Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jeremjáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jeremjáš."— Transkript prezentace:

1 Jeremjáš

2 24 KNIH STARÝ ZÁKON TANACH MOJŽÍŠŮV ZÁKON TÓRA (PENTATEUCH) Genesis
Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium PROROCI NAVÍM (starší) Jozue Soudců Samuel (2 knihy) Královské (2 knihy) (pozdní) Izajáš Jeremjáš Ezechiel 12 malých proroků SPISY KETUVÍM (poezie) Žalmy Přísloví Jób MEGILÓT-(5 svitků svátečních) Píseň písní Rút Pláč Kazatel Ester (historické) Daniel Ezdráš-Nehemjáš Paralipomenon (2 knihy) 24 KNIH

3 39 KNIH STARÝ ZÁKON MOJŽÍŠŮV ZÁKON (PENTATEUCH) Genesis Exodus
Leviticus Numeri Deuteronomium HISTORICKÉ KNIHY Jozue Soudců Rút 1.Samuelova 2.Samuelova 1.Královská 2.Královská 1.Paralipomenon 2.Paralipomenon Ezdráš Nehemjáš Ester PROROCKÉ KNIHY (velcí) Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel (malí) Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš POEZIE Jób Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní 39 KNIH

4 Autor a datum vzniku Jeremjáš, editorem sekretář Báruk? (Jer 36:18)
627 – 586 př. Kr.

5 Jeremjáš Jeremjáš znamená – „Bůh sráží dolů“, „Hospodin boří“ ale také „Bůh vyvyšuje“ Jeremjáš - kněz a prorok, syn Chilkijáše z Anatótu (45 km severně od Jeruzaléma)

6 Jeremjáš – plačící/lkající prorok
3:17  Jestliže o tom nechcete slyšet, vskrytu bude plakat má duše kvůli vaší povýšenosti, slzy mi proudem potečou z očí, až bude Hospodinovo stádce vedeno do zajetí. 14:17 Z mých očí tekou slzy dnem i nocí bez přestání, neboť těžká rána rozdrtila panenskou dceru mého lidu velikou, bolestnou ranou.

7 2 Par 33:3-6 „Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkijáš zbořil, nastavěl oltáře baalům a udělal posvátné kůly a klaněl se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl: "V Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno." Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavěl oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v Údolí syna Hinómova ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce; dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel.“

8 Králové a proroci v rozděleném království, 931-586
Rok př. Kr. Severní království Jižní království Proroci 931 Jarobeám Rechabeám Abiáš Ása Jóšafat Jóram Achazjáš Ataljáš Joáš Amasjáš Azarjáš Jótam Achaz Chizkiáš Menaše Ámon Jošiáš Joachaz, Jojakím, Jojakín, Sidkiáš - pád Jeruzaléma Achiáš Šemajáš Ida Azarjáš Chananí Jehú Eliáš Mikajáš Eliezer Elíša Jójada Zachariáš Jonáš Ozeáš Ámos Izajáš Odéd Míka Sofonjáš Jeremjáš, Chulda Abakuk (Ezechiel, Daniel) 1. Královská Nádab Baeša Éla (Zimrí) Omrí (Tibní) Achab Achazjáš Jóram Jehú Joachaz Joáš Jarobeám II. Zekarjáš Poslední králové (Šalům, Menaše, Pekachjáš, Pekach, Hóšea) - pád Samaří 909 885 841 2. Královská 752 722 640 586

9 Rozdělení knihy Jeremjášovo prorocké povolání
(2-45) Proroctví určená Židům (46-51) Proroctví určená pohanům (52) Pád Jeruzaléma

10 Rozdělení knihy Kapitola 1 Jeremjášovo prorocké povolání
Kapitoly Proroctví určená Židům Kapitoly Proroctví určená pohanům Kapitoly Pád Jeruzaléma

11 Jeremjášovo prorocké povolání
v.6 „Ach, Panovníku, Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť sem jen mládenec.“ v.7 „Neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikáži, mluv.“

12 Jeremjášovo prorocké povolání
Snaha Judy o odstranění Jeremjáše (11:18-23; 12:6; 20:1-2; 26:11; 37:15-16; 38:4-6)

13 (2-45) Proroctví určená Židům
Kapitoly 2-25 – 12 Jeremjášových kázání (ohlášení soudu) Kapitoly – Reakce Judy na Jeremjášovo poselství Kapitoly – Budoucí obnova Židů Kapitoly – Vykonání soudu

14 Hlavní témata: 1)Svrchovanost Boží (1:10; 5:15; 6:19, 21; 9:7-11, 15-16; 10:18; 13:9, 13; 16:9, 18; 18:6-12, 17; 19:3, 15; 21:3-7; 23:3-6; 25:8-13; 29:17-19, 31-32; 30:3, 8- 11, 15, 17, 18-24; 31:1, 4, 8; 32:37-44; 33:5-9; 39:16-18; 50:18-20; 51:1-2) 2)Hřích a odsouzení Judy (2-29, 34, 38, 39)/ Národy (25, 46-51) 3)Falešní proroci (5:30-31; 14:13-16; 23:9-40; 27:1-29:32)

15 Hlavní témata: 4)Pronásledování Jeremjáše (1:18-19; 11:18-21; 15:19-21; 20:1-2; 26:7-24; 36:1-26; 37:13-16; 38:1-6; 43:1-4) 5)Jeremjášovo stěžování (11:18-12:6; 15:10-18; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18) 6)Budoucí obnovení Judy a Izraele (1:10; 3:11-4:2; 12:15; 16:14-15; 23:1-8; 24:4-7; 30:1-33:26; 46:27-28; 50:4-5, 19-20, 34) 7)Budoucí obnovení národů (46:26b; 48:47; 49:6, 39)

16 Hlavní témata: 8)Obnovení jeho lidu v budoucnu při příchodu Mesiáše (23:3-8; 30-33)

17 Aplikační poselství: Náš nemorální svět potřebuje pokání jako sůl. Bůh zaslibuje svým věrným, že budou mezi ostatními zářit, přinášet naději pro budoucnost a dávat sílu ochablým. Budeme Bohu poslušní jako Jeremjáš a necháme se použít k hlásání Jeho slova i za cenu odmítnutí, těžkostí a pronásledování?

18 Nejdůležitější učení:
-Boží soud je stejně jako Boží požehnání důkazem Jeho věrnosti svému slovu -Bůh jistě svým způsobem a ve svém čase potrestá hřích jednotlivce i hříchy společnosti -Mínění většiny není důkazem Boží vůle -Pokání vždy znamená skutečně odvrácení se od hříchu, Bůh nepřijímá formální projevy zbožnosti, které nejsou podložené skutečnou vírou

19 Nejdůležitější učení:
-Když důvěřujeme sami sobě místo Bohu, duchovně se mu vzdalujeme -I tváří v tvář soudu, Bůh nabízí Izraeli naději na budoucí obnovu -pravý Boží muž mluví jen Boží slovo a je vytrvalý a věrný -Nikdy nedělejme kompromisy s Božím slovem kvůli tomu, co si myslí lidé nebo jak na něj reagují

20 Nejdůležitější učení:
-Jeremjáš je živým příkladem poslušnosti a věrnosti člověka, kterého Bůh volá do svých služeb, aby mluvil Jeho slovo -Bůh je vždy věrný svým zaslíbením

21 Závěrečné povzbuzení:
29:12-14  Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.


Stáhnout ppt "Jeremjáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google