Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní právo ŽP JUDr. Veronika Vlčková 7. 5. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní právo ŽP JUDr. Veronika Vlčková 7. 5. 2007."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní právo ŽP JUDr. Veronika Vlčková 7. 5. 2007

2 Osnova přednášky Mezinárodní PŽPMezinárodní PŽP  vývoj  dobré sousedské vztahy  autonomní smluvní systém  vztah MP a národního práva

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Vývoj MPŽP MP = počátek moderního PŽPMP = počátek moderního PŽP rozvíjí se od 70. let 20. stoletírozvíjí se od 70. let 20. století ŽP a environmentální problémy neznají hranicŽP a environmentální problémy neznají hranic

13 MPŽP: dobré sousedské vztahy případ Trail Smelter (USA v. Kanada)případ Trail Smelter (USA v. Kanada) „žádný stát není oprávněn využívat nebo povolit využívání svého území způsobem, jakým může dojít ke škodám způsobeným plyny na území jiného státu nebo na majetku či osobách v něm žijících, pokud předmětná činnost má závažné důsledky a je na základě důkazů jasně stanovena.“ = princip svrchovanosti států a nepoškozování ŽP za hranicemi jejich jurisdikce (Princip 21 Stockholmské deklarace)

14 MPŽP: autonomní smluvní systém Konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972Konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972 iniciovala vznik řady MS (Úmluvy CITES, Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy ad.)iniciovala vznik řady MS (Úmluvy CITES, Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy ad.) vznik Programu pro ŽP (UNEP)vznik Programu pro ŽP (UNEP)

15 MPŽP: autonomní smluvní systém Konference o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru 1992Konference o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru 1992 2 MS: Úmluva o změně klimatu a Úmluva o biodiverzitě2 MS: Úmluva o změně klimatu a Úmluva o biodiverzitě 3 soft law dokumenty: 3 soft law dokumenty: Deklarace o ŽP a rozvojiDeklarace o ŽP a rozvoji Agenda 21Agenda 21 Principy hospodaření v lesíchPrincipy hospodaření v lesích

16 MPŽP: autonomní smluvní systém Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 Implementační plán Agendy 21Implementační plán Agendy 21 nejen ochrana ŽP, ale i ekonomická a sociální stránka TURnejen ochrana ŽP, ale i ekonomická a sociální stránka TUR

17 Environmentální MS Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokolRámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol Úmluva OSN o boji proti desertifikaciÚmluva OSN o boji proti desertifikaci Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokolVídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol

18 Environmentální MS Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichůBonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů Ramsarská úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactvaRamsarská úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o biologické rozmanitosti a Cartagenský protokol o biologické bezpečnostiÚmluva o biologické rozmanitosti a Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

19 Environmentální MS CITES úmluva = Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlinCITES úmluva = Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňováníBasilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Rotterdamská a Stockholmská úmluvaRotterdamská a Stockholmská úmluva Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státůÚmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

20 Environmentální MS Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice státůÚmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezerÚmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer Espoo úmluva = Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a protokol SEAEspoo úmluva = Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a protokol SEA Aarhuská úmluvaAarhuská úmluva

21 Environmentální MS Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišťBernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť Evropská úmluva o krajiněEvropská úmluva o krajině

22 Vztah MP a národního práva Čl. 10 a čl. 10a ÚstavyČl. 10 a čl. 10a Ústavy Článek 10 Ústavy zavádí do našeho právního řádu monismus = mezinárodní smlouvy jsou součástí právního řádu (nejde o součást ústavního pořádku – viz čl. 112 Ústavy ČR)Článek 10 Ústavy zavádí do našeho právního řádu monismus = mezinárodní smlouvy jsou součástí právního řádu (nejde o součást ústavního pořádku – viz čl. 112 Ústavy ČR) MS jsou přímo aplikovatelné a mají přednost před zákonemMS jsou přímo aplikovatelné a mají přednost před zákonem

23 Osnova přednášky Komunitární PŽPKomunitární PŽP  úvodní poznámky  akční programy  primární prameny: JEA a kapitola 19 SES  sekundární prameny  vztah MP – EP – národní právo

24 Evropské právo Evropská společenství nebyla založena za účelem ochrany životního prostředí, nýbrž z důvodů ryze ekonomických. Nutnost evropské integrace vyvstala ze zkušenosti obou světových válek i tíživého dopadu velké hospodářské krizeEvropská společenství nebyla založena za účelem ochrany životního prostředí, nýbrž z důvodů ryze ekonomických. Nutnost evropské integrace vyvstala ze zkušenosti obou světových válek i tíživého dopadu velké hospodářské krize Původní znění Smlouvy o EHS z roku 1957 neobsahovalo ani jedno ustanovení týkající se životního prostředíPůvodní znění Smlouvy o EHS z roku 1957 neobsahovalo ani jedno ustanovení týkající se životního prostředí

25 Evropské právo Po konferenci ve Stockholmu v roce 1972 oznámila EK nutnost přijetí akčního programu týkajícího se ochrany životního prostředí. Tento však byl právně nezávazný.Po konferenci ve Stockholmu v roce 1972 oznámila EK nutnost přijetí akčního programu týkajícího se ochrany životního prostředí. Tento však byl právně nezávazný. S ohledem na potřebu vytvořit společné standardy pro ochranu spotřebitele a odstranění překážek volného trhu byly již v 70. letech přijímány první komunitární normy ), které upravovaly některé aspekty ochrany životního prostředí a měly svůj právní základ v čl. 94 SES (sbližování právních předpisů za účelem vytvoření a fungování společného trhu nebo v čl. 308 (dodatečné pravomoci). První komunitární normy se týkaly ochrany vod a nakládání s vodami.S ohledem na potřebu vytvořit společné standardy pro ochranu spotřebitele a odstranění překážek volného trhu byly již v 70. letech přijímány první komunitární normy ), které upravovaly některé aspekty ochrany životního prostředí a měly svůj právní základ v čl. 94 SES (sbližování právních předpisů za účelem vytvoření a fungování společného trhu nebo v čl. 308 (dodatečné pravomoci). První komunitární normy se týkaly ochrany vod a nakládání s vodami.

26 Evropské právo Jednotný Evropský Akt z roku 1987 položil základy právního rámce komunitárních opatření v oblasti ochrany životního prostředíJednotný Evropský Akt z roku 1987 položil základy právního rámce komunitárních opatření v oblasti ochrany životního prostředí Smlouva o založení ES obsahuje kapitolu 19 Životní prostředí (čl. 174 – 176)Smlouva o založení ES obsahuje kapitolu 19 Životní prostředí (čl. 174 – 176)

27 Evropské právo Akční programy jsou vydávány nadále, doposud jich bylo vydáno 6:Akční programy jsou vydávány nadále, doposud jich bylo vydáno 6: 19731973 19771977 19821982 19871987 19931993 20022002

28 Evropské právo čl. 2 SES: Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním politik nebo činností uvedených v čl. 3, 4 podporovat… vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí…čl. 2 SES: Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním politik nebo činností uvedených v čl. 3, 4 podporovat… vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí… čl. 3 SES: Činnosti Společenství pro účely vymezené v čl. 2 zahrnují… politiku v oblasti životního prostředíčl. 3 SES: Činnosti Společenství pro účely vymezené v čl. 2 zahrnují… politiku v oblasti životního prostředí čl. 6 SES: Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v čl. 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoječl. 6 SES: Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v čl. 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje

29 Evropské právo Čl. 174 odst. 1 SES: cíle environmentální politiky ESČl. 174 odst. 1 SES: cíle environmentální politiky ES Politika společenství přispívá k sledování následujících cílů: udržování, ochrana a zlepšování kvality ŽP, ochrana lidského zdraví, obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP

30 Evropské právo Čl. 174 odst. 2 SES: principy EPŽPČl. 174 odst. 2 SES: principy EPŽP Těmi jsou:Těmi jsou: PPP,PPP, princip prevenceprincip prevence předběžné opatrnostipředběžné opatrnosti princip nápravy škody u zdroje,princip nápravy škody u zdroje, princip vysokého stupně ochrany,princip vysokého stupně ochrany, princip integrace (čl. 6) aprincip integrace (čl. 6) a princip subsidiarity (čl. 5)princip subsidiarity (čl. 5)

31 Evropské právo Čl. 174 odst. 3 SES: skutečnosti, které mají být zohledněny při tvorbě a aplikaci komunitárního opatření v oblasti ŽP:Čl. 174 odst. 3 SES: skutečnosti, které mají být zohledněny při tvorbě a aplikaci komunitárního opatření v oblasti ŽP: dostupné vědecké informace,dostupné vědecké informace, regionální podmínky,regionální podmínky, možné výhody a nevýhody provedení daného opatření, možné výhody a nevýhody provedení daného opatření, ekonomický a sociální rozvoj ES jako celku a vyvážený rozvoj jeho regionůekonomický a sociální rozvoj ES jako celku a vyvážený rozvoj jeho regionů

32 Evropské právo Čl. 175 SESČl. 175 SES Vztahuje se k rozhodovacímu procesu nebo postupu v oblasti ŽP. Smlouva rozlišuje mezi:Smlouva rozlišuje mezi: spolurozhodovací procedurou (společné rozhodnutí Rady a EP) aspolurozhodovací procedurou (společné rozhodnutí Rady a EP) a konzultační procedurou (EP je pouze konzultován a Rada jednomyslně opatření schvaluje)konzultační procedurou (EP je pouze konzultován a Rada jednomyslně opatření schvaluje)

33 Evropské právo Čl. 176 SES: možnost MS přijmout přísnější ochranná opatření.Čl. 176 SES: možnost MS přijmout přísnější ochranná opatření. Tato musí být slučitelná s SES a musí být oznámena Komisi.


Stáhnout ppt "Mezinárodní právo ŽP JUDr. Veronika Vlčková 7. 5. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google