Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU."— Transkript prezentace:

1 DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU

2 Dva základní požadavky realizace rozhodčího řízení  Přípustnost daná právním řádem (místa realizace, v mezinárodním styku i místa výkonu, různý význam obou míst).  Vůle stran přesunout řešení sporu od soudů obecných před rozhodce (existence rozhodčí smlouvy jako základní podmínky pro realizaci fakultativní arbitráže) Možnost vyhnutí se: jen přípustnosti v případě zvolení jiného fóra, podmínku existence platné rozhodčí smlouvy nelze nikterak nahradit

3 Definice mezinárodní rozhodčí smlouvy  Rozhodčí smlouva: ujednání stran přesunující pravomoc k rozhodnutí sporu na rozhodce  Mezinárodní rozhodčí smlouva: - existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu nebo v řízení - Následkem je možnost zvolit jiný než tuzemský rozhodčí soud, možnost aplikace i jiného práva pro meritum sporu atd.

4 POVAHA ROZHODČÍ SMLOUVY  AKCENTOVÁNÍ VŮLE STRAN, SMLOUVY – INSTITUT SMLUVNÍHO PRÁVA – EXISTENCE KOLIZNÍCH ÚVAH, HLEDÁNÍ ROZHODNÉHO PRÁVA  AKCENTOVÁNÍ ÚČELU DOHODY – PŘESUN PRAVOMOCI – INSTITUT PROCESNÍHO PRÁVA – ZÁSADA LEX FORI  ZÁVĚR: NÁŠ NÁZOR: PROCESNÍ SMLOUVA, TJ. INSTITUT SE SMLUVNÍM ZÁKLADEM, S PROCESNÍMI ÚČINKY

5 Druhy rozhodčí smlouvy Rozhodčí smlouva Rozhodčí doložka Smlouva o rozhodci Neomezený kompromis

6 ROZHODČÍ SMLOUVA A TYP ŘÍZENÍ  ROZHODČÍ SMLOUVA V ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍM SOUDEM (JINOU INSTITUCÍ) – DOPORUČENÍ: VYUŽÍT JEJICH DOLOŽEK  ROZHODČÍ SMLOUVA V ŘÍZENÍ AD HOC – VYUŽÍT DOLOŽKY Z ŘÁDU UNCITRAL (WWW.UNCITRAL.ORG NEBO VIZ UČEBNICE STR. 93 A SEMINÁŘ WWW.UNCITRAL.ORG

7 Rozhodčí doložka doložka ve smlouvě hlavní Týká se: - sporu, který teprve vznikne - sporu z konkrétního právního vztahu či vymezeného okruhu právních vztahů Příklad: doložka v jedné smlouvě, doložka v rámcové smlouvě

8 Vzor rozhodčí doložky Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dle jeho Řádu a Pravidel.

9 Smlouva o rozhodci Týká se: - již vzniklého sporu - Z konkrétního právního vztahu či okruhu právních vztahů Podoba: Samostatný dokument navazující na jiný smluvní vztah. Musí mít všechny náležitosti smlouvy.

10 VZOR SMLOUVY O ROZHODCI NÁLEŽITOSTI VYMEZENÍ STRAN VYMEZENÍ SPORU, RESP. SMLOUVY DALŠÍ NUTNÉ NÁLE- ŽITOSTI SMLOUVY VŮLE PODŘÍDIT ROZHODCŮM URČIT ROZHODČÍ SOUD ČI ROZHOD- CE

11 Neomezený kompromis Týká se: - Sporů vzniklých v budoucnu - Sporů vzniklých z celého okruhu vztahů mezi stranami Příklad: spíše forma samostatné smlouvy, dopadá na všechny smluvní vztahy mezi stranami.

12 Rozhodčí smlouva a smlouva hlavní Okamžik vzniku Před vznikem smlouvy hlavní Současně se vznikem smlouvy hlavní Po vzniku smlouvy hlavní

13 Vztah smlouvy hlavní a rozhodčí  Nejzřetelnější u rozhodčí doložky, nicméně existuje i u ostatních typů  Závislost v. nezávislost = otázka zní: je existence smlouvy rozhodčí závislá vždy na smlouvě hlavní? A. Důsledky závislosti B. Důsledky nezávislosti  Doktrína autonomie (separace)  Doktrína pravomoc/pravomoc (druhá strana doktríny autonomie)  Vyjádření např. v § 267 odst.3 Obchodního zákoníku, čl. 81 Úmluvy OSN, čl. V odst.3 Evropské úmluvy….  Význam: lze řešit spory o existenci či neexistenci smlouvy hlavní. Příklad:……….

14 Kolizní problematika rozhodčí smlouvy  Různý režim smlouvy hlavní a smlouvy rozhodčí  Různý režim jednotlivých součástí smlouvy rozhodčí (přípustnost, ostatní součásti, forma, subjekty)  Konfrontace smlouvy rozhodčí s právním řádem místa realizace řízení a místa výkonu rozhodčího nálezu

15 Rozhodčí smlouva  Přípustnost (arbitrabilita)  Způsobilé subjekty  Vůle  Dostatečná určitost – poněkud problém

16 ARBITRABILITA SPORU DLE § 2 ZRŘ PŘÍPUSTNOST A-A1+B+C

17 A  SPORY MAJETKOVÉ POVAHY „Kontradiktorní řízení vedená o návrzích, jimiž se navrhovatel domáhá, aby odpůrce byl uznán povinným poskytnout mu majetkové plnění.“ Závěr: všechny případy, kdy se účastník domáhá plnění, které má majetkovou povahu či reflex. Závěr: všechny případy, kdy se účastník domáhá plnění, které má majetkovou povahu či reflex. Smluvní reflex: odkaz na synallagmatické smlouvy znějící na majetková plnění ve smyslu § 499 Obč.Z

18 A1  MIMO SPORŮ - vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí - vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání

19 B  SPORY, O NICHŽ JE MOŽNÉ UZAVŘÍT SMÍR  INTERPRETACE TERMÍNU SMÍR: A. POHLED PROCESNÍHO PRÁVA: § 99 OSŘ. VYLOUČENY TAK JSOU - SPORY, KTERÉ LZE ZAHÁJIT BEZ NÁVRHU - ROZHODOVÁNÍ O OSOBNÍM STAVU - DOHODA VYŽADUJE KE SVÉ PLATNOSTI SOUHLAS SOUDU - NEPŘIPOUŠTÍ SE DOHODA ÚČASTNÍKŮ

20 B B. POHLED HMOTNÉHO PRÁVA - VŠECHNY SITUACE, KDY MAJÍ STRANY SPOR PLNĚ VE SVÉ DISPOZICI, SPORNÁ SITUACE MŮŽE BÝT ŘEŠENA DOHODOU

21 C  SPORY, KTERÉ JE MOŽNÉ ŘEŠIT PŘED SOUDEM OBECNÝM - - PODMÍNKY § 2 A § 7 OSŘ

22 KOLIZNÍ REŽIM OSTATNÍCH NÁLEŽITOSTÍ  OSTATNÍ VNITŘNÍ PODMÍNKY: § 36 ZRŘ – TÍMTO ZÁKONEM, MÁ-LI BÝT NÁLEZ VYDÁN V TUZEMSKU – NESPADÁ ZPŮSOBILOST STRAN  MÁ-LI BÝT NÁLEZ VYDÁN V ZAHRANIČÍ: NENÍ VÝSLOVNĚ ŘEŠENO  FORMA: - ZRŘ: § 36 ODST.2 – LEX CAUSAE, LEX LOCI DELICTI - ÚPRAVA I V JINÝCH PRAMENECH (PŘÍMO HMOTNĚPRÁVNÍ)

23 ZRŘ - FORMA  § 3  1. MUSÍ BÝT UZAVŘENA PÍSEMNĚ  DEFINICE PÍSEMNOSTI: TELEGRAF, DÁLNOPIS, ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY ZACHYCUJÍCÍ OBSAH A URČENÍ OSOB  2. ZMÍRNĚNÍ: NENÍ VYŽADOVÁNA EXISTENCE NA JEDNOM DOKUMENTU  3. PROLOMENÍ: MOŽNÉ U KONTRAKTACE POMOCÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

24 NEWYORSKÁ ÚMLUVA - FORMA  ČL. II. A čl. IV.  Čl. II.1. – povinnost státu uznat písemnou dohodu stran za účelem derogace pravomoci soudů obecných a založení pravomoci rozhodců  stanovení požadavků na formu rozhodčí smlouvy: písemná dohoda stran (rozhodčí doložka, samostatná rozhodčí smlouva podepsaná stranami, rozhodčí smlouva obsažená ve vyměněných dokumentech)  Co mimo typicky listinné podoby: telegram, problém adaptability

25 NEWYORSKÁ ÚMLUVA - FORMA  ČL. IV. – stanovení dokumentů, které se musí předložit při žádosti o výkon  Jedním z dokumentů je dokument obsahující rozhodčí smlouvu

26 EVROPSKÁ ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ARBITRÁŽI  ČL. 11 B)  ROZHODČÍ DOLOŽKA OBSAŽENÁ VE SMLOUVĚ NEBO SMLOUVA O ROZHODCI  PODEPSANÉ OBĚMA STRANAMI NEBO  OBSAŽENÉ VE VYMĚNĚNÝCH DOPISECH, TELEGRAMECH, DÁLNOPISECH  NEVYŽADUJE-LI STÁT PÍSEMNOU FORMU, POTOM JAKÁKOLI DOHODA UZAVŘENÁ DLE DOVOLENÉ FORMY

27 ZÁNIK ROZHODČÍ SMLOUVY  DŮVODY EXTERNÍ: SPLNĚNÍ SMLOUVY HLAVNÍ BEZ VZNIKU SPORU  DŮVODY VLASTNÍ: - DOHODA O ZRUŠENÍ - UPLYNUTÍ DOBY - U SMLOUVY O ROZHODCI OBSAHUJÍCÍ JMÉNO: SMRTÍ ROZHODCE, ODEPŘENÍM VÝKONU FUNKCE, ZTRÁTOU ZPŮSOBILOSTI - VYDÁNÍM ROZHODČÍHO NÁLEZU ČI SMÍRU - ZRUŠENÍM ROZHODČÍHO NÁLEZU Z DŮVODU KONSTATOVÁNÍ NEPLATNOSTI SMLOUVY - ROZHODNUTÍM OBECNÉHO SOUDU, JÍMŽ BYLA PROHLÁŠENA ZA NEPLATNOU (REAKCE NA § 106 OSŘ)

28 PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ  ANO, § 2 odst. 4  Řada otevřených otázek


Stáhnout ppt "DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google