Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 ZákazníciZaměstnanciDodavatelé Státní orgány Akcionáři PODNIKATELSKÝ PROCES FIRMY Vstupy Výstupy Finanční investoři Nezávislé instituce NÁSTROJE ZMĚNY PODNIKATELSKÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACE: OPERATIVNÍ TAKTICKÉ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 Klíčové hodnoty organizace IMPLEMENTACE inovace Vyhledávání PŘÍLEŽITOSTÍ Analýza ZDROJŮ Marketingový výzkum přání stakeholders stávající a nové trhy Finanční personální technologické surovinové informační Model Managementu Inovací ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 A. RENTABILITA B. ZISKOVOST C. LIKVIDITA A.Výnosnost (návratnost) investic do inovací B. Maximalizace výnosů a minimalizace nákladů na realizaci podnikatelských procesů C. Cash-flow - trvalá solventnost (schopnost dostát závazkům) společnosti Finanční management inovací ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

7 Zvyšování podnikatelské výkonnosti organizace ZISKOVOST INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ Zajištění co nejvyšší výnosnosti: vysoká kvalita (užitek) nízké náklady LIKVIDITA Trvale dostatečná výše volných peněžních prostředků INVESTICE Volba inovačních projektů s perspektivou nejvyšší výnosnosti aktiv Cizí kapitál Splácení závazků Výplata dividend Finanční management inovací ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

8 Majetková (aktiva) a kapitálová (pasiva) struktura organizace = ROZVAHA (BS - Balance Sheet) Výnosy (zisk) a ztráty = VÝSLEDOVKA (P&L = Profit and Loss Statement) Vývoj finančních toků a výše peněžní zásoby = výkaz příjmů a výdajů (CF = Cash-Flow Statement) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Finanční management – Inovační Controlling

9 KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACE Výdělečná síla organizace = EBIT/aktiva Rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby z prodeje Likvidita = (peněžní zásoba + prodejná oběžná aktiva)/krátkodobé závazky Zadluženost = dlouhodobé úvěry/stálá aktiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROI (rentabilita investice) = EBIT/investiční náklady Doba návratnosti investice = investiční náklady/(čistý zisk + odpisy) ROCE (rentabilita celkového kapitálu) = EBIT/celkový kapitál ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = čistý zisk/vlastní kapitál ------------------------------------------------------------------------------------------------------ FIMANČNÍ EFEKT INVESTIC Obrat provozního kapitálu = roční tržby/průměrný provozní kapitál Ziskovost = EBIT/tržby z prodeje Celková výnosnost = rozdělený čistý zisk/objem prodeje ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Strategické (finanční) ukazatele

10 Tři základní kritéria: –výnosnost investice = vztah mezi vynaloženými náklady a získanými výnosy –rizikovost investice = míra pravděpodobnosti dosažení očekávaných výnosů –doba splacení = rychlost přeměny investice na peněžní prostředky ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Hodnocení výhodnosti investic

11 Čtyři základní kroky: –odhad výše investičních nákladů na přípravu vstupu inovace na cílový trh –prognóza budoucích výnosů z komerčního úspěchu inovace a budoucích finančních toků, včetně ocenění rizika těchto prognóz –výpočet nákladů na investiční kapitál, získaný pro účely krytí odhadnutých investičních nákladů –výpočet hodnot zvolených ukazatelů finanční analýzy a jejich porovnání s ukazateli odvětví resp. zvolených objektů benchmarkingu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Hodnocení výhodnosti investic

12 Majetková (aktiva) a kapitálová (pasiva) struktura organizace = ROZVAHA (BS - Balance Sheet) Výnosy (zisk) a ztráty = VÝSLEDOVKA (P&L = Profit and Loss Statement) Vývoj finančních toků a výše peněžní zásoby = výkaz příjmů a výdajů (CF = Cash-Flow Statement) S údaji o hodnotách zvolených kritérií úspěšnosti inovačního řešení a s údaji o hodnotách vybraných ukazatelů finanční analýzy S výsledky srovnávacích studií (benchmarkingu), zaměřených na výsledky inovačních aktivit srovnatelných rivalů organizace. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Finanční management – Inovační Controlling

13 PODNIKATELSKÉ CÍLE: Finanční [příjmy, zisk, cena akcie…] Komerční [podíl na trhu] Technická progresivita Jméno značky [reputace] CÍLE ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY: Servis [reakce na přání klienta] Kvalita [spokojenost zákazníka] Produktivita [nízké náklady] CĹE MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ: NáborMzdové náklady OdměnyPracovní doba VýhodyŠíře nabídky RozvojFluktuace UdrženíVýkonnost a chování ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Cyklus zvyšování hodnoty lidských zdrojů

14 Vhodné sociální klima v organizaci: (a) povinnosti, práva a pravidla pro zaměstnance (b) základní hodnoty a principy, kterými se řídí chování firmy  zpochybnit neměnnou platnost určitých pracovních zvyklostí  další učení se, vzdělávání a trénink  zvyšování odborných způsobilostí organizace. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Personální Management Inovací

15 Nutnost naučit se novému = frustrace nebo nadšení??? Motivace nebo existenční nezbytnost??? –Tlak a obavy ze ztráty zaměstnání –Tlak sociálního klimatu uvnitř organizace = uznání schopnosti naučit se novému –Individuální pozitivní motivace Paradox procesu učení se dospělých: Obava ze změny vyvolává rezistenci proti učení se novému, zároveň však tato obava nutí jednotlivce poznávat (učit se) nové! ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Učící se organizace

16 LIDSKÝ KAPITÁL: znalosti, dovednosti a schopnosti INFORMAČNÍ KAPITÁL: data, znalosti a jejich provázání ORGANIZAČNÍ KAPITÁL: vazby uvnitř i vně organizace Přínos nehmotných aktiv je hodnocen stejně jako přínos hmotných aktiv: generace výnosů (přidané hodnoty) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Přínos Intelektuálního Kapitálu

17 Svoboda v rozhodování + osobní odpovědnost Kvalitní a samostatní zaměstnanci se zájmem o úspěch organizace Firemní kultura je založena na angažovanosti pracovníků a jejich participaci na rozhodování managementu Management inovačních řešení je procesem spolupráce, méně už má charakter dohledu nad prací týmu řešitelů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Pro-inovační klima

18 Začínající (start-up) organizace Hierarchicky uspořádaná volná organizace Byrokratická organizace Vynikající organizace Flexibilita organizační struktury NÍZKÁ VYSOKÁ Úroveň etiky podnikání Kvalita firemní kultury ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Cyklus zvyšování hodnoty lidských zdrojů

19 Jsme chytřejší než naši zákazníci. Víme rozhodně lépe než oni, co nejvíce potřebují. Manažeři jsou placeni za to, aby přijímali a zabezpečovali rozhodnutí; ostatní pracovníci firmy jsou placeni za provádění práce, nikoliv za přemýšlení o jejím obsahu. „Když to funguje tak to nespravuj“ Našimi nejdůležitějšími partnery jsou finanční instituce, jejich analýzy jsou rozhodující pro volbu podnikatelských strategií. Našim primárním úkolem je vydělat co nejvíce peněz a co nejvíce uspokojit vlastníky výší vyplácených dividend. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz proti-inovační klima ve firmě

20 Komunikovat inovační záměr uvnitř společnosti Obchodní partneři musí ztratit obavy z toho, že realizace inovačního záměru sníží jejich výnosy a/nebo oslabí jejich pozici na trhu Pokud je inovace výsledkem skokové změny v technickém řešení, pak může vyvolat rezistenci způsobenou obavami širší veřejnosti z jejího dopadu na změnu status quo (stávajících politických a společenských norem). Mnoho slibných inovačních záměrů nedojde uskutečnění kvůli rezistenci vůči tomuto záměru ze strany různých zájmových skupin - působících ve vnitřním prostředí firmy i z jejího okolí. Odpor k inovaci

21 Technologická rizika –nesprávná identifikace potřeb zákazníků –chyby při volbě technických řešení v rámci vývoje nových produktů/služeb –špatná volba distribučních cest Provozní a komerční rizika –nevhodné výrobní a pracovní postupy, nespolehliví subdodavatelé –nesprávná propagace a nevhodná cenová politika, špatná volba prodejců Finanční rizika –nesolventnost zákazníků –inflace a vývoj měnových kursů –legislativní úpravy ŘÍZENÍ operativních RIZIK

22 NEOVLIVNITELNÁ RIZIKA 1. Krizový režim 2. Likvidace důsledků (předem připraveno) OVLIVNITELNÁ RIZIKA Změna nebo úprava interních procesů PREVENCE VZNIKU INOVAČNÍCH RIZIK MOBILIZAČNÍ POSTUPY Vytváření kapitálových rezerv Pojištění podnikatelských rizik ELIMINACE operativních inovačních RIZIK

23 Identifikace potřeb zákazníka Uspokojení potřeb zákazníka Vytváření cílového trhu Tvorba nových produktů Vznik distribučních kanálů Marketing a prodej Distribuce a servis Upevnění vztahů se zákazníky Inovační procesyProvozní operacePoprodejní servis Management rizik Management podnikání Zaměření na výnosné segment y Navykání zákazníka na distribuční kanály Zajištění kvality služeb Cross-sell STRATEGICKÁ TÉMATA: STRATEGICKÉ UKAZATELE: Kvalita podílu na trhu (ziskovost různých cílových segmentů) % výnosů z prodeje nových produktů na celkových výnosech Spokojenost zákazníků Spokojenost dealerů Podíl cross-sell na celkových výnosech Výše nových prodejů na jednoho prodejce ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Model hodnotového řetězce organizace

24 Podíl na trhu Spokojenost zákazníků Udržení zákazníkůVýnosnost zákazníkůZískávání zákazníků Zákazníci: Ziskoví Neziskoví Cílový segment trhu Okrajový segment trhu UDRŽETTRANSFORMOVAT MONITOROVATELIMINOVAT HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA = VLASTNOSTI PRODUKTU/SLUŽBY + IMAGE + VZTAHY ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Zákaznická perspektiva

25 VÝSLEDKY Spokojenost pracovníků Produktivita pracovníkůRetence pracovníků Způsobilosti lidíTechnologická infrastrukturaSociální klima Strategické znalosti Intenzita výcviku Zvyšování dovedností Strategické technologie Strategické databáze Kodifikace zkušeností Finanční software Patenty, autorská práva Klíčové rozhodovací cykly Strategická orientace Delegování pravomocí Soulad zájmů Akceptované hodnoty Týmová spolupráce ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Učení se a rozvoj

26 26. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google