Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ámos. Autor a datum vzniku Ámos - pastevec a sběrač fíků z Tekóje 760-753 př. Kr. - „nosič břemen“, „obtížený“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ámos. Autor a datum vzniku Ámos - pastevec a sběrač fíků z Tekóje 760-753 př. Kr. - „nosič břemen“, „obtížený“"— Transkript prezentace:

1 Ámos

2 Autor a datum vzniku Ámos - pastevec a sběrač fíků z Tekóje 760-753 př. Kr. - „nosič břemen“, „obtížený“

3 Rozdělení knihy Ámos (1-2) 8 výroků – vyhlášení soudu (3-6) 3 kázání – vysvětlení soudu (7:1 -9:10) 5 vidění – obrazy soudu (9:11-9:15) 5 zaslíbení – předpověď požehnání

4 (1-2) 8 výroků – vyhlášení soudu 1) Damašek (Sýrie), 1:3-5 2) Gaza (Pelišteja), 1:6-8 3) Týr, 1:9-10 4) Edóm, 1:11-12 5) Amón, 1:13-14 6) Moáb, 2:1-3 7) Juda, 2:4-5 8) Izrael,2:6-16

5 Ámos 1:4-5 „Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodinův zákon a nedbali na jeho nařízení - svedli je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové, -sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.“

6 (3-6) 3 kázání – vysvětlení soudu -Zneužívání svého privilegovaného postavení -Selhání Izraele v tom, že nežil podle zodpovědnosti dané Bohem -Falešné a marné uctívání, které bylo jen prázdným náboženským rituálem - Morální pokleslost

7 (3-6) 3 kázání – vysvětlení soudu -Křivdy a nespravedlnost -Okrádání a zotročování chudých -Bezstarostnost, arogance a pýcha -Chamtivost a materialismus - Odmítnutí varování dřívějších Božích trestů na Izraeli

8 Ámos 5:16-23 „Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, Panovník, toto: Na všech náměstích bude nářek, na všech ulicích budou křičet: "Běda, běda!" Zavolají k truchlení oráče, ty, kdo umějí bědovat, k naříkání. Na všech vinicích bude nářek, neboť projdu tvým středem, praví Hospodin.

9 Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu?

10 Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet.“

11 Ámos 5:14 „Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.“

12 (7:1 -9:10) 5 vidění – obrazy soudu 1)Nálet kobylek (7:1-3) 2)Sžírající oheň (7:4-6) 3) Olovnice (7:7-9) 4) Koš letního ovoce (kap.8) 5) Oltář (9:1-10)

13 Ámos 9:8-10 „Hle, oči Panovníka Hospodina jsou upřeny na toto hříšné království: Vyhladím je z povrchu země. Dům Jákobův však zcela nevyhladím, je výrok Hospodinův. Neboť hle, přikázal jsem a zatřesu izraelským domem mezi všemi pronárody, jako když se třese řešetem, a žádný kamínek nepropadne na zem.“ Zemřou mečem všichni hříšníci mého lidu, kteří říkají: "Nás nic nepostihne, nás nepotká nic zlého."

14 (9:11-9:15)5 zaslíbení – předpověď požehnání 1)(v. 11) „V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. 2)(v. 12) Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí.

15 (9:11-9:15)5 zaslíbení – předpověď požehnání 3)(v. 13) Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor budce kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou.

16 (9:11-9:15)5 zaslíbení – předpověď požehnání 4)(v. 14) Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. 5)(v. 15) Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh.“

17 Hlavní témata 1)Všichni jsme odpovědní Bohu 2)Sebespokojenost 3)Utlačování chudých 4)Povrchní náboženství

18 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Privilegované postavení sebou nese větší zodpovědnost - Bůh nás soudí za to, jak jednáme s druhými - Sociální nespravedlnost je hřích - Vědět, co je správné a nečinit to, je hřích - Zapomenout na Boha v době prosperity je hřích - Je snadné duchovně zlenivět, když se vše daří - Materialismus plodí nadutost a lhostejnost


Stáhnout ppt "Ámos. Autor a datum vzniku Ámos - pastevec a sběrač fíků z Tekóje 760-753 př. Kr. - „nosič břemen“, „obtížený“"

Podobné prezentace


Reklamy Google