Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU"— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU
DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU

2 Dva základní požadavky realizace rozhodčího řízení
Přípustnost daná právním řádem (místa realizace, v mezinárodním styku i místa výkonu, různý význam obou míst). Vůle stran přesunout řešení sporu od soudů obecných před rozhodce (existence rozhodčí smlouvy jako základní podmínky pro realizaci fakultativní arbitráže) Možnost vyhnutí se: jen přípustnosti v případě zvolení jiného fóra, podmínku existence platné rozhodčí smlouvy nelze nikterak nahradit

3 Definice mezinárodní rozhodčí smlouvy
Rozhodčí smlouva: ujednání stran přesunující pravomoc k rozhodnutí sporu na rozhodce Mezinárodní rozhodčí smlouva: existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu nebo v řízení Následkem je možnost zvolit jiný než tuzemský rozhodčí soud, možnost aplikace i jiného práva pro meritum sporu atd.

4 POVAHA ROZHODČÍ SMLOUVY
AKCENTOVÁNÍ VŮLE STRAN, SMLOUVY – INSTITUT SMLUVNÍHO PRÁVA – EXISTENCE KOLIZNÍCH ÚVAH, HLEDÁNÍ ROZHODNÉHO PRÁVA AKCENTOVÁNÍ ÚČELU DOHODY – PŘESUN PRAVOMOCI – INSTITUT PROCESNÍHO PRÁVA – ZÁSADA LEX FORI ZÁVĚR: NÁŠ NÁZOR: PROCESNÍ SMLOUVA, TJ. INSTITUT SE SMLUVNÍM ZÁKLADEM, S PROCESNÍMI ÚČINKY

5 Druhy rozhodčí smlouvy

6 ROZHODČÍ SMLOUVA A TYP ŘÍZENÍ
ROZHODČÍ SMLOUVA V ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍM SOUDEM (JINOU INSTITUCÍ) – DOPORUČENÍ: VYUŽÍT JEJICH DOLOŽEK ROZHODČÍ SMLOUVA V ŘÍZENÍ AD HOC – VYUŽÍT DOLOŽKY Z ŘÁDU UNCITRAL (WWW.UNCITRAL.ORG NEBO VIZ UČEBNICE STR. 93 A SEMINÁŘ

7 Rozhodčí doložka doložka ve smlouvě hlavní
Týká se: sporu, který teprve vznikne sporu z konkrétního právního vztahu či vymezeného okruhu právních vztahů Příklad: doložka v jedné smlouvě, doložka v rámcové smlouvě

8 Vzor rozhodčí doložky Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dle jeho Řádu a Pravidel.

9 Smlouva o rozhodci Týká se: již vzniklého sporu
Z konkrétního právního vztahu či okruhu právních vztahů Podoba: Samostatný dokument navazující na jiný smluvní vztah. Musí mít všechny náležitosti smlouvy.

10 VZOR SMLOUVY O ROZHODCI

11 Neomezený kompromis Týká se: Sporů vzniklých v budoucnu
Sporů vzniklých z celého okruhu vztahů mezi stranami Příklad: spíše forma samostatné smlouvy, dopadá na všechny smluvní vztahy mezi stranami.

12 Rozhodčí smlouva a smlouva hlavní

13 Vztah smlouvy hlavní a rozhodčí
Nejzřetelnější u rozhodčí doložky, nicméně existuje i u ostatních typů Závislost v. nezávislost = otázka zní: je existence smlouvy rozhodčí závislá vždy na smlouvě hlavní? Důsledky závislosti Důsledky nezávislosti Doktrína autonomie (separace) Doktrína pravomoc/pravomoc (druhá strana doktríny autonomie) Vyjádření např. v § 267 odst.3 Obchodního zákoníku, čl. 81 Úmluvy OSN, čl. V odst.3 Evropské úmluvy…. Význam: lze řešit spory o existenci či neexistenci smlouvy hlavní. Příklad:……….

14 Kolizní problematika rozhodčí smlouvy
Různý režim smlouvy hlavní a smlouvy rozhodčí Různý režim jednotlivých součástí smlouvy rozhodčí (přípustnost, ostatní součásti, forma, subjekty) Konfrontace smlouvy rozhodčí s právním řádem místa realizace řízení a místa výkonu rozhodčího nálezu

15 Rozhodčí smlouva Přípustnost (arbitrabilita) Způsobilé subjekty Vůle
Dostatečná určitost – poněkud problém

16 ARBITRABILITA SPORU DLE § 2 ZRŘ

17 A SPORY MAJETKOVÉ POVAHY
„Kontradiktorní řízení vedená o návrzích, jimiž se navrhovatel domáhá, aby odpůrce byl uznán povinným poskytnout mu majetkové plnění.“ Závěr: všechny případy, kdy se účastník domáhá plnění, které má majetkovou povahu či reflex. Smluvní reflex: odkaz na synallagmatické smlouvy znějící na majetková plnění ve smyslu § 499 Obč.Z

18 A1 MIMO SPORŮ vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí
vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání

19 B SPORY, O NICHŽ JE MOŽNÉ UZAVŘÍT SMÍR INTERPRETACE TERMÍNU SMÍR:
POHLED PROCESNÍHO PRÁVA: § 99 OSŘ. VYLOUČENY TAK JSOU SPORY, KTERÉ LZE ZAHÁJIT BEZ NÁVRHU ROZHODOVÁNÍ O OSOBNÍM STAVU DOHODA VYŽADUJE KE SVÉ PLATNOSTI SOUHLAS SOUDU NEPŘIPOUŠTÍ SE DOHODA ÚČASTNÍKŮ

20 B B. POHLED HMOTNÉHO PRÁVA
- VŠECHNY SITUACE, KDY MAJÍ STRANY SPOR PLNĚ VE SVÉ DISPOZICI, SPORNÁ SITUACE MŮŽE BÝT ŘEŠENA DOHODOU

21 C SPORY, KTERÉ JE MOŽNÉ ŘEŠIT PŘED SOUDEM OBECNÝM
- - PODMÍNKY § 2 A § 7 OSŘ

22 KOLIZNÍ REŽIM OSTATNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
OSTATNÍ VNITŘNÍ PODMÍNKY: § 36 ZRŘ –TÍMTO ZÁKONEM, MÁ-LI BÝT NÁLEZ VYDÁN V TUZEMSKU – NESPADÁ ZPŮSOBILOST STRAN MÁ-LI BÝT NÁLEZ VYDÁN V ZAHRANIČÍ: NENÍ VÝSLOVNĚ ŘEŠENO FORMA: ZRŘ: § 36 ODST.2 – LEX CAUSAE, LEX LOCI DELICTI - ÚPRAVA I V JINÝCH PRAMENECH (PŘÍMO HMOTNĚPRÁVNÍ)

23 ZRŘ - FORMA § 3 1. MUSÍ BÝT UZAVŘENA PÍSEMNĚ
DEFINICE PÍSEMNOSTI: TELEGRAF, DÁLNOPIS, ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY ZACHYCUJÍCÍ OBSAH A URČENÍ OSOB 2. ZMÍRNĚNÍ: NENÍ VYŽADOVÁNA EXISTENCE NA JEDNOM DOKUMENTU 3. PROLOMENÍ: MOŽNÉ U KONTRAKTACE POMOCÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

24 NEWYORSKÁ ÚMLUVA - FORMA
ČL. II. A čl. IV. Čl. II.1. – povinnost státu uznat písemnou dohodu stran za účelem derogace pravomoci soudů obecných a založení pravomoci rozhodců stanovení požadavků na formu rozhodčí smlouvy: písemná dohoda stran (rozhodčí doložka, samostatná rozhodčí smlouva podepsaná stranami, rozhodčí smlouva obsažená ve vyměněných dokumentech) Co mimo typicky listinné podoby: telegram, problém adaptability

25 NEWYORSKÁ ÚMLUVA - FORMA
ČL. IV. – stanovení dokumentů, které se musí předložit při žádosti o výkon Jedním z dokumentů je dokument obsahující rozhodčí smlouvu

26 EVROPSKÁ ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ARBITRÁŽI
ČL. 11 B) ROZHODČÍ DOLOŽKA OBSAŽENÁ VE SMLOUVĚ NEBO SMLOUVA O ROZHODCI PODEPSANÉ OBĚMA STRANAMI NEBO OBSAŽENÉ VE VYMĚNĚNÝCH DOPISECH, TELEGRAMECH, DÁLNOPISECH NEVYŽADUJE-LI STÁT PÍSEMNOU FORMU, POTOM JAKÁKOLI DOHODA UZAVŘENÁ DLE DOVOLENÉ FORMY

27 ZÁNIK ROZHODČÍ SMLOUVY
DŮVODY EXTERNÍ: SPLNĚNÍ SMLOUVY HLAVNÍ BEZ VZNIKU SPORU DŮVODY VLASTNÍ: DOHODA O ZRUŠENÍ UPLYNUTÍ DOBY U SMLOUVY O ROZHODCI OBSAHUJÍCÍ JMÉNO: SMRTÍ ROZHODCE, ODEPŘENÍM VÝKONU FUNKCE, ZTRÁTOU ZPŮSOBILOSTI VYDÁNÍM ROZHODČÍHO NÁLEZU ČI SMÍRU ZRUŠENÍM ROZHODČÍHO NÁLEZU Z DŮVODU KONSTATOVÁNÍ NEPLATNOSTI SMLOUVY ROZHODNUTÍM OBECNÉHO SOUDU, JÍMŽ BYLA PROHLÁŠENA ZA NEPLATNOU (REAKCE NA § 106 OSŘ)

28 PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ ANO, § 2 odst. 4 Řada otevřených otázek


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA Č. 7 ROZHODČÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM STYKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google