Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Majetkoprávní a související problémy pozemků ve volné přírodě a krajině Teze přednášky Pozemkové právo Podzim 2011 Ivana Průchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Majetkoprávní a související problémy pozemků ve volné přírodě a krajině Teze přednášky Pozemkové právo Podzim 2011 Ivana Průchová."— Transkript prezentace:

1 1 Majetkoprávní a související problémy pozemků ve volné přírodě a krajině Teze přednášky Pozemkové právo Podzim 2011 Ivana Průchová

2 2 Prameny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zák.č. 349/209 SB., 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zák.č. 349/209 SB., 381/2009 Sb. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Právní předpisy, týkající se oblastí NATURA 2000 (Právo EU, čs.předpisy) Právní předpisy, týkající se oblastí NATURA 2000 (Právo EU, čs.předpisy) Související předpisy: Související předpisy: Zejména: Zejména: Stavební zákon Stavební zákon Zákon o ochraně ZPF Zákon o ochraně ZPF Lesní zákon Lesní zákon Zákon o myslivosti Zákon o myslivosti Zákon o vodách Zákon o vodách Horní zákon Horní zákon Další zákony: zákon o pozemkových úpravách, zákon č. 172/1991 Sb., zákon o půdě, zákon č. 95/1999 Sb. (překážky dispozic), katastrální předpisy (způsob ochrany) atd. Další zákony: zákon o pozemkových úpravách, zákon č. 172/1991 Sb., zákon o půdě, zákon č. 95/1999 Sb. (překážky dispozic), katastrální předpisy (způsob ochrany) atd.

3 3 Ústavní základy Čl. 11 – zejm. Čl. 11 – zejm. Odst. 2 – Odst. 2 – zvl. zákon může určit, že určitý majetek může být pouze ve výlučném vlastnictví státu, obce či určené PO zvl. zákon může určit, že určitý majetek může být pouze ve výlučném vlastnictví státu, obce či určené PO odst. 3 odst. 3 omezení vlastníka – v obecném zájmu, problematika náhrad a kompenzací omezení vlastníka – v obecném zájmu, problematika náhrad a kompenzací Odst. 4 Odst. 4 omezení vlastníka ve veřejném zájmu, za náhradu omezení vlastníka ve veřejném zájmu, za náhradu Čl. 14 odst. 3 LZPS Čl. 14 odst. 3 LZPS omezení vstupu mj. v zájmu ochrany přírody a krajiny omezení vstupu mj. v zájmu ochrany přírody a krajiny Čl. 35 odst. 3 Čl. 35 odst. 3 – omezení při výkonu činnosti z důvodu ochrany životního prostředí – omezení při výkonu činnosti z důvodu ochrany životního prostředí § viz čl. 41 odst. 1 LZPS – vazba na zvláštní zákony § viz čl. 41 odst. 1 LZPS – vazba na zvláštní zákony

4 4 Ochrana přírody jako veřejný zájem § 58 odst. 1 ZoPK –výslovně zařazeno v roce 2004 zák.č. 218/2004 Sb. § 58 odst. 1 ZoPK –výslovně zařazeno v roce 2004 zák.č. 218/2004 Sb. „Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající ze ZoPK + ve spoj. s náhradami za ztížení hospodaření (§ 58 odst. 2 a násl. ZoPK) „Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající ze ZoPK + ve spoj. s náhradami za ztížení hospodaření (§ 58 odst. 2 a násl. ZoPK) Dále ale spojení s § 1(účel zákona o OPK) : Dále ale spojení s § 1(účel zákona o OPK) : Při ochraně…je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry Při ochraně…je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry

5 5 Obecná územní ochrana přírody a pozemky Nástroje Nástroje územní systémy ekologické stability územní systémy ekologické stability krajinný ráz krajinný ráz významné krajinné prvky významné krajinné prvky přechodně chráněná plocha přechodně chráněná plocha jeskyně jeskyně

6 6 Územní systémy ekologické stability § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny Vytváření – veřejný zájem –podílí se vlastníci pozemků, stát, obce – vazbě na územní plánování, pozemkové úpravy,m účelovou kategorizaci půdy Vytváření – veřejný zájem –podílí se vlastníci pozemků, stát, obce – vazbě na územní plánování, pozemkové úpravy,m účelovou kategorizaci půdy Druhy ÚSES – místní, regionální, nadregionální Druhy ÚSES – místní, regionální, nadregionální příprava, hodnocení – orgány ÚP a ochrany přírody příprava, hodnocení – orgány ÚP a ochrany přírody schvalují – orgány ÚP schvalují – orgány ÚP § 59 ZoPK – vztah k § 4 – změna druhu pozemku – dohoda s vlastníkem nebo právo na jiný pozemek (pokud možno v téže obci a stejné kvality) § 59 ZoPK – vztah k § 4 – změna druhu pozemku – dohoda s vlastníkem nebo právo na jiný pozemek (pokud možno v téže obci a stejné kvality)

7 7 Krajinný ráz pojem krajina - § 3 odst. 1 písm. K) – číást zemského povrchu s charakteristickým reliefem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky pojem krajina - § 3 odst. 1 písm. K) – číást zemského povrchu s charakteristickým reliefem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky pojem krajinný ráz - § 12 odst. 1 ZoPK – zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti pojem krajinný ráz - § 12 odst. 1 ZoPK – zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti - ochrana před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu - ochrana před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu - zásahy - pouze s ohledem na zachování VKP (tj. vazba na § 4 odst. 2 ZoPK, ZCHÚ, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině - zásahy - pouze s ohledem na zachování VKP (tj. vazba na § 4 odst. 2 ZoPK, ZCHÚ, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině - § 12 ZoPK – prostředky ochrany - § 12 ZoPK – prostředky ochrany Souhlas orgánu ochrany přírody – závazné stanovisko Souhlas orgánu ochrany přírody – závazné stanovisko Přírodní park - NSA, nařízení kraje Přírodní park - NSA, nařízení kraje Judikatura NSS k § 12 ZoPK Judikatura NSS k § 12 ZoPK

8 8 Jeskyně Pojem – podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich Pojem – podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich § 10, § 61 odst. 3 ZoPK § 10, § 61 odst. 3 ZoPK § 10 ZoPK: Ochranářské ustanovení“, zákazy, výjimky, § 10 ZoPK: Ochranářské ustanovení“, zákazy, výjimky, povolení povolení Zjištění jeskyní při dobývání nerostných surovin nebo geologických pracích – oznamovací povinnost orgánu ochrany přírody Zjištění jeskyní při dobývání nerostných surovin nebo geologických pracích – oznamovací povinnost orgánu ochrany přírody § 61 odst. 3 ZoPK jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví § 61 odst. 3 ZoPK jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví pozor na argumentaci v judikatuře vycházející z právního stavu před novelou zák.č. 218/2004 Sb. – rozsudek NS ze dne 20.5.2003 sp.zn. 22 Cdo 1181/2002 pozor na argumentaci v judikatuře vycházející z právního stavu před novelou zák.č. 218/2004 Sb. – rozsudek NS ze dne 20.5.2003 sp.zn. 22 Cdo 1181/2002 § 61 odst. 1 ZoPK - vlastníci pozemků souvisejících mají povinnost v případě zamýšleného prodeje pozemků nabídnout je přednostně orgánu ochrany přírody. Pokud tento neprojeví písemně závazný zájem o pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemků, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit § 61 odst. 1 ZoPK - vlastníci pozemků souvisejících mají povinnost v případě zamýšleného prodeje pozemků nabídnout je přednostně orgánu ochrany přírody. Pokud tento neprojeví písemně závazný zájem o pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemků, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit Nabídková povinnost se týká pouze prodeje Nabídková povinnost se týká pouze prodeje Právní důsledky nedodržení nabídkové povinnosti – vazba na KN, vazba na OZ Právní důsledky nedodržení nabídkové povinnosti – vazba na KN, vazba na OZ

9 9 Významné krajinné prvky VKP VKP ex lege - § 3odst. 1 písm. b) ZoPK ex lege - § 3odst. 1 písm. b) ZoPK registrace - § 6 ZoPK – ISA – demonstrativní výčet registrace - § 6 ZoPK – ISA – demonstrativní výčet vazba na § 4 odst. 2 ZoPK vazba na § 4 odst. 2 ZoPK závazné stanovisko orgánu ochrany přírody závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

10 10 Přechodně chráněná plocha § 13 ZoPK § 13 ZoPK vyhlašuje se ISA vyhlašuje se ISA - plošný zásah v zájmu ochrany druhů (živočichové, rostliny, výzkum…) - plošný zásah v zájmu ochrany druhů (živočichové, rostliny, výzkum…) i na dobu určitou i na dobu určitou

11 11 Zvláštní územní ochrana - zvláště chráněná území § 14 MZoPK – kategorizace § 14 MZoPK – kategorizace Velkoplošná Velkoplošná Národní parky Národní parky Chráněné krajinné oblasti Chráněné krajinné oblasti Maloplošná Maloplošná Národní přírodní rezervace Národní přírodní rezervace Přírodní rezervace Přírodní rezervace Národní přírodní památky Národní přírodní památky Přírodní památky Přírodní památky

12 12 Prostředky ochrany ZCHÚ zákazy ex lege – základní ochranné podmínky zákazy ex lege – základní ochranné podmínky bližší ochranné podmínky – upřesnění režimu a ochrany ve zřizovacích právních předpisech bližší ochranné podmínky – upřesnění režimu a ochrany ve zřizovacích právních předpisech Závazná stanoviska Závazná stanoviska Výjimky Výjimky Ochranná pásma (s výjimkou CHKO, které od 1.1.2010 ochranná pásma nemají) Ochranná pásma (s výjimkou CHKO, které od 1.1.2010 ochranná pásma nemají) Vyhlašování – postavení vlastníků pozemků při vyhlašování ZCHÚ, ochranných pásem velkoplošných, zón Vyhlašování – postavení vlastníků pozemků při vyhlašování ZCHÚ, ochranných pásem velkoplošných, zón Zónace velkoplošných ZCHÚ Zónace velkoplošných ZCHÚ Postavení vlastníka vč. vyhlášených ZCHÚ Postavení vlastníka vč. vyhlášených ZCHÚ Smluvní ochrana ZCHÚ Smluvní ochrana ZCHÚ § 39 ZoPK – věcně právní, vazba na KN § 39 ZoPK – věcně právní, vazba na KN § 68 ZoPK (využitelný nejen pro ZCHÚ) § 68 ZoPK (využitelný nejen pro ZCHÚ) zákazy, omezení vstupu – viz dále u „vstupů“ zákazy, omezení vstupu – viz dále u „vstupů“

13 13 Přístup do krajiny § 63 ZoPK § 63 ZoPK veřejně přístupné cesty veřejně přístupné cesty další pozemky - přístup, omezení, další pozemky - přístup, omezení, oplocování, ohrazování oplocování, ohrazování

14 14 Veřejně přístupná síť § 63 ZoPK § 63 ZoPK evidence obce evidence obce problémy majetkoprávní – střet s veřejnoprávní kontrolou – zřizování, rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce – jen se souhlasem orgánu ochrany přírody problémy majetkoprávní – střet s veřejnoprávní kontrolou – zřizování, rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce – jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

15 15 Vstup na pozemky § 62 ZoPK – pracovníci ochrany přírody a krajiny § 62 ZoPK – pracovníci ochrany přírody a krajiny § 63 ZoPK– přístup do krajiny § 63 ZoPK– přístup do krajiny § 68 ZoPK– v rámci opatření ke zlepšování ochrany přírody a krajiny § 68 ZoPK– v rámci opatření ke zlepšování ochrany přírody a krajiny § 64 ZoPK - omezení vstupu – vazba na čl. 14 odst. 3 LZPS (NP, NPR,NPP, 1. zóna CHKO, jeskyně) – zákaz vstupu veřejnosti – vyznačení vhodným způsobem § 64 ZoPK - omezení vstupu – vazba na čl. 14 odst. 3 LZPS (NP, NPR,NPP, 1. zóna CHKO, jeskyně) – zákaz vstupu veřejnosti – vyznačení vhodným způsobem opatřením obecné povahy opatřením obecné povahy

16 16 Vyvlastňování a obligatorní převod práva hospodaření a ochrana přírody § 60 ZoPK § 60 ZoPK vazba na stavební zákon vazba na stavební zákon

17 17 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Národní parky Národní parky § 23 ZoPK – NP – zákaz dispozic s lesy, LPF, VT a vodními plochami, které ke dni nabytí účinnosti ZoPK ve vlastnictví státu, s výj. majetkových restitucí § 23 ZoPK – NP – zákaz dispozic s lesy, LPF, VT a vodními plochami, které ke dni nabytí účinnosti ZoPK ve vlastnictví státu, s výj. majetkových restitucí Po novele v roce 2004 – se za zcizení nepovažuje směna pozemků odůvodněná zájmy ochrany přírody Po novele v roce 2004 – se za zcizení nepovažuje směna pozemků odůvodněná zájmy ochrany přírody

18 18 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Národní přírodní rezervace Národní přírodní rezervace § 32 ZoPK – lesy, LPF, vodní toky, vodní plochy a nezastavené pozemky, § 32 ZoPK – lesy, LPF, vodní toky, vodní plochy a nezastavené pozemky, ke dni úč. ZoPK ve vlastnictví státu, nelze zcizit, s výjimkou majetkové restituce ke dni úč. ZoPK ve vlastnictví státu, nelze zcizit, s výjimkou majetkové restituce

19 19 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Přírodní rezervace Přírodní rezervace § 33 ZoPK § 33 ZoPK nezastavěné pozemky, ke dni úč. ZoPK ve státním vlastnictví nezastavěné pozemky, ke dni úč. ZoPK ve státním vlastnictví zcizit lze jen se souhlasem MŽP. nedotčeny nároky z majetkové restitucí zcizit lze jen se souhlasem MŽP. nedotčeny nároky z majetkové restitucí

20 20 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Národní přírodní památka Národní přírodní památka § 35 odst. 3 § 35 odst. 3 Lesy, LPF, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky na území NPP, které jsou ke dni účinnosti zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit Lesy, LPF, vodní toky, vodní plochy a nezastavěné pozemky na území NPP, které jsou ke dni účinnosti zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit nedotčena práva z majetkových restitucí nedotčena práva z majetkových restitucí

21 21 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Přírodní památka Přírodní památka § 36/3 ZoPK § 36/3 ZoPK nezastavěné pozemky, ke dni úč. ZoPK ve státním vlastnictví nezastavěné pozemky, ke dni úč. ZoPK ve státním vlastnictví zcizit lze jen se souhlasem MŽP, nedotčeny nároky z majetkových restitucí zcizit lze jen se souhlasem MŽP, nedotčeny nároky z majetkových restitucí

22 22 Omezení dispozic s pozemkovým vlastnictvím Zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 2 překážky dispozic ve vztahu k vybraným zvláště chráněným územím § 2 překážky dispozic ve vztahu k vybraným zvláště chráněným územím

23 23 Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků § 61 ZoPK § 61 ZoPK vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území NP, NPR,NPP a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území NP, NPR,NPP a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi vlastníci pozemků mají povinnost v případě zamýšleného prodeje pozemků nabídnout je přednostně orgánu ochrany přírody. Pokud tento neprojeví písemně závazný zájem o pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemků, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit vlastníci pozemků mají povinnost v případě zamýšleného prodeje pozemků nabídnout je přednostně orgánu ochrany přírody. Pokud tento neprojeví písemně závazný zájem o pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemků, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit Nabídková povinnost se týká pouze prodeje Nabídková povinnost se týká pouze prodeje Právní důsledky nedodržení nabídkové povinnosti – vazba na KN, vazba na OZ Právní důsledky nedodržení nabídkové povinnosti – vazba na KN, vazba na OZ Financování – lze poskytnout příspěvek ze Státního fondu ŽP ČR. Financování – lze poskytnout příspěvek ze Státního fondu ŽP ČR.

24 24 Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření v zájmu ochrany přírody § 58 ZoPK ve spoj. s vyhl.č. 432/2005 Sb.zemědělské hospodaření) a vyhl.č. 335/2006 Sb.(lesní hospodaření)) § 58 ZoPK ve spoj. s vyhl.č. 432/2005 Sb.zemědělské hospodaření) a vyhl.č. 335/2006 Sb.(lesní hospodaření)) vlastníku, oprávněnému nájemci zemědělské půdy(pozemku), lesního pozemku, rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže vlastníku, oprávněnému nájemci zemědělské půdy(pozemku), lesního pozemku, rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajících s přísl. ust. ZoPK nebo z rozhodnutí vydaných na jejich základě újma, dále z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu dle ZoPK má nárok na její finanční náhradu vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajících s přísl. ust. ZoPK nebo z rozhodnutí vydaných na jejich základě újma, dále z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu dle ZoPK má nárok na její finanční náhradu podmínky podmínky Povinnost nárok uplatnit Povinnost nárok uplatnit Prokázání výše Prokázání výše Požádá vlastník i nájemce – poskytne se pouze vlastníkovi Požádá vlastník i nájemce – poskytne se pouze vlastníkovi zánik nároku (prekluze), pokud přísl. orgánu ochrany přírody nebylo doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala zánik nároku (prekluze), pokud přísl. orgánu ochrany přírody nebylo doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala Prováděcí předpisy Prováděcí předpisy Vyhl. Č. 432/2005 Sb. finanční náhrada za újmů omezením zemědělského hospodaření Vyhl. Č. 432/2005 Sb. finanční náhrada za újmů omezením zemědělského hospodaření Vyhl-.č. 335/2006 Sb. finanční náhrada za újmu omezezním lesního hospodaření Vyhl-.č. 335/2006 Sb. finanční náhrada za újmu omezezním lesního hospodaření

25 25 Opatření ke ZLEPŠOVÁNÍ přírodního prostředí § 68 ZoPK § 68 ZoPK Povinnost vlastníků a nájemců podle svých možností pozemků zlepšovat stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí Povinnost vlastníků a nájemců podle svých možností pozemků zlepšovat stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí Možnost uzavřít dohodu o provádění péče Možnost uzavřít dohodu o provádění péče V rámci „běžné krajiny“ V rámci „běžné krajiny“ Ve ZCHÚ Ve ZCHÚ V ptačích oblastí V ptačích oblastí subjekty subjekty Vlastník,nájemce – orgán ochrany přírody, obec Vlastník,nájemce – orgán ochrany přírody, obec Finanční příspěvek - § 69 ZoPK Finanční příspěvek - § 69 ZoPK Za aktivní činnost Za aktivní činnost Za zdržení se aktivity Za zdržení se aktivity Povinnost vlastníků a nájemců pozemků strpět provádění zásahu ke zlepšení prostředí Povinnost vlastníků a nájemců pozemků strpět provádění zásahu ke zlepšení prostředí Finanční příspěvek - § 69 ZoPK Finanční příspěvek - § 69 ZoPK Za aktivní činnost Za aktivní činnost Za zdržení se aktivity Za zdržení se aktivity

26 26 Vztah k zákonu o půdě § 11 odst. 3 zákona o půdě – tzv. relativní překážky vydání původních pozemků – je (resp. „bylo“) na vůli vlastníka, zda bude chtít pozemek ve ZCHÚ či jiný vhodný § 11 odst. 3 zákona o půdě – tzv. relativní překážky vydání původních pozemků – je (resp. „bylo“) na vůli vlastníka, zda bude chtít pozemek ve ZCHÚ či jiný vhodný

27 27 Vztah k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích § 22 odst. 5 § 22 odst. 5 smlouva o převodu pozemků ve ZCHÚ smlouva o převodu pozemků ve ZCHÚ schválení MŽP schválení MŽP podle § 23 zák.č. 219/2000 Sb. u pozemků, které mají strategickou hodnotu si může schválení vyhradit vláda podle § 23 zák.č. 219/2000 Sb. u pozemků, které mají strategickou hodnotu si může schválení vyhradit vláda

28 28 Natura 2000 soustava chráněných území evropského významu soustava chráněných území evropského významu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (směrnice o ptácích) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (směrnice o ptácích) Směrnice Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Směrnice Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin PO a EVL PO a EVL navrhovány a vyhlašovány podle odlišných kriterií navrhovány a vyhlašovány podle odlišných kriterií společně tvoří celistvou soustavu NATURA 2000 společně tvoří celistvou soustavu NATURA 2000

29 29 Natura 2000 Cíl: Cíl: Zavést minimální společný základ pro územní ochranu v rámci celé EU Zavést minimální společný základ pro územní ochranu v rámci celé EU Doplňuje soustavu dalších území chráněných způsobem a prostředky podle právních předpisů jednotlivých státu Doplňuje soustavu dalších území chráněných způsobem a prostředky podle právních předpisů jednotlivých státu Dochází k překryvu území Natury 2000 s již chráněnými územími Dochází k překryvu území Natury 2000 s již chráněnými územími Cílem ochrany biodiverzity na územích Natura 2000 není úplné vyloučení hospodářských a jiných lidských aktivit, ale nastolení takového režimu, který je únosný a šetrný Cílem ochrany biodiverzity na územích Natura 2000 není úplné vyloučení hospodářských a jiných lidských aktivit, ale nastolení takového režimu, který je únosný a šetrný

30 30 Ptačí oblasti § 45e ZoPK § 45e ZoPK Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populace těch druhů ptáků vyskytujících se na území ČR a stanovených Směrnicí o ptácích, které stanoví vláda nařízením Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populace těch druhů ptáků vyskytujících se na území ČR a stanovených Směrnicí o ptácích, které stanoví vláda nařízením Nař.vl.51/2005 S., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti Nař.vl.51/2005 S., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

31 31 Ptačí oblasti Jednotlivé ptačí oblasti Jednotlivé ptačí oblasti vymezeny nařízeními vlády vymezeny nařízeními vlády v nařízení může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody v nařízení může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody Zohlední Zohlední hospodářské požadavky hospodářské požadavky Požadavky rekreace, sportu Požadavky rekreace, sportu Rozvojové záměry obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace Rozvojové záměry obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace na území vojenských újezdů požadavky na zajištění obrany státu na území vojenských újezdů požadavky na zajištění obrany státu

32 32 EVL Národní seznam EVL Národní seznam EVL Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 2005 - předán Evropské komisi 2005 - předán Evropské komisi 2006 – EK zhodnotila národní seznam jako nedostatečný, nařízeno ČR doplnění 2006 – EK zhodnotila národní seznam jako nedostatečný, nařízeno ČR doplnění Nař.vl.301/2007 Sb. – doplnění národního seznamu pro panonskou biogeografickou oblast Nař.vl.301/2007 Sb. – doplnění národního seznamu pro panonskou biogeografickou oblast 5.10.2009 (s úč.k.1.11.09) schválila vláda nařízení, kterým se novelizuje nař.vl. 132/2005 Sb.další doplnění národního seznamu v kontinentální biogeografické oblasti 5.10.2009 (s úč.k.1.11.09) schválila vláda nařízení, kterým se novelizuje nař.vl. 132/2005 Sb.další doplnění národního seznamu v kontinentální biogeografické oblasti EK může výjimečně zasáhnout do národního seznamu – sporné lokality EK může výjimečně zasáhnout do národního seznamu – sporné lokality

33 33 EVL Evropský seznam Evropský seznam tvořen podle pravidel Směrnice – čl. 4 odst. 2 tvořen podle pravidel Směrnice – čl. 4 odst. 2 EK po dohodě s každým členským státem vypracuje návrh seznamu lokalit významných pro Společenství, a to výběrem ze seznamu členských států EK po dohodě s každým členským státem vypracuje návrh seznamu lokalit významných pro Společenství, a to výběrem ze seznamu členských států sporné lokality – EK shledá, že národní seznam neobsahuje lokalitu, která je místem výskytu prioritního typu přírodního stanoviště nebo prioritního druhu sporné lokality – EK shledá, že národní seznam neobsahuje lokalitu, která je místem výskytu prioritního typu přírodního stanoviště nebo prioritního druhu Členské státy jsou povinny lokality významné pro Společenství,které jsou schváleny komisí, vyhlásit za EVL Členské státy jsou povinny lokality významné pro Společenství,které jsou schváleny komisí, vyhlásit za EVL Sdělení MŽP 81/2008 Sb., o EVL, které byly zařazeny do evropského seznamu Sdělení MŽP 81/2008 Sb., o EVL, které byly zařazeny do evropského seznamu Sdělení MŽP č. 82/2008 Sb., o EVL, které nebyly zařazeny do evropského seznamu Sdělení MŽP č. 82/2008 Sb., o EVL, které nebyly zařazeny do evropského seznamu Sdělení MZP č. 66/2009 Sb., o EVL, které byly zařazeny do evropského seznamu Sdělení MZP č. 66/2009 Sb., o EVL, které byly zařazeny do evropského seznamu

34 34 EVL Ochrana vyhlášených EVL - § 45c ZoPK – novelizován : Ochrana vyhlášených EVL - § 45c ZoPK – novelizován : „základní“ (zavedena zák.č. 349/2009 Sb.) „základní“ (zavedena zák.č. 349/2009 Sb.) území, kde není vyhlášeno ZCHÚ území, kde není vyhlášeno ZCHÚ využívání tak, aby nedocházelo k poškozování a narušení celistvost využívání tak, aby nedocházelo k poškozování a narušení celistvost Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody k zásahům,které by mohly vést k nežádoucím důsledkům Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody k zásahům,které by mohly vést k nežádoucím důsledkům Smluvní ochrana Smluvní ochrana Priorita smluvní ochrany - § 45c odst. 5 ZoPK Priorita smluvní ochrany - § 45c odst. 5 ZoPK Upozornění vlastníků pozemků (veřejná vyhláška) Upozornění vlastníků pozemků (veřejná vyhláška) Vlastník neučiní ve lhůtě 60 dnů úkon nebo do 2 od učinění úkonu nedojde k uzavření smlouvy, bude EVL vyhlášena jako ZCHÚ Vlastník neučiní ve lhůtě 60 dnů úkon nebo do 2 od učinění úkonu nedojde k uzavření smlouvy, bude EVL vyhlášena jako ZCHÚ Vyhlášení zvláště chráněného území Vyhlášení zvláště chráněného území

35 35 Vlastníci v územích NATURTA 2000 Ptačí oblasti Ptačí oblasti Souhlasy k vymezeným činnostem ve zřizovacím nařízení vlády Souhlasy k vymezeným činnostem ve zřizovacím nařízení vlády Smlouvy o způsobu hospodaření Smlouvy o způsobu hospodaření Subjektem vlastník (nebo nájemce) a orgán ochrany přírody Subjektem vlastník (nebo nájemce) a orgán ochrany přírody EVL EVL Základní podmínky Základní podmínky Smluvní ochrana Smluvní ochrana Zvláště chráněné území Zvláště chráněné území Souhlasy, výjimky Souhlasy, výjimky Kompenzace - § 58 ZoPK Kompenzace - § 58 ZoPK


Stáhnout ppt "1 Majetkoprávní a související problémy pozemků ve volné přírodě a krajině Teze přednášky Pozemkové právo Podzim 2011 Ivana Průchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google