKTERISTIKA dlouhodobá perspektiva, zvažování dlouhodobých důsledků všech rozhodnutí v oblasti personální práce Strategický přístup = Vnější faktory = Formování a fungování pracovní síly firmy, podniku, organizace: zájem o populační vývoj, hodnotové orientace lidí, vnější ekonomické podmínky, trh práce, životní prostředí, sociální vývoj a životní způsob, osídlení legislativa Provádění = každodenní práce všech manažerů, přestává být záležitostí pouze personalistů personální útvar – konzultace, metodologie, poradenství, kontrola propojenost = Strategie + plány + personální práce = lidské zdroje jsou klíčovou oblastí strategie podniku, firmy, organizace personální práce = ústřední manažerská role, vedoucí personálního útvaru je členem nejužšího vedení. Důraz = rozvoj lidských zdrojů = nástroj flexibility firmy, podniku, organizace, kvalita pracovního života, spokojenost zaměstnanců, participativní způsob řízení, pracovní vztahy, kultura, etika firmy = dobrá zaměstnavatelská pověst firmy

4 4 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ = MANAŽERSKÁ FUNKCE Relevantní okolí legislativa, trh práce Odpovědnost Personální politika, strategie Realizace: vrcholový management Metodika: personální útvar Personální řízení Realizace: Výkonný management Podpora: personální útvar Aktivity (motivace, znalosti) C í l Realizace: výkonný management Metodika: personální útvar

5 5 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - ÚKOLY 1. Vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů, pracovních míst, počtem a strukturou zaměstnanců Usilovat o zařazení správného člověka na správné místo a snažit se, aby tento člověk byl schopen přizpůsobovat e měnícím požadavkům pracovního místa. 2. Optimální využívání pracovních sil v podniku využívání fondu pracovní doby využívání pracovních schopností (kvalifikace) lidí 3. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí, zdravých mezilidských vztahů v podniku, firmě Tento úkol zatím čeká na své naplnění 4. Personální a sociální rozvoj zaměstnanců firmy, podniku, organizace Rozvoj prac. schopností, kariéra, propojení individuálních zájmů a zájmů firmy, uspokojení z vykonávané práce, vytváření příznivých pracovních I životních podmínek pro zaměstnance 5. Dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv, vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti podniku, firmy, organizace

6 6 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - AKTIVITY 1. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců identifikace potřeby = klíčové znalosti, dovednosti, přístupy, chování plánování a realizace, 2. Organizační rozvoj, vytváření pracovních míst, organizačních struktur organizace a integrace prac. úkolů, pomoc při iniciování, řízení a realizaci změny 3. Formování personálu firmy, funkčnost perso- nálního info systému, personální výzkum, plánování lidských zdrojů získávání, výběr, rozmisťování a pro- pouštění zaměstnanců, představy o karieře 4. Pracovní vztahy, pomoc zaměstnancům, odměňování, zaměstnanecké výhody vztahy s odborovou organizací, zdravé zaměstnanecké vztahy, poskytování poradenské, právní pomoci, spravedlivost v odměňování

7 7 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Strategické řízení lidských zdrojů = praktické vyústění personální strategie, je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí směřující k dosažení cílů obsažených v personální strategii. Nutnost řešení otázek: 1. Jakou podnikatelskou filozofii se chce podnik, firma vytvořit, jaké chce mít poslání, jakou roli se přeje hrát na trhu, či ve společnosti? 2. Jakým vnějším faktorům musí podnik čelit (pozitivní x negativní) ? 3. Jaké jsou přednosti a nedostatky podniku? 4. Jakých cílů a jak chce podnik dosáhnout ? priorita Jaká má být míra souladu mezi pracovními. místy a zaměstnanci podniku? Jaká je současná míra souladu úroveň produktivity práce a spokojenost zaměstnanců? Jaké změny v ŘLZ jsou nutné k dosažení žádoucího souladu mezi pracovními místy a zaměstnanci? Kolik a jaký druh zaměstnanců bude podnik potřebovat ? Jaká je perspektiva v nabídce pracovního trhu? Co je třeba udělat pro pokrytí perspektivní potřeby zaměstnanců v podniku ?

8 8 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ vnější podmínky a vlivy Populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů a pracovních sil, vývoj trhu práce = vztah mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil (počet, struktura) Změny techniky a technologie ve firmě Pracovní a sociální legislativa Změny hodnotové a profesně kvalifikační orientace lidí, vzdělání, rodina, sociální potřeby prostorová mobilita obyvatelstva, pracovních zdrojů a pracovních sil, včetně mezinárodní, překážky volné mobility – administrativní, bytové, sociálně psychologické, migrační aktivita různých regionů, rezidenční preference změny v míře otevřenosti národní ekonomiky, stability politických poměrů průběh tzv. průmyslového cyklu = střídání období konjuktury či deprese, průběh životního cyklu odvětví, výrobku, změny v poptávce po službách, změny konkurenčního prostředí Další možné vlivy

9 9 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ vnitřní podmínky a vlivy Tři skupiny podmínek: Podnik, firma velikost firmy, organizační struktura, prostorová dislokace, technika a technologie ve firmě, produkce firmy, personální politika, kultura firmy. Práce charakter a obsah práce, podnětnost, rozmanitost, obtížnost, rizikovost, úroveň a formy organizace práce, individuální nebo týmový charakter práce Zaměstnanci počet, demografická, ekonomická, sociální struktura, znalosti, dovednosti, rozvojový potenciál, mobilita (fluktuace), osobnost, hodnotové orientace, očekávání, rodinné zázemí, bytové a jiné životní podmínky

10 10 FORMOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTOJŮ Neosobní ovlivňování Organizační struktura Formální pravidla řízení Normy řízení Pracovní řády, pracovní příkazy Směrnice vedení Závazné pracovní postupy Popis pracovních míst Hodnocení plněných požadavků Rozmisťování, povyšování Osobní ovlivňování Mezilidské ovlivňování Motivace, vliv pracovní skupiny Normy prostředí Stimulace, vliv osobního příkladu Podnikové klima, obsah práce Zdůraznění osobnosti – vážení si lidí Podpora formálních zásad Delegování odpovědnosti Identifikace s firmou Podniková kulturaŘízení procesů Cíl firmy

11 11 FORMOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍHO KLIMATU Co dělat ? Problémové orientace ( „tvrdé hodnoty“ ) Efektivnost Technologie, organizační normy controlling Znalost a kompetence Praktická odbornost Přijímání, výběr a rozmisťování lidí Kvalita Technický úspěch Dodržení rozpočtu, termínů Kontrola projektu Jak ? Orientace na lidi ( „měkké hodnoty“ ) Přijetí cílů Spoluúčast, zaujetí cílem, seberealizace, uznání Motivace Chuť zvládat nové, kreativita Dobrá pracovní atmosféra Spoluúčast na výsledku Komunikace a kooperace Vnitřní: důvěra, výměna informací otevřenost, zpětná vazba Vnější: kvalitní služby zákazníkovi Cíl firmy

12 12 KLÍČOVÉ ÚKOLY V OBLASTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ K: s. 20

13 13 SAMOSTATNÉ STUDIUM 1 1. Klíčové úkoly v oblasti řízení lidských zdrojů 2. Přehled personálních činností 3. Úloha a místo vedoucích zaměstnanců v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů In: KOUBEK, J,: Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky Management Press, Praha 2005, 3. vydání 1 s. 18 až 20 s. 21 až 23 s. 27 až 28


Stáhnout ppt "1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. k atedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: PODNIKOVÝ A PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 2 Téma 2: PERSONÁLNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google