Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Optimalizace daní a odvodů podniku 10.3.2006. 2 Aktualizace zdanění příjmů v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Optimalizace daní a odvodů podniku 10.3.2006. 2 Aktualizace zdanění příjmů v České republice."— Transkript prezentace:

1 1 Optimalizace daní a odvodů podniku 10.3.2006

2 2 Aktualizace zdanění příjmů v České republice

3 3 Úprava výsledku hospodaření - příjmy vyňaté - příjmy osvobozené - příjmy nezahrnované do základu daně - rozpuštění nedaňové rezervy nebo opravné položky + nepeněžní a mimoúčetní příjmy + účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné + sociální pojistné za zaměstnance neodvedené ve stanovené lhůtě - mimoúčetní daňově uznatelné náklady = základ daně

4 4 Příjmy vyňaté z předmětu daně  příjmy z nabytí majetku dědictvím  veškeré přijaté dary Příjmy osvobozené  příjmy z provozování taxativně vyjmenovaných ekologických zařízení,  úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně nebo orgánem správy sociálního zabezpečení a z penále od zdravotních pojišťoven,  úroky z hypotéčních zástavních listů Příjmy nezahrnované do základu daně  částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle zákona o daních z příjmů,  příjmy tvořící samostatné základy, např. přijaté dividendy nebo podíly na zisku společností s ručením omezeným či družstev atd.

5 5 Úprava základu daně základ daně - ztráta (následujících 5 let) - odpočet na výzkum a vývoj (100 % výdajů uplatněných v daňově uznatelných nákladech) - odpočet na vzdělávání a výchovu učňů (30 % výdajů uplatněných v daňově uznatelných nákladech) = mezisoučet - dary na veřejně prospěšné účely=maximálně 5 % z mezisoučtu, v případě darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím o dalších maximálně 5 % = upravený základ daně

6 6 upravený základ daně x sazba 24 % | = daň - slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností = daňová povinnost po slevě

7 7 Stanovení záloh na daň Poslední známá daňová povinnost Četnost a výše záloh Termíny záloh Do 30 000 Kč-- Od 30 001 Kč do 150 000 Kč2x40 % daně15.6.,15.12. Nad 150 000 Kč4x25 % daně15.3.,15.6., 15.9.,15.12.

8 8 Obchodní majetek věci, práva a majetkové hodnoty, které jsou ve vlastnictví poplatníka a je nebo bylo o nich účtováno nebo je nebo byla vedena daňová evidence vložení = den, kdy se o majetku poprvé účtovalo nebo vedla daňová evidence vyřazení = den, kdy se o majetku účtovalo nebo vedla daňová evidenci naposledy

9 9 Podíl na zisku v.o.s. a komplementáře Na společníky nebo komplementáře se rozděluje:  základ daně  odpočet na výchovu učňů  dary na veřejně prospěšné účely  odpočet na projekty výzkumu a vývoje  slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností

10 10 Podíl na zisku v.o.s. a komplementáře – výdaje společnosti výdaje, které lze uplatnit:  sociální pojistné zaplacené za společníka nebo komplementáře  náhrady cestovních výdajů za komplementáře jsou nákladem společnosti a vyňatým příjmem u společníka nebo komplementáře  do nákladů lze zahrnout také silniční daň zaplacenou za společníka nebo komplementáře

11 11 Hmotný majetek samostatn é movit é věci s pořizovac í cenou nad 40 000 Kč a s provozně-technickou funkcí delší než 1 rok budovy, stavby, byty a nebytové prostory vybrané pěstitelské celky trvalých porostů základní stáda, tažná zvířata jiný majetek

12 12 Odpisuje: vlastník spoluvlastník,podle svého podílu  vstupní cena = podíl na „celkové vstupní ceně“ podle vlastnického práva nájemce, v případě technického zhodnocení provedeného na jeho náklad na pronajatém majetku se souhlasem vlastníka

13 13 Vstupní cena hmotného majetku Vstupní cena zahrnuje také technické zhodnocení provedené v roce zařazení majetku do obchodního majetku. Vstupní cena osobního automobilu je omezena částkou 1 500 000 Kč

14 14 Technické zhodnocení výdaje na: dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy na rekonstrukci na modernizaci

15 15 Zůstatková a vstupní cena hmotného majetku Zůstatková cena = vstupní cena snížená o celé daňové odpisy vypočtené za předchozí zdaňovací období. Zvýšená vstupní cena = vstupní cena + technické zhodnocení. Zvýšená zůstatková cena = zůstatková cena + technické zhodnocení. Změněná (například při vyřazení části souboru)

16 16 Odpisové skupiny odpisová skupina. 20042005 143 1a-4 265 31210 420 530 650

17 17 Sazby pro rovnoměrné odpisování 22,021,0263,4 1,455,05,152,154108,410,58,75,54,332016,7 22,25 18,3118,5225-28,6-14,2-1a33,325,04028,62014,21 200520042005200420052004 sku- pina ze zvýšené VC další létaprvní rok

18 18 Koeficienty pro zrychlené odpisování 50515063031305 20212041012111310123 56675624-5-4- 1a3445341 200520042005200420052004 ze zvýšené VC další létaprvní rok skupina

19 19 Polovina standardního odpisu: u hmotného majetku evidovaného na začátku zdaňovacího období  vyřazení v průběhu zdaňovacího období

20 20 Urychlení odpisování Může lze aplikovat: u majetku odpisovaného v první až třetí odpisové skupině v případě prvního vlastníka

21 21 Urychlení odpisování nelze uplatnit: na osobní automobily, letadla a motocykly  výjimka v případě provozovatele koncesované živnosti na televizní a rozhlasové přijímače na přístroje pro záznam zvuku a obrazu apod.

22 22 Urychlení odpisování o 10, 15 nebo 20 % u obdobně definovaného majetku jako byl pro reinvestiční odpočet rozdíly:  urychlení, ale jen do 100 % vstupní ceny  u rovnoměrného odpisování se zvyšuje sazba v prvním roce o příslušné procento, v dalších letech jsou sazby menší  u zrychleného odpisování se zvyšuje o příslušné procento vstupní ceny vypočtený odpis v prvním roce

23 23 Míra urychlení odpisování podle typu majetku (% ze vstupní ceny majetku) stroje pro zemědělství a lesnictví u vybraných subjektů 20 % zařízení na čištění a úpravu vod, třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin 15 % ostatní hmotný majetek, na který lze odpočet uplatnit 10 %

24 24 Odpisov é sazby pro rovnomoěrné odpisov á n í při urychlen í 10 8,499,424,41915,4 3 20 17,2718,519,75312621 2 --25--25,3--24,1 1a 33,3 3032,535403530 1 20%15%10%20%15%10%20%15%10% ze zvýšené ZCdalší létaprvní rok skupina

25 25 Odpisování nehmotného majetku druh nehmotn é ho majetku počet měs í ců odpisov á n í 20042005 audiovizu á ln í d í lo 18 software4836 nehmotn é výsledky výzkumu a vývoje -36 zřizovac í výdaje 60 ostatn í nehmotný majetek 72

26 Finanční pronájem doba pronájmu minimálně:  20 % doby odpisování a zároveň  3 roky u movitého majetku nebo 8 let u nemovitého majetku kupní cena = maximálně zůstatková cena při rovnoměrné metodě odpisování u fyzických osob musí být majetek po skončení pronájmu vložen do obchodního majetku

27 27 Daňové prostředí Evropské unie

28 28 Struktura práva EU Primární legislativa: zakládací smlouvy a jejich novelizace, vnitřní dohody mezi členy EU, smlouvy mezi členy EU a 3. státy Sekundární legislativa: nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení Judikatura: stanoviska ESD, Soudu 1. stupně apod.

29 29 Sekundární právní akty EU nařízení = obecné a přímo závazné; mají přednost před zákony členských států (unifikace) směrnice (direktiva) = obecně platné; zavazují členské státy, aby provedly změny ve svém právním řádu k určitému datu (harmonizace) rozhodnutí = adresné závazné právní akty stanoviska a doporučení – nejsou právně závazná

30 30 Zásady nadřazenosti práva ES nad národním právem členského státu bezprostřední vnitrostátní účinek práva ES nediskriminace

31 31 Hlavní cíle daňové politiky Evropské unie Stabilita daňové kapacity členských zemí Hladké fungování jednotného trhu Podpora růstu zaměstnanosti

32 32 Cíle daňové reformy povzbudit ekonomickou aktivitu, odstranit daňové překážky pro iniciativu subjektů zjednodušení daňových systémů:  odstranění úlev  rozšíření daňových základů  snížení sazeb fiskální neutralita, zachování funkčnosti veřejných financí (udržení daňového výnosu)

33 33 Daňová politika společenství Smlouva ES: článek 95 a následující - proti daňové diskriminaci, cíl - daňová neutralita 1964 - koncepce nové daně: DPH, pokrok při realizaci čl. 95 a 96 smlouvy ES, zůstávají velké rozdíly v základu daně i v sazbách 70. a 80. léta s prohlubující se integrací roste nutnost jednotného systému daní ze spotřeby (včetně základu a sazeb) 1977 6. směrnice o daních z obratu : jednotný základ pro vyměřování DPH ( včetně služeb)

34 34 1979 8.direktiva o navracení daňových odpočtů plátcům z jiných členských států 1983 direktiva o osvobození od daně při konečném dovozu určitého zboží 1986 směrnice o navracení daňových odpočtů osobám z jiných než členských států ES

35 35 Zásady nepřímého zdanění v podmínkách jednotného vnitř. trhu poskytovatel služeb je zdaňován ve státě, z jehož území služby poskytuje se zbožím, které přechází hranice, musí být nakládáno jako se zbožím, které hranice nepřechází:  Do roku 1992: zdanění ve státě původu - vrácení daně - zdanění ve státě určení (možnost daňových úniků)  Návrh na zdanění v zemi původu, problémem rozdílné sazby v různých zemích

36 36 Od roku 1993 přechodný režim: dočasné ponechání zdanění v zemi určení doplněno systémem kontroly, vzájemná výměna informací mezi státy EU zároveň směrnice o sblížení sazeb DPH ( obecná sazba minimálně 15 %, snížená sazba min. 5 % neobchodní zboží  zdanění v zemi původu, výjimka:automobily, lodě, letadla  zdanění v zemi určení

37 37 Harmonizace důchodových daní 1962 posuzován vliv na konkurence schopnost firem 1975 snaha o harmonizaci 1980 snaha o sjednocení daňových základů 1984-85 pokusy o vytvoření pravidel pro mezinárodní převody ztrát v rámci EU 1990 dvě direktivy k odstranění překážek mezinárodní spolupráce ( Merger Direktive 90/434/EEC, Parent-subsisiarity Directive 90/435/EEC), doporučena harmonizace klíčových komponent daňových systémů

38 38 1996 nová strategie, jeden z cílů stabilizace daňových příjmů 1997 daňový balíček (boj proti škodlivé daňové konkurenci) listopad 2005 návrh Komise na jednotný základ daně (měl by platit od 2008) 2006- návrh Home State Taxation: výpočet základu daně podle legislativy země sídla mateřské firmy

39 39 1997 daňový balíček Omezení daňových úniků Odstraňování překážek plného využívání výhod vnitřního trhu Podpora vytváření pracovních míst Zjednodušování zdanění Zohlednění rozvoje elektronického obchodu

40 40 Zdanění motorových vozidel pravidelné:  roční za provoz auta (výhody: pravidelnost, nezávislost na ekonomickém cyklu)  spotřební daně za pohonné hmoty jednorázové: při registraci auta (nevýhody: velké rozdíly- vliv na jednotný trh, dvojí zdanění)

41 41 Selektivní spotřební daně snaha o harmonizaci do 90. let bez úspěchu, žaloby u Soudního dvora V 90. letech směrnice pro fungování jednotného vnitřního trhu: Harmonizovány:  předměty daní ( nesmí existovat jiná spotřební daň),  základy daní (klasifikace podle Jednotného celního sazebníku),  sazby ( stanovení minimálních sazeb)  daňová administrativa

42 42 Výrobky podléhají dani v okamžiku výroby nebo dovozu, daň splatná při uvolnění pro konečnou spotřebu Zajištění prostřednictvím autorizovaných daňových skladů ( výroba, zpracování, skladování)


Stáhnout ppt "1 Optimalizace daní a odvodů podniku 10.3.2006. 2 Aktualizace zdanění příjmů v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google