Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení kapitálu a bilance banky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení kapitálu a bilance banky"— Transkript prezentace:

1 Řízení kapitálu a bilance banky
Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 6 – 2005/6

2 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Obsah Opakování Podnikatelský model universální banky Atributy procesu Ukazatele výkonnosti - zákazník Vytváření hodnoty Relativnost vytváření hodnoty Koncept měření tvorby hodnoty Podstata finančního řízení bank Příjmové řetězce Kapitál banky Typy kapitálu Model kapitálových fondů Bilance aktiv a pasiv Výkaz zisku a ztrát Hodnocení Řízení aktiv a pasiv Nový přístup k hodnocení výkonnosti bank Tradiční ukazatele finanční výkonnosti Dekompozice zisku Vybrané pojmy Shrnutí 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

3 Podnikatelský model universální banky
Podnikání banky lze popsat pomocí procesně orientovaného podnikatelského modelu Vnější faktory a zájmové skupiny: Zákazníci, Konkurenti, Regulátor, Společenské prostředí, Akcionáři / Vlastníci, Dodavatelé, Kapitálové trhy, Mezinárodní a národní ekonomika Hledisko konkurence: Fyzické osoby a podnikatelé Podniky Instituce Geografické hledisko: Místní trh Zahraniční trhy - regiony Trhy proces strategického řízení Dodavatelé IT Zprostředkování prodeje Obchodníci s CP Ostatní distributoři Poskytovatelé outsourcingu Vydavatelé kreditních karet Poskytovatelé hypoték Bezpečnostní agentury Pojišťovny Aliance Parametry produktů: Pevná/pohyblivá úroková sazba Splatnost Zajištění Úvěrové produkty: Půjčky Hypotéční úvěry Kreditní karty Pronájmy Akreditivy Vklady: Běžné účty Termínované účty Spořící účty Hotovostní operace: Řízení operací Správa aktiv: Podílové fondy Kapitálové operace Deriváty Ostatní bankovní služby Klíčové produkty/Služby Fyzické osoby Podniky & podnikatelé Neziskové organizace Financční instituce Státní správa Sekundární trhy: Banky, Investiční společnosti Obchodované společnosti Zákazníci klíčové podnikatelské procesy Vývoj nových produktů Distribuce produktů a služeb Řízení portfolia Obsluha a péče o klienta procesy řízení zdrojů IT Podpora podnikání Finanční řízení Řízení rizik Řízení lidských zdrojů Podnikatelské procesy 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

4 Popis procesu - atributy
Procesy jsou popisovány pomocí sady atributů Cíle procesu – účelem procesů je uspokojit určité potřeby jejich majitelů / zákazníků (externích nebo interních). Výsledkem procesu by mělo být vytváření hodnoty pro jejich zákazníky. Proces musí mít určité vstupy, subprocesy / činnosti a výstupy. Pro cíle platí princip SMART (specific, measureable, achievable, realistic, time specific). Kritické faktory úspěchu - CSF – faktory, na nichž přímo závisí úspěch procesu. Mohou to být vstupy, paralelní činnosti nebo procesy, další aspekty vymezující prostředí, ve kterém je proces realizován. CSF mají přímý vztah k cílům procesu. Klíčové indikátory výkonnosti – KPI - kvantitativní měřítka pro posouzení dosahovaných výsledků. Obvykle se při jejich nastavení vychází ze srovnání v rámci obdobných typů společností. Jsou navázány na CSF a slouží rovněž pro měření výkonnosti procesu jako celku. Pro volbu a nastavení KPI je důležitá organizace společnosti a její strategické cíle, resp. organizační zabezpečení procesů. Vstupy - popis vstupů do procesu, t.j. vše potřebné pro zajištění cílů procesu (zdroje, informace, materiály, podklady, základní elementy, výsledky předcházejících procesů apod.). Činnosti - jednotlivé subprocesy nebo činnosti, z nichž se proces skládá. Obvykle se zaznamenávají do procesní mapy, která vystihuje jejich návaznosti v rámci procesu i vazby mimo něj. Výstupy – výsledky generované procesem (informace, produkty, dodávky, zdroje apod.). Systémy – podpůrné systémy, zejména IT, které jsou potřebné pro dosažení cílů procesu. Rizika a jejich řízení – popis rizik, která ohrožují dosažení cílů procesu. Pro každé identifikované riziko je současně uvedeno, jakým způsobem by mělo být redukováno na přijatelnou míru. Jsou popsány procedury, které jsou nutné pro řízení rizika, případně je uvedeno, že daná úroveň rizika je akceptovatelná. 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

5 Ukazatele výkonnosti - zákazník
Příklad ukazatelů BSC orientovaných na hledisko zákazníka PODÍL NA TRHU Odráží podíl organizace na trhu (v pojmech počtu zákazníků, utracených peněz nebo objemu prodaných jednotek). Měří, v absolutních nebo relativních pojmech, míru získávání nových zákazníků nebo zakázek. Sleduje, v absolutních nebo relativních pojmech, míru udržení trvalých vztahů se svými zákazníky. Hodnotí stupeň spokojenosti zákazníka spolu se specifickými výkonnostními kritérii. Měří čistý zisk na zákazníka nebo segment, po udělení specifických výhod (a nákladů) k podpoře zákazníka. PŘÍRŮSTEK ZÁKAZNÍKŮ UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA ZISKOVOST ZÁKAZNÍKA 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

6 Relativnost vytváření hodnoty
Klíčové je pochopení vzájemných vazeb a jejich významu Akcionáři - investice Cash flow vs. Investice Hodnota je relativní Odbornost / produktivita vs. náklady Cena vs. Kvalita Zaměstnanci (náklady) Zákazníci (Obrat) Hodnota pro akcionáře vztažená k alternativní investici při srovnatelném riziku Hodnota pro zákazníka vztažená ke konkurenci a substitutům Hodnota pro zaměstnance vztažená k alternativním možnostem uplatnění 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

7 Koncept měření tvorby hodnoty
Tvorba hodnoty se měří v několika dimenzích Oblast podnikání Produkt Distribuční kanál Banka Zákazník Region V každé dimenzi se měří dva ukazatele: - rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích: zohledňuje cíle akcionáře / investora je tržně orientovaný bere v úvahu riziko podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, …) 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

8 Podstata finančního řízení bank
Finančně řídit banku znamená nastavit složení aktiv a pasiv tak, aby byly maximalizovány výnosy, minimalizovány náklady a optimalizována rizikovost Aktiva tržní prostředí prostor na trhu, klienti, konkurence – objem, sazby kvalita portfolia výnosovost výdělečná x nevýdělečná úrokový a neúrokový výnos, míra výnosovosti nákladovost krytí pasivy – likvidita, ceny zdrojů požadavek na kapitál – cena kapitálu odpisy x nájem rizikovost požadavky regulátora krytí rizik – kreditní, úrokové, kursové, operační - dopad do nákladů (rezervy, opr. položky) Pasiva kapitál, depozita, CP likviditní, úrokové, kursové 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

9 FINANČNÍ SKUPINA BANKY PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY
Příjmové řetězce FINANČNÍ SKUPINA BANKY GENERÁTORY VÝNOSŮ Příjmy A. Příjmy B KAPITÁLOVÉ FONDY PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY Zhodnocení akciového kapitálu Zhodnocení dluhového kapitálu Tvorba CASH FLOW z prodeje produktů a služeb při zohlednění rizik 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

10 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Typy kapitálu Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Typy kapitálu Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

11 Model kapitálových fondů – bilance aktiv a pasiv
Akcionáři Investoři Akciový kapitál Emitované dluhopisy Kapitálové fondy Kapitál Emitované dluhopisy Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Volný kapitál Kapitál Dluhopisy Fixní aktiva Kapitál v dceřiných společnostech Kapitál uložený v investicích portfolia 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

12 Model kapitálových fondů - výkaz zisků a ztrát
Akcionáři Investoři Dividendy Dluhová služba (úroky) Kapitálové fondy Příjmy z kapitálu Příjmy z dluhopisů Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Stanovený podíl z výnosů odpovídající kapitálovým fondům (transfer zdrojů) Poplatky z fixních aktiv využívaných středisky Dividendy z kapitálových účastí v dceřiných společnostech Dividendy z portfoliových investic 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

13 Model kapitálových fondů - hodnocení
Rozdělení objemu Požadované % návratnosti Skutečné % návratnosti Odchylka Závěr Kapitálové fondy 100 % 12 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje Treasury investice (volný kapitál) vyhovuje 35 % 12 % 0 % Výtěžek z alokovaných fixních aktiv 25 % 8 % ( 4 % ) nevyhovuje Dividendy z majetkových účastí 30 % 9 % ( 3 % ) nevyhovuje Dividendy z portfoliových investic 10 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje Ilustrativní příklad 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

14 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Řízení aktiv a pasiv Podstata podnikání finančních institucí – obchodování s rizikem nákup – úvěr prodej – umísťování obligací Rizika prorůstají všemi činnostmi banky tržní úvěrové likviditní provozní ostatní Oceňování rizik – schopnost měření rizika matematické modely statistická zjišťování zkušenost – „closed files review“ Struktura bilance – optimální složení aktiv a pasiv výdělečná a nevýdělečná aktiva vztah složení aktiv a pasiv a ziskovosti banky Kapitálová přiměřenost kapitál / aktiva, doporučení BIS kapitál vlastní – základní jmění, ážiové fondy, zákonné rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku dodatkový – všeobecné rezervy, podřízený dluh RWA – rizikově vážená aktiva - rizikové váhy tržní rizika 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

15 Nový přístup k hodnocení výkonnosti bank
Přechod od tradičních měřítek k měření hodnoty bank pro akcionáře, zatím jsou preferována tradiční měřítka a ukazatele výkonnosti Hodnocení a reporting podle segmentů ( USA - FASB 131 , 12/1997) 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

16 Tradiční ukazatele finanční výkonnosti bank
Tradičně se využívají ukazatele finanční výkonnosti bank: Návratnost kapitálu: ROE = čistý zisk po zdanění / průměr fondů akcionářů (za rok) Porovnání s COE - Cost of Equity – cena kapitálu COE = (bezriziková cena na trhu * riziková prémie) + tržní prémie Je omezováno regulátorem Návratnost aktiv: ROA = čistý zisk po zdanění / průměrná aktiva (za rok) Výtěžnost aktiv banky Nutno posuzovat v souvislosti s ROE Dekompozice zisku: Podrobnější rozklad ROE a ROA na ukazatele charakterizující činitele ovlivňující výkonnost banky Omezený přístup nekalkulující s rizikem a alokací kapitálu RAROC: Netradiční ukazatel: Risk Adjusted Return On Capital – rizikově upravená návratnost kapitálu Zohledňuje riziko a měří využití kapitálu ve vztahu k jeho alokaci do jednotlivých oblastí podnikání a typů rizik 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

17 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Dekompozice zisku (1) Dekompozice zisku se provádí podle modelu (příklad): ROE Kapitálový multiplikátor x ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková ostatní marže Daňová marže + + - Čistá úroková marže Ukazatel výnosových aktiv x Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté úrokové pozice + Prům.sazba úročených aktiv - Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva x Průměrná sazba úročených pasiv 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

18 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Dekompozice zisku (2) Složení ROE: ROE = KP * ROA , kde KP Kapitálový multiplikátor = průměrná celková aktiva / průměrný celkový kapitál Složení ROA: ROA = CÚM + CNM + COM + DM , kde CÚM Celková úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná celková aktiva CNM Celková neúroková marže = (neúrokové výnosy – neúrokové náklady) / průměrná celková aktiva COM Celková ostatní marže = (ostatní výnosy – ostatní náklady) / průměrná celková aktiva DM Daňová marže = placená daň z příjmu / průměrná celková aktiva Složení celkové úrokové marže: CÚM = ČÚM * UVA, kde ČÚM  Čistá úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná úročená aktiva UVA  Ukazatel výnosových aktiv = průměrná úročená aktiva / průměrná celková aktiva 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

19 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Dekompozice zisku (3) Složení čisté úrokové marže: ČÚM = ČÚR + ZČÚP, kde ČÚR  Čisté úrokové rozpětí (spread) = průměrná sazba úročených aktiv – průměrná sazba úročených pasiv ZČÚP  Zisk / ztráta z čisté úrokové pozice = čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva * úrokové náklady úročených pasiv Složení čistého úrokového rozpětí: ČÚR = PSÚA – PSÚP, kde PSÚA  Průměrná sazba úročených aktiv = celkové úrokové výnosy / průměrná úročená aktiva PSÚP  Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva Složení zisku/ ztráty z čisté úrokové pozice: ZČÚP = ČÚPVÚA x PSÚP, kde ČÚPVÚA  Čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva = (celková úročená aktiva – celková úročená pasiva) / celková úročená aktiva 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

20 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Vybrané pojmy Pojmy: Kapitálové fondy Typy kapitálu Účetní Tržní kapitalizace Rizikový regulatorní Analýza uzavřených složek – Closed Files Review Ukazatele: ROA ROE, COE, marže, spread Bezriziková sazba, riziková prémie, tržní prémie Dekompozice zisku Celková úroková marže Čistá úroková marže Čisté úrokové rozpětí ALM Trading Banking book Trading book Treasury 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky

21 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky
Shrnutí Při vytváření hodnoty posuzujeme její relaci ve vztahu k okolí Koncept měření tvorby hodnoty je vícedimenzionální Tvorba hodnoty je sledována z několika pohledů umožňujících komplexní posouzení Finanční řízení optimalizuje složení aktiv a pasiv při zohlednění rizika V bance pracujeme s několika typy kapitálu Zapojení a využití kapitálu se vyhodnocuje v modelu kapitálových fondů Tradiční ukazatele finanční výkonnosti banky jsou doplňovány o ukazatele charakterizující tvorbu hodnoty Ukazatele ROA a ROE je nutno posuzovat komplexně Dekompozice zisku pomocí určitého modelu umožňuje identifikovat faktory ovlivňující finanční výkonnost Funkce a role Treasury musí vyhovovat závazným pravidlům obezřetnosti 20056/7 EBF 1/6 - Řízení kapitálu a bilance banky


Stáhnout ppt "Řízení kapitálu a bilance banky"

Podobné prezentace


Reklamy Google