Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany půdy a lesa 18. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany půdy a lesa 18. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany půdy a lesa 18. října 2010

2 PŮDA

3 1. Půda  samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů

4 Funkce půdy zásobárna vody, filtrační funkce růst rostlin, produkce potravin stavební materiály, suroviny koloběh látek, základní článek potravního řetězce genetická banka mikroorganismů stavební činnost, rekreace archeologická naleziště

5 Vlastnosti půdy  morfologická charakteristika  fyzikální vlastnosti  chemické vlastnosti  biologické vlastnosti  úrodnost

6 Negativní změny půdy  eroze půd  ztráta organické hmoty  degradace půdní struktury  acidifikace půd  kontaminace půd  zabírání pozemků  znečišťování půdy

7 Zásady ochrany půdy  ochrana ekologických funkcí půdy  zvýšená ochrana některých částí půdy  prevence  racionální hospodaření

8 2. Předmět právní ochrany  zemědělský půdní fond zemědělská půda půda dočasně neobdělávaná rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby  pozemky určené k plnění funkcí lesa  půda jako součást jiných složek ŽP

9 Cíle ochrany ZPF  snížit úbytek zemědělské půdy  vytvořit předpoklady pro návratnost odňatých nebo nevyužívaných pozemků  pečovat o úrodnost a kvalitu zemědělské půdy  zabránit nebo omezit ohrožování a poškozování ekologických funkcí půdy

10 3. Právní úprava Mezinárodní právní úprava Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (53/2002 Sb. m. s.) Světová charta o půdě Komunitární právní úprava Evropská charta o půdě

11 3. Právní úprava - vnitrostátní  Vnitrostátní právní úprava a) právní předpisy, které chrání půdu tím, že vytvářejí předpoklady a podmínky pro využívání území v limitech ekologické únosnosti - stavební zákon - zákon o posuzování vlivů na ŽP - zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech b) právní předpisy zaměřené na ochranu zemědělské a lesní půdy - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - zákon o lesích - zákon o hnojivech c) právní předpisy, které chrání půdu společně s jinou složkou ŽP, jiným ekosystémem nebo přírodním zdrojem - vodní zákon - zákon o ochraně přírody a krajiny - horní zákon - zákon o odpadech

12 4. Nástroje ochrany a) administrativní rozhodnutí souhlasy ukládání povinností dozor b) koncepční c) informační d) ekonomické odvod za odnětí půdy ze ZPF e) sankční pokuty, opatření k odstranění zjištěných závad f) institucionální – soustava orgánů ochrany ZPF MŽP krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností pověřené obecní úřady Správy národních parků ve vojenských újezdech – zvláštní orgány Ministerstva obrany celní úřady

13 Rekapitulace  ochrana kvantity stanovení zásad pro použití půdy pro jiné účely souhlas s odnětím ze ZPF odvody za odnětí půdy ze ZPF opatření k předcházení ztrát zemědělské půdy při některých činnostech  ochrana kvality režim hospodaření na zemědělské půdě změny kultur zemědělské půdy povinnosti související s odnímáním půdy ze ZPF

14 5. Hlavní instituty v problematice ochrany půdy A) Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy - přeměna nezemědělské půdy na zemědělskou - změna louky nebo pastviny na ornou půdu - rozhodnutí o uložení změny kultury B) Hospodaření na ZPF - podmínky - dozorová a kontrolní činnost OOZPF (odstranění závad)

15 C) Zásady ochrany ZPF  subsidiarita  minimální narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských cest  minimální plocha při odnětí (jen nejnutnější plochu)  co nejmenší zatížení obhospodařování ZPF  po ukončení nezemědělské činnosti provést rekultivaci podle schváleného plánu

16 D) Odnětí půdy ze ZPF  1. fáze – souhlas orgánu ochrany ZPF; souhlas nabývá platnosti až s platností rozhodnutí vydaného ve 2. fázi  2. fáze –rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů  3. fáze –výše odvodů za odnětí půdy  trvalé X dočasné

17 E ) Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF při některých činnostech I. Při územně plánovací činnosti II. Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů III. Při zpracování zadání staveb IV. Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém výzkumu - řídit se zásadami ochrany ZPF - hledat a odůvodnit řešení nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska ostatních obecných zájmů - vyhodnocovat předpokládané důsledky navrhovaného řešení (ve srovnání s jiným)

18 LES

19 1. Les  národní bohatství  účel právního režimu vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu podpora trvale udržitelného hospodaření v něm  hlavní směry ochrany lesa: ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa ochrana lesa při hospodaření v nich ochrana lesa před škodlivými činiteli ochrana lesa při obecném užívání

20 Funkce Nepříznivé lesavlivy  produkční (hospodářské)  mimoprodukční (ekologické)  civilizační vlivy imise změna klimatu nehospodárné využívání bezohlednost při užívání devastace lesních porostů vysazování monokultur  přírodní vlivy škůdci nepříznivé povětrnostní podmínky

21 Principy ochrany lesa  komplexnost právní regulace  vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů  racionalita trvale udržitelné hospodaření v lesích  prevence  státní řízení hospodaření v lese  demokratizace užívání lesa

22 2. Předmět právní ochrany  LES lesní porosty s jejich prostředím pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů lesy ochranné lesy zvláštního určení  v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů  v ochranných pásmech zdrojů léčivých vod  na území NP a NPR  zájem na mimoprodukčních funkcích > zájem na produkčních funkcích lesy hospodářské subkategorie – lesy pod vlivem imisí

23 3. Přehled právní úpravy 1. mezinárodněprávní úprava - Principy hospodaření v lesích - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň - Nařízení (ES) č. 2152/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2003 týkající se monitoringu lesů a environmentálních vlivů v lesích společenství (Forest Focus) - Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9.září 2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady 1999/105/ES týkající se oprávnění členských států zakázat uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - Nařízení (ES) číslo 2494/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu ochrany tropických lesů a jiných lesů rozvojových zemí a udržitelného hospodaření v nich - Směrnice Rady 1999/105/EHS ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - SMĚRNICE RADY ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví - ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci OP - přehled účinné lesnické legislativy: www.mze.cz

24 3. vnitrostátní úroveň - z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

25 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE - stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - základní povinnosti - ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - obecné užívání lesů - omezení - povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích - lesní hospodářská evidence - § 40 - udělení licence - týká se odborného lesního hospodáře - dozor - MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž

26 2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní – dobrovolnost a) textová část b) hospodářská kniha c) lesnické mapy C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci

27 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE www.lesycr.cz www.mze.cz www.env.cz www.npsumava.cz www.enviweb.cz

28 4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE - § 24 odst. 2 - § 36 odst. 3 - § 17, § 18 5. SANKČNÍ NÁSTROJE - přestupky (obecné užívání lesa) - jiná protiprávní jednání – správní delikty

29 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE - obecní úřady obcí s rozšířenou působností - kraje (krajské úřady) - Ministerstvo zemědělství - vojenské újezdy:Vojenský lesní úřad

30 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa  ZACHOVÁNÍ LESŮ  OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ  HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

31 I. Zachování lesů  základní povinnosti: neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení nepoškozovat zájmy jiných vlastníků  pozemky určené k plnění funkcí lesa: ochrana preventivní povahy odnímání pozemků nutný souhlas orgánu státní správy lesa řízení na základě žádosti odnětí trvalé nebo dočasné řízení o odnětí neprobíhá při umístění zařízení podle § 15 odst. 3 údaje obsažené v rozhodnutí o odnětí stanoví zákon

32 II. Obecné užívání lesů  užívání lesů veřejností  stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání  § 20 – zákazy absolutní zákazy, u nichž lze povolit výjimku  lesní stráž

33 III. Hospodaření v lesích  výsadba lesa  mýcení lesa  těžba předmýtní (výchova) mýtní úmyslná (obnovní) nahodilá mimořádná  ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence)  odborný lesní hospodář

34 IV. Podpora hospodaření v lesích  služba  finanční příspěvek  MZe  SFŽP


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany půdy a lesa 18. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google