Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soukromý sektor Podnikání fyzických osob - živnostníci Podnikání právnických osob - společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soukromý sektor Podnikání fyzických osob - živnostníci Podnikání právnických osob - společnosti."— Transkript prezentace:

1 Soukromý sektor Podnikání fyzických osob - živnostníci Podnikání právnických osob - společnosti

2 Pojmy podnikání, podnikatel Obchodní zákoník definuje podnikání takto:  Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

3 Pojmy podnikání, podnikatel  Podnikatelem podle OBZ je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

4 Živnosti  Ohlašovací ŘemeslnéŘemeslné VolnéVolné VázanéVázané  Koncesované

5 Obchodní společnosti, družstva  Veřejná obchodní společnost  Komanditní společnost  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost  Družstvo

6 Vstup do podnikání  1. Fyzická osoba Dnem ohlášení, u koncese nabytí právní moci Dnem ohlášení, u koncese nabytí právní moci Zjednodušená daňová úprava Zjednodušená daňová úprava Podniká svým jménem Podniká svým jménem Ručí celým svým majetkem Ručí celým svým majetkem  2. Právnická osoba Dnem zápisu do OR Dnem zápisu do OR Pro registraci v OR je třeba ŽL Pro registraci v OR je třeba ŽL Obchodní jméno Obchodní jméno Vede podvojné účetnictví Vede podvojné účetnictví

7 Podmínky pro získání ŽL  Všeobecné, další, zvláštní, poplatek Všeobecné Všeobecné Dosažení věku 18-ti letDosažení věku 18-ti let Způsobilost k právním úkonůmZpůsobilost k právním úkonům Bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců)Bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců) Další Další FO, která již podniká (podnikala) nemá daňové nedoplatkyFO, která již podniká (podnikala) nemá daňové nedoplatky Nemá nedoplatky na platbách pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanostiNemá nedoplatky na platbách pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti Nemá nedoplatky na veřejném zdrav. pojištěníNemá nedoplatky na veřejném zdrav. pojištění

8 Podmínky pro získání ŽL Zvláštní (u vázaných, řemeslných a koncesovaných živností) Zvláštní (u vázaných, řemeslných a koncesovaných živností) Odborná způsobilost Odborná způsobilost Zaplacení správního poplatku Zaplacení správního poplatku ŽL Kč 1000,-- ŽL Kč 1000,-- Koncesní listina Kč 2000,-- Koncesní listina Kč 2000,-- Liší-li se adresa trvalého bydliště od místa podnikání, je třeba doložit právní důvod pro užívání prostor (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) Liší-li se adresa trvalého bydliště od místa podnikání, je třeba doložit právní důvod pro užívání prostor (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)

9 Vznik práva provozovat živnost  Ohlašovací živnosti Pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady – dnem ohlášení na živnostenském úřadě (CRM – tzv. centrální registrační místo) Pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady – dnem ohlášení na živnostenském úřadě (CRM – tzv. centrální registrační místo) Pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné – živn. Úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě. Pokud jsou vady podání odstraněny, oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení. Pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné – živn. Úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě. Pokud jsou vady podání odstraněny, oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení.  Koncesované živnosti Právo provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Právo provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

10 Vstup do podnikání PO Převzato z Rádce pro podnikatele, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2006:  Právnickou osobu je nutné nejdříve založit (např. společenskou smlouvou, zakládací listinou).  Nejběžnějším typem právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona je obchodní společnost (s.r.o., a. s., veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo. Zakládání těchto právnických osob je upraveno v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

11 Vstup do podnikání PO  Společnost se zakládá: společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli zakladatelskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, připouští-li obchodní zákoník, aby společnost založil jediný zakladatel (a.s., s.r.o.). zakladatelskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, připouští-li obchodní zákoník, aby společnost založil jediný zakladatel (a.s., s.r.o.). Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva s.r.o. a zakladatelská smlouva a.s. musí mít formu notářského zápisu. Společenská smlouva s.r.o. a zakladatelská smlouva a.s. musí mít formu notářského zápisu.

12 Vstup do podnikání PO  Odměny notáři jsou uvedeny ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.  Je-li předmětem úkonu založení obchodní společnosti nebo družstva nebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu u obchodní společnosti základní kapitál a u družstva zapisovaný základní kapitál. Z této hodnoty se odvíjí výše notářského poplatku.

13 Vstup do podnikání PO  Registrační povinnosti PO, je možno splnit na CRM, kterým je živnostenský úřad. Je třeba se zaevidovat Ve vztahu k ŽÚ: ohlášení živnosti, žádost o koncesiVe vztahu k ŽÚ: ohlášení živnosti, žádost o koncesi Ve vztahu k FÚ: přihlášky k registraci:Ve vztahu k FÚ: přihlášky k registraci: daň z příjmů daň z příjmů daň z přidané hodnosti daň z přidané hodnosti daň z nemovitosti daň z nemovitosti daň silniční daň silniční přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, zajišťující daň. daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, zajišťující daň. Ve vztahu k ÚP: hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení.Ve vztahu k ÚP: hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení.

14 Vstup do podnikání PO  Podmínky pro získání ŽL, koncese Společenská smlouva, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listinaSpolečenská smlouva, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (viz FO)Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (viz FO) Doklad o zaplacení správních poplatků za ŽL nebo koncesiDoklad o zaplacení správních poplatků za ŽL nebo koncesi U živností, u nichž se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti (řemeslné, vázané, koncesované), je právnická osoba povinna ustanovit odpovědného zástupce.U živností, u nichž se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti (řemeslné, vázané, koncesované), je právnická osoba povinna ustanovit odpovědného zástupce.

15 Vstup do podnikání PO Odpovědný zástupce musí splňovat § 11 živn. zákona: všeobecné podmínky: Dosažení věku 18-ti let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost všeobecné podmínky: Dosažení věku 18-ti let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost zvl. podmínky: odborná způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně i autorizaci – podle druhu živnosti zvl. podmínky: odborná způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně i autorizaci – podle druhu živnosti Řemeslné – odborná způsobilost dle § 21, 22 živnostenského zákonaŘemeslné – odborná způsobilost dle § 21, 22 živnostenského zákona Vázané a koncesované živnosti – odborná způsobilost dle § 24 resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona, některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu orgánu státní správy. K ohlášení živnosti je nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce.Vázané a koncesované živnosti – odborná způsobilost dle § 24 resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona, některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu orgánu státní správy. K ohlášení živnosti je nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce.

16 Vstup do podnikání PO  Vznik práva provozovat živnost Právnickým osobám, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, vzniká právo provozovat živnost dnem zápisu do tohoto rejstříku.Právnickým osobám, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, vzniká právo provozovat živnost dnem zápisu do tohoto rejstříku. O zápis do obchodního rejstříku požádá PO příslušný rejstříkový soud (soud v jehož územním obvodu je umístěno sídlo společnosti.O zápis do obchodního rejstříku požádá PO příslušný rejstříkový soud (soud v jehož územním obvodu je umístěno sídlo společnosti. Za první zápis podnikatele do OR je stanoven soudní poplatek Kč 5000,--. Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku – nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení průkazu živnostenského oprávnění.Za první zápis podnikatele do OR je stanoven soudní poplatek Kč 5000,--. Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku – nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení průkazu živnostenského oprávnění.

17 Změny v podnikání Změny údajů týkající se FO i PO oznámí podnikající do 15-ti dnů ode dne vzniku změn. Jedná se o doplnění údajů dle § 49 (údaje a doklady stanovené pro ohlášení živnosti, resp. § 56 (údaje a doklady stanovené pro náležitosti žádosti o koncesi) živn. zákona. Změny údajů týkající se FO i PO oznámí podnikající do 15-ti dnů ode dne vzniku změn. Jedná se o doplnění údajů dle § 49 (údaje a doklady stanovené pro ohlášení živnosti, resp. § 56 (údaje a doklady stanovené pro náležitosti žádosti o koncesi) živn. zákona.

18 Provozovny Povinnosti při zřízení provozoven: oznámit zahájení provozování živnosti v provozovně ŽÚoznámit zahájení provozování živnosti v provozovně ŽÚ Zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti (kolaudační rozhodnutí)Zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti (kolaudační rozhodnutí) Označit provozovnuOznačit provozovnu Oznámit předem uzavření provozovnyOznámit předem uzavření provozovny Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovnyUstanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny Zajistit osobu se znalostí českého jazyka v provozovněZajistit osobu se znalostí českého jazyka v provozovně Na žádost ŽÚ prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovněNa žádost ŽÚ prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně Mít v provozovně průkaz živnostenského oprávnění (nebo osvědčení)Mít v provozovně průkaz živnostenského oprávnění (nebo osvědčení) Vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a poskytnutí službyVydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a poskytnutí služby Zajistit, aby v provozovně byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiáluZajistit, aby v provozovně byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu

19 CK  Zvl. povinnosti Provozování cestovní kanceláře – doložení pojistné smlouvy o pojištění pro případ úpadku živnostenskému úřadu Provozování cestovní kanceláře – doložení pojistné smlouvy o pojištění pro případ úpadku živnostenskému úřadu

20 Bankovní účet  Založení účtu Podnikatel nemá povinnost zřídit si účet Podnikatel nemá povinnost zřídit si účet Pokud se rozhodne pro jeho zřízení, banky obvykle požadují Pokud se rozhodne pro jeho zřízení, banky obvykle požadují u FO u FO Předložení průkazu totožnostiPředložení průkazu totožnosti Předložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti, v případě koncese musí být vyznačeno nabytí právní mociPředložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti, v případě koncese musí být vyznačeno nabytí právní moci Pokud je FO-podnikatel zapsán v OR, předkládá také výpis z obchodního rejstříkuPokud je FO-podnikatel zapsán v OR, předkládá také výpis z obchodního rejstříku

21 Bankovní účet  Založení účtu PO PO Předložení průkazu totožnosti osob, které mohou jednat za společnostPředložení průkazu totožnosti osob, které mohou jednat za společnost Předložení výpisu z obchodního rejstříkuPředložení výpisu z obchodního rejstříku Předložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti (viz výše)Předložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti (viz výše) Originál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčující vznik resp. Existenci právnické osoby a aktuální způsob jednání statutárního orgánuOriginál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčující vznik resp. Existenci právnické osoby a aktuální způsob jednání statutárního orgánu Účet může založit jednatel společnosti uvedený v zakladatelské smlouvě či listiněÚčet může založit jednatel společnosti uvedený v zakladatelské smlouvě či listině

22 Obchodní společnosti  Text najdete dále ve složce materiály do výuky

23 Použité zkratky  FOfyzická osoba  POprávnická osoba  FÚfinanční úřad  ŽÚživnostenský úřad  ÚPúřad práce  OSobčanské sdružení  CRMcentrální registrační místo ŽÚ


Stáhnout ppt "Soukromý sektor Podnikání fyzických osob - živnostníci Podnikání právnických osob - společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google