Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie B2 Úvodní přednáška v akademickém roce 2011/2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie B2 Úvodní přednáška v akademickém roce 2011/2012"— Transkript prezentace:

1 Sociologie B2 Úvodní přednáška v akademickém roce 2011/2012
Vyučující : Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. Fakulta sociálních studií - katedra sociologie

2 Základní informace k organizaci výuky
2. Požadavky k plnění studijních povinností - zadání zápočtového projektu 3. Literatura

3 Základní informace k výuce Sociologie B2 : 1/1
Forma ukončení předmětu: zápočet/Zkouška Požadavky na ukončení předmětu Poskytování studijních materiálů

4 Tematická struktura Základní terminologie – věda, výzkum, sociologický výzkum. Význam a funkce sociologického poznání. Předmět sociologického výzkumu a výzkumná paradigmata. Příklady sociologických výzkumů. Empirický sociologický výzkum a jeho etapy. Projekt sociologického výzkumu. Kvantitativní sociologický výzkum. Vztah statistiky a sociologického poznání. Statistický soubor, statistická jednotka, druhy statistických znaků. Pojmy hypotéza, operacionalizace, dekompozice. Techniky sběru dat. Dotazník, rozhovor, pozorování, anketa, studium písemných pramenů. Základní pravidla tvorby dotazníku, formulace otázek. Druhy pozorování a typy rozhovorů. Okolnosti realizace anket. Statistická procedura a její použití v sociologickém výzkumu. Základní a výběrový soubor, vyčerpávající a výběrová šetření. Výběrový soubor a problém reprezentativnosti. Základní podmínky reprezentativnosti výběrových šetření. Variabilita, výběrový chyba, spolehlivost. Reprezentativní, kvazi-reprezentativní a nereprezentativní výběrové postupy.

5 Tematická struktura 5. Zpracování dat, ověřování hypotéz, závěrečná zpráva, prezentace výsledků. Postup zpracování empirických dat. Kódování a kódový klíč. Třídění empirických dat: třídění prvého a druhého stupně. Popis třídění prvého stupně: relativní četnosti, variační rozpětí, modus, medián. Kontingenční tabulka a zjišťování souvislostí proměnných. Testování nulové hypotézy. 6. Kvalitativní výzkum a jeho role v sociologickém poznání. Výhody, nevýhody, možnosti a omezení. Techniky kvalitativního výzkumu. Využití biografické metody v kvalitativním výzkumu.

6 Povinná a doporučená literatura
Zich, F. (2010): Úvod do sociologického výzkumu. Praha. VŠFS: EUPRESS. Disman, M. (2002): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Reichel, J. (2009): Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. Mišovič, J. a kol. (2010): Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění. Těšín: Orego. Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum – základní metody a aplikace. Praha: Portál. Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

7 Úvodem k sociologickému výzkumu – smysl lidského poznání

8 O poznávání světa, o tom laickém i vědeckém
Svět lze poznávat perspektivou běžného každodenního prožívání – role informací, zkušeností, intuice, hodnot, subjektivity – v tomto případě jde o laické poznání. Je takové poznání dostačující? Jaká jsou jeho omezení? Poznávací proces světa lze systematizovat a organizovat s využitím exaktních metod a postupů – v tomto případě jde o vědecké poznání. Rozdíly každodenního a vědeckého poznání: Jazyk blízký skutečnosti x abstraktní jazyk Vyhýbání se pochybnostem x systematizace pochybností Rutinní jednání x reflektované metodické jednání Neorganizované poznávání x organizované poznávání

9 Sociologie a výzkum Vědu poznáváme nejdříve v podobě jejího praktického užití (aplikaci) – výjimkou může být matematika (je matematika vědou?) Možná nemá svůj specifický předmět, není matematika spíše nástrojem a jazykem vědy obecně? Věda v praktickém životě – co víme o autě ve kterém jezdíme, co víme o složení léků, které užíváme, co víme o mechanice pračky, kterou pereme,…….? Čím složitější je společnost v níž žijeme, tím méně je srozumitelná pro lidi Nesrozumitelnost a nesamozřejmost, naši závislost na technice si uvědomíme až tehdy, narazíme-li na problém Zamýšlené a nezamýšlené efekty vědy pro společnost Sociologie se objevuje veřejnosti nejprve ve svých praktických aplikacích – výzkumy veřejného mínění, výsledky výzkumů, anket

10 Co už možná o praktických aplikací sociologie víme?
Sociologie a výzkum Co už možná o praktických aplikací sociologie víme? Víme, že prováděné výzkumy prakticky působí (ovlivňují) veřejnost Výzkumy volebního chování a princip reflexivity Výzkumy volebního chování působí zejména na „nerozhodnuté“ voliče – jak velký podíl elektorátu tvoří „nerozhodnutí“? Závažná otázka zní: nemůže zveřejnění výsledků o volebních preferencích ovlivnit tuto nerozhodnutou skupinu voličů a vychýlit tak možný výsledek voleb? R. K. Merton ( ): existuje rozpor mezi tím, jak by věci vypadaly, kdyby všechno šlo „svou cestou“, a jak probíhají, když se lidé dozvědí, že by „nějak“ probíhat mohli Princip sebenaplňujícího se proroctví – jde o předpověď, která se naplní nikoli proto, že „objektivní stav věcí“ vede k určitému výsledku, ale proto, že je vyslovena a ovlivní jednání lidí

11 Odhad volebních preferencí a spirála mlčení
Sociologie a výzkum Odhad volebních preferencí a spirála mlčení Proč některé předpovědi volebních výsledků selhávají? Společnost hrozí jedincům, kteří se názorově příliš odlišují, izolací. Jednotlivci pociťují z možné izolace strach Strach z izolace vede jedince k tomu, že se snaží vyhodnocovat názorové klima ve svém okolí, aby zjistili, co si myslí většina Lidé se tedy snaží být konformní, být v souladu s většinovým názorem a skrývat názory, které jsou v menšině – vzniká spirála mlčení: názory vnímané jako dominantní získávají silnější pozice, menšinové názory ustupují

12 Stručný historický exkurz
Sociologie a výzkum Stručný historický exkurz Standardní sociologický výzkum se objevuje až ve 20. letech 20. století, pokusy prozkoumat reálnou situací lidí a skupin se objevují na počátku 19. století V první polovině 19. století byla provedena řada studií mapujících sociální problémy – těžiště bylo v nově vznikající dělnické třídě a jejich přizpůsobování novým životním podmínkám (problém maladaptace) Využívali se zejména techniky rozhovoru a pozorování, zřídka dotazníku (proč?) Dnes se těmto typům výzkumů říká survey (přehledová studie) Charles Booth vydal v letech dílo Život a práce obyvatel Londýna

13 Stručný historický exkurz
Sociologie a výzkum Stručný historický exkurz Obrovský rozmach empirického výzkumu se objevuje ve spojení s tzv. chicágskou školou (R. E. Park; E. W. Burgess) Chicago se stalo laboratoří sociologických výzkumů – sociologický výzkum se silněji opíral o přímý kontakt s respondenty – vzniká metoda případových studií tzv. case study Otevírá se řada nových témat: studium tuláků, ghetto ve velkoměstě, gang mladých delikventů, gambleři, obyvatelé slumů V dalších letech se sociologie soustředí na výzkum masové komunikace Dnes vedle sebe existují „průmysl zábavy a informací“ a „průmysl analýzy informací“ V posledních letech se stále silněji prosazuje kvalitativní přístup – narativní sociologie

14 Věda, teorie, výzkum Věda představuje: a) soubor utříděných poznatků
b) proces vytváření těchto poznatků Základní cíle vědy jsou teorie Teorie jsou systémem pojmů a tvrzení, umožňujícím porozumět fenoménům světa, vysvětlovat, předpovídat, kritizovat Vědecký výzkum slouží vědě k získávání nových poznatků a prověřování dílčích částí teorie Výzkum je systematické, kontrolované , empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy Sociologický výzkum – zahrnuje systematické šetření, popis, analýzu a výklad společenských jevů založených na sběru informací o konkrétním předmětu sociologického zájmu

15 Funkce výzkumu Vědecká Explikační Utilitární Humanizační Edukační Propagační - marketingová

16 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum sociálního profilu studentů/absolventů VŠFS VŠFS znamená kvalitní vzdělání – to si myslí po prvních dvou semestrech studia na VŠFS 92,7 % oslovených posluchačů (z celkového počtu 701 respondentů). Právě přesvědčení, že VŠFS poskytuje kvalitní vzdělání a vysokou odbornou úroveň pedagogů je jedním z hlavních důvodů k zahájení studia na VŠFS. Opět bych si vybral VŠFS – pokud by se naši studenti po zkušenostech s prvním rokem studia na VŠFS měli rozhodovat pro studium na vysoké škole, opět by se pro VŠFS rozhodlo celkem 83,4 % našich posluchačů. Po tříleté zkušenosti se studiem na VŠFS by tato škola zůstala první volbou vysokoškolských studií pro 82,2 % posluchačů.

17 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum sociálního profilu studentů/absolventů VŠFS Podmínky studia na VŠFS – naši studenti hodnotili na konci prvního ročníku celkové podmínky studia na VŠFS na škále 1-5 (1 – nejlepší; 5- nejhorší). Celkový průměr tohoto kritéria dosáhl podle  odpovědí velmi pozitivního průměru 1,92. Před studiem na VŠFS zkušenosti s jinou VŠ – celkem 24,3 % současných posluchačů bakalářského studia na VŠFS má zkušenost s předchozím studiem na jiné vysoké škole. Tento podíl studentů srovnával a hodnotil na škále 1-5 (1 – nejlepší; 5- nejhorší) různé oblasti na VŠFS a předchozí VŠ. Podle odpovědí je hodnocen přístup pedagogů ke studentům na VŠFS celkovým průměrem 1,99, zatímco stejná oblast na předcházející VŠ výrazně méně příznivěji, a to průměrem 3,24. Práce studijního oddělení dosahuje na VŠFS podle odpovědí průměru 1,71, oproti průměru 3,03 na ostatních školách.

18 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum sociálního profilu studentů/absolventů VŠFS Absolventi jsou rádi, že studovali VŠFS – význam absolvování VŠFS manifestuje celkem 82,4 % všech držitelů akademických titulů z VŠFS Absolventi VŠFS mají práci - zkušenosti se získáním zaměstnání absolventů VŠFS jsou příznivé. Celkem 57 % našich absolventů pracovalo již během studia, každý třetí našel po absolutoriu VŠFS zaměstnání bez větších problému (10 % zcela bez problémů).

19 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum studentů vysokých škol v ČR Studium na VŠFS je dobrou přípravou na povolání – podle výzkumu studentů českých vysokých škol 79 % studentů VŠFS považuje své studium za dobrou přípravu na povolání, v tomto hodnocení se neliší od studentů veřejných vysokých škol s ekonomickým a sociálně-vědním zaměřením ani od svého největšího konkurenta mezi veřejnými vysokými školami. VŠFS naplňuje očekávání studentů i pokud jde o osobní rozvoj –studenti VŠFS se od studentů veřejných vysokých škol i svého největšího konkurenta mezi veřejnými vysokými školami neliší ani v hodnocení studia z hlediska naplnění jejich očekávaní týkajících se osobního rozvoje.

20 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum studentů vysokých škol v ČR Studenti VŠFS pozitivně hodnotí své učitele – 95 % studentů VŠFS se domnívá, že na jejich škole převažují komunikativní a dostupní učitelé. V tomto ohledu vidí podmínky pro studium jako příznivější než studenti na veřejných vysokých školách podobného zaměření (93 %), zejména pak ve srovnání se studenty navštěvujícími školu, která je největším konkurentem VŠFS mezi veřejnými vysokými školami (91 %). Studenti VŠFS se setkávají s arogantními, přezíravými a neosobními učiteli v mnohem menší míře než studenti na jiných školách – 29 % studentů VŠFS se nikdy nesetkalo arogantním, přezíravým a neosobním učitelem a dalších 64 % se s takovými učiteli setkává jen občas. Studenti na veřejných vysokých školách podobného zaměření jsou na tom hůře: s arogantním, přezíravým a neosobním učitelem se nikdy nesetkalo jen 18 % studentů a občas se s takovými učiteli setkává 70 % studentů (velmi často dokonce téměř 10 %). Ještě hůře jsou na tom studenti navštěvující školu, která je největším konkurentem VŠFS: s arogantním, přezíravým a neosobním učitelem se nikdy nesetkalo jen 8 % studentů, občas se takovými učiteli setkává 76 % studentů, velmi často dokonce 14 % studentů).

21 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Výzkum studentů vysokých škol v ČR VŠFS je studenty vnímána jako škola poskytující konkurenceschopné vzdělání - v komplexním hodnocení školy ze strany studentů si VŠFS vede stejně dobře jako veřejné vysoké školy s podobným zaměřením, ale výrazně lépe než hlavní konkurent VŠFS mezi veřejnými vysokými školami. Ještě lépe si VŠFS vede v hodnocení studia z hlediska přípravy na povolání, osobního rozvoje a přístupu učitelů - z tohoto hlediska je svými studenty VŠFS hodnocena lépe než veřejné vysoké školy. Studenti VŠFS očekávají ve srovnání se studenty veřejných vysokých škol podobného zaměření vyšší příjmy – obecně platí, že studenti soukromých vysokých škol očekávají ve srovnání se studenty veřejných vysokých škol vyšší příjmy; to platí i pro studenty VŠFS, kteří očekávají tři roky po absolvování školy významně vyšší příjmy než studenti veřejných vysokých škol s ekonomickým a sociálně-vědním zaměřením.

22 Funkce výzkumu - Propagační (marketingová)
Mezinárodní srovnávací výzkum studentů v EU – Trendence 2011 Studenti VŠFS se každoročně zúčastňují šetření, které ve 24 zemích Evropy organizuje německý institut Trendence. Výsledky z roku 2011 opakovaně ukazují, že studenti VŠFS si vybírají tuto školu, protože očekávají vysokou kvalitu a praktickou orientaci výuky. Po zkušenostech ze studia pak 68, 1 % studentů VŠFS označuje úroveň výuky jako vysokou, zatímco studenti ostatních škol v ČR takto hodnotí své školy jen z 64,1% Podle názoru studentů VŠFS poskytuje nezbytné znalosti pro uplatnění na pracovním trhu – tento názor sdílí 60,4 % studentů VŠFS, což je na Evropské úrovni a výše než uvádějí studenti ostatních škol v ČR .

23 1. Přednáška - teze 1) Smysl lidského poznání – laické a vědecké poznání reality 2) Věda v praktickém životě – každodenní zkušenost s aplikací vědy 3) Sociologie v praktickém životě – zkušenosti s aplikací sociologie 4) Výzkumy volebního chování – princip reflexivity a spirála mlčení 5) Sociologie a výzkum – stručný historický exkurz 6) Pojmy věda, teorie a výzkum Funkce výzkumu Funkce propagační-marketingová

24 Sociologie B2 Etapy sociologického výzkumu
2. Přednáška Etapy sociologického výzkumu Vyučující : Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. Fakulta sociálních studií - katedra sociologie

25 Typy výzkumů v sociologii – základní vymezení pojmů
Základní výzkum (řeší se teoretické otázky, předpoklady pro budoucí výzkum, probíhá laboratorně – př. koncept vzdělanostní společnosti) – jde o vytváření základních poznatků Aplikovaný výzkum (řeší praktické otázky, cílem je návrh opatření, intervencí, programů, probíhá v přirozeném prostředí – př. jak zlepšit pedagogický proces na vybrané vysoké škole?) – praktické problémy a aplikace Akční výzkum (usiluje o změnu stavu, má politické pozadí, není hodnotově neutrální – př. feministický výzkum) – řešení lokálních praktických problémů Evaluační výzkum (hodnotové posouzení intervencí na základě empirické evidence - př. zavádění E learningu na VŠ) – určení hodnoty, kvality a významu intervence Kritický výzkum (cílem je kritika stávajících společenských nerovností – př. otázky nerovného přístupu k VŠ vzdělání) – osvětlení a změna sociálních nerovností Průzkum Výzkumná sonda Šetření Anketa

26 Výzkumná paradigmata v sociologii - kvantitativní a kvalitativní přístupy výzkumu
Kvantitativní výzkum (pozitivistické paradigma) jako snaha vysvětlit – cílem je testování hypotéz logika je deduktivní omezený rozsah informací o velkém počtu jedinců redukce počtu pozorovaných proměnných a redukce počtu sledovaných vztahů mezi proměnnými snadná generalizace poznatků na populaci vyžaduje silnou standardizaci – vysoká reliabilita, nízká validita Kvalitativní výzkum (interpretativní paradigma) jako snaha porozumět – cílem je vytváření nových hypotéz, nové teorie logika je induktivní mnoho informací o malém počtu jedinců silná redukce počtu sledovaných jedinců problematická reprezentativnost slabá standardizace – vysoká validita, nízká reliabilita

27 Výzkumná specifika v sociologickém (sociálním) výzkumu – iluze dokonalosti vědeckého poznání v sociálních vědách 1) Předmět poznání – sociální jev - zkoumáme vždy v redukované podobě – sociální svět je proměnlivý a složitý 2) Empirické údaje jsou poznamenány vysokou mírou nepřesnosti – faktor subjektivity (výzkumník x respondent) – Thomasův teorém definice situace 3) Výzkumné závěry v sociálních vědách mohou mít jen pravděpodobnostní charakter – přiznejme si, že vědecké výsledky v exaktních oborech jsou přesnější, spolehlivější, mají univerzálnější platnost, produkují nálezy determinisitického charakteru

28 Etapy výzkumného procesu - obecně
1. Přípravná fáze(volba výzkumného tématu, oblast výzkumu, vymezení problému, účel výzkumu, výzkumné otázky, metoda, hypotézy) Plán výzkumu (návrh celého výzkumu, úvaha o výběru zkoumaných objektů, kdy a kde se výzkum povede, časový a finanční plán, obsah se diskutuje s oponenty) Pilotáž 2. Realizační fáze (sběr dat, základní práce s daty) 3. Vyhodnocovací fáze (analýza a interpretace dat, uveřejnění výsledků) Shrnuto: Vědecká otázka – proč Návrh teorie – naše řešení Identifikace proměnných – co sledovat Určení hypotéz – očekávání Plán výzkumu – jak Sběr dat, testování hypotéz – shromažďování/analýza dat Vyhodnocení výsledků – co to znamená Kritické shrnutí – jaký to má význam

29 Etapy sociologického výzkumu
Přípravná (teoretická) etapa Způsob zadání (zakázka, grantový úkol) b) Výzkumné téma – problém (výzkumný zájem, nevyjasněná sporná či neřešená situace) c) Stav řešené problematiky (podrobná literární rešerše, studium dostupných materiálů, zhodnocení aktuálního stavu poznání) d) Cíle výzkumu a výzkumné otázky e) Hypotézy f) Metoda a technika výzkumu Projekt (plán) výzkumu – část teoretická, metodická a organizační

30 Projekt výzkumu – konkretizace aspektů a kroků výzkumu
Etapy sociologického výzkumu Projekt výzkumu – konkretizace aspektů a kroků výzkumu 1) Teoretická část - aktuální stav řešené problematiky, vymezení a formulace problému vlastního výzkumu, definice cílů výzkumu, stanovení hypotéz 2) Metodická část - technika sběru empirických dat, vymezení souboru objektu zkoumání, výběr respondentů, metoda analýzy dat 3) Plán výzkumu- (časový, finanční plán, výstupy – publikace, konference, semináře)

31 Projekt sociologického výzkumu – zadání struktury a předpokládaného obsahu prezentace
Teoretická část a) Téma projektu – stručná charakteristika, aktuálnost, společenský význam b) Aktuální stav řešené problematiky – kdo, kde a jak se tématu v odborné literatuře věnoval? Stručná literární rešerše a zhodnocení literatury (empirických výzkumů) c) Formulace problému – co chci řešit, v čem vidím problém. d) Definice cílů – co chci zjistit, čeho chci dosáhnout? e) Hypotézy – jaké předpoklady budu testovat, co chci ověřit?

32 Metodická část Metoda – jakou metodu – výzkumné postupy budu aplikovat při řešení problému? b)Charakteristika použité techniky sběru dat. c) Vymezení souboru objektu zkoumání - výběr respondentů. Koho se budu ptát? d) Způsob zpracování dat.

33 Plán výzkumu řešitelé výzkumu – kdo bude výzkum realizovat? časový plán – v jakých časových etapách bude výzkum realizován finanční plán – kolik a za co budu platit výstupy – prezentace výsledků a jejich využití, publikace, konference, semináře

34 Nedůsledná příprava nástroje sběru empirických dat
Etapy sociologického výzkumu Pozor na chyby! Nedostatečné seznámení výzkumníka s aktuálním stavem poznání – „objevuje se objevené“ Nedůsledná příprava nástroje sběru empirických dat

35 Etapy sociologického výzkumu
Fáze sběru dat Čím začít? Pilotáž - předvýzkum – řešení problému transformace informací Srozumitelnost otázek, použitelnost nástroje sběru dat Ochota respondentů odpovídat, podmínky dotazování Povaha odpovědí Jsou získaná data kvalitní? Validita dat. Reliabilita dat. Co dál? Příprava tazatelů Výběr respondentů Vlastní terénní dotazování Kontrola práce tazatelů Kontrola úplnosti a správnosti dotazníků

36 Nepřipravení tazatelé!!!
Etapy sociologického výzkumu Pozor na chyby! Nepřipravení tazatelé!!!

37 Etapy sociologického výzkumu
Fáze zpracování dat Analýza a interpretace empirických dat - záleží vždy na povaze výzkumu, použité metodě a technice V případě dotazníkového výzkumu: kontrola úplnosti dat – kontrola dotazníků kódování otevřených otázek – vytváření kódového klíče přenos dat do počítače – vytváření systémového souboru třídění dat – první stupeň třídění druhého a vyššího stupně, testování hypotéz interpretace dat závěrečná zpráva – prezentace výsledků

38 Etapy sociologického výzkumu
Pozor na chyby! Nevhodně připravený kódový klíč, příliš detailů a nepodstatných postřehů ve výzkumné zprávě.

39 Kvantifikace a měření vlastností sociálních jevů

40 Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu
Lze zobecnit na populaci Relativně rychlý a přímočarý sběr dat Poskytuje přesná, numerická data Relativně rychlá analýza dat Výsledky jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi Je užitečný při zkoumání velkých skupin Získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro přímou aplikaci v místních podmínkách Výzkumník je omezen reduktivním způsobem získávání dat Výzkumník se orientuje pouze na určitou teorii a její testování a ne na rozvoj teorie

41 Kvantifikací sociálních jevů se snažíme získat exaktní vědecké poznatky
Čísla nám napomáhají zbavit se nejednoznačnosti slov Můžeme se vyhnout chybám a nepřesnostem, který přináší kvalitativní popis jevu Získáváme poznatky v koncentrované a přehledné podobě Nemůžeme nikdy vyloučit slovní popis (kvantitativní dimenze jevu vždy závisí i na její kvalitativní dimenzi Čísla jsou příliš abstraktní, stupeň poznání je redukován na čísla. Přesnost čísel závisí na přesnosti měřící metody.

42 Předmětem kvantifikace jsou sociální jevy a jejich vlastnosti
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost 1, 2, 3, X Vlastností máme na mysli dílčí část (kvalitu) sociálního jevu Každá vlastnost má kvalitativní a kvantitativní dimenzi

43 Vlastnosti, které chceme kvantifikovat (měřit) jsou zpravidla složité, a je třeba je rozložit do složek Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka 1,2,3, X Jde o rozklad pojmu na několik složek – desegregace (dekompozice) pojmu

44 Složky vlastností zjišťujeme (měříme) pomocí znaků
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak Vazba mezi složkou vlastnosti a znakem označujeme jako operacionalizaci

45 Znak vyjadřuje měřenou vlastnost sociálního jevu – hodnota znaku je zjištěná hodnota
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak------Hodnota znaku

46 Příklad d) nestabilita sociálního postavení e)......................
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak------Hodnota znaku Sociální jev - Posluchač 1.r. bc. studia VŠFS oboru MK Vlastnost – vědomí nejistoty Složka vlastnosti – a) jakákoli problémová sociální situace b) ztížený přístup k příjmu, práci a vzdělání c) hrozba, že situace se bude do budoucna zhoršovat d) nestabilita sociálního postavení e) f) Znak – „V mém životě převažují pocity nejistoty v důsledku obav o stabilitu sociálního postavení „ (Vyjádřete míru souhlasu s následujícími tvrzeními na škále 1-10 (1- zcela nesouhlasím – 10 zcela souhlasím) – odpověď prosím zakroužkujte

47 Znak a jeho typy Znak nominální 2. Znak ordinální 3. Znak kardinální
Příklad Znak a jeho typy Znak nominální 2. Znak ordinální 3. Znak kardinální

48 Etapy sociologického výzkumu
Okruhy možných otázek – etapy sociologického výzkumu Vyjmenujte a charakterizujte etapy sociologického výzkumu? Jaké jsou hlavní činnosti přípravné fáze výzkumu? Jaké jsou náležitosti projektu výzkumu? Jak formulovat hypotézy? V čem spočívají výhody, nevýhody, přednosti a omezení kvantitativního a kvalitativního přístupu? Jakou roli v rámci výzkumů (šetření, průzkumů) představují tazatelé? Jaký je vztah mezi kvalitou dat a prací tazatelů? Co je to validita a reliabilita? Může být měření, které je nevalidní přesto reliabilní? Jaké nástroje slouží k získávání empirických dat? Jak se empirický materiál zpracovává? Co je kódový klíč a kódování? Co je třídění prvého a druhého (vyššího) stupně?


Stáhnout ppt "Sociologie B2 Úvodní přednáška v akademickém roce 2011/2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google