Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání fyzických osob. Čs. Statist. úřad zpracoval v roce 2007 studii: Charakteristika podnikatele v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání fyzických osob. Čs. Statist. úřad zpracoval v roce 2007 studii: Charakteristika podnikatele v ČR."— Transkript prezentace:

1 Podnikání fyzických osob

2 Čs. Statist. úřad zpracoval v roce 2007 studii: Charakteristika podnikatele v ČR

3 Hodnocení světové banky: „Doing Business“ 2010 – 74. místo ze 183 zemí

4 Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z insolvenčního rejstříku Datové schránky Autorizovaná konverze dokumentů

5 Czech POINT

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY 12-2. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Businesses: numbers, by selected legal form, 31 December RokCelkem z toho vybrané právní formy Selected legal forms státní podniky akciové společnosti soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona YearTotal State-owned enterprises Joint-stock companies Private entrepreneurs in business under Trade Act 20002 050 7701 11714 0921 471 291 20012 121 5621 05414 8451 523 051 20022 223 74599515 2601 607 151 20032 325 97789915 9031 671 031 20042 352 60180316 4031 674 595 20052 388 49074617 0311 681 042 20062 430 48166818 0931 697 888 20072 481 86360220 4551 719 543

7 Ekonomicky aktivní podnikatelské subjekty 12-3. Statistické jednotky typu podnik podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Enterprise-type statistical units: by selected legal form, 31 December RokCelkem z toho vybrané právní formy Selected legal forms státní podniky akciové společnosti soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona YearTotal State-owned enterprises Joint-stock companies Private entrepreneurs in business under Trade Act 20001 166 33976810 995824 905 20011 259 33673511 377895 302 20021 245 28662311 534884 392 20031 294 81360011 792927 112 20041 269 22148212 145911 085 20051 266 33644212 911881 203 20061 256 77138313 713851 407 20071 224 86333714 792812 219

8 12-9. Vybrané právnické osoby podle institucionálních sektorů k 31. 12. 2007 Selected legal persons: by institutional sector, 31 December 2007 Právní forma Celkem z toho veřejné podniky a korporace soukromé podniky a korporace z toho pod zahraniční kontrolou Total Public enterprises and corporations Private enterprises and corporations incl.: Foreign controlled absolutně % % % Number Právnické osoby celkem553 3522 247100,0389 518100,0147 626100,0 z toho obchodní společnosti celkem290 2181 00644,8289 20874,263 31142,9 v tom: veřejné obchodní společnosti7 579-- 1,98440,6 společnosti s ručením omezeným261 44965929,3260 78967,060 46141,0 akciové společnosti20 45534715,520 1055,11 7511,2 komanditní společnosti735-- 0,22550,2

9 Znaky živnosti/podnikání Živnostenský zákon: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“ Obchodní zákoník: Je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. lékaři, auditoři, znalci atd.), fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence obce podle zvláštního předpisu.

10 Předpokladem živnosti/podnikání je činnost vykonávána pravidelně a opakovaně, ne nahodile či příležitostně - soustavná činnost. Posouzení toho, kolikrát vykonaná činnost je již soustavným výkonem není předmětem ani jednoho z výše uvedených zákonů, samostatně - podnikatel se neřídí pokyny jiných osob, nýbrž práci si organizuje sám.

11 Předpokladem živnosti/podnikání je podniká pod vlastním jménem představuje, že firmou fyzické osoby je vždy jméno a příjmení, za pomlčkou však může obsahovat dodatek označující například druh živnosti, na vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel nese veškeré riziko svého podnikání, ručí za závazky z podnikatelské činnosti celým svým osobním majetkem. za účelem dosažení zisku je předpoklad, že činnost bude směřovat k vykázání zisku, i když nebude cíle dosaženo a vykáže ztrátu.

12 Mnoho činností tyto znaky naplňují, avšak živností nejsou Tyto činnosti se řídí speciálním zákonem, upravujícím vyjmenovanou činnost: např. lékaři, stomatologové, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci atd. Osoby vykonávající tuto činnost nejsou živnostníci, jsou však podnikateli tak, jak je definuje obchodní zákoník. Dále činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nejsou živností a k jejich poskytování nepotřebuje pronajímatel živnostenské oprávnění. Jakmile však s pronájmem začne poskytovat i jiné než základní služby (dodávky vody, tepla, odvoz odpadků...), např. praní a žehlení prádla, úklid v obytných místnostech atd., pak již provozuje volnou živnost - ubytovací služby.

13 Živností dále nejsou: zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, činnost autorů (pobírající tzv. autorské honoráře), nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník,...)

14 Pojmy Obchod je závazkový vztah mezi podnikateli, týkající se jejich podnikatelské činnosti (řídí se především Obch.Z). Je-li však druhá strana nepodnikatelský subjekt např. občan, řídí se Obč. Z). Občanský zákoník - základní systém soukromého práva, obchodní zákoník je speciální norma upravující specifické vztahy spojené s podnikáním a obchody. Obchodním majetkem podnikatele FO je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání (aktiva). Obchodním majetkem PO se rozumí veškerý jeho majetek. Soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli FO v souvislosti s podnikáním označujeme jako obchodní jmění. Jměním podnikatele PO je soubor jeho veškerého majetku a závazků. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele (pasiva).

15 Obchodní listiny Na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj: jméno nebo název firmy, sídlo nebo místo podnikání, IČO, osoby zapsané v Obch. rejstříku nebo Živnost. rejstříku údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

16 Ustanovení o nekalé soutěži klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti soutěžitele, podplácení, zlehčování, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů ŽP.

17 Ručení Za své podnikatelské závazky ručí FO celým svým majetkem. Pokud je ženatý/vdaná pak ručí společným jměním manželů (SJM). I za manželství však existuje výlučné vlastnictví k věcem. K použití majetku k podnikání, který je v SJM (nejčastěji osobní automobily, nemovitosti atd.) je vyžadován souhlas druhého manžela. V případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společností, může soud na návrh některého z manželů zúžit SJM. Kromě řešení soudní cestou mohou manželé smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění.

18 Podmínky pro získání živnostenského oprávnění Všeobecné podmínky: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům označována jako svéprávnost, kdy pouze soud může zbavit osobu zletilou této způsobilosti. Bezúhonnost (překážkou jsou trestné činy, který souvisí s předmětem živnosti a nerozhoduje, zda byly spáchány úmyslně či z nedbalosti, nebo trestné činy spáchané úmyslně, jestliže je obava, že vzhledem k povaze živnosti se živnostník dopustí stejného nebo podobného činu). Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči finančním orgánům daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Nesplňuje-li podnikatel první dvě všeobecné podmínky, ještě to neznamená, že nemůže provozovat živnost. Jejich splnění lze docílit ustavením tzv. odpovědného zástupce. Další dvě podmínky však musí podnikatel splnit vždy.

19 Zvláštní podmínky Znamenají odbornou nebo jinou způsobilost. Část živností totiž vyžaduje nejen splnění všeobecných podmínek, ale i doklad o příslušném vzdělání. Pouze živnosti volné nevyžadují od podnikatele splnění zvláštních podmínek, tzn. že podnikatel pro jejich výkon nepotřebuje doložit svou kvalifikaci. Pokud podnikatel nemá potřebnou kvalifikaci či praxi a daná živnost či koncese je vyžadují, může danou situaci řešit ustavením odpovědného zástupce.

20 Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko-právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, popřípadě i zvláštní podmínky. Musí být v pracovně právním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Vykonávat odpovědného zástupce lze pouze pro dva podnikatele. Musí mít bydliště v ČR.

21 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky, podnikatel, který je zahraniční osobou fyzickou a nemá na území ČR povolen pobyt, podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v ČR. Do této funkce ustanovuje člena statutárního orgánu. Nelze-li, ustanovuje ho z jiných osob, Podnikatel, který je právnickou osobou zahraniční. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky.

22 Druhy živností Volné – příloha č. 4 ŽZ Řemeslné – příloha č. 1 ŽZ Vázané – příhoha č. 2 ŽZ Koncesované – příloha č. 3 ŽZ Provozování živnosti průmyslovým způsobem

23 Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnost volná Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činností náležející do živnosti volné 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 8. Pěstitelské pálení 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského …. 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

24 Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenstvi Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin ….. Část B Barvení a chemická úprava textilií Čištění a praní textilu a oděvů Kominictví Část C Hostinská činnost Kosmetické služby Pedikúra, manikúra

25 Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti vázané Projektová činnost ve výstavbě a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb Poznámka: § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

26 Vázaná živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo Pozn.: doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona§ 160 zákona č. 183/2006 Sb.§ 7§ 160 zákona č. 183/2006 Sb.

27 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti Provozování pohřební služby Taxisluža

28 Provozovna Místo výkonávání živnosti Označena firmou podnikatele a IČO Provozovna prodeje či služeb také označena jménem osoby odpovědné za činnost provozovny Provozní doba Zboží označené cenami či ceník Evidence denních tržeb

29 Doklady prokazující způsob nabytí zboží Přítomna osoba znalá češtiny Inspekční kniha Podnikatel odpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů


Stáhnout ppt "Podnikání fyzických osob. Čs. Statist. úřad zpracoval v roce 2007 studii: Charakteristika podnikatele v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google