Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terciární vzdělávání. Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) – 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terciární vzdělávání. Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) – 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní."— Transkript prezentace:

1 Terciární vzdělávání

2 Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) – 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ

3 Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -Člení se na fakulty, vysokoškolské ústavy, atd., účelová zařízení NUVV - Převážně bakalářské studijní programy – Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Vysoká škola technická a ekonomická v ČB, SO – všechny neuniverzitní, 2007 – Vysoká škola JÁK, Metropolitní univerzita Praha o.p.s

4 Školné a poplatky VOŠ Poskytováno za úplatu – vyhláška VŠ Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením Poplatky spojené se studiem (základ 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta ze základního normativu), o více než jeden rok – nejméně 1,5 * základu, výše poplatku – pravomoc VŠ, výnos – stipendijní fond

5 Finanční podpora studentů Přídavek na dítě Zdravotní pojištění hrazeno státem Daňová úleva Slevy na dopravu Sociální stipendium VOŠ – dotování části stravného, úplata za ubytování, prospěchové stipendium VŠ – stipendia na ubytování, dotované stravování, stipendia: za vynikající studijní výsledky, za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, sociální stipendia, na podporu studia v zahraničí, na podporu studia v ČR, stipendia v doktorských studijních programech.

6 Soukromé školy VOŠ – viz regionální školství VŠ – od roku 1999 Na základě státního souhlasu Žádost o udělení musí obsahovat: dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti SVŠ; údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění její činnosti; návrhy studijních programů a návrhy vnitřních předpisů upravující činnost školy a postavení členů akademické obce. Povinnost předložit výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření (pokud obdržela dotaci)

7 Financování soukromých VŠ O.p.s – možnost získat dotace na podporu uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou…. Dotace na pokrytí sociálních a ubytovacích stipendií – všechny VŠ Poplatky spojené se studiem – vnitřní předpis – neregulovány.

8

9 Správa terciárního vzdělávání VOŠ – školský zákon VŠ Akademické svobody: Svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků Svoboda výuky – otevřenost vědeckým názorům, výzkumným metodám a uměleckým směrům Právo učit se – vyjadřovat vlastní názory ve výuce Právo členů akademické obce – volit zastupitelské orgány Právo používat akademické insignie a konat akademické obřady Zákaz zakládaní či organizace politických stran a hnutí

10 Samosprávná působnost Rozhodování o vnitřní organizaci Určení počtu přijímaných studentů, podmínky Tvorba a uskutečňování studijních programů Organizace studia Rozhodování o právech a povinnostech studentů Zaměření a organizace vědecké a další tvůrčí činnosti Pracovněprávní vztahy Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Spolupráce s VŠ a zahraniční styky Zřizování samosprávných akademických orgánů Hospodaření a nakládání s majetkem Stanovení výše poplatků spojených se studiem.

11 Samosprávné orgány Akademický senát Rektor Vědecká (umělecká, akademická) rada Disciplinární komise Další orgány: správní rada a kvestor

12 Akademický senát Samosprávný zastupitelský orgán (členové akademické obce) – přímá volba tajným hlasováním Studenti – nejméně 1/3, max ½ Funkční období 3leté Usnesení tajným hlasováním Rozhoduje ve věcech taxativně vymezených zákonem

13 Rektor Jmenuje prezident republiky na návrh akademického senátu Pouze dvě čtyřleté období Jmenuje prorektory

14 Vědecká rada Projednává dlouhodobý záměr Schvaluje studijní programy Působí při habilitačním řízení a při řízení ke jmenování profesorem Členové: významní představitelé oborů, min 1/3 mimo akademickou obec, Členy jmenuje rektor – předseda VR

15 Správní rada Dohlíží nad zachováním účelu, pro který byla VŠ zřízena Souhlas ke všem právním úkonům týkající se hospodaření školy Vyjadřuje se k dlouhodobému záměru a k rozpočtu, hodnocení školy a výroční zprávě Členy jmenuje ministr na dobu 6 let.

16 Vnitřní předpisy Statut Volební a jednací řád akademického senátu Vnitřní mzdový předpis Jednací řád vědecké rady Řád výběrového řízení Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád

17 Financování Vícezdrojové, prostředky ze SR 80 % Na běžné i kapitálové výdaje (95:5) Rozhodující: dlouhodobý záměr MŠMT, VŠ; výkony „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám“ 13 ukazatelů

18 Příspěvky na vzdělávací činnost Normativně (ukazatel A) Podle počtu studentů a náročnosti studijního programu (7 skupin) – přepočtený normativní počet studentů Příjem = normativní počet studentů * základní normativ (2 952 Kč) (76 % neinvestičních výdajů)

19 Ukazatele B a C B1 – reflektuje nárůst počtu studentů – rozdíl normativního počtu studentů v daném a předchozím roce (3,1 %) B2 – podpora dokončování studia – na absolventa, základní příspěvek 10.415 Kč (Bc a Mgr.) * koeficient (PhD * 1,5) (4,8 %) Dotace na studenty v doktorských programech (C)

20 Ukazatel D „zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce“ Jedná se o příspěvek i o dotaci. Příspěvek je určen pro zahraniční studenty, dotace na rozvoj veřejných vysokých škol, které uskutečňují programy.

21 Ukazatelé F- M Ukazatel F „Fond vzdělávací politiky“ - příspěvek i dotace. Podpora vzdělávacích projektů aktivit, podpora rozvojových záměrů vysokých škol Ukazatel G „Fond rozvoje vysokých škol“ – jedná se o dotaci, podpora vzdělávacích projektů úspěšných ve výběrovém řízení, Ukazatel I – „rozvojové programy“ – obdoba G, Ukazatel M – „mimořádné akce“ – např. důsledek nových právních předpisů,

22 Ubytovací stipendium Ukazatel U1 – „příspěvek VVŠ na ubytovací stipendia“ - % z celkových prostředků vyčleněných na ubytovací stipendia – totožné s % studentů VVŠ, která splňují kritéria, Ukazatel U2 – „dotace SVŠ na ubytovací stipendia“ Dotace na ubytování a stravování – dotace na jedno jídlo

23 Dotace na výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 215/2004 Sb. 1) Institucionální podpora – podmíněno předchozí úspěšnou činností ve výzkumu a vývoji. A) Výzkumné záměry B) Specifický výzkum 2) Účelová podpora A) Programy B) grantové projekty C) veřejná zakázka

24 Další příjmy Výnosy z majetku Výnosy z hlavní činnosti – vzdělávání mimo akreditované studijní programy Výnosy z doplňkových činností Ze zisku – fondy Mimorozpočtové, účelové prostředky Sponzorské dary EU fondy

25 Výroční zprávy MU http://www.muni.cz/general/public_reports ?lang=cshttp://www.muni.cz/general/public_reports ?lang=cs


Stáhnout ppt "Terciární vzdělávání. Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) – 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google