Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bůh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bůh."— Transkript prezentace:

1 Bůh

2 „Zlatý verš Bible“ Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. J 3,16

3 Naděje Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Ř 8,24-25

4 Víra A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.Ef 5,14 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.Žd 11,1 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo hledají Žd 11,6 Kdo v něho věří, nebude zahanben Ř 10,11b

5 Výchova Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý zákon i proroci Mt 7,12 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? L 6,41 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly Ko 3,18-21

6 Charakter lásky Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne… A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.1 K 13,4 – 8a.13

7 Pomoc od Boha Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno L 11,9-10 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28 Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. L 12,22b b

8 Modlitba Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jk 5,16

9 Hřích Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Ř 3,10-18 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ř 6,23 Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ř 3,23 Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. J 8,7b

10 Odpuštění Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ř 12,19b
V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost Ef 1,7 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové! 2K 5,17 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Ř 10,9

11 Spravedlnost On odplatí každému podle jeho skutků.
Ř 2,6 Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy Ř 3,24-25 Bůh nikomu nestraní Ř 2,11

12 Věrnost Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát K 10,13 Ale Pán je věrný; On vás posílí a ochrání od zlého Te 3,3

13 Boží zbroj Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, s jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Ef 6,14-17

14 Vítězství Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu, a slavil nad nimi vítězství Ko 2,14-15

15 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Ř 8,31

16 Čerpáno z ekumenického překladu Bible
Bůh miluje mne i vás! ;) Čerpáno z ekumenického překladu Bible


Stáhnout ppt "Bůh."

Podobné prezentace


Reklamy Google