Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.4.20081 SSADM Structured System Analysis and Design Methodology.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.4.20081 SSADM Structured System Analysis and Design Methodology."— Transkript prezentace:

1 4.4.20081 SSADM Structured System Analysis and Design Methodology

2 4.4.20082 O SSADM (1)‏ Vyvinuto Learmonth and Burchett Management Systems (1980) Standardní metodologie pro vládní projekty UK: v 80. letech až do poloviny 90. let Metoda klade důraz na: konkrétnost, komplexnost, jednoznačnost slučitelnost, zřetelnost, stručnost precizní vyvažování modelů

3 4.4.20083 O SSADM (2)‏ P oužívá řadu nástrojů a pohledů pro zachycení a vizualizaci detailů na každé úrovni, nepreferuje pouze jediný Vhodná metoda pro systémy s dobře definovaným okolím. N ení to pouze kolekce technik Dobře strukturovaná metoda stylem krok za krokem Začíná zkoumáním současného systému Končí detailním návrhem požadavků

4 4.4.20084 O SSADM (3)‏ Člení projekt na malé, dobře definované aktivity a specifikuje sekvence a interakce těchto aktivit. Používá diagramatické a jiné modelovací techniky pro vytvoření přesnější, tj. strukturované definice aplikace. Přístup vede k vývoji kvalitnějších produktů. Vychází z in ž enýrského přístupu, popisuje systém detailně a strukturovaně v každé etapě životního cyklu vývoje.

5 4.4.20085 O SSADM (4)‏ SSADM se dělí: do tří fází a pěti etap: Analýza – stávajícího systému a specifikace požadavků Logický návrh – datový návrh a procesní návrh Fyzický návrh

6 4.4.20086 fáze a etapy (1)‏

7 4.4.20087 fáze a etapy (1)‏ Fáze A Analýza Etapa 1 Analýza stávajícího systému konstrukce logického modelu stávajícího systému dokumentace problémů stávajícího systému a sepsání požadavků na nový systém Etapa 2 Specifikace požadavků konstrukce modelu požadovaného systému a detailní dokumentace

8 4.4.20088 fáze a etapy (2)‏ Fáze B Logický návrh Etapa 3 Logický datový návrh Kompletní a detailní logický datový návrh Etapa 4 Logický procesní návrh Kompletní sada detailního logického procesního návrhu Fáze C Fyzický návrh Etapa 5 Fyzický návrh Překládá logický datový návrh do souboru či databáze specifikací a logický procesní návrh do programové specifikace

9 4.4.20089 fáze a etapy (3)‏ Návrh logických dat a návrh logických procesů probíhají současně za neustálého vyvažování datového a procesního modelu. Specifikace systému

10 4.4.200810 etapy Analýza stávajícího systému Specifikace požadavků Logický datový návrh Logický procesní návrh Fyzický návrh Stávající systém je studován s cílem porozumět problémové oblasti nového systému.

11 4.4.200811 etapy Analýza stávajícího systému Logický datový návrh Logický procesní návrh Fyzický návrh Pohled na stávající systém je použit pro vytvoření specifikace požadovaného systému. Specifikace požadavků

12 4.4.200812 etapy Analýza stávajícího systému Logický datový návrh Logický procesní návrh Fyzický návrh Podrobný návrh je dokončen na logické úrovni před tím, než jsou řešeny implementační aspekty. Logický datový návrh Specifikace požadavků

13 4.4.200813 etapy Analýza stávajícího systému Logický datový návrh Fyzický návrh Podrobný návrh je dokončen na logické úrovni před tím, než jsou řešeny implementační aspekty. Specifikace požadavků Logický datový návrh Logický procesní návrh

14 4.4.200814 etapy Analýza stávajícího systému Logický datový návrh Logický návrh je převeden na fyzický návrh aplikací jednoduchých pravidel. Specifikace požadavků Logický datový návrh Logický procesní návrh Fyzický návrh

15 4.4.200815 životní cyklus Rozsah SSADM

16 4.4.200816 Studie proveditelnosti (1)  Nejednotnost reprezentace  Důležité zjištění zda se má vůbec realizovat  Projekt musí projít všechny fáze, některé i několikrát (zpětné šipky)  Studie proveditelnosti je zaměřená na porovnání ceny a přínosu celého systému pro společnost, vychází především ze zkoumání systému a analýzy.  Někdy je do studie proveditelnosti třeba zahrnout i prvotní návrh. Pak je celý projekt realizován ve dvou cyklech.

17 4.4.200817 Studie proveditelnosti (2) 1. cyklus2. cyklus

18 4.4.200818 Analýza a specifikace požadavků Analýza:  Zorganizovat shromážděné informace během zkoumání systému do smysluplné podoby  Velmi důležitý nástroj SSADM, dobře a přesně znázorní stávající systém  Detailně popsány logické modely stávajícího systému Specifikace:  Je výstupem z analýzy, tak aby bylo možné provést návrh  Zmínění možných technických variant Analýza Specifikace

19 4.4.200819 Specifikace požadavků

20 4.4.200820 Návrh Logický návrh:  Vstupem je specifikace požadavků  Cílem je vybrat vhodnou implementaci  Přetváří specifikaci požadavků do specifikace jak dat, tak procesů, které jsou vyžadovány novým systémem Fyzický návrh:  Přetváří logickou specifikaci na specifikaci fyzickou, specifikaci databáze a programu  Dochází k návrhu vstupů a výstupů – to znamená podoby souborů a také obrazovek Logický návrh: Fyzický návrh:

21 4.4.200821 Implementace, okolí systému Implementace:  Není už zahrnuta v SSADM  Zahrnuje programování, testování, zavedení a nasazení systému včetně potřebného HW a SW vybavení, nastavení, proškolení uživatelů, testování uživateli a následné udržování Okolí systému:  Metoda vhodná pro systémy s dobře definovaným okolím  Systémy se špatně definovaným okolím musí být převedeny na systémy s dobře definovaným okolím Okolí systému Implementace:Okolí systému:

22 4.4.200822 Okolí systému Parametr Dobře strukturovanéŠpatně strukturované Cíle reálný, jasný, pevný nereálný, nejasný, proměnlivý Problémy známé, věcné nejasné, nepoznané Požadavky pevné, užitečnéintuitivní Sdělení účelné, zaručené nejisté, nezaručené Postoj flexibilní, spolupracující obstruktivní, zdržovací

23 4.4.200823 Inženýrský přístup  tvoří hlavičku (do které jsou popisovány údaje o nákresu)  snadná dohledatelnost  jednoznačnost  odlišení verzí

24 4.4.200824 základní techniky Diagram datových toků (DFD) Logické datové struktury (LDS) Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Přehled procesů Kontrola fyzického návrhu Ukazuje hranice systému, jak se předává informace a vazbu s ostatním světem. Ukazuje závislosti dat a také vstup a výstup do systému. Popis procesů

25 4.4.200825 základní techniky Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Přehled procesů Kontrola fyzického návrhu Ukazují, která informace je ukládána a jaké jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými informacemi. Také jak se data seskupují do struktur a skupin. Ukazují, která informace je ukládána a jaké jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými informacemi. Také jak se data seskupují do struktur a skupin. Logické datové struktury (LDS) Diagram datových toků (DFD) Popis procesů

26 4.4.200826 základní techniky Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Přehled procesů Kontrola fyzického návrhu Ukazuje, jak se informace mění během svého života. Poskytuje dynamický pohled na systém. Ukazuje, jak se informace mění během svého života. Poskytuje dynamický pohled na systém. Životní cyklus entit (ELH) Diagram datových toků (DFD) Logické datové struktury (LDS) Popis procesů

27 4.4.200827 základní techniky Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Přehled procesů Kontrola fyzického návrhu Přeměňuje kompletní datovou strukturu na jednoduchý list. Využívá se pro vytváření modelů ze vstupní a výstupní datové struktury. Normalizace Diagram datových toků (DFD) Logické datové struktury (LDS) Popis procesů

28 4.4.200828 základní techniky Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Přehled procesů Kontrola fyzického návrhu Specifikuje operce nutné pro chod systému. Dochází k vytvoření programové specifikace. Popis procesů Diagram datových toků (DFD) Logické datové struktury (LDS)

29 4.4.200829 základní techniky Životní cyklus entit (ELH) Normalizace Popis procesů Kontrola fyzického návrhu Poskytuje sadu pravidel pro transformaci logické specifikace na specifikaci fyzickou. Různá pravidla pro kombinaci HW a SW. Kontrola fyzického návrhu Diagram datových toků (DFD) Logické datové struktury (LDS)

30 4.4.200830 Tři vzájemně se ovlivňující pohledy OBCHOD

31 4.4.200831 DFD DFD ukazuje toky informací systémem jak informace vstupuje do systému (procesu) a opouští jej co mění informace kde je informace uložena Skládá se z: externí entity, procesy, paměti dat, toky dat „ Diagramy datových toků jsou jednoduch é grafické reprezentace datových toků, pamětí a procesů, které uživatel lehce př i jme.“ (Geoff Cutts)

32 4.4.200832 DFD – odlišná notace (1)

33 4.4.200833 DFD – odlišná notace (2) Odlišná notace u DFD 0. úrovně SSADM - není zobrazen systémYourdon – vše před systém

34 4.4.200834 LDS Logical Data Structure modeluje entity a jejich vztahy v systému. Je součástí Logical Data Modeling, které zahrnuje kromě LDS ještě dokumentaci. Entita je to, o čem má význam uchovávat informace v systému. Musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich. Př. IS MU: Studenti, Předměty, Místnosti, Zkoušky…. Vztah je asociace mezi 2 a více entitami.

35 4.4.200835 LDS – kardinalita A je ve vztahu s právě jedním B

36 4.4.200836 LDS – příklad Vztah student se hlásí na školu (M:N)

37 4.4.200837 Křížový odkaz (1)  Používá se v Analýze  Poskytuje test komplexnosti a správnost DFD a LDS  Entita se skládá z jedné nebo více pamětí

38 4.4.200838 Křížový odkaz (2)  V praxi ale paměť postihuje dvě i více entit

39 4.4.200839 Entitně-funkční matice  P ředchází konstrukci ELH a Popisu procesů  Řádky jsou tvořeny seznamem všech entit v entitním modelu a sloupce jsou tvořeny funkcemi v DFD I – vytvoření (insert) M – upravení (modify) A – archivace (archive) R – čtení (read) D – mazání (delete)

40 4.4.200840 ELH (1) Entity Life History je diagramatická reprezentace životního cyklu jedné entity, od jejího vytvoření až po zrušení. Entita je nahoře, ostatní jsou události (event). Sekvence – diagram se čte zleva doprava. Selekce (o) – alternativy, posloupnost není důležitá Iterace (*) – cyklus, mnoho operací shodného typu následuje za sebou. Paralelní zpracování –

41 4.4.200841 ELH (2) Ukazatel stavu: Př. 1-4/2 Před lomítkem – předchozí stav Za lomítkem – následující stav R – pokračovat (resume) Q – skončit (quit)

42 4.4.200842 Normalizace (opakování)  1NF (první normální forma): Tabulka je v první normální formě, jestliže lze do každého pole dosadit pouze jednoduchý datový typ (jsou dále nedělitelné) a je zbavena opakujících se položek.  2NF (druhá normální forma): Tabulka je ve druhé normální formě, jestliže je v 1NF a navíc platí, že existuje klíč a všechny neklíčové atributy jsou funkcí celého klíče.  3NF (třetí normální forma): Tabulka je ve třetí normální formě, jestliže je v 2NF a navíc každý neklíčový atribut je netransitivně závislý na každém kandidátním klíči.

43 4.4.200843 Popis procesů Technika, která shromažďuje všechny operace, které jsou nutné k tomu, aby proces proběhl  entity z entitně - funkční matice  Ukazatel stavu z ELH  zahrnuje jedno nebo více funkčních okének DFD Obsahuje: jméno entity, účinek na událost, předchozí a následující stav Př. objednání zkoušky

44 4.4.200844 Kontrola fyzického návrhu Kontrola fyzického návrhu není jedna technika, ale několik pravidel jak přetvořit logický datový návrh a Logický popis procesů na fyzickou specifikaci. Výsledek kontroly fyzického návrhu je databáze nebo soubor specifikací a řada programových specifikací. Pravidla přeměny se budou lišit v závislosti na plánovaném hardwarovém a softwarovém vybavení. Několik popsaných procesů se spojí a vytvoří jednu programovou specifikaci.

45 4.4.200845 Provázanost DFD, LDS a ELH

46 4.4.200846 fáze a etapy - techniky(1)‏ Fáze A Analýza Etapa 1 Analýza stávajícího systému DFD, LDS (ERD) Křížový odkaz Průchod a dokumentace Etapa 2 Specifikace požadavků DFD, LDS (ERD), ELH Křížový odkaz Průchod a dokumentace

47 4.4.200847 fáze a etapy - techniky(2)‏ Fáze B Logický návrh Etapa 3 Logický datový návrh Normalizace, LDS (ERD)‏ Průchod a dokumentace Etapa 4 Logický procesní návrh Popis procesů Průchod a dokumentace

48 4.4.200848 fáze a etapy - techniky(3)‏ Fáze C Fyzický návrh Etapa 5 Fyzický návrh Kontrola fyzického návrhu DFD Průchod a dokumentace

49 4.4.200849 Standardní forma projektu (1)‏ 1. DFD diagram 2. DFD 1. úrovně 3. DFD 2. úrovně 4. LDS (ERD)‏ 5. DSE - křížový odkaz (data store entity)‏ 6. List problémů a požadavků 7. Popis entit 8. Popis vstupů a výstupů

50 4.4.200850 Standardní forma projektu (2)‏ 9. Datový slovník 10. On-line dialog specifikací 11. Logický funkční popis 12. Entitně-funkční matice 13. ELH 14. Normalizace 15. Katalog procesů 16. Popis procesu 17. Části fyzického přístupu

51 4.4.200851 Příklad, zadání(1)‏ - Kuchyně  Zákazníci si objednají prostřednictvím obchodního oddělení  Objednávky jsou potvrzeny a přepsány na objednávkové formuláře  Smlouva se uzavírá na jeden typ jídla  Je dána sleva pokud se zákazník zaváže odebírat určité množství  Zákazník smí mít mnoho smluv  Objednávky obsahují smluvní cenu  Kopie všech smluv jsou uloženy u účetního a přístupné kvůli cenám  Ostatní faktury jsou ceněny podle lístku připraveného zaměstnanci  Prodejce přijímá kompletní denní list jídel na prodej  Účetní vystaví fakturu a zašle ji zákazníkovi  Při dodání jídla strhne účetní kredit z účtu  Účetní týdně kontroluje limit a zastaví dodávky pokud je vyčerpán  Účetní prověří a autorizuje nového zákazníka,  Zašle obchodníkovi informace o nových zákaznících  Účetní zaznamenává přijaté platby od zákazníka

52 4.4.200852 Příklad, zadání(2)‏  Kuchyně každý den posílá seznam dodávek a vydaných jídel  Pro jídlo vydané zákazníkovi musí zaměstnanci kuchyně vyplnit výdejový formulář pro účetního  Zaměstnanci připravují seznam ingrediencí nákupnímu oddělení.  Seznam dodaných ingrediencí posílají zaměstnanci účetnímu  To dovolí nákupčímu ověřit faktury od dodavatele  Když se zásoba nějaké ingredience ztenčuje, je připravena karta ingrediencí a poslána nákupčímu  Ten připraví objednávku pro dodavatele  Všechny nákupy se zapisují do nákupní knihy Nový systém je požadován pro práci obchodního a účetního oddělení. Na tyto dvě položky provedeme analýzu a návrh dle SSADM.

53 4.4.200853 Příklad, DFD 0. Level – původní stav Hranice systému

54 4.4.200854 Příklad, DFD 1. Level – původní stav

55 4.4.200855 Příklad, DFD 2. Level – obchod – původní stav

56 4.4.200856 Příklad, DFD 2. Level – účet – původní stav

57 4.4.200857 Příklad, matice entit – původní stav Pro každou entitu je zobrazeno s jakou další entitou se váže

58 4.4.200858 Příklad, diagram entit – původní stav Je zde zahrnut i status – v jaké fázi se objednávka nalézá: nevyřešená, čekající, odeslaná

59 4.4.200859 Příklad, křížový odkaz (data store entity) – původní stav Ke každé paměti v DFD jsou přiřazeny entity v LDS

60 4.4.200860 Příklad, diagram entit – zjednodušení Celý systém bude mít jen 4 entity.

61 4.4.200861 Příklad, křížový odkaz (data store entity) – nový stav DFD bude obsahovat pouze čtyři paměti. Stejně tak se dá LDS znázornit pouze se čtyřmi entitami.

62 4.4.200862 Příklad, diagram entit – nový stav (logický) Zjednodušení poskytuje lepší náhled na systém. Není úplně správně (vazba N:M), ale dává logický obraz o datech.

63 4.4.200863 Příklad, List problémů a požadavků  K uložení objednávky jsou používány tři paměti (čekající, nevyřešená, k odeslání). Je vhodné integrovat do jedné paměti.  V DFD není zahrnuto vedení. To ale chce dostávat výsledky o hospodaření. Je třeba zavést nový proces, který dokáže monitorovat výsledky obchodu i kuchyně a poskytovat údaje vedení (kolik je objednávek, jaký je průměrný čas vyřízení objednávky, kdo jsou největší zákazníci atd.)  Faktury jsou posílány ihned po vyzvednutí jídla. Mají se posílat všechny najednou jedenkrát za týden.  Objednávky se skládají ze dvou částí (hlavičky a těla). Teď se ukládá pouze tělo objednávky. Hlavička není uložena v žádné paměti. Má se ukládat zároveň hlavička i tělo objednávky.

64 4.4.200864 Příklad, DFD 2. Level – obchod – nový stav

65 4.4.200865 Příklad, DFD 2. Level – účetní – nový stav

66 4.4.200866 Příklad, DFD 1. Level – nový stav

67 4.4.200867 Příklad, DFD 0. Level – nový stav

68 4.4.200868 Příklad, Popis entit Zobrazuje z jakých položek (řádků v databázi) je entita složena.

69 4.4.200869 Příklad, Popis vstupů a výstupů Týká se datových toků. Je jednoznačným vodítkem odkud a kam jsou data směřována.

70 4.4.200870 Příklad, Datový slovník Slouží k tomu, abychom popsali každou položku entity. Popisujeme nejdůležitější údaje.

71 4.4.200871 Příklad, On-line dialog specifikací Vychází přímo z DFD. Zjednodušuje systém a ukazuje jak by mělo vypadat menu nového systému.

72 4.4.200872 Příklad, Logický funkční popis Popisujeme všechny funkce obsažené v systému, vycházíme přímo z DFD.

73 4.4.200873 Příklad, Entitně-funkční matice

74 4.4.200874 Příklad, ELH

75 4.4.200875 Příklad, Normalizace

76 4.4.200876 Příklad, Katalog procesů

77 4.4.200877 Příklad, Popis procesu

78 4.4.200878 Příklad, Části fyzického přístupu Sem patří především:  Specifikace programu  Specifikace databází  Plán implementace  Uživatelský manuál  Provozní manuál

79 4.4.200879 Výhody a hodnocení (1) Uživatel dostane systém podle svých požadavků M etoda řízená daty Přiměřeně časově a finančně náročná Aplikace požadavků od uživatelů hned napoprvé Formát dokumentace je pochopitelný pro uživatele Neupřednostňuje jednu modelovací techniku Zahrnuje kompletní dokumentaci už v rámci metody

80 4.4.200880 Výhody a hodnocení (2) Používá se při vývoji systémů, ale nepokrývá celý životní cyklus systému. Používá 3 základní pohledy na informační systém: - Logické datové struktury - LDS - Diagramy datových toků - DFD - Životní cykly entit - ELH


Stáhnout ppt "4.4.20081 SSADM Structured System Analysis and Design Methodology."

Podobné prezentace


Reklamy Google