Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÉ FONDY Mgr. Michal Kozieł. Pojem ► Laštovka (1927): „VF je samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění“ ( ► Laštovka (1927): „VF je samostatné,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÉ FONDY Mgr. Michal Kozieł. Pojem ► Laštovka (1927): „VF je samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění“ ( ► Laštovka (1927): „VF je samostatné,"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÉ FONDY Mgr. Michal Kozieł

2 Pojem ► Laštovka (1927): „VF je samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění“ ( ► Laštovka (1927): „VF je samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění“ (Slovník veřejného práva) ► „Soubor prostředků věnovaných jistému účelu, často s právní subjektivitou“ (Slovník cizích slov)

3 ► Charakteristické znaky fondu:  Právní subjektivita navázána na určitý majetek  Konkrétní příjmy  Konglomerát veřejného majetku  Účel ► X fond v evropském pojetí  Vymezení částí příjmů obecného rozpočtu ES na konkrétní úkoly

4 ► „fondové hospodaření má charakter určitého účelového financování, jehož cílem může být jednak zajištění dlouhodobé stability některých výdajů státu s vazbou na určené příjmy, ale také vytvoření alternativy k přímému dotačnímu přidělování finančních prostředků“ ► Zájem zřizovatele fondu na zajištění financování určitých úkolů

5 Ad. Charakteristika ► Součást veřejných financí ► Součást veřejných rozpočtů ► Alternativní financování x přímé dotace ► Přímá kontrola veřejnou mocí – parlament, vláda, ministerstvo ► ve fondu může vzniknout přebytek finančních prostředků, které později budou chybět někde jinde

6 Příjmy fondů ► Daně ► Poplatky ► Cla ► Příjmy z privatizace ► Dobrovolné vklady fyzických a právnických osob ► Dotace z rozpočtů ► Dotace z jiných fondů

7 Rozdíly mezi hospodařením rozpočtovým a fondovním ► Prolomení zásady každoročního sestavování a schvalování rozpočtu  omezení převodu finančních prostředků na následující fiskální rok  (fondy garantují stálé příjmy na realizaci určitého cíle na nezbytně nutnou dobu)

8 ► Prolomení zásady jednotnosti a úplnosti  Z. formální jednotnosti (na jednom území pouze jeden rozpočet)  Z. materiální jednotnosti (všechny příjmy do jednoho rozpočtu a všechny výdaje z tohoto rozpočtu) => fond představuje speciální nástroj k financování úzké skupiny úkolů navázaných na konkrétní příjem

9 Kategorie veřejných fondů ► Veřejné fondy sensu largo: ► Státní rozpočet, územní rozpočty, rozpočty komor ► Veřejné fondy sensu stricto ► Státní fondy ► Národní fond ► Účelové fondy ÚSC a jiných VP korporací ► Netržní fondy (veřejné pojistné fondy) ► Zajišťovací fondy

10 Třídění veřejných fondů podle spravovaného orgánu ► F. na úrovni státu  Státní fondy, Národní fond, Privatizační fondy, Fondy netržní, Zajišťovací fondy, Fondy OSS a PO, Jiné fondy ► F. na úrovni územních samosprávných celků  Peněžní fondy, Fondy OS ÚSC ► F. na úrovni Evropské unie  Strukturální fondy, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský rybářský fond, Evropský fond solidarity, Nástroj předvstupní pomoci ► F. na mezinárodní úrovni  Prototypový uhlíkový fond

11 ► ► Třídění podle charakteru a úlohy fondu v systému veřejných rozpočtů   Fondy poskytující prostředky na netržních principech   Instituce na podporu podnikatelských aktivit   Zajišťovací a jiné fondy ► ► Podle zdrojů příjmů   Fondy s vlastními příjmy   Fondy dotované z veřejných rozpočtů   Kombinace obou metod ► ► Fondy obligatorní X fondy fakultativní ► ► Fondy celostátní X fondy regionální ► ► Dělení podle konkrétního účelu (f. podporující kulturu, osvětu, rozvoj infrastruktury, sport, národnostní menšiny atd.)

12 Fondy Evropské unie ► Zahrnují širokou škálu nástrojů technické a finanční pomoci ► Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských států, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností ► Některé fondy pomáhají kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do EU

13 ► Co je to programovací období?  EU realizuje cíle své politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty  V těchto dokumentech je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU

14 ► Období 2000-2006  Podpora rozvoje zaostávajících regionů  Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání ► Období 2007-2013  Podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti  Životní prostředí a předcházení rizikům  Řízení vodních zdrojů

15 ► Cíle reagují a jsou zaměřeny na nejzávažnější problémy členských států a přistupujících zemí ► Regionální politika – snaha zamezit vzniku a zvětšování rozdílů mezi jednotlivými regiony ► V EU princip solidarity, soudržnosti a subsidiarity

16 ► Pomoc regionální politiky je zaměřena na regiony, které jsou hospodářsky slabé, zaostávající v ekonomických ukazatelích, na regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím

17 ► ČR má možnost získat nejvíce prostředků z EU v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech členských zemí ► Až 100 mld. Kč ročně

18 ► Strukturální fondy  Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)  Evropský sociální fond (ESF) ► Fond soudržnosti ► Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) ► Komunitární programy ► Fondy předvstupní pomoci ► Fond solidarity (EUSF) ► Finanční nástroje regionální politiky Rozdělení fondů EU

19 Strukturální fondy ► Tvoří jádro regionální a strukturální politiky ► Zaměřují se přímo na snižování rozdílů mezi regiony členských států a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů ► Konvergence ► Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ► Evropská územní spolupráce

20 a) Evropský fond regionálního rozvoje a)Nejdůležitější a objemem peněz i největší strukturální fond b)Cílem modernizace a posilování hospodářství b) Evropský sociální fond a)Podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů b)Aktivní podpora zaměstnanosti c)Pomoc rizikovým skupinám obyvatel d)Podpora rovných příležitostí na trhu práce e)Zlepšování mobility pracovních sil v rámci EU

21 Fond soudržnosti ► = Kohezní fond ► Založen v roce 1993 pro poskytování pomoci vybraným zemím EU ► Jeho pomoc určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblastech  Životního prostředí  Rozvoje dopravy  Energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie ► Max 90 % průměru HNP v EU na obyvatele

22 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ► Nahradil činnosti Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF) ► Prostředky slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví ► Důraz kladen na multifunkční zemědělství (orientace na nepotravinářské využití zemědělské produkce a rozvoj venkova)

23 Evropský rybářský fond ► Nový nástroj společné rybářské politiky ► Nahrazuje Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIGF) ► Cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury ► Podpora projektů v oblastech  Zvýšení konkurenceschopnosti  Zlepšování životního prostředí  Mořského a vnitrozemského rybolovu

24 Evropský fond solidarity ► Založen po záplavách v roce 2002 ► Pomoc určená zemím (členským i přistupujícím), které jsou postiženy velkou přírodní katastrofou ► Škody minimálně 0,6 % HDP ► Poskytnutí rychlé a flexibilní pomoci v případě katastrofy ► Financování preventivních opatření proti těmto přírodním katastrofám

25 Nástroj předvstupní pomoci ► = IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) ► Dříve PHARE, ISPA, Separd, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS ► Nyní sjednoceno do jednoho nástroje ► Pomoc při přípravě na členství v EU, při zavádění evropských norem a legislativy ► Oblasti – přechodová pomoc, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a venkova

26 Komunitární programy ► Slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských a kandidátských zemí ► Financování formou grantů ► Oblast vzdělání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, informační společnosti atd.

27 Nové nástroje ► JASPERS  Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech ► JEREMIE  Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky ► JESSICA  Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

28 Záchranné mechanismy eurozony ► ► Evropský fond finanční stability ► ► Evropský nástroj finanční stabilizace

29 STÁTNÍ FONDY

30 Pojem a charakteristika ► Legální definice: Ø ► Právnická osoba zřízená zákonem ► Účelové veřejné fondy dotací vázané na státní rozpočet ► Obligatorní název „státní fond“ ► Obecná úprava: ZRP (218/2000 Sb.)

31 ► § 28 ► (1) Pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně určenými se zřizují státní fondy jako právnické osoby. Každý státní fond se zřizuje zákonem. ► (2) V zákoně, kterým se státní fond zřizuje, musí být stanoven orgán, do jehož působnosti státní fond patří, a stanoveny finanční zdroje státního fondu, způsoby jejich použití a stanoven způsob financování správních výdajů státního fondu; správní výdaje zahrnují výdaje spojené s činností zaměstnanců státního fondu a úhrady výdajů členům orgánů státního fondu stanovené zákonem. ► (3) Jsou-li správní výdaje státního fondu financovány z dotací ze státního rozpočtu, vztahují se na použití těchto prostředků právní předpisy upravující hospodaření organizačních složek státu. ► (4) Zůstatky prostředků státního fondu se převádějí do následujícího rozpočtového roku. ► (5) Název státního fondu musí obsahovat označení "státní fond". ► (6) Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního fondu včetně způsobu jejich poskytnutí upraví zvláštní právní předpis.

32 Stávající státní fondy ► SF rozvoje bydlení ► SF životního prostředí ► SF kultury ► SF dopravní infrastruktury ► SF pro podporu a rozvoj české kinematografie ► Státní zemědělský intervenční fond

33 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

34 ► Vznik: 21.6.2000 ► Úprava: 211/2000 Sb. ► Správce: MMR ► Statut: http://www.sfrb.cz/statut.htm http://www.sfrb.cz/statut.htm ► Sídlo: OLOMOUC

35 Hlavní úkoly fondu

36 ► 1. shromažduje finanční prostředky určené na podporu bydlení.

37 ► 2. Podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury.

38 ► 3. K plnění úkolů užívá fond své finanční zdroje v souladu s § 3 zákona a v souladu s nařízením vlády, kterým jsou stanoveny podmínky poskytování státní podpory bydlení podle jednotlivých programů.

39 ► 4. Podle jednotlivých programů státní podpory bydlení rozděluje Fond finanční prostředky určené na podporu bydlení a sjednává za tím účelem smlouvy s bankami, obcemi i s jednotlivými příjemci podpory.

40 ► 5. Fond rozděluje příspěvky z poskytnutých prostředků příslušných fondů Evropské unie podle schválených projektů se zabezpečeným kofinancováním.

41 ► 6. Fond poskytuje poradenské služby v oblasti realizace programů poskytování státní podpory v oblasti bydlení.

42 ► 7. Fond analyzuje situaci v bydlení a účinnost státní podpory bydlení a navrhuje Ministerstvu pro místní rozvoj opatření v oblasti bytové politiky.

43 Příjmy fondu ► dotace ze státního rozpočtu, ► příjem z vydaných dluhopisů, ► výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem, ► splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství, ► úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu, ► výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu, ► prostředky ze strukturálních fondů Evropských společenství, ► přijaté půjčky a úvěry, ► splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, ► další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon

44 PROGRAMY ► Úvěry pro mladé rodiny 300.000 Kč http://www.sfrb.cz/mladi300.htm ► Dotace obcím na výstavbu bytů http://www.sfrb.cz/dotace%20nb%20obce.htm http://www.sfrb.cz/dotace%20nb%20obce.htm ► Program PANEL http://www.sfrb.cz/program_panel.htm ► Opravy a modernizace bytového fondu http://www.sfrb.cz/program_panel.htm http://www.sfrb.cz/program_panel.htm ► Povodně  Úvěr na opravy, úvěr na pořízení bydlení, úvěry obcím

45 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

46 ► Vznik: 1991 (spojení SF ochr.ovzduší + SF ochr. vod) ► Úprava: 388/1991 Sb. ► Správce: MŽP ► Statut: www.sfzp.cz www.sfzp.cz ► Sídlo: Praha

47 Hlavní úkoly SFŽP ► Podpora investičních a neinvestičních akcí osob souvisejících s ochranou a zlepšováním ŽP

48 Příjmy SFŽP ► Ekologické „daně“ např.: ► Poplatky ze zákona o obalech (477/2001 Sb.): registrační a evidenční ► Poplatky ze zákona o odpadech (185/2001 Sb.): poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ► Poplatky za vypouštění odpadních vod ad.

49 Příjmy SFŽP ► Sankční platby ► Platby za obaly (z.č.477/2001 Sb., o obalech) ► Platby za autovraky (z.č. 185/2001 Sb., o odpadech) ► Dotace ze SR ► Splátky návratných finančních výpomocí Etc.

50 Programy SFŽP ► 1. Oblast ochrany vod 2. Oblast ochrany ovzduší 3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů 4. Nakládání s odpady 5. Technologie a výroba 8. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 9. Program pro zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie 1. Oblast ochrany vod 2. Oblast ochrany ovzduší 3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů 4. Nakládání s odpady 5. Technologie a výroba 8. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 9. Program pro zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie 1. Oblast ochrany vod 2. Oblast ochrany ovzduší 3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů 4. Nakládání s odpady 5. Technologie a výroba 8. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 9. Program pro zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

51 STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

52 ► Vznik: 1.7.2000 ► Úprava: 104/2000 Sb. ► Správce: MD ► Statut: www.sfdi.cz/statut.htm www.sfdi.cz/statut.htm ► Sídlo: Praha

53 Hlavní úkoly SFDI ► rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. ► financování výstavby a údržby ► Podpora průzkumných a projektových prací, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu

54 Příjmy SFDI ► převody výnosů silniční daně, ► převody podílu z výnosu spotřební daně z minerálních olejů ► Převody výnosu z časového poplatku (z.č.13/1997 Sb.) ► Převody výnosů z mýtného ► Převody výnosů z koncesionářských smluv ► Dotace SR ► Příspěvky Evropské komise, poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů

55 Příjmy SFDI ► Splátky návratných finančních výpomocí ► Výnosy z veřejných sbírek ► Výnosy z cenných papírů Etc.

56 Programy SFDI ► Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah ► Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ► Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

57 STÁTNÍ FOND KULTURY

58 ► Vznik: 1.7.1992 ► Úprava: 239/1992 Sb. ► Správce: MK ► Statut: www.mkcr.cz ► Sídlo: Praha

59 Hlavní účel SFK ► Podpora české kultury ► Ediční počiny v oblasti periodických i neperiodických publikací ► Obnova a udržování kulturních památek a sbírek ► Výstavní a přednášková činnost ► Propagace české kultury v zahraničí ► Etc.

60 Příjmy SFK ► Výnosy z majetkových účastí (mimo film) ► Výnosy z cenných papírů ► Veřejné sbírky ► Loterie ► Výnosy z prodeje pohlednic, plakátů …. ► Dotace ze SR

61 Programy SFK ► Církve a náboženské společnosti ► Literatura a knihovny ► Média a audiovize - kinematografie a média ► Média a audiovize - podpora menšin ► Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví ► Památky ► Zahraničí ► Profesionální umění ► Regionální a národnostní kultura ► Podpora příspěvkem dle účelu viz výše

62 STÁTNÍ FOND PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

63 ► Vznik: 1.7.1992 ► Úprava: 241/1992 Sb. ► Správce: MK ► Statut: www.mkcr.cz ► Sídlo: Praha

64 Hlavní účel SFPRČK ► Podpora filmové tvorby v ČR ► Podpora propagace kinematografie ► Podpora technického rozvoje a modernizace kinematografie ► Realizace Evropské úmluvy o filmové koprodukci ( http://www.mkcr.cz/article.php?id=1013 ) http://www.mkcr.cz/article.php?id=1013

65 Příjmy SFPRČK ► výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, ► výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, ► úvěry od právnických osob, ► úroky z návratných finančních výpomocí a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance, ► splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, ► smluvní pokuty dary a dědictví pro Fond, ► výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, ► sjednané podíly na příjmech z kinematografických děl, na které byly poskytnuty prostředky Fondu ► dotace ze státního rozpočtu, ► příplatek k ceně vstupného účastníka veřejné reprodukce kinematografického díla (1Kč) ► příjmy z využití filmových děl a příjmy ze získaných autorských

66 Programy SFPRČK ► Tvorba celovečerních filmů (scénář) ► Výroba dlouhometrážních filmů ► Výroba krátkometrážních filmů ► Distribuce hodnotného kinematografického díla ► Propagace českého kinematografického díla ► Technický rozvoj a modernizace české kinematografie

67 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

68 ► Vznik: 2000 ► Úprava: 256/2000 Sb., ► Správce: MZ ► Statut: www.szif.cz ► Sídlo: Praha ► Předchůdce: Státní fond tržní regulace v zemědělství

69 Účel SZIF ► akreditovaná platební agentura a zprostředkovatel finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice ► Intervence na trhu s potravinářskými a zemědělskými komoditami

70 Příjmy ► Dotace ze SR ► Prostředky ze SR na krytí správních výdajů ► Příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin ► Úvěry ► Prostředky z evropských fondů

71 Programy ► Operační program Zemědělství ► Horizontální plán rozvoje venkova, zaměřené na podporou multifunkčního zemědělství včetně zpracování zemědělských produktů a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova ► Propagace kvalitních potravin

72 NÁRODNÍ FOND ► Odbor MF ► spravuje a řídí toky finančních prostředků pomoci EU poskytnuté ČR: 1. v rámci předvstupních nástrojů PHARE, ISPA, SAPARD ► 2. pro členské země EU (např. Transition Facility, finančních mechanismů EHP, Norska, Švýcarska) ► pomoci poskytnuté z Fondu solidarity, Fondu soudržnosti, ERDF, EAGGF-orientační sekce a ESF.

73 NÁRODNÍ FOND ► Metodicky řídí finanční toky těchto nástrojů a fondů, jakož i tzv. komunitárních programů. ► Vykonává funkci Platebního orgánu pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, spravuje účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků Národního fondu a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním, zodpovídá za provádění certifikace výdajů uskutečněných v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. ► Zajišťuje výkon funkce Kompetentního orgánu pro akreditaci Agentury SAPARD a platebních agentur určených k provádění opatření Společné zemědělské politiky EU financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. ► Zajišťuje v oblasti své působnosti veškeré související právní otázky, včetně uzavírání mezinárodních smluv a jejich výkladu, výkladu příslušných předpisů ES a spolupráce na vnitrostátních dokumentech smluvního charakteru. ► Řídí koncepčně, metodicky vede a koordinuje přípravu finanční perspektivy pro přípravu rozpočtu EU. Metodicky zajišťuje rozpočtové vztahy k EU na úseku vlastních zdrojů ES a zajišťuje odhady nároků spolufinancování programů EU ze státního rozpočtu, organizuje v těchto oblastech harmonizaci právních předpisů a postupů ČR s předpisy a postupy EU. V této souvislosti vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. ► Odpovídá ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva a s ostatními ústředními správními úřady za funkční zadání a správu dat IS Národního fondu, popř. za uplatnění požadavku na modifikaci stávajícího IS, a zajišťuje metodické řízení týkající se tohoto systému v rámci státní správy, zajišťuje a odpovídá za jeho datovou komunikaci s Monitorovacím systémem strukturálních fondů MMR.


Stáhnout ppt "VEŘEJNÉ FONDY Mgr. Michal Kozieł. Pojem ► Laštovka (1927): „VF je samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění“ ( ► Laštovka (1927): „VF je samostatné,"

Podobné prezentace


Reklamy Google