Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky práva životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky práva životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky práva životního prostředí
Shrnutí informací – příprava ke státní zkoušce

2 Právo životního prostředí
třívrstevný systém práva předmět PŽP systém PŽP obecná část zvláštní část vztah k dalším právním odvětvím: ústavní právo správní právo mezinárodní právo evropské právo občanské právo trestní právo finanční právo

3 Prameny práva životního prostředí
mezinárodní evropské vnitrostátní obecný základ PŽP úprava organizace ochrany ŽP úprava odpovědnosti v ochraně ŽP průřezové nástroje ochrany ŽP ochrana složek a ekosystémů ochrana před specifickými zdroji ohrožení ochrana ŽP při zvláštních činnostech

4 Principy práva životního prostředí
p. nejvyšší hodnoty p. vysoké úrovně ochrany BAT únosná míra zatížení území přípustná míra znečištění = účinná právní regulace p. prevence ochrana u zdroje (proximita) p. předběžné opatrnosti p. trvale udržitelného rozvoje p. komplexní a integrované ochrany p. odpovědnosti státu p. odpovědnosti původce PPP p. informovanosti a účasti veřejnosti p. ekonomické stimulace pozitivní negativní

5 Ústavní základy práva životního prostředí
preambule Ústavy ČR čl. 7 Ústavy čl. 10, čl. 10a Ústavy čl. 11 (3) LZPS čl. 35 LZPS čl. 41 LZPS Ústava - možno zmínit i dělbu veřejné moci, územní samosprávu (OZV) LZPS – politická práva (účast veřejnosti)

6 Nástroje ochrany životního prostředí
administrativní nástroje koncepční nástroje ekonomické nástroje institucionální zabezpečení informační nástroje sankční nástroje

7 Administrativní nástroje
ukládání povinností zákazy, omezení, příkazy zákonem nebo individuálním aktem orgánu VS - povolení, souhlasy, vyjádření, stanoviska stanovení podmínek pro výkon činnosti podmínka pro vydání povolení vyjádření jako předpoklad vydání rozhodnutí - stanovení podmínek limity, standardy, meze - kategorizace objektů - kontrola, dozor formální X neformální - výkon rozhodnutí - administrativní smlouvy dohoda o ochranných podmínkách (z. OPK) systém EMAS

8 Koncepční nástroje závaznost příklady
odborný, dlouhodobě a rámcově formulovaný, komplexně pojatý dokument lidského směřování závaznost příklady

9 Ekonomické nástroje funkce pozitivní x negativní stimulace
druhy ekonomických nástrojů příklady

10 Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí
ministerstva ústřední orgány státní správy specializované správní úřady s celostátní působností obce, kraje (samostatná i přenesená působnost) veřejné stráže Správy CHKO, NP

11 Právo na informace o životním prostředí
právní úprava (unijní předpisy + Aarhuská úmluva, LZPS, „informační“ zákony) pojem „informace o ŽP“ povinné subjekty aktivní zpřístupňování informací zpřístupňování informací na žádost náležitosti žádosti způsoby vyřízení (! nečinnost !) příp. EVVO

12 Posuzování vlivů na životní prostředí
právní úprava principy základní pojmy: projektové posuzování (EIA) záměr strategické posuzování (SEA) koncepce EIA: oznámení – zjišťovací řízení – dokumentace – posudek – veřejné projednání – stanovisko SEA: oznámení koncepce – zjišťovací řízení – vyhodnocení vlivů koncepce – návrh koncepce – stanovisko k návrhu koncepce účast veřejnosti v jednotlivých fázích EIA/SEA

13 Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí
pojem veřejnost (Aarhuská úmluva) účast v užším slova smyslu účast ve správních řízeních účast v procesech, které nemají povahu řízení správního účast v širším slova smyslu výkon ústavně zaručených práv (petice, shromažďování, spolkové právo) soudnictví účast institucionalizované povahy ostatní formy spolupráce

14 Ochrana životního prostředí v právu a politice EU
zakládací smlouvy akční programy a jejich priority právní předpisy směrnice nařízení doporučení stanoviska rozhodnutí mezinárodní úmluvy, jejichž signatářem je EU implementace, transpozice vymáhání práva

15 Ochrana životního prostředí v územním plánování a při stavebních činnostech
orgány územního plánování a stavební úřady účast dotčených orgánů účast veřejnosti zásady dobré správy koncepční dokumenty

16 Ochrana vod předmět úpravy základní instituty
vody povrchové vody podzemní základní instituty právní úprava ochrana kvality vod ochrana kvantity vod územní ochrana vod CHOPAV ochranná pásma vodních zdrojů zranitelné oblasti ochrana vodních útvarů povrchové vody určené ke koupání rybí oblasti citlivé oblasti ochrana vodních toků nástroje (AN, KN, InfN, InstN, SN, EN)

17 Ochrana před povodněmi
pojem povodně povodňová opatření povodňové plány povodňové orgány

18 Ochrana vnějšího ovzduší
předmět ochrany – definice vnějšího ovzduší základní instituty právní úprava kategorizace zdrojů znečištění povinnosti provozovatelů oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší smogová situace nástroje (AN, KN, EN, InstN, InfN, SN)

19 Ochrana ozónové vrstvy, ochrana klimatického systému Země
pojem předmět právní úpravy nástroje (AN, KN, EN)

20 Ochrana zemědělské půdy
definice ZPF právní úprava ochrana rozlohy ZPF zásady využití ZPF odnětí půdy ze ZPF + odvody ochrana kvality ZPF změna kultury zemědělské půdy ochrana ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti nástroje (AN, EN, InstN)

21 Ochrana přírody a krajiny - obecná ochrana
právní úprava územní systém ekologické stability významné krajinné prvky obecná ochrana rostlin a živočichů obecná ochrana ptáků ochrana dřevin rostoucích mimo les ochrana neživé přírody ochrana krajinného rázu + přechodně chráněná plocha nástroje ochrany

22 Ochrana přírody a krajiny - zvláštní ochrana
právní úprava územní ochrana – zvláště chráněná území NP CHKO NPR, NPP PR, PP NATURA 2000 druhová ochrana – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů prokázání původu výjimky ze zákazů obsažených v základních podmínkách ochrany souhlas k reintrodukci do přirozeného prostředí záchranné programy + specifické prostředky ochrany (vč. zvláštní ochrany nerostů a památných stromů) nástroje ochrany

23 Ochrana lesa předmět ochrany – definice právní úprava
hlavní směry ochrany lesa ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa ochrana lesa při hospodaření v lesích ochrana lesa před škodlivými činiteli ochrana lesa při obecném užívání nástroje ochrany (AN, KN, InstN, EN)

24 Odpadové právo pojem „odpad“ (pozor na definici!) pojem původce odpadu
pojem nakládání s odpady právní úprava základní povinnosti při nakládání s odpady + povinnosti původce odpadu plánování v oblasti odpadového hospodářství (principy, nástroje) + příp. nakládání s vybranými výrobky a odpady zpětný odběr některých výrobků

25 Komunální odpad pojem právní úprava
práva a povinnosti FO při nakládání s KO práva a povinnosti obcí při nakládání s KO

26 Hodně štěstí u státních zkoušek!


Stáhnout ppt "Vybrané otázky práva životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google