Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní normy Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní normy Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 30.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní normy Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Struktura 6. přednášky I. Prameny práva a právní normy II. Právní normy III. Struktura právních norem IV. Druhy právních norem V. Působnost právních norem

3 www.econ.muni.cz 3 I. Prameny práva x právní normy Prameny práva = materiální x formální Materiální = příčiny vzniku formálních pramenů (poměry ve společnosti, historické zkušenosti,…) Formální = 1. OZNPA; 2. Mezinárodní smlouvy + kolektivní smlouvy; 3. Zrušující nálezy ÚS x precedenty, právní obyčeje nejsou v ČR pramenem práva Právní normy = obsaženy ve formálních pramenech práva = obecně závazná pravidla chování vydaná v předepsané formě a vynutitelná veřejnou mocí

4 www.econ.muni.cz 4 Struktura státní moci Znaky právní normy: obecnost (vymezení okruhu adresátů, předmět úpravy atd. závaznost (pro všechny případy, subjekty, atp.) regulativnost (reguluje společenské vztahy) formální určitost (forma = pramen práva) vynutitelnost (není závislá na přítomnosti sankce v právní normě) -) PN = obecně závazné pravidlo chování vydané v předepsané formě vynutitelné státem

5 www.econ.muni.cz 5 Právní norma Právní norma = základní jednotka systému práva (právního řádu) Právní norma = obsažena ve formálních pramenech práva Formální prameny práva ovšem neobsahují pouze právní normy V právním řádu (právních předpisech) jsou i nenormativní části (např. preambule) Právní norma má následující strukturu:

6 www.econ.muni.cz III. Struktura právních norem Základní struktura = H - D - S hypotéza - skutková podmínka nastoupení pravidla chování (dispozice) - okruh adresátů, časová působnost,… dispozice - vlastní právní pravidlo chování - příkaz, zákaz, dovolení,… (jediný nutný prvek PN) sankce - právní následek za naplnění dispozice právní normy 6

7 www.econ.muni.cz IV. Druhy právních norem Právní normy lze členit podle různých kritérií: 1) Dle právní síly (dle formy NPA) 2) Dle struktury normy (přítomnost jednotlivých součástí právní normy) 3) Kogentní x dispozitivní 4) Dle dalších kritérií + zvláštní normy – blanketové, kolizní, kompetenční, doporučující 7

8 www.econ.muni.cz 1. Kritérium právní síly Viz předchozí přednáška Podle „síly „formálního pramene práva, v němž je právní norma obsažena, lze normy členit na: ústavní, zákonné a podzákonné právní normy původní a odvozené (kritérium zmocnění) otázka závaznosti pro jednotlivé subjekty (FO+PO, správní orgány, soudy, Ústavní soud,…) -) pyramida 8

9 www.econ.muni.cz 2. Kritérium „struktura normy“ podmíněné x nepodmíněné přítomnost hypotézy (x právní norma má vždy dispozici) perfektní x imperfektní přítomnost sankce (x právní norma má vždy dispozici) 9

10 www.econ.muni.cz 3. Kogentní x dispozitivní normy Kogentní x dispozitivní normy norma dispozitivní: vyjadřuje možnost chování (ponechává je na vůli účastníků) má subsidiární charakter („není-li dohodnuto jinak“) vyskytují se v OZ, OBZ Příklad: podle § 262 ObZ „strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah se bude řídit obchodním zákoníkem“ Příklad – rekodifikace - §1255 NOZ: Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak (§ 1255). norma kogentní: přikazuje chování jejích adresátů bezvýhradně nelze se od ní odchýlit Příklad: § 46 odst.1 OZ - smlouvy o převodu nemovitostí musí mít písemnou formu. Příklad – rekodifikace - NOZ: Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý (§ 132 NOZ). 10

11 www.econ.muni.cz 11 Další druhy právních norem: Hmotně-právní, Procesně-právní, Organizační Regulativní, Ochranné, atp.

12 www.econ.muni.cz 12 + Zvláštní normy – druhy blanketové (norma zmocňující k vydání právního předpisu – zákona, vyhlášky, atp. – viz vyhlášky ministerstev) odkazující (odkazuje na použití jiného právního předpisu či jiné části téhož právního předpisu kompetenční normy (z. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy – viz MFČR, MVČR,…) teleologické normy (nemají normativní povahu, vytyčují cíl chování, aniž by uváděly, jak k němu dospět – ČR vyvine úsilí k zajištění bezpečnosti svých obyvatel, za účelem zlepšení živ. prostředí….) doporučující normy (např. vzorové stanovy společenství vlastníků byt. jednotek, vzorové stanovy občanského sdružení...)

13 www.econ.muni.cz 13 V. Působnost právních norem Působnost právních norem: Věcná Časová Prostorová Osobní

14 www.econ.muni.cz 14 Věcná působnost skutková charakteristika případů ObZ upravuje vztahy mezi podnikateli, OZ mezi občany, ZP, … právní institut → právní odvětví → právní subsystém (právo soukromé/veřejné) lex generalis x lex specialis

15 www.econ.muni.cz 15 Časová působnost Vymezení „života“ právní normy: schválení → platnost → účinnost → zrušení (derogace) + obecný zákaz retroaktivity (princip právní jistoty) nepravá x pravá retroaktivita (příklad školné pro současné studenty 3. ročníku od příštího roku x všechny absolventy VŠ) explicitně trestní právo: R. připuštěna, pokud je pro pachatele použití dřívější právní úpravy příznivější (čl. 40 odst. 6 LPS – příkaz retroaktivity ve prospěch) Schválení, platnost, účinnost - viz 3. přednáška Derogace = zánik platnosti právního předpisu nebo jeho části  zrušení předpisu orgánem, který ho vydal x jiným (ÜS,.. )  derogační klauzule: generální x demonstrativní x enumerativní  změny a doplnění - „přímé“ novelizace

16 www.econ.muni.cz 16 Osobní působnost Vymezení, na které subjekty norma dopadá Subjekty lze členit dle věku, kvalifikace, funkce, tuzemci x cizozemci x občané v cizině… Obyvatelé obce (např. poplatek za odpad), řidiči (např. zimní pneumatiky), majitelé nemovitosti (např. daň), všichni občané ČR (např. odpovědnost za přestupky),… Některé výjimky z osobní působnosti: imunity (prezident - čl. 65 Ústavy, poslanci, senátoři - čl. 27 Ústavy, soudci - zákon o soudech a soudcích) → tzv. exempce diplomatické mise (mezinárodní právo)

17 www.econ.muni.cz 17 Prostorová působnost Lokální (obce, kraje, škola, úřad, …) Celostátní působnost (x SRN - spolek x země) EU,… Planetární působnost (genocida,…) + exteritorialita působení právních norem na základě tzv. kolizních norem (občan státu, který vycestoval za hranice, např. cestovní pas) na základě mezinárodní smlouvy


Stáhnout ppt "30.7.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní normy Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google