Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2007"— Transkript prezentace:

1 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2007
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

2 Co je to informace? • Zpráva, sdělení • Vnesení tvaru, zformování De
Doplnek

3 Od poloviny 20. stol. informace jako obecně užívaný vědecký pojem v různých oborech:
A) zpráva o nějaké věci nebo situaci, jež se někomu předává; B) zmenšení, snížení neurčitosti v důsledku získaného sdělení; C) sdělení těsně spojené s řízením, signály spojené se syntaktickými, sémantickými a pragmatickými charakteristikami; D) odraz různotvárnosti mezi libovolnými objekty a procesy v živé i neživé přírodě.

4 Právní úprava Zákon č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ze dne 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Ústavní základy (bude probráno v samost.části přednášky)

5 Kdo má povinnost poskytovat informace?
Povinnými subjekty jsou : a) státní orgány b) územní samosprávné celky (dříve označené jako orgány územní samosprávy) c) veřejné instituce ( dříve označené jako hospodařící s veřejnými prostředky) d) subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

6 Státní orgány obě komory Parlamentu ( Poslanecká sněmovna PČR a Senát PČR) , ale i všechny parlamentní komise a výbory prezident republiky vláda ministerstva

7 Tzv.ostatní ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad 2. Český úřad zeměměřický a katastrální 3. Český báňský úřad 4. Úřad průmyslového vlastnictví 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 6. Správa státních hmotných rezerv 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8. Komise pro cenné papíry (od – zrušena) 9. Národní bezpečnostní úřad 10. Energetický regulační úřad 11. Úřad vlády České republiky 12. Český telekomunikační úřad

8 Další „neústřední“ orgány výkonné moci např.
Celní správa ČR Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká inspekce životního prostředí Moravský zemský archív Zemědělská vodohospodářská správa atd

9 Moc soudní informační povinnost mají všechny typy soudů

10 Územní samosprávné celky
přímo obec či kraj – reprezentovaná zastupitelstvem, radou, starostou nebo hejtmanem obecní úřad nebo krajský úřad obecní policie – která je dle § 1 z.č.553/1991 orgánem obce zřizovaným a zrušovaným obecně závaznou vyhláškou

11 Veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky např.
Fond národního majetku (FNM) veřejné VŠ veřejnoprávní elektronická média (ČT,ČRo) Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) příspěvkové organizace ministerstev – resortní výzkumný ústav Ministerstva zemědělství ČR ČKA, CzechInvest Rozsudek 33 Ca 38/2000 „Pozemkový fond ČR je veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky, tedy je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.“

12 Jsou obchodní společnosti zřízené obcemi povinny poskytovat informace?
Ano, je to povinný subjekt s úplnou informační povinností, ex lege je povinnen v režimu InfZ poskytovat všechny informace, samozřejmě mimo těch, které požívají konkrétní zákonnou ochranu Pozor současně je povinným subjektem i zřizovatel, takže i např. obec či kraj je povinen poskytnout všechny informace o dané společnosti, které má

13 Kdo může být žadatelem o informaci?
každá fyzická osoba ( i cizinec či apolita, i nezletilá osoba) každá právnická osoba

14 Vlastní poskytování informací může být realizováno
na základě žádosti žadatele zveřejněním

15 V jakém jazyce musíme informaci poskytnout. Žadatelem může být i např
V jakém jazyce musíme informaci poskytnout? Žadatelem může být i např. Švéd. Musíme mu informaci poskytnout ve švédštině? Primární pravidlo: Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace Sekundární pravidlo: Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt (obecní úřad) nepřiměřenou zátěží. -Co pak dělat? poskytnout informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena ( tedy česky ne švédsky) .

16 Žadatel chce z obrovského balíku dat vyhledat nějaké detaily…
Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt „celý“ takový celek v souladu s tímto zákonem (např. vyloučení info spadajících pod obchodní tajemství) .

17 Preference elektronické formy
Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

18 Každý povinný subjekt musí zveřejnit:
Např.: přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí, 

19 Každý povinný subjekt musí zveřejnit:
sazebník úhrad za poskytování informací, výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

20 Neposkytované informace
Nec scire fas est omnia (A ani nesmíme znát všechno) Horatius

21 Jaké informace povinný subjekt neposkytne?
a) povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  utajované informace ( dříve označ. jako skutečnosti) Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. b) informace spadající pod ochranu obchodního tajemství - u info která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. c) informace narušující ochranu důvěrnosti majetkových poměrů d) vnitřní pokyny a personální předpisy

22 Jaké další informace povinný subjekt neposkytne?
e) nehotové (připravované) informace f) „podmíněné“ informace g) pravidelně publikované informace h) ochrana duševního vlastnictví i) informace získané od třetích osob – (částečné omezení dle § 11 odst. 3 z.č.106/1999 Sb.) j)  informace spadající pod jiná omezení

23 Jiná omezení - Povinné subjekty dále neposkytnou informace o:
a) probíhajícím trestním řízení - pokud trestní řízení již skončilo, informace o něm nejsou chráněné – zajímavá komparace s neveřejným přestupkovým řízením b) rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků

24 c) plnění úkolů zpravodajských služeb,
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, e) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu. (Tím zde je z.č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

25 Jaké jsou náležitosti žádosti o poskytnutí informace?
žádost o poskytnutí informace lze podat: Ústně Písemně, a to i  prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

26 Z podání musí být nezbytně zřejmé tyto dvě skutečnosti:
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace Z podání musí být nezbytně zřejmé tyto dvě skutečnosti: 1. Povinný subjekt, kterému je podání určeno. Formální chyba – např. „zastupitelstvo úmč brno-kohoutovice) nesmí být důvodem k zamítnutí žádosti o info 2. Subjekt, který jej činí. – Ex lege Fyzická osoba musí uvést v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Avšak pozor neuvedení jména, příjmení, datum narození, adresy trvalého pobytu nemá za následek, že by se nejednalo o žádost ve smyslu info- zákona. Tam postačí že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona a uvedení adresy pro doručování.

27 Právnická osoba musí uvést název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (taktéž neuvedení těchto dat nemá za následek neplatnost podání)

28 Elektronická podatelna – brána k poznání
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

29 Elektronický podpis Není ho potřeba!
- nenechejte se zmást odkazem č. 13 e) v Inf.Z.

30 Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a má 4 možnosti dalšího postupu (§ 14 odst.5):
a) Doplnění - brání-li nedostatek údajů o žadateli (tototožnost, adresa) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a (licenční smlouva) nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží – nevydává se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (druhý filtr po § 14 odst.4 – není žádostí, v praxi asi nebude moc nastávat) b) Upřesnění - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

31 Třetí možnost c) Není působnost - požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů (dříve bylo do 3 dnů) ode dne doručení žádosti žadateli

32 Avizovaná čtvrtá možnost
d) Poskytnutí - poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

33 Do kdy doručit? Rozumí se tím, že písemnost obsahující informaci musí být do 15 dnů odeslána žadateli nebo že musí být do 15 dnů písemnost obsahující informaci doručena žadateli? V souladu se zásadou dobré správy (SŘ) musí být i doručena. Pokud úřad dostal žádost , lhůta se počítá od (nikoliv – gramatický výklad § 14 InfZ, OZ se tu nepoužije) a patnáctý den je Informaci žadatel tedy musí obdržet nejpozději

34 Z judikatury plyne, že pro doručení ze strany spr
Z judikatury plyne, že pro doručení ze strany spr. úřadů neplatí to, co pro podání ze strany FO, a sice, že konec lhůty připadající na den volna se posouvá na následující pracovní den.

35 Neotálet Pozor je to lhůta je pouze maximální, a je povinností úřadu poskytnout informaci co nejdříve - zásada dobré správy - § 4 SŘ

36 Za závažné důvody se dle současného právního stavu pokládají:
Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů (max. o deset dní) Za závažné důvody se dle současného právního stavu pokládají: a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

37 Za další závažné důvody se dle současného právního stavu pokládají:
C) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

38 Informační povinnost u prodloužení lhůty
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před (!) uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

39 Licenční smlouva - § 14a Inf.Z.
Co to je ? Licenční smlouva - mezi autorem a dalším subjektem či subjekty, kterému poskytuje autor díla (fyzická osoba) majetkové právo k dílu - právo s dílem nakládat (kupř. dále poskytovat za úhradu) či bezplatně z určitých podmínek apod. Autor zpravidla na základě licenční smlouvy dostává nějakou odměnu za nasmlouvané užívání díla. Autorem nemůže být právnická osoba.

40 Podlicenční smlouva Podlicenční smlouva je smlouva mezi držitelem licence udělené od autora, a další osobou - koncovým uživatelem, pomocí které držitel licence majetková práva, nabytá licenční smlouvou s autorem, opět poskytuje dále. Autor…držitel licence….držitel sublicence

41 Licenční smlouva Použití autor. zákona: Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského , poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5 (školy,TV,AV ČR, muzea, galerie), postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona -Zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

42 Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17 Inf.Z.(hrazení nákladů)

43 Výhradní x nevýhradní licence
Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí. se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou: Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Vzácně! U výhradní licenci přezkoumá alespoň (minimálně) každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta. Co znamená výhradní licence? - prodal dalšímu uživateli tak, že by v podlicenční smlouvě o tomto prodeji sjedal, že již dílo takto neprodá nikomu dalšímu. Uživatel by se tak stal monopolním uživatelem tohoto "za veřejné prostředky vzniklého" díla.

44 Co je dílo dle autor. zákona
Předmětem práva autorského je dílo A) literární B) umělecké C) vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. počítačový program, Nejsou jimi díla úřední !

45 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Výjimka: To se netýká případů, kdy se žádost odloží.

46 Odvolání pro odvolací řízení se použijí ustanovení správního řádu pokud z.č.106/1999 Sb. nestanoví jinak. Pro odvolání platí, že SŘ je lex generalis a info-zákon je v pozici lex specialis Odvolání v SŘ §§ 81 a násl. (lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. U soudu - Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu (SŘS) soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, správní soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. -Princip apelační, nahradil dosavadní princip kasační!

47 Kdo je příslušný rozhodovat o odvolání u obcí ?
Tím, že se systematika opravných prostředků více opírá o správní řád, dochází i ke změně v hierarchii nadřízených orgánů pro různé situace. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obce či jejího orgánu (např. rady obce) bude ve všech případech krajský úřad. Zákonodárce si od toho slibuje snížení počtu zamítnutých odvolání radou obce. která často verifikovala i nesprávné odepření informací.

48 Proč KrÚ? Odvolacím orgánem bude v samostatné i přenesené působnosti vždy krajský úřad. To vyplývá z ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím a následně z § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

49 Hrazení nákladů Nosse volunt omnes, mercedem solvere nemo
(Poznat to chtějí všichni, však nikdo zaplatit nechce) Iuvenalis

50 Kolik to bude stát? Povinné subjekty jsou oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

51 Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
Možno sjednat i splátkový kalendář

52 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Kdo může podat? - žadatel který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 InfZ (odkázání na zveřej. Info) - žadatel který nesouhlasí, že mu povinný subjekt do 15 dnů od podání žádosti, či jejího doplnění, ani ve lhůtě prodloužení dle § 14 odst. 7 , neposkytl informace ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. - podat tuto stížnost lze i v případech, kdy mu byly požadované informace poskytnuty jen částečně, aniž by povinný subjekt vydal o zbytku žádosti rozhodnutí o odepření informací, - žadatel nesouhlasí s výší nákladů, které má za poskytnutí informace zaplatit dle § 17 odst. 3 InfZ , nebo s výší odměny, kterou má uhradit za poskytnutí licence na informace.

53 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace II
Kam podat? - Stížnost se podává u povinného subjektu Do kdy? do 30 dnů ode dne, A) kdy žadateli bylo doručeno oznámení o odkazu na zveřejněnou informaci, B) sdělení, že žádost byla odložena, protože se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, C) sdělení částky, kterou má uhradit za náklady na poskytnutí informace podle § 17 (nebo kterou má dle § 14a odst. 2 uhradit za poskytnutí licence na požadovanou informaci). D) V ostatních případech, které jsou taxativně vyjmenovány v § 16a odst. 1, se podává stížnost do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro poskytnutí informací popřípadě prodloužená lhůta dle § 14 odst. 7.

54 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace II a půl
Jak podat? Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Povinný subjekt má ode dne doručení stížnosti povinnost buď A) poskytnout požadovanou informaci, nebo B) zamítnout žádost o informace, nebo C) postoupit stížnost se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (a nebo předložit žadateli konečnou licenční nabídku).

55 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace III
Povinný subjekt (obec) předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. Tak nečiní pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. – informační autoremedura

56 Co udělá nadřízený orgán?
Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) (tedy vše mimo náklady) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že: a) postup povinného subjektu potvrdí, b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

57 Co udělá nadřízený orgán? II
c) Atrakce - usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; Pozor tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné (!) působnosti.

58 Co udělá nadřízený se stížností na výši úhrady?
Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a) výši úhrady nebo odměny potvrdí, b) výši úhrady nebo odměny sníží; Pozor tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

59 Povinnosti nadřízeného orgánu
Do kdy musí rozhodnout? Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu nelze se odvolat.

60 Použití SŘ u info-stížností
Na postup vyřízení stížnosti se dle § 20 odst. 4 písm. c) použijí ze správního řádu pouze: A) ustanovení o počítání lhůt, B) o doručování a náklady řízení C) o ochraně proti nečinnosti, D) ustanovení § 178 správního řádu o určení nadřízeného orgánu E) ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů (§ 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

61 Pokud je nadřízený orgán při vyřizování stížnosti nečinný, lze podat žádost o opatření proti nečinnosti (§ 80 správního řádu) a poté se žalobou proti nečinnosti dle § 79 soudního řádu správního domáhat vydání rozhodnutí o stížnosti.

62 Výroční zpráva Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku správního soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a d) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, (preventivně osvětový charakter)

63 Výroční zpráva II d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

64 Nahlížení do spisu dle SŘ
Ustanovení § 23 správního řádu (nyní § 38 SŘ) o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž se vztahuje § 23 správního řádu (resp.§38), nelze postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Věc: Spolek A. se sídlem v P. proti Ministerstvu kultury o poskytnutí informací. - Judikát NSS ze Nejvyšší správní soud pod č. j. SJS 204/2004 5A 158/2001 uveřejněným ve Sbírce NSS, 5; 441.

65 Úskalí obchodního tajemství – mj.
Jestliže negativní rozhodnutí správního orgánu o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, je opřeno o ochranu obchodního tajemství ( § 9 odst. 1 tohoto zákona), avšak soud ze správního spisu zjistí, že v době rozhodování správního orgánu ve spisu nebylo nic svědčící o tom, že by podnikatel požadovanou informaci označil za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku , pak soud takové správní rozhodnutí zruší podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Věc: Ing. Karel M. proti Ministerstvu vnitra o poskytnutí informací. – jud. NSS

66 Přestupkové řízení Obrátí se na nás občan, který dával podnět (nebyl účastníkem) a žádá sdělit kdy a jak byl přestupek konkrétní osoby řešen (včetně typu a výše sankce). Je to dle 106/1999 Sb.? Nikoliv přednost má lex specialis: Oznamovatel přestupku má možnost podle § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat správní orgán, aby jej do 30-ti dnů vyrozuměl o přijatých opatřeních.

67 Kdo za obec bude poskytovat informace v samostatné působnosti?
Dříve : Obecní úřad Nyní: Informace v samostatné působnosti může podávat i nadále obecní úřad a to v případě, že tím plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce ( § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Sb. , o obcích . V případě, že nebude obecní úřad takto úkolován a nevyhradí–li si tuto povinnost zastupitelstvo obce, poskytuje informace v samostatné působnosti rada obce ( § 102 odst. 3 zákona o obcích ). Nejpraktičtejší řešení: Rada obce v rámci změny organizačního řádu, pověří poskytováním informací obecní úřad ( § 102 odst. 2 písm. o), zákona o obcích ).

68 Poskytování informací podle InfZ
Poskytování informací podle InfZ. se na SŘ potažmo přestupkové řízení nevztahuje! Výjimka: žádost o poskytnutí informace obecného charakteru. V takovém případě správní orgán žadateli informaci poskytne. Ve všech ostatních případech správní orgán postupuje podle zvláštního ustanovení § 38 správního řádu. V uvedeném případě správní orgán nemůže tyto informace poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale pouze na základě ustanovení § 38 správního řádu (za podmínky prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu ze strany žadatele.)

69 Opakovaná žádost o informaci
Pokud na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., byla již žadateli poskytnuta informace nic nebrání žadateli, aby podal žádost novou, byť i obsahově shodnou. Pokud má povinný subjekt za to, že dotyčná informace již byla poskytnuta, byť i po lhůtě k vyřízení původní žádosti, má novou žádost v zákonné lhůtě z tohoto důvodu zamítnout. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 5 A 65/ )

70 Kdo je nově odvolacím orgánem ZŠ (příspěvková organizace obce)
Dříve – ředitel ZŠ Nyní: Rada obce – (obec je zřizovatel)

71 Rada obce - zápis Neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledně skutečností obsažených v takovém zápisu II. Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze schůze rady obce jiné osobě než členu zastupitelstva obce je povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 6 As 40/ )

72 Ochrana „osobních údajů“ právnické osoby
Podle ustanovení § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je ochrana poskytována fyzickým, nikoli právnickým osobám. Není proto důvodu odmítnout žádost o poskytnutí informace ve formě kopie rozhodnutí (povolení podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) vydaného v konkrétní věci právnické osobě. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 6 A 83/ )

73 Použitá a doporučená literatura:
Brejcha, A.: Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém právním řádu, Codex Bohemia. 1998 Doležílek, J: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, ASPI Praha, 2002, Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty – 3. přepracované a rozšířené vydání, Linde Praha a.s., 2005 Engliš, K.: „Kritika normativní theorie.“ 203 a násl. in Brněnská škola právní teorie. Praha: Karolinum, 2003. Filip, J.: Ústavní právo České republiky, I.díl, Brno, MU 1997 Filip, J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, 1. vydání, Edice učebnic PrF MU, Brno, 1997 Filip, J., Svatoň,J., Zimek,J.: Základy státovědy, Brno, MU 1994 Filip, J.: Právo na informace v kontextu veřejného a soukromého zájmu, Svoboda projevu a tisku( Sborník), PrF MU, Brno, 1995 Filip, J.: Některé otázky vztahu konkretizace a omezení základních práv a svobod v ČR, Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/1997, Brno, 1997 Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. Praha. C. H. Beck. 2001 Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 3. vydání., Praha. C. H. Beck. 1998 Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání., Praha. C. H. Beck. 2003 Horník, J.: K některým úskalím svobodného přístupu k informacím, Právní rozhledy 10/2004, C.H.Beck, Praha Horník, J.: Svobodný přístup k informacím - pojem „informace“, Soudní rozhledy 3/2002, C.H.Beck, Praha, str Jurčík, R in Přezkumné řízení v procesu zadávání veřejných zakázek, Daně a právo v praxi 14/2000, str Jurníková, J. a kol.: Správní právo. Zvláštní část. Masarykova univerzita v Brně, 2004 Jurníková, J.: Svobodný přístup k informacím in Kolektiv : Obce 2006, ASPI, Praha, 2006 Kadečka, S.: Ochrana osobnosti v soudní praxi, Právní rádce 8/1999, Economia a.s., Praha, 1999 Kelsen, H. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000 Rousseau, J. J., Cranston, N.V. The Social Contract. Penguin Books, London, 1968 Kindl, M.: K „novátorským“ důsledkům zákona o ochraně osobních údajů, Právní rozhledy, 2/2001, Praha: C.H.Beck Klíma, K.: Ústavní právo. vydav. Aleš Čeněk. Dobrá Voda. 2002 Knapp, V. a kol.: Tvorba práva a její současné problémy, Linde Praha, 1998 Kolman, P.: Respekt k občanovi v podobě zákona, Zemské noviny - Slovo, , Praha, 2000 Kolman, P.: Úcta k občanům dostala podobu nového zákona, Komínský zpravodaj č.1/2000 , vydav. Městská část Brno – Komín statutárního města Brna, 2000, str.4 Kolman, P.: Městské části a právo na informace, in: a Kolman, P.: Právo na informace, Právní rádce, 2000/ 12, Economia a.s., Praha, 2000 Kolman, P.: Zákon o svobodném přístupu k informacím – nad fragmenty zákona, Právní rádce, 2002/ 5, Economia a.s., Praha Kolman, P.: Svobodný přístup k informacím a veřejná správa – Časopis pro právní vědu a praxi 2/2004, PF MU v Brně, str

74 Použitá a doporučená literatura:
Korbel, F. a kol. : Právo na informace (komentář), Linde Praha, 2004 Korbel, F. a kol. : Právo na informace (komentář), 2. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha, 2005 Kružíková, E.: Přístup k informacím o životním prostředí v právu Evropského společenství a právu ČR, Právník, č , Kučerová, A.: Úvaha nad novelou zákona o ochraně osobních údajů, Právní zpravodaj č.12/2004, C.H.Beck, Praha 2004 Kuhn, Z.: Význam proměny soudcovské ideologie aplikace práva ve světle ústavní judikatury let 1993–2003, Právní rozhledy 4/2004, Praha: C.H.Beck, 2004 Kužílek, O., Žantovský, M. Svoboda informací – svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha : Linde, 2002, Kužílek, O.: Informace jsou konečně naše - jak tedy na to?, MF Dnes, , Praha 2000 Kužílek, O. Šmíd, J.: Zákon o svobodě informací, Parlamentní zpravodaj, 14-15/1998, Praha, 1998 Madar, Z.: Slovník českého práva , 2. rozšířené a doplněné vydání, Linde Praha, 1999, Mareš, J: Nová právní úprava ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, Veřejná správa 1-2/2006, MV ČR, Praha, 2006, str. 20 a 45 Mates, P.: O právu na informace, Právní rádce 6/1999, Economia a.s., Praha, 1999 Mates, P.: Ochrana osobních údajů v českém právním řádu, Bulletin advokacie, 9/ 2000, Praha Mates, P.: Informační povinnost obcí, Moderní obec 9/1999, Economia a.s., Praha, 1999 Mates, P.: Svobodný přístup k informacím, Právní rádce 8/1999, Economia a.s., Praha, 1999 Mates, P.: Právo na informace, Právo a podnikání č.2/2000, Praha, 2000 Mates, P.: Ochrana osobních údajů, UK Praha, Karolinum, Praha, 2002 Mates, P.: K některých otázkám uplatňování e-govermentu v České republice, Právní fórum 12/2005, ASPI Praha,

75 Použitá a doporučená literatura:
Mates, P., Matoušová, M.: Evidence, informace, systémy – právní úprava, Praha, Codex Bohemia, 1997, Mates, P.: Ochrana soukromí ve správním právu, Linde Praha a.s., 2004 Matoušová, M.: Pohled praxe na novelu zákona o ochraně osobních údajů, Právní rádce 11/2004, Praha, 2004 Nohelová, B.: Kde jsou hranice nových možností biometriky? Rozhovor s předsedou ÚOOÚ RNDr. Karlem Neuwirtem, in časopis Sdělovací technika 4/2004, str. 14 Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR. 2. díl. Praha : Linde, 1999 Pazderka, S.: Dva zákony o informacích, Právní rozhledy č. 10/1999, C.H.Beck, Praha Pekárek, M. : Poznámky k zák. č Sb. o právu na informace o životním prostředí, in: Přístup k informacím o životním prostředí (Sborník příspěvků z konference), MU Brno 1. vydání 1999 Polčák, R.: K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi 3/2005 , Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005 Průcha, P.: Správní právo, obecná část, MU v Brně, 1999 Průcha, P.: Správní právo, obecná část, MU v Brně, 2003 Půlpán, D. : Zákon o informacích se týká také knihoven, MF Dnes, Praha , str.7 Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. Seto, T. A: General Theory of Normativity. Los Angeles: Loyola Law School, 2003 Skulová, S. : Nová úprava zpřístupňování informací o životním prostředí a nahlížení do spisu podle správního řádu, in: Přístup k informacím o životním prostředí (Sborník příspěvků z konference), MU Brno 1. vydání 1999

76 Použitá a doporučená literatura:
Skulová, S. a kol.: Základy správní vědy. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 1998 Sokol, T.: Zákon o ochraně osobních údajů se na advokáta nevztahuje, Bulletin advokacie, 10/2000, Svatoň, J.: Poznámky ke společenskopolitické a ústavní formě svobody projevu a práva na informace, Svoboda projevu a tisku (Sborník), PrF MU Brno, 1995 Špaček, D.: Právo na informace ve veřejné správě, čas. Veřejná správa 12/2003, MV ČR Praha, 2003 Štenglová, I. – Plíva,S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 5. vydání, C.H.Beck 1998 Tuháček,, M.: Ještě není tak zle, Via Iuris 6/2001, Praha, 2001 Varvařovský, P.: Základy práva, Praha: ASPI Publishing, 2004 Vedral, J.: Kdo rozhoduje o odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím? čas. Správní právo 3-4/2004 , MV ČR, Praha Veverka, V. a kol.: Základy teorie práva a právní filozofie, Codex Praha, 1996, Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní, Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2004 Zeman, V., Brůna, M.: Poskytování informací v praxi správních úřadů, Veřejná správa 20/2002, Praha, 2002

77 Internetové odkazy: – web pro otevřenost veřejné správy – slovenské stránky věnované právu na informace

78 Seznam vybrané judikatury
Ústavní soud České republiky nález sp. zn. III. ÚS 671/02 – § 2 odst. 1 InfZ nález sp. zn. III. ÚS 686/02 - § 2 odst. 1 InfZ nález sp. zn. I. ÚS 41/98 - § 2 odst. 1 InfZ usnesení sp. zn. III. ÚS 156/02 - § 1, § 2 odst. 3 InfZ nález sp. zn. IV. ÚS 154/97 - § 2 odst. 3 InfZ nález sp. zn. IV.ÚS 150/01 - § 15, § 16 InfZ nález sp. zn. IV.ÚS 547/99 - § 15, § 16 InfZ nález sp.zn. Pl. ÚS 28/04 – čl.17 odst.1,4,5 LZPS nález sp.zn. III ÚS 28/96 – mj. čl.17 odst.1, LZPS nález sp.zn. III ÚS 253/04 – mj. čl.17 odst.1,4 LZPS Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 6 A 83/ § 1, 17 InfZ rozsudek sp. zn. 7 A 3/ § 2 odst. 3, § 11 odst. 1, § 12, § 15 InfZ rozsudek sp. zn. 5 A 158/ § 2 odst. 3 InfZ rozsudek sp. zn. 5 A 65/ § 2 odst. 3 InfZ rozsudek sp. zn. 2 A 6/ § 2 odst. 3 InfZ rozsudek sp. zn. 5 A 119/01 - § 9, § 17 InfZ usnesení sp. zn. A 1/ § 15 odst. 1, 4 InfZ rozsudek sp. zn 5 A 5/ § 15 odst.1,2 InfZ a 150/2002 (SŘS) rozsudek sp. zn. 6 A 78/ § 15, § 16 InfZ rozsudek sp. zn. 7 A 70/ § 15, § 16 InfZ rozsudek sp. zn. 6 A 25/ § 15, § 16 InfZ usnesení sp. zn. 7 A 130/ § 16 odst. 3 InfZ rozsudek sp. zn. 7 A 76/ § 15 odst. 4, § 16 odst. 3, 5 InfZ rozsudek sp. zn. 6 A 125/ § 16 odst. 2 InfZ rozsudek sp. zn. 6 A 118/ § 15, § 16 InfZ rozsudek sp. zn. 6 AS 40/ § 12 InfZ a § 16 z.č.128/2000 Sb. rozsudek sp.zn 5 A 68/ – právo na informace ve zdravotnictví

79 Vrchní soud v Praze rozsudek sp. zn. 7 A 143/95 - § 1 InfZ rozsudek sp. zn. 6 A 180/93 - § 14 odst. 3, § 15 odst. 1, § 16 odst. 3 InfZ rozsudek sp. zn. 5 A 128/2000 ze dne § 15 odst. 4, § 16 odst. 3 InfZ rozsudek sp.zn. 7 A 16/2002 – informace v rámci živnostenské kontroly Správní senáty krajských soudů rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 222/ § 2 odst. 1 InfZ rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 44 Ca 179/ § 2 rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 38/ § 2 rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 44 Ca 34/ § 2 rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 248/ § 2 rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 551/ § 2 rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 215/ § 2 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) InfZ rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 80/ § 9, 11 odst. 2 písm. a) InfZ rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 189/2000 - § 9 InfZ 232/ § 12, § 14 odst. 3 písm. c), b) InfZ rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 56/ § 14, rozsudek MS v Praze č.j. 10 Ca 174/ § 15 odst.1 a § 15 odst.4 InfZ. Nejvyššího soudu ČR Rozsudek sp.zn. 7 TZ 222/99 – tr.čin vyzvědačství Městský soud v Praze: rozsudek MS v Praze č.j. 32 C 89/2003 – 40 – právo na informace ve zdravotnictví

80 Moudrost na konec! Když se nám zdá, že věci spějí k lepšímu, určitě jsme něco přehlédli.

81 Děkuji za pozornost a nashledanou!


Stáhnout ppt "SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google