Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof Viktor Kanický, Analytická chemie I"— Transkript prezentace:

1 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
GRAVIMETRIE prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

2 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Gravimetrie základní metoda, klasická určovaná složka se převádí z daného množství vzorku v definované chemické individuum, jehož navážka je mírou obsahu složky analytické váhy (rovnoram.dvoj. páka + kyvadlo) citlivost správnost prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

3 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Gravimetrie 1) správnost – stejná délka vahadel (Gaussova metoda dvojího vážení) vztlaková síla (redukce vážení na vzduchoprázdno) mx – skutečná hmotnost z – hmotnost závaží sx, sz – hustoty mx a z σ – hustota vzduchu σ = 0,0012 g.cm-3, sz = 8,4 g.cm-3 (mosaz) → pro z = 1 0,5 g látky ≈ vztlak 0,08 mg prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

4 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Gravimetrie další vlivy: vzdušná vlhkost: adsorpce H2O, časový faktor otisk prstů: pinzeta, kleště hygroskopické látky: zabroušené váženky elektrický náboj: práškovité nevodivé látky suché sklo závaží (relativní kalibrace – standardy) postup při vážení: aretace, otevírání vah… nepřetížit !!! prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

5 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Gravimetrie 2) citlivost l - délka vahadla G – tíha vahadla d - vzdálenost Analytické váhy: netlumené tlumené – poloautomatické automatické Výrobci: SARTORIUS, METTLER, PRECISA elektronické váhy digitální prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

6 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Srážení klasická separační gravimetrická metoda preparace čistých sloučenin nerozpustnost sraženiny x ztráta (< 0,1 mg) rozpustnost sraženiny ≈ koncentrace nasyc. roztok nad sraženinou málo rozpust. soli ≈ silné elektrolyty ≈ dokonalá disociace ← jednosytná aktivita tuhé fáze zahrnuta do konstanty = součin rozpustnosti (termodynamická hodnota) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

7 Výpočet rozpustnosti čistých látek
uni-univalentní elektrolyt platí v dest. vodě za nepřítomnosti dalších iontů obecně prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

8 Výpočet rozpustnosti čistých látek
příklad: Kolik gramů AgCl obsahuje 1 l nasyc. roztoku AgCl, M (AgCl) = 143,32 g.mol-1 příklad: Jaká je rozpustnost Ag2CrO4 v H2O? prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

9 Výpočet rozpustnosti čistých látek
faktory ovlivňující rozpustnost vliv vlastních iontů vliv pH vliv tvorby komplexů vliv teploty vliv rozpouštědla vliv velikosti částic vliv iontové síly } tzv. vedlejší reakce prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

10 Faktory ovlivňující rozpustnost
1) vliv vlastních iontů – přebytek srážedla M+B- a) nadbytek srážedla: b) nadbytek srážedla: obecně příklad: při srážení Ag+ nadbytkem → i promývání sraženin ne vodou, ale zřeď. roztokem srážedla x velký nadbytek → tvorba komplexů → rozpouštění prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

11 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: Vypočtěte koncentraci SO42- nutnou k dokonalému vysrážení BaSO (M (BaSO4) = 233,43g.mol-1; Ks = 1, ) Podmínka: m (BaSO4) v roztoku < 10-4 g; V = 300 cm3 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

12 Faktory ovlivňující rozpustnost
2) vliv pH a tvorby komplexů vedlejší rovnováhy → rozpustné komplexy (hydroxokomplexy kationů, protonizace aniontů) kyseliny a zásady zvyšují rozpustnost sraženiny prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

13 Faktory ovlivňující rozpustnost
podmíněný součin rozpustnosti c (M) c (B) α – koeficient vedlejších reakcí prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

14 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: dvojsytná kyselina: prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

15 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: Jaká je rozpustnost CaF2 v 0,01 M – HCl? prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

16 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: Vypočtěte rozpustnost AgI v 0,01 M NH3 Rozpustnost se zvýší 40x. prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

17 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: Vypočítejte molární rozpustnost BaCO3 při pH = 6 a I = 0,1 (pKs = 8,09; pK1 = 6,15; pK2 = 9,99) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

18 Faktory ovlivňující rozpustnost
rozpouštění BaCO3 v H2O, pH se ovlivní, postup iterační 1) zanedbání hydrolýzy → 2) zjistíme hodnotu pH při hydrolýze CO32- a) hydrolytická konstanta b) zanedbáme pro výpočet pH, protože prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

19 Faktory ovlivňující rozpustnost
c) pH slabé kyseliny: 3) zjistíme hodnotu podm. souč. rozp. Ks´ a c (BaCO3) 4) opakujeme výpočet pH podle 2c) s c (CO32-) = 1, dostaneme pH = 9,90, Ks´ = 10-7,74, c (BaCO3) = 1, M další aproximace dává c (BaCO3) = 1, M prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

20 Faktory ovlivňující rozpustnost
závislost rozpustnosti sulfidů na pH – podstata klasického „sirovodíkového“ dělení kationtů sulfid MS: podmínka okrajová: pH ≤ 6 – zjednodušení → x (S) zahrnuje jen 1 člen: K1, K2 – disoc.konst. H2S a HS-, hydrolýza M se zanedbává prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

21 Faktory ovlivňující rozpustnost
prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

22 Faktory ovlivňující rozpustnost
vliv tvorby komplexů s vlastními ionty na rozpustnost M – kation; B – anion, ligand; MB – málo rozpustná slouč. rozpustné komplexy (MB)r – rozpustný, nedisociovaný podíl slouč. MB βMB – konstanta stability vztah pro výpočet rozpustnosti MB za přítomnosti nadbytku srážedla prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

23 Faktory ovlivňující rozpustnost
příklad: AgCl, rozp. komplexy [AgCl2]-, [AgCl3]2-, [AgCl4]3- Ks, β β2 β β4 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

24 Faktory ovlivňující rozpustnost
závislost rozpustnosti hydroxidů na pH prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

25 Faktory ovlivňující rozpustnost
Hydroxidy trojmocných kovů jsou méně rozpustné než hydroxidy dvojmocných. Při pH 4,5 až 6: Fe(OH)3 ↓, Al(OH)3 ↓ kvantitativně oddělí se od Zn2+, Mn2+, Co3+, Ni2+,Ca2+ a Mg2+ prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

26 Faktory ovlivňující rozpustnost
3) vliv iontové síly (vliv cizích iontů) indiferentní elektrolyt 1) 2) 3) rozpustnost látek se zvětšuje se stoupající koncentrací „cizích“ iontů v roztoku prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

27 Faktory ovlivňující rozpustnost
4) vliv velikosti částic sraženiny vliv povrchu krystalů koloidní disperze – náboj adsorbovaných iontů snižuje rozpustnost pro r > 10-3 mm platí rozpustnost roste – hrany krystalů – menší přitažlivé síly malé krystaly se rozpouštějí – větší rostou zrání sraženiny OSTWALD - FREUNDLICH prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

28 Faktory ovlivňující rozpustnost
5) vliv rozpouštědla organická rozpouštědla snižují rozpustnost anorganických látek příklad: CaSO4 v 50% EtOH kvantitativně LiCl rozpustný v amylalkoholu, KCl a NaCl nikoliv vliv roste s nábojem iontů prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

29 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Vlastnosti sraženin závisejí na: - chemickém složení - prostředí - způsobu srážení druhy sraženin: - koloidní (síra) - želatinová (Fe(OH)3) - hrudkovitá (AgCl) - krystalická: jemně (BaSO4) hrubě (PbCl2) krystalická s. vhodnější: lépe se filtruje, čistší než amorfní požadavky na sraženinu: filtrovatelnost, snadné sušení a žíhání na definovaný stav prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

30 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Vlastnosti sraženin mechanismus: 1) vznik přesyceného roztoku (metastabilní stav) 2) tvorba krystalizačních center (jádra,prim.část.) 3) narůstání částic (stárnutí) velké částice rostou na úkor malých a) rychlost vylučování sraženiny (Weimarn) c´ - okamžitá koncentrace přesyceného roztoku c - rozpustnost prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

31 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Vlastnosti sraženin b) střední velikost částic závisí na původní koncentraci roztoku (Weimarn) rozpustnější látky – větší částice t – čas – doba zrání c) střední velikost částic roste s dobou, po kterou byla ponechána sraženina v matečném roztoku prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

32 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Vlastnosti sraženin stárnutí (zrání) sedlin: nedokonalé → dokonalejší krystaly metastabilní modifikace → stabilní (aragonit → kalcit) změna počtu molekul krystalické vody dehydratace sraženin (hydrat. oxidy Fe, Ti, Sn, Al, Zr, Th) polymerace (CoS, NiS) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

33 Koloidní vlastnosti sraženin
koloidní disperze (10-5 – 10-7 cm): Brownův pohyb Tyndallův efekt RTG → krystalický charakter velký specifický povrch (S/V) schopnost adsorpce existence koloidní disperze: odpudivé elastické síly elektrická dvojvrstva → micely příklad: změna náboje micely v tzv. izoelektrickém bodě x bod ekvivalence prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

34 Koloidní vlastnosti sraženin
koagulace souhlasné náboje micel x shlukování nadbytkem elektrolytu se rozruší dvojvrstva → micely koagulují koagul. účinek roste s nábojem (AgCl >> NH4Cl, 1000 x) x přednost amonných solí – lze odkouřit stabilita disperze – poutání molekul vody → lyofobní koloidy – nestálé (As2S3, S, Au, AgX) lyofilní koloidy – stálé (škrob, želatina, proteiny, Al2O3.xH2O, SiO2.xH2O) peptizace – opak koagulace při filtraci a promývání vodou – odstranění elektrolytu nežádoucí jev! – promýváme proto elektrolytem prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

35 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Znečištění sraženin spolusrážení (koprecipitace) dodatečné srážení (indukované) spolusrážení adsorpce okluze inkluze směsné krystaly a) adsorpce: závisí na - koncentraci adsorbovaných látek - vlastnostech adsorbovaných látek - vlastnostech sraženiny Paneth-Fajans: nejvíce se adsorbují ionty vlastní a tvořící málo rozpustné látky prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

36 Spolusrážení (koprecipitace)
příklad: BaSO4 v nadbytku Ba2+: Br- < Cl- < ClO3- < NO3- BaSO4 v nadbytku SO42-: Na+ < K+ < Ca2+ < Pb2+ snadněji ionty s větším nábojem, polariz. i. org. barviv Freundlichova adsorpční izoterma (T=konst.); k, n – konst.; x – množ./1 g sraž. relativně největší znečišťování je při nejmenších konc. nečistot (poslední zbytky nečistot se odstraňují nejobtížněji) znečištění sraženiny je úměrné povrchu → koagulované koloidní disperze x hrubě kryst. sraženiny prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

37 Spolusrážení (koprecipitace)
b) okluze: mechanické strhávání cizích součástí roztoku při srážení a narůstání krystalů sraž. kolem nečistoty ≈ koncentrace roztoku a ≈ rychlosti srážení c) inkluze: mechanické uzavření matečného roztoku při růstu krystalů prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

38 Spolusrážení (koprecipitace)
d) směsné krystaly: izomorfní zastupování iontů při ∆riontu < % a stejné kryst. soustavě tzv. tuhé roztoky přednost ionty se stejnými velikostmi nábojů D – rozděl.koef.; c1,c2 – koncentrace izomorfních složek; t – sraženina; r-roztok nelze čistit opak. sraž. týmž činidlem!!! D málo závisí na T(K), v srážení, na koncentraci prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

39 Spolusrážení (koprecipitace)
typy znečištění prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

40 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Dodatečné srážení postprecipitace – indukované původně čistá sraženina: po čase z přesyc. roztoku MgOx sráží MgOx je proto nutné dodržovat konc. poměry a CaOx brzy odfiltrovat, dtto sulfidy klathráty unvitř benzen prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

41 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Amorfní sraženiny amorfní sraženiny – koagulací koloidů → gely velký specifický povrch → velká sorpce koagulace přebytkem elektrolytu – již tento znečišťuje filtrace – ihned promývat elektrolytem (peptizace!!!) snížení koprecipitace – vhodným postupem prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

42 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Zásady srážení 1) srážení z horkých roztoků – lepší tvorba dokonalé kryst. mřížky bez cizích iontů; před filtrací ochladit v případě rozpustnějších sraženin (např. MgNH4PO4) 2) srážení z dostatečně zředěných roztoků; opakovaná srážení (2x) (hydroxidy); snížení koprecipitace kationtů na sraž. A+B- srážením aniontem B- a naopak 3) srážecí činidlo se přidává zvolna za míchání x lokální zvýšení koncentrace; tvorba hrubých sedlin s malým povrchem 4) nechat stát před filtrací – menší okluze x dodatečné srážení! 5) důkladné promytí (horká voda, elektrolyt), koloidy!! příliš r rozp. látky - alkoholem prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

43 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Postup srážení 1) roztok látky určené k analýze upravíme dle návodu (pH, teplota) a srážíme čirým roztokem srážedla 2) srážení v kádinkách ml, vzorek upraven na cca ml 3) srážedlo přidáváme pomalu z byrety nebo pipety + míchání skleněnou tyčinkou bez gumové stěrky 4) po usazení sraženiny zkouška na úplnost srážení prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

44 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Postup srážení srážení z homogenního prostředí: srážecí činidlo vzniká pozvolna a plynule chemickou reakcí rozklad, hydrolýza příklad: srážení sulfidů thioacetamidem (za horka hyd.) sraž. sulfidů lépe koagulují a méně adsorbují prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

45 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Postup srážení příklad: srážení hydroxidů (M3+, M4+) odděl od M2+ vázání H+ prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

46 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Filtrace rychlost filtrace P – filtrační plocha r – poloměr pórů p1-p2 rozdíl hydrostatických tlaků na obou stranách l – efektivní délka kapilár η – dynamická viskosita V – objem kapiláry t - čas urychlení filtrace: zvětšení P (skládaný filtr, frita) p1-p2 (odsávání, delší stopka) zmenšení η (zahřátí) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

47 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Filtrace kromě mechanických vlivů: hydratační efekt adhezní efekt adsorpční efekt elektrokinetický efekt povaha filtrované látky hydratace – bobtnání lyofilní filtrační hmoty → zpomalené filtrace (zachytí i menší částice) adhese – kapalina v kapilárách proudí pomaleji při stěnách prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

48 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Filtrace adsorpce – částice sraženiny na stěnách kapilár ulpívají elektrokinetický efekt – potenciálový rozdíl mezi stěnou kapiláry a kapalinou → záporný náboj filtr. papíru zadržuje kationty a kladně nabité částice sraženiny po promytí HCl papír zadržuje záporné částice povaha filtrované látky – tvoří další filtrační vrstvu – jiná kapilarita gely – ucpávání filtru, proto větší pórovitost a filtrace s odsáváním (p1-p2) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

49 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Filtrace papírové filtry kvantitativní (bezpopel.) čistá celulosa, 0,01 mg popela barevné odlišení červená páska (amorfní Fe2O3) žlutá páska (koloidní, sulfidy) modrá páska ( jemná kryst. sraženina, BaSO4) také černá páska prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

50 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Filtrace > 10% kys. nebo louhů rozrušuje filtry papírové a nelze filtrovat látky, které se redukují při spalování filtrační kelímky krystalické sraženiny skleněné – jen sušení (do 200°C) porcelánové – žíhání (do 1200°C) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

51 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Promývání sraženiny odstranění zbytku matečných louhů – účinná je dekantace – promývání v kádince po srážení menší objemy vícekrát V1 – objem filtrátu zadržovaného sraženinou V2 – promývací objem cn – konc. cizích iontů po n promytí prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

52 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Promývání sraženiny sraženina – ionex – vytěsnit cizí ionty adsorpcí elektrolytu promývacího roztoku krystalické sraženiny – promývání roztokem soli o společném iontu se sraženinou koloidní sraženiny – roztok elektrolytu zabraňující peptizaci amonné soli – snadné odstranění žíháním vodou nakonec, alkohol u rozpustnějších sraženin prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

53 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Sušení a) na vzduchu zbavení přebytečné vlhkosti až do rovnovážného stavu s tenzí vodních par ve vzduchu při dané teplotě Freundlichova adsorpční izoterma y = a.xb – monomolekulární vrstva vody a) nehygroskopické látky b) hygroskopické látky (více vrstev H2O) ad b) nelze sušit na vzduchu → snížení tenze par a zvýšení teploty; vakuové sušení tenze par povrchově vázané vody nižší, proto °C prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

54 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Sušení b) v exikátoru – vysoušedla chemicky (P2O5) adsorpcí (silik.) mg/l H2O ve vzduchu P2O Mg(ClO4) (anhydron) – pro element. analýzu BaO KOH silikagel – zachycení až 40 % své hmotnosti vodních par modifikace CoCl2 – bezvodý modrý → vlhký růžový, regenerace °C prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

55 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Sušení molekulová síta – silikáty Al, Ca, K, Na adsorpce plynů kyselých (CO2, SO2) ≈ CaO, KOH, NaOH zásaditých (NH3) ≈ P2O5, H2SO4 páry alkoholu ≈ CaCl2 benzin, chloroform, éter ≈ parafin prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

56 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Sušení c) při zvýšené teplotě sušárny do 180°C, ± 5°C regulace, °C, také ztráta krystalové vody: prchání: NH3, CO2, SO2, amonné soli při 150°C, těkavé chloridy filtrační papír vydrží 150°C sušení do tzv. konstantní váhy – pokud je vysušená sraženina přímo formou k vážení – opakujeme sušení a vážení až se hmotnost nemění (0,2 mg) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

57 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Žíhání převedení sraženiny do definovaného stavu porcelánový kelímek + triangl s keramickými válečky (Pt- kelímek) teploty: Bunsen. kahan -porcel °C - Pt °C Tecluho + 100°C x Buns. Mecker + 200°C x Buns. prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

58 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I
Zásady a postup žíhání vysušení a vyžíhání prázdného kelímku do konstantní hmotnosti (pozvolna, nesvítivý plamen), kleště sbalený filtr do kelímku: vysušit při 70°C v sušárně nebo nad kahanem spálit (uhelnatí, přístup vzduchu, nesmí hořet!!!) žíhat ( °C) – kahan, muflová pec; po ochlazení na °C → do exikátoru; do konstantní hmotnosti (± 0,2 mg) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

59 Termogravimetrie (TGA) a diferenční termická analýza (DTA)
a – CaC2O4 . H2O b - CaC2O4 c – CaCO3 d - CaO TGA křivka P – pec O – vahadlo V – vzorek prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

60 Termogravimetrie (TGA) a diferenční termická analýza (DTA)
v – vzorek s – standard endotermní reakce – pokles t exotermní reakce – vzrůst t 180° - ztráta vody (endotermní) °- oxidace CO z oxalátu (exoterm) 520° - rozklad oxalátu (endoterm) °- oxidace CO z oxal. 790° - rhomb. – hexagon. BaCO3 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

61 Typy vážkových stanovení
bez použití srážecího činidla – žíhání solí, soli těžkých kovů s aniontem těkavé kyseliny (NO3-, CO32-, SO42-) → CuO, ZnO, Fe2O3, Al2O3, Cr2O3, Bi2O3, Sb2O3, SnO2, TiO2, ZrO2) přidáním srážecího činidla – srážedla: H2S, HCl, H2SO4, NH4OH, Na2HPO4, AgNO3, BaCl2 organická srážedla: 8-hydroxychinolin, anthranilová kyselina, šťavelová kyselina prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

62 Typy vážkových stanovení
srážením z homogenního prostředí pro vylučování hydroxidů: pro vylučování oxalátů, fosfátů a sulfátů hydrolýza esterů: pro vylučování sulfidů thioacetamid acetamid prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

63 Přehled vážkových stanovení některých iontů
srážedlo forma srážená/vážená teplota suš./žíh. Ag+ HCl AgCl 130 Al3+ NH4OH 8-chinolinol Al(OH)3 / Al2O3 Al(C9H6ON)3 1000 Ba2+ H2SO4 (NH4)2CrO4 BaSO4 BaCrO4 700 550 Bi3+ (NH4)2HPO4 BiPO4 Bi(C9H6ON)3.H2O / Bi(C9H6ON)3 800 Ca2+ (NH4)2C2O4 Ca C2O4.H2O 105 Cu2+ benzoinoxim Cu(C14H11O2N) 110 Fe3+ Fe(OH)3 Fe(C9H6ON)3 120 Hg2+ H2S HgS prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

64 Přehled vážkových stanovení některých iontů
srážedlo forma srážená/vážená teplota suš./žíh. Mg2+ (NH4)2HPO4 NH4MgPO4.6H2O/Mg2P2O7 1100 Ni2+ 2,3-butandion-dioxim Ni(C4H7O2N2)2 120 Pb2+ K2Cr2O7 kys.anthranilová PbCrO4 Pb(C7H6O2N)2 140 110 Zn2+ 8-chinolinol NH4ZnPO4 / Zn2P2O7 Zn(C9H6ON)2.2H2O/Zn(C9H6ON)2 900 130 AsO43- MgCl2, NH4Cl NH4MgAsO4.6H2O/Mg2As2O7 Br-, Cl-, I- AgNO3 AgCl, AgBr, AgI prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

65 Přehled vážkových stanovení některých iontů
srážedlo forma srážená/vážená teplota suš./žíh. CrO42- BaCl2 BaCrO4 500 PO43- MgCl2, NH4Cl NH4MgPO4.6H2O/Mg2P2O7 1100 SO42- BaSO4 700 prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

66 Výpočet vážkové analýzy
gravimetrický faktor – čím je < 1, tím je analytická chyba menší př. a (g) vzorku → b (g) AgCl, obsah chloridů je prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

67 Výpočet vážkové analýzy
nepřímé stanovení K+ a Na+ vedle sebe (chloridy) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

68 Odpařování a odkuřování roztoků
1) odpařování roztoků zmenšení objemu roztoku před srážením v kádinkách, miskách (porcelán, Pt, PTFE) na vzdušné, vodní, pískové lázni, infralampou teplota pod b.v. rozpouštědla – bez prskání (ztráty) alkalické roztoky – v porcelánových miskách použitých, vyleptaných – převládá na povrchu alkalická složka kyselé roztoky – v křemenných miskách nebo v použitých skleněných - převládá na povrchu kyselá složka úplné odpaření – stanovení odparku (např. ve vodách) prof Viktor Kanický, Analytická chemie I

69 Odpařování a odkuřování roztoků
těkavé kyseliny na vodní lázni H2SO4, HClO4, amonné soli, MF + SiO2 – vyšší teplota, písková lázeň, infralampa, přežíhnutí prof Viktor Kanický, Analytická chemie I


Stáhnout ppt "prof Viktor Kanický, Analytická chemie I"

Podobné prezentace


Reklamy Google