Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví organických sloučenin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví organických sloučenin"— Transkript prezentace:

1 Názvosloví organických sloučenin
Vladimíra Kvasnicová

2 NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE
Novelizovaná pravidla (od r. 2000) trojná vazba: -yn alkyn, propyn, butyn,... (dříve alkin,...) použití spojovníků estery: dimethyl-ftalát (dříve dimethylphtalat) soli: natrium-methanoát funkční deriváty: tetrabutylamonium-bromid

3 použití závorek umístění lokantů fenyl(methyl)ether
ethyl(methyl)propylamin umístění lokantů hex-2-en (dříve 2-hexen) benzen-1,2-diol (dříve 1,2-benzendiol) butan-2-ol (dříve 2-butanol)

4 Významné číslovkové předpony
1 2 3 4 5 6 7 meth- eth- prop- but- pent- hex- hept- mono di tri tetra penta hexa hepta 8 9 10 11 12 13 20 oct- non- dec- undec- dodec- tridec- icosa- octa nona deca

5 Vaznost prvků v organických sloučeninách
UHLÍK vždy čtyřvazný DUSÍK trojvazný KYSLÍK dvojvazný SÍRA dvojvazná VODÍK jednovazný HALOGENY jednovazné

6 Typy vazeb: jednoduché (-an)  nasycené uhlovodíky
2) dvojné (-en) nebo trojné (-yn)  nenasycené uhlovodíky 3) konjugované (planární cyklus: areny)

7 Uhlovodíkové zbytky (alkyly, R)
CH4 → CH → -CH2- methan methyl methylen CH3-CH3 → CH3-CH2- → -CH2-CH2- ethan ethyl ethylen CH2=CH2 → CH2=CH- → -CH=CH- ethen vinyl vinylen („ethylen“) (ethenyl)

8 Aromatické uhlovodíky
= = = = benzen = = naftalen = = anthracen

9 = = = fenanthren = = pyren = benzpyren

10 Uhlovodíkové zbytky od arenů (aryly, Ar)
= = = benzen fenyl = = bifenyl benzoyl benzoová kys. toluen benzyl

11 Významné deriváty benzenu
methylbenzen = toluen dimethylbenzeny = xyleny (o-, m-, p-) 1,2-dimethylbenzen = o-xylen 1,3-dimethylbenzen = m-xylen 1,4-dimethylbenzen = p-xylen vinylbenzen = styren (→ polystyren, PS)

12 Významné heterocyklické sloučeniny
obsahující DUSÍK pyrrol pyridin pyrimidin purin indol imidazol obsahující KYSLÍK furan tetrahydrofuran pyran tetrahydropyran

13 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ hlavní funkční skupina  druh derivátu  přípona
obsahují kromě C a H další prvky (O, S, N, halogeny) název je odvozen od základního nerozvětveného řetězce hlavní funkční skupina  druh derivátu  přípona další funkční skupiny → vyjádřeny pomocí předpon + lokantů

14 derivát vzorec předpona přípona
karboxylová kyselina - COOH karboxy- -ová kys. sulfonová k. - SO3H sulfo- aldehyd - CHO formyl- -al keton = CO oxo- -on alkohol - OH hydroxy- -ol thiol - SH sulfanyl- -thiol amin - NH2 amino- -amin ether - O - R-oxy- sulfid - S - R-thio- halogen der. - F, -Cl, -Br, -I halogen- - nitro der. - NO2 nitro-

15 -ová kys. hydroxy- derivát vzorec předpona přípona
karboxylová kyselina - COOH karboxy- -ová kys. sulfonová k. - SO3H sulfo- aldehyd - CHO formyl- -al keton = CO oxo- -on alkohol - OH hydroxy- -ol thiol - SH sulfanyl- -thiol amin - NH2 amino- -amin ether - O - R-oxy- sulfid - S - R-thio- halogen der. - F, -Cl, -Br, -I halogen- - nitro der. - NO2 nitro-

16 -ol amino- derivát vzorec předpona přípona karboxylová kyselina - COOH
sulfonová k. - SO3H sulfo- aldehyd - CHO formyl- -al keton = CO oxo- -on alkohol - OH hydroxy- -ol thiol - SH sulfanyl- -thiol amin - NH2 amino- -amin ether - O - R-oxy- sulfid - S - R-thio- halogen der. - F, -Cl, -Br, -I halogen- - nitro der. - NO2 nitro-

17 ALKOHOLY R―OH (R = alkyl)
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ obsahují kromě C a H další prvky (O, S, N, halogeny) název je odvozen od základního nerozvětveného řetězce ALKOHOLY R―OH (R = alkyl) přípona: -ol (ethanol) přípona: -diol (ethan-1,2-diol, ethylen glykol) alkyl + alkohol (ethylalkohol) primární, sekundární, terciální alkoholy monofunkční / polyfunkční alkoholy

18 THIOLY (MERKAPTANY) R―SH
přípona: -thiol (methanthiol) předpona: sulfanyl (2-amino-3-sulfanylpropanová kys.) fenol → benzenthiol FENOLY Ar―OH (Ar = aryl) triviální názvy (fenol, kresoly,...)

19 ETHERY R1―O―R2 (R = alkyl nebo aryl)
alkylether ethyl(methyl)ether alkoxyuhlovodík (methoxyethan) SULFIDY R1―S―R2 (R = alkyl nebo aryl) alkylsulfid ethyl(methyl)sulfid

20 ALDEHYDY R―CHO (R = H, alkyl nebo aryl) přípona: -al (methanal)
karboxylová kys. (latinský kmen)  aldehyd (Acidum formicum→ formaldehyd) cykloalkankarbaldehyd (cyklopentankarbaldehyd)

21 KETONY R1―CO―R2 (R = alkyl nebo aryl) přípona: -on (propanon)
alkylketon (dimethylketon) triviální názvy (aceton) diketony odvozené od arenů: -chinon

22 AMINY - odvozeny od amoniaku náhradou vodíku(ů) alkylem
primární: R―NH2 * alkylamin (methylamin) * uhlovodíkamin (methanamin) sekundární: R1―NH―R2 * alkyl1(alkyl2)amin ethyl(methyl)amin * N-alkyluhlovodíkamin N-methylethanamin

23 terciální: R1―NR2―R3 * alkyl1(alkyl2)alkyl3amin
* alkyl1(alkyl2)uhlovodíkamin kvarterní amoniové báze: 4 alkyly-N+ * (číslovka)alkylamonium (= kation) př. tetramethylamonium-chlorid KATION ANION + triviální názvy (anilin)

24 AZO SLOUČENINY Ar1―N═N―Ar2
(složitější)uhlovodíkazouhlovodík azouhlovodík (Ar1 = Ar2) (azobenzen) NITROSLOUČENINY R―NO2 předpona: nitro- (nitromethan) SULFONOVÉ KYSELINY R―SO3H uhlovodíksulfonová kyselina (benzensulfonová kys.)

25 KARBOXYLOVÉ KYSELINY R―COOH
koncovka: -ová / -diová kyselina triviální názvy: česky i latinsky! nasycené / nenasycené mono-, di-, tri- karboxylové kyseliny alfa () / omega () uhlík - nebo n- mastné kyseliny acyl / anion

26 Obrázek převzat z knihy: J. Koolman, K. H
Obrázek převzat z knihy: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition, Thieme 2005

27 Deriváty karboxylových kyselin
1. substituční deriváty → substituce v uhlovodíkovém řetězci kyseliny → karboxylová skupina zůstává nezměněna 2. funkční deriváty → změna uvnitř funkční (karboxylové) skupiny

28 Deriváty karboxylových kyselin
1. substituční deriváty → substituce v uhlovodíkovém řetězci kyseliny 1.1. HALOGEN DERIVÁTY R(X)―COOH předpona: chlor-, brom-, iod-, fluor- 1.2. HYDROXY DERIVÁTY R(OH)―COOH předpona: hydroxy- triviální názvy!

29 1.3. OXO DERIVÁTY R― (C═O)―COOH
předpona: oxo- / keto- triviální názvy! 1.4. AMINO DERIVÁTY R(NH2)―COOH předpona: amino-

30 2. funkční deriváty → změna uvnitř karboxylové skupiny 2.1. SOLI R―COO- M+ (M+ = kovový kation) přípona: -át / -oát (-an) -icum(lat.) → -át / -oicum(lat.) → -oát R―COO- = karboxylát (anion kyseliny) celý název: kation-karboxylát (natrium-acetát)

31 2.2. ESTERY R1―O―C(O)―R2 přípona: -át R1―O― = zbytek alkoholu R1 = alkyl celý název: alkyl-karboxylát (methyl-acetát) 2.3. ANHYDRIDY R1―C(O)―O―C(O)―R2 lat. kmen názvu kyseliny + anhydrid (Acidum aceticum → acetanhydrid) org.-org. kys., org.-anorg.kys.

32 2.4. AMIDY R―C(O)―NH2 přípona: -amid (ethanamid) ! latinský kmen názvu kyseliny (acetamid) substit. –NH2 skup.: N-alkyl…amid 2.5. ACYLHALOGENIDY R―C(O)―X X = halogen název acylu + halogenid (acetylchlorid) 2.6. NITRILY R―CN lat. kmen názvu kyseliny + -onitril (acetonitril) alkylkyanid (methylkyanid)

33 Důležité chemické reakce organických sloučenin
substituce (= záměna, náhrada) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl adice (násobná vazba se mění na jednodušší) CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2-OH eliminace (opak adice: vzniká násobná vazba, malá molekula je uvolněna) CH3-CH2-OH → CH2=CH2 + H2O přesmyk (= tvorba izomeru) CH2=C(OH)-COOH → CH3-C(O)-COOH

34 Důležité chemické reakce organických sloučenin
oxidace: oxygenace, dehydrogenace redukce: hydrogenace hydratace / dehydratace esterifikace / hydrolýza esteru disociace karboxylové kyseliny aldolová kondenzace dvou karbonylových slouč. kondenzační reakce (= spojení dvou molekul za vzniku složitější slouč. za současné eliminace malé sl.)


Stáhnout ppt "Názvosloví organických sloučenin"

Podobné prezentace


Reklamy Google