Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1142 Ročník: 4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu PO a účetní závěrka Téma: Informační zdroje finanční analýzy Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s problematikou vzniku finanční analýzy.

3 INFORMAČNÍ ZDROJ Finanční analýzy
Finanční účetnictví Rozvaha podniku Výkaz zisku a ztráty Výkaz Cash flow Příloha účetní závěrky Naturální ukazatelé Údaje z finančního trhu Ostatní Výroční zpráva Údaje z manažerského účetnictví Vnitropodnikové zdroje

4 Struktura rozvahy dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
AKTIVA PASIVA DLOUDOBÝ MAJETEK: Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek Finanční dlouhodobý majetek VLASTNÍ ZDROJE: Základní kapitál Výsledek hospodaření fondy OBĚŽNÝ MAJETEK: Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky CIZÍ ZDROJE: Úvěry Ostatní závazky

5 VÝSLEDOVKA Výnosy, náklady a výsledek hospodaření tvoří obsah účetního výkazu zisku a ztráty Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu Náklady představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání výnosů, i když jejich skutečnému zaplacení nemuselo dojít v daném období Výsledek hospodaření je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku

6 Zjednodušená výsledovka
Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje majetku Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a časového rozlišení Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady

7 Zjednodušená výsledovka
Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finančních investic Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období

8 Výkaz o peněžních tocích
Zisk po úhradě úroků a zdanění + Odpisy + Jiné náklady - výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz Cash flow ze samofinancování +/-Změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) +/-Změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) +/-Změna zásob (+ úbytek) +/-Změna krátkodobých závazků (+ přírůstek)

9 Výkaz o peněžních tocích
Cash flow z provozní činnosti +/-Změna fixního majetku (+ úbytek) +/-Změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) Cash flow z investiční činnosti +/-Změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) + Přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií - Výplata dividend Cash flow z finanční činnosti

10 otázky Informační zdroje FA Rozvaha podniku Výkaz zisku a ztráty
Výkaz Cash flow Příloha účetní závěrky Struktura rozvahy SA, OA, VZ, CZ Co jsou výnosy Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu Struktura výkazu o CF PČ, IČ, FČ

11 Zdroje Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Vyhláška 500/2002 Sb.
Účetní závěrka, výklad a praktické příklady, Hana Březinová, Pavel Štohl


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY"

Podobné prezentace


Reklamy Google