Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU

2 Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999 – 2006 a její plnění v ČR SF a CF – Agenda 1999 – 2006 a její plnění v ČR Finanční perspektiva 2007 - 2013 Finanční perspektiva 2007 - 2013

3 Doporučená literatura Wokoun René, Regionální politika a rozvoj v ČR Wokoun René, Regionální politika a rozvoj v ČR Podpora regionální a municipální politiky v EU, expertní studie – PHARE, Praha 1997 Podpora regionální a municipální politiky v EU, expertní studie – PHARE, Praha 1997 Strategie regionálního rozvoje ČR /www.mmr.cz/ Strategie regionálního rozvoje ČR /www.mmr.cz/ Regionální programy MMR /www.mmr.cz/ Regionální programy MMR /www.mmr.cz/ Strukturální operační programy – MMR, MPO, MPSV, MZe, MŽP /www/ Strukturální operační programy – MMR, MPO, MPSV, MZe, MŽP /www/

4 Legislativní rámec EU Smlouva o založení EHS a EUROATOM, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Římské, 1957 Smlouva o založení EHS a EUROATOM, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Římské, 1957 Smlouva o Evropské unii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Maastrichtská, 1993 Smlouva o Evropské unii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Maastrichtská, 1993 Smlouva o přistoupení 2003 České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska - (příloha II, bod 15 o regionální politice a koordinaci strukturálních nástrojů) Smlouva o přistoupení 2003 České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska - (příloha II, bod 15 o regionální politice a koordinaci strukturálních nástrojů)

5 Legislativní rámec EU Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o strukturálních fondech Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o strukturálních fondech Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1261/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1261/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999 o Evropském sociálním fondu Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999 o Evropském sociálním fondu

6 Legislativní rámec EU  Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů  Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví pravidla pro uznatelnost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy  Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy

7 Legislativní rámec ČR Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech … (úplné znění 580/2004 Sb.) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech … (úplné znění 580/2004 Sb.) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

8 Další závazné dokumenty Národní rozvojový plán na léta 2004 - 2006 Národní rozvojový plán na léta 2004 - 2006 Sektorové operační programy a SROP Sektorové operační programy a SROP Operační manuály ŘO, PO, PJ, ZS Operační manuály ŘO, PO, PJ, ZS Manuál provádění interního auditu prostředků poskytnutých ze zahraničí Manuál provádění interního auditu prostředků poskytnutých ze zahraničí Manuál provádění kontrol vzorku 5 % operací Manuál provádění kontrol vzorku 5 % operací Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti /www.mfcr.cz/ Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti /www.mfcr.cz/ Metodika certifikace výdajů strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí ČR. Metodika certifikace výdajů strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí ČR. Dohody o delegování činností a pravomocí mezi ŘO a Zprostředkujícími subjekty Dohody o delegování činností a pravomocí mezi ŘO a Zprostředkujícími subjekty Dohody o financování mezi ŘO/ZS a Konečnými příjemci určenými k implementaci OP RLZ Dohody o financování mezi ŘO/ZS a Konečnými příjemci určenými k implementaci OP RLZ

9 Institucionální rámec SF a CF EVROPSKÁ KOMISE – Kolegium (20 členů)- Generální ředitelství k politikám ES a vnějším vztahům (23 – exekutiva) – Expertní výbory – Prováděcí výbory (komitologie) Pravomoci Monitoring plnění smluv a právních norem Monitoring plnění smluv a právních norem Iniciace přijímání právních předpisů v tzv. I. pilíři Iniciace přijímání právních předpisů v tzv. I. pilíři Řízení ve věcech porušení smlouvy ad. Řízení ve věcech porušení smlouvy ad.

10 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – zástupci MS na úrovni ministrů Pravomoci: Je legislativním orgánem (společně s EP) Je legislativním orgánem (společně s EP) Koordinuje hlavní směry hospodářské politiky MS Koordinuje hlavní směry hospodářské politiky MS Sdílí rozpočtové pravomoci s EP a přijímá rozpočet ES Sdílí rozpočtové pravomoci s EP a přijímá rozpočet ES Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Přijímá rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Přijímá rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Koordinuje aktivity MS a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra Koordinuje aktivity MS a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra

11 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – 9 formací GAERC – Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ECOFIN – Rada pro ekonomické a finanční záležitosti - Justice a vnitřní záležitosti - Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitele - Konkurenceschopnost - Doprava, telekomunikace a energetika - Zemědělství a rybolov - Životní prostředí - Školství, mládež a kultura

12 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – řízení je zajišťováno PŘEDSEDNICTVÍM (PRES - rotační předsednictví – 6 měsíců) PRES – stanoví agendu pro dané období, svolává a řídí jednání Rady Výkon – Sekretariát Rady (8 GŘ) Evropská rada (1986) – vrcholní představitelé MS a předseda EK - není legislativním orgánem - formuluje klíčové politické směry (forma tzv. závěrů PRES)

13 Institucionální rámec SF a CF EVROPSKÝ PARLAMENT – přímá volba zástupců Pravomoci Účast v legislativním procesu společně s Radou (finanční perspektiva) Účast v legislativním procesu společně s Radou (finanční perspektiva) Rozpočtové pravomoci Rozpočtové pravomoci Rozpočet vstupuje v platnost pouze podpisem předsedy EP Rozpočet vstupuje v platnost pouze podpisem předsedy EP EP rozhoduje o cca 50 % výdajích v ročním rozpočtu (nepovinné výdaje); předkládá pozměňovací návrhy (u povinných výdajů) EP rozhoduje o cca 50 % výdajích v ročním rozpočtu (nepovinné výdaje); předkládá pozměňovací návrhy (u povinných výdajů) Kontrolní pravomoci – aktivity orgánů EU a ES Kontrolní pravomoci – aktivity orgánů EU a ES Odvolání komisařů, resp. EK Odvolání komisařů, resp. EK

14 Institucionální rámec SF a CF procedura rozhodování „Tři pilíře politik EU“ I.Pilíř ES – hospodářské, sociální, občansko právní sektory II.Pilíř - SZBP III. Pilíř – policejní a justiční spolupráce v trestních věcech I. Pilíř – procedurální postupy Návrh právního aktu v kompetenci EK Návrh právního aktu v kompetenci EK (paralelně projednání v Radě a EP, procedurální kroky určuje zakládající smlouva) (paralelně projednání v Radě a EP, procedurální kroky určuje zakládající smlouva) Přijetí právního aktu v kompetenci Rady Přijetí právního aktu v kompetenci Rady COREPER (I. a II. – velvyslanci MS) – příprava jednání Rady COREPER (I. a II. – velvyslanci MS) – příprava jednání Rady Přijetí právního aktu v kompetenci EP Přijetí právního aktu v kompetenci EP Právnicko-lingvistické dokončení Právnicko-lingvistické dokončení

15 Institucionální rámec SF a CF v ČR Orgány Resortní koordinační skupiny (RKS) – řídí gestorská ministerstva – cíl: formulace pozice ČR k projednávané otázce / oblasti Resortní koordinační skupiny (RKS) – řídí gestorská ministerstva – cíl: formulace pozice ČR k projednávané otázce / oblasti Výbor pro EU (V-EU) – zastoupení resortů a dalších vrcholných orgánů - zodpovídá za zabezpečení implementace politiky EU v ČR Výbor pro EU (V-EU) – zastoupení resortů a dalších vrcholných orgánů - zodpovídá za zabezpečení implementace politiky EU v ČR Vláda – určování otázek národního zájmu ve smyslu formulace a plnění politik EU Vláda – určování otázek národního zájmu ve smyslu formulace a plnění politik EU Parlament – bere na vědomí, příp. schvaluje klíčové rámcové pozice ČR Parlament – bere na vědomí, příp. schvaluje klíčové rámcové pozice ČR


Stáhnout ppt "Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999."

Podobné prezentace


Reklamy Google