Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU"— Transkript prezentace:

1 2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU
Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký stav zásob v podniku, dlouhé dodací termíny, nepravidelné dodávky)

2 Logistické problémy Logistický systém nebyl schopen položky produktů soustředit do jednoho nákupního centra Logistický systém nezabezpečil dostatečně široký sortiment Je na výrobek dobrá komunikační politika (reklama), ale s řízením zásobování jsou problémy

3 Hlavní logistické činnosti
Zákaznický servis (Customer Service) Prognózování poptávky (Demand Forecasting Planning) Řízení stavu zásob (Inventory Management) Logistická komunikace (Logistical Communication)

4 Hlavní logistické činnosti -pokračování
Vyřizování objednávek (Order Processing) Balení (Packing) Podpora servisu náhradní díly (Parts and Service Support) Stanovení místa výroby a skladování (Plant and Warehouse Site Selection)

5 Důležité logistické termíny
Business Logistics – podniková logistika Channel Management – řízení distribučních kanálů Distribution – distribuce Industrial Logistics – průmyslová logistika Logistical Management – logistické řízení

6 Důležité logistické termíny - pokračování
Materials Management – řízení materiálů Physical Distribution – distribuce zboží (fyzická distribuce) Quick Response System– systém rychlé odezvy ( reakce ) Supply Chain Management – řízení dodavatelských řetězců Supply Management – řízení zásobování

7 Logistické řízení znamená
proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a informací z místa vzniku do místa spotřeby s cílem uspokojit požadavky zákazníka

8 Vlastnosti logistického řízení
tok materiálu ve výrobním sektoru a v sektoru služeb (státní správa, nemocnice, maloobchod, velkoobchod) uplatnění logistiky i v nevýrobní sféře dodavatelé poskytují suroviny (zásoby surovin, zásoby ve výrobě, zásoby hotových výrobků)

9 Vlastnosti logistického řízení - pokračování
řídící činnosti (plánování, implementace, řízení) výstupy z logistického systému jsou konkurenční výhody využití času a místa , efektivní zásobování, logistika je v podstatě kapitálem podniku

10 Složky logistického řízení
Logistické vstupy: přírodní zdroje, lidské zdroje, finanční a informační zdroje Logistické výstupy: využití místa a času, orientace na marketing, efektivní zásobování zákazníka, majetkové přínosy

11 Logistické řízení - pokračování
Suroviny →Zásoby ve výrobě→Hotové výrobky Řídící činnosti: plánování, implementace procesů, vlastní řízení

12 Logistické činnosti Zákaznický servis, prognóza poptávky, komunikace, řízení stavu zásob řízení pohybu materiálu, vyřizování objednávek, lokalizace závodu a skladu, balené zboží, recyklace = zpětná logistika, doprava, balení

13 Řízení materiálů Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Řízení materiálů zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, zásob ve výrobě a balících materiálů.

14 Řízení materiálů - pokračování
Řízení materiálů se netýká konečných zákazníků, ale ovlivňuje úroveň zákaznického servisu (schopnost konkurence podniku)

15 Řízení materiálů - pokračování
Efektivní řízení toku materiálu je nezbytné pro výrobu produktů za požadovanou cenu! Nedostatek materiálu vede ke zpomalení výroby, dokonce k jejím výpadkům, to může vyvolat vyčerpání zásob hotových výrobků

16 Oddělení nákupu musí zajistit
Výběr a prověření dodavatele Vypracování dodavatelsko-odběratelské smlouvy Hledat stále výhodnějšího dodavatele Informovat o novinkách a inovacích v oblasti nákupu

17 Oddělení zásobování (odlišné od oddělení nákupu) musí zajistit:
Dodávku komponent pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladů Operativní řízení materiálového toku na vstupu do podniku

18 Logistika poskytují vstupy pro proces plánování a řízení výroby
plán odbytu určuje množství a typ hotových výrobků plán výroby – potřebu surovin, dílů, součástek a dalších subdodávek rozhodování v oblasti řízení výroby musí být sdílena jak výrobou, tak logistikou.

19 Distribuce musí zajistit
Vysokou úroveň služeb Vybudování sítě fyzické distribuce (mezičlánky, sklady a kapacity) Vhodný podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech Možnosti přímého prodeje

20 Postavení vývoje z pohledu logistiky
vývoj musí přihlížet k požadavkům zákazníků vývoj musí přihlížet také k nákladům v celém logistickém řetězci

21 Postavení marketingu usiluje o to, aby byl správný produkt za správnou cenu, podpořený správnou komunikací k dispozici na správném místě marketingový mix- výrobek, cena, komunikace a distribuce správné místo – úloha logistiky !

22 Logistika - vlastnosti
pohlíží se na ní jako na činnost obslužného charakteru je však průřezovou činností mezi nákupním a odbytovým trhem cílem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem

23 Logistika - vlastnosti
od dodavatelů k odběratelům včetně informačních toků integrace je spojování podsystémů a dílčích procesů do celkového systému výrobního podniku

24 Řízení (management) zahrnuje
1. analýzu 2. návrh a realizaci systémů 3. plánování 4. řízení v užším slova smyslu znamená kontrolu a regulaci procesů

25 Úloha řízení v oblasti materiálů
určujícím faktorem není strana nabídky (výroba), ale strana poptávky (trh)

26 Pojetí v oblasti materiálů
Kritérium Staré pojetí Nové pojetí 1. trh Trh prodávajícího, nízká konkurence, vývozní omezení Trh kupujícího, silná konkurence, globalizace trhu 2. výrobky Nízký sortiment, dlouhý životní cyklus, nízká úroveň technologie Široký sortiment, krátký životní cyklus, vysoká úroveň technologie 3. výroba Plné vyžení kapacit, dlouhé doby dodání, nízké náklady, výroba vlastními silami Plné vytížení kapacit, vysoká pružnost, malé výrobní série, krátká průběžná doba výroby, nízké náklady 4. úroveň servisu Vysoká úroveň servisu, vysoké stavy zásob, dlouhé doby přepravy, pomalý logistický proces Vysoká úroveň servisu, nízké stavy zásob, krátké doby přepravy, rychlý logistický proces 5. informační technologie Papírová administrativa, ruční zpracování dat Elektronické zpracování dat, elektronické vyřizování objednávek 6. podniková strategie Orientace na výrobu Orientace na trh, orientace na zákazníka

27 Nové trendy v řízení toku materiálu
globální orientace zkracování životního cyklu produktu vlivem inovací nižší stavy zásob zaměření na trh elektronické zpracování dat

28 Řízení materiálu zahrnuje
předvídání požadavků materiálových zjišťování zdrojů dopravení a uložení materiálů do podniku monitorování stavu materiálu jako oběžného aktiva

29 Funkce logistiků 1.zahrnují nákup 2.kontrolu zásob surovin
3.přejímka a uskladnění materiálů 4.výrobní plánování a doprava

30 Cíle v oblasti materiálů
nízké náklady optimalizovat náklady na materiál, na kapitál a režijní náklady vysoká úroveň servisu optimalizovat reakce na požadavky výroby a trhu zajištění kvality

31 Cíle v oblasti materiálů - pokračování
udržování zvyšování kvality materiálů nízká úroveň vázaného kapitálu optimalizovat objem vázaného kapitálu v zásobách podpora ostatních funkcí poskytovat podporu útvaru prodeje a útvaru vývoje

32 Cíle řízení materiálu jsou spojeny se základními cíli podniku
dosažení přijatelné úrovně rentability udržení pozice v konkurenčním prostředí trhu nízké náklady vysoká úroveň servisu

33 Cíle v oblasti materiálů - pokračování
zajištění kvality nízký vázaný kapitál podpora ostatních funkčních útvarů podniku

34 Bod rozpojení v logistickém řetězci
dotýkají se 2 okruhy a způsoby řízení procesů – okruh řízení objednávkou a okruh řízení predikcí rozdělení na výrobu neutrální a specifické zakázky s jeho umístěním souvisí podnikatelská rizika

35 Bod rozpojení v logistickém řetězci
od bodu rozpojení až k zákazníkovi by neměly být žádné zásoby v místě bodu jsou umístěny hlavní pojistné zásoby tento způsob řízení použila poprvé společnost Philips

36 Bod rozpojení v logistickém řetězci
Základní logistická struktura 1 Rozpojení ve skladech distribuční sítě Výroba a expedice na sklad 2 Ve skladu hotových výrobků Výroba na sklad 3 Ve skladu montážních komponent Montáže na zakázku

37 Bod rozpojení v logistickém řetězci - pokračování
Základní logistická struktura 4 Ve skladu surovin a nakupovaných dílů Výroba na zakázku 5 Mimo podnik Nákup a výroba na zakázku

38 Cílem je posunout bod co nejdále proti směru hmotného toku, co nejblíže k dodavatelům, aby rozhodující část řetězce byla řízena dle objednávek (dle přání zákazníka)

39 Úzké místo v toku materiálu
místo v logistickém řetězci, kterým je omezen celkový výkon tohoto řetězce. toto místo musí být maximálně využito rozhodujícím způsobem ovlivňuje úroveň služeb zákazníků

40 Úzké místo v toku materiálu
tomuto místu je třeba podřídit řízení celého systému před tímto místem by měla být vytvořena zásoba nedokončené výroby pro zajištění nepřetržité činnosti tohoto místa

41 Je patrné požadavky z výzkumů jsou porovnávány s nákupními kapacitními možnostmi. pokud kapacita úzkého místa vyhovuje požadavkům, úzké místo určuje průběh všech operací před ním. před úzkým místem je nutné vytvořit zásobu nedokončené výroby (tažný systém před úzkým místa, od úzkého místa tlačný systém).

42 Bod rozpojení a úzké místo
články logistického řetězce ovlivňující úroveň služeb zákazníkům oddělující části řetězce s odlišnými způsoby řízení materiálového toku v obou místech se tvoří zásoby rozpracované (nedokončené výroby)

43 Klíčové otázky pro materiálové manažery
prostředky komunikace mezi funkcí řízení materiálů a výrobou jak se dodavatelé podílejí na prognózování materiálu a řízení zásob jaký typ vztahů máme s našimi dodavateli

44 Klíčové otázky pro materiálové manažery
plánování výrobních dávek, jaké metody jak často se provádí a aktualizuje výrobní plánování jaké mají strategie a postupy při řízení toku materiálů vliv na další úseky podniku

45 Vybrané pojmy z řízení výroby
Typ výroby: výroba kusová, sériová a hromadná (je funkcí vyráběného množství) Forma výroby:výroba fázová, skupinová a proudová (je funkcí vyráběného množství, prostoru a času) Druh výroby: investiční a spotřební, např. strojírenská, elektrotechnická, stavební Výrobní linky, montážní linky a jejich parametry řeší problematiku proudové výroby

46 Typy výroby Kusová výroba – malý počet kusů a široký sortiment produktů Sériová výroba – větší počet kusů, menší sortiment produktů Hromadná výroba – dva druhy výrobků, úzký sortiment a velká množství jednotlivých vyráběných produktů

47 Fázová výroba koresponduje s kusovou výrobou
pracoviště jsou uspořádány dle technologické podobnosti neopakovaná výroba, často se mění výrobní sortiment v malých dávkách

48 Skupinová výroba Koresponduje s typem sériové výroby
Série uspořádány tak, aby prošly co nejrychleji jednotlivými pracovišti Vytváříme skupiny výrobků s podobnými operacemi (společná zařízení)

49 Hromadná výroba koresponduje s formou proudové výroby
pracoviště uspořádány dle technologické posloupnosti základem výrobní a montážní linky

50 Typová řada taková řada produktů, která vychází z podobného konstrukčního řešení a z hlediska hloubky výrobního sortimentu vytváří typy výrobků

51 Výrobková řada hloubka výrobního sortimentu: počet druhů výrobků ve výrobkové řada šířka výrobního sortimentu: počet výrobkových řad, které uspokojují podobnou potřebu zákazníka

52 Specializace výrobková: úzký sortiment, velká množství výrobků, součástí je i montáž a instalace technologická: malá část celé posloupnosti operací zaměřena na úzký počet operací v širokém výrobním sortimentu

53 Proudová forma výroby ( nejvyšší forma výroby)
Specializovaná výroba Stabilita výroby – výroba dlouhodobějšího charakteru

54 Proudová forma výroby Nutná úprava technologie (výrobní, montážní), pružné operace, operace rozděleny na krátké úseky z hlediska pracovišť Určení pracovních podmínek – určení režimu práce, stanovení rytmu výroby, prostorové řešení výrobního procesu

55 Linky výrobní montážní

56 Linky Synchronně pracující (na jednotlivých pracovištích jsou stejné operační časy) Nesynchronně pracující (různé operační časy pracovišť, snaha provést synchronizaci, jsou-li linky nesynchronně pracující nedochází k plnému časovému využití pracovišť)

57 Linky - pokračování s pevným pracovištěm (stabilní pracoviště, mezi pracovišti se pohybuje rozpracovaný výrobek) s pevným výrobkem (pracovní podmínky se přizpůsobují výrobku) pracující za pohybu výrobku a prostředí (automobilový průmysl)

58 Parametry linky Takt linky
Interval mezi odvedením dvou po sobě jdoucích výrobků

59 Rytmus linky Přechodný ukazatel pro přechodné období
Užití v době náběhu výroby

60 Využití času

61 Ustálený chod linky je od doby, kdy se první kus výrobku dostane na poslední pracoviště doba náběhu je zanedbatelná oproti době ustáleného chodu


Stáhnout ppt "2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google