Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝCHOVA KE ZDRAVÍ MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

2 Komponenty podpory zdraví n Výchova ke zdraví n Tvorba životních podmínek zdraví podporujících (ochrana zdraví) n Intervenční programy podporující zdraví (primární prevence) Podpora zdraví je proces umožňující všem samostatné rozhodování o zdraví a zvyšující schopnost všech vlastní zdraví posilovat. Úzce souvisí s prevencí nemocí. Podpora zdraví je proces umožňující všem samostatné rozhodování o zdraví a zvyšující schopnost všech vlastní zdraví posilovat. Úzce souvisí s prevencí nemocí.

3 Definice WHO n Proces poskytování informací a rad ke správnému způsobu života a napomáhající k rozvoji znalostí a dovedností s cílem změny chování, které vyžaduje zdravotní stav jednotlivců a komunit. n Umožňuje a ovlivňuje kontrolu nad vlastním zdravím a vede k optimalizaci postojů a návyků pro zdravý způsob života a dosažení maximální možné kvality života. Je nezbytnou součástí edukace pacientů v sekundární a terciální prevenci.

4 Výchova ke zdraví n Je součástí celkové zdravotní politiky státu, jejíž naplňování je úkolem všech resortů. n Stává se součástí komplexního přístupu k pacientům, handicapovaným a ke zdravým lidem v prevenci nemocí a podpoře zdraví. n Metodické centrum – SZÚ. n Podíl na naplňování cílů výchovy ke zdraví mají i ostatní organizace.

5 Předmět činnosti n Edukace jednotlivců, komunit a celé populace všech věkových, sociálních a etnických kategorií. n Podílí se podle aktuálních potřeb na realizaci lokálních a celospolečenských programů.

6 Hlavní zásady výchovy ke zdraví n Činnost musí být soustavná, systematická, komplexní a důsledně promyšlená. n Cílená vzhledem k věku, pohlaví, vzdělání a konkrétním problémům jedince nebo komunity v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské. n Aktualizovaná nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu. n Respektující životní prostředí jedince. n Osobní zainteresovanost každého jedince.

7 Metody práce Přizpůsobeny specifickým cílům a mají různé postupy podle aktuální potřeby a naléhavosti jevu, kterým se zabývají. n Upoutání pozornosti k danému problému – velkoplošná reklama, televizní spoty, plakáty, kampaně n Sdělení základních informací - upozornění, doporučení, rady - letáky, kalendáře, články v novinách, televizní a rozhlasové krátké pořady

8 Metody práce n n Sdělení obsažnějších informací a návodů – edukace ke změně postojů ( obsáhlejší televizní a rozhlasové pořady, brožury, knihy, přednášky a besedy, internetové stránky) n n Návody a metody ke změně chování – intervenční postupy (soubory doporučení a postupů, interaktivní počítačové programy, receptáře, výstavy, kurzy a systematické výukové plány).

9 Kdo zajišťuje výchovu ke zdraví n SZÚ – metodické a koncepční vedení a realizuje vlastní ediční tvorbu a videotvorbu na celostátní úrovni. n Sleduje ediční a dramaturgické plány dalších organizací - spolupráce. n Další spolupráce s NSPZ, NNO, školami, TV, rozhlasem, sdělovacími prostředky apod.

10 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority n Děti a mládež - předškolní věk - zásady správné výživy, pohyb, osobní hygiena, denní režim, základy prevence nejčastějších nemocí, seznámení se s lékařem n Školní věk – zdravý životní styl, správný režim práce a odpočinku, duševní hygiena, sexuální výchova – základy, protikuřácká, protialkoholová a protidrogová výchova, prevence nejčastějších nemocí n Dorostový věk – zdravý životní styl, sexuální výchova – zdravý sexuální život, HIV/AIDS, drogy, kouření, výběr povolání

11 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority n Rodiče – výchova dětí, zdravý životní styl, prevence kuřáctví, alkoholismu a drogových závislostí dětí a mládeže, zásady prevence a léčby nejčastějších onemocnění, orientace v systému zdravotnictví n Dospělí lidé – zdravý životní styl, vliv pracovního a životního prostředí na zdraví, duševní hygiena – stres, zásady prevence a léčby nejčastějších onemocnění, orientace v systému zdravotnictví

12 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority n Senioři – životní styl, zásady překonávání snižování fyzických a duševních sil ve stáří, zásady prevence a léčby nejčastějších onemocnění, orientace v systému sociální a zdravotní péče n Pacienti – rady v nemoci, diety, doporučení ke kompenzaci poruch zdraví, zdravotní pomůcky

13 Předškolní věk ukázka některých publikací

14 Školní věk ukázka některých publikací

15 Adolescenti ukázka některých publikací

16 Role rodičů ukázka některých publikací

17 Role školy ukázka některých publikací

18 Role zdravotnického personálu ukázka některých publikací

19 Výchova ke zdraví dětí a mládeže Cíl n Výchova k odpovědnosti za vlastní zdraví n Aktivní podíl na podpoře zdraví a prevenci nemocí Dílčí cíle n Získávání vědomostí o determinantách zdraví n Získávání dovedností a návyků zdraví prospěšných n Seznamování se zdraví prospěšnými vzorci chování n Vytváření optimálního hodnotového systému

20 Výuka výchovy ke zdraví na základní škole n Základní instituce v realizaci výchovy ke zdraví – příprava rámcových vzdělávacích dokumentů MŠMT ČR – projekt Zdravá škola a Zdravá MŠ n Cíl – tvorba zdravých podmínek života – individuální rozvoj žáka, vytvářet správné dovednosti a návyky n Je součástí všech vyučovacích předmětů n Činnosti – projekty podpory zdraví – ozdravění stravování, kompenzace školní zátěže, zdravotní tělocvik, ozdravné pobyty

21 Pedagogické zásady n Přiměřenost věku n Postup od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu n Soustavnost, promyšlenost, návaznost, komplexnost n Aktuálnost n Respektování potřeb dítěte n Specifika věkového období n Možnost ověření znalostí a dovedností, diskuse a hodnocení

22 Strategie přístupu n Moderní přístup se snaží nejen zprostředkovat informace, ale i ovlivňovat postoje, rozhodování o chování, podporuje sebedůvěru dětí, jejich dovednosti odolávat nežádoucím vlivům svých vrstevníků n Omezuje nerovnocenné postavení učitel/ žák n Peer program – práce ve skupině brainstorming brainstorming názorné pomůcky názorné pomůcky vlastní tvorba dětí vlastní tvorba dětí

23 Výchova ke zdraví v primární péči n Je cílena na jednotlivce zdravé, nemocné nebo ohrožené na zdraví n Na skupiny obyvatelstva s ohledem na věk, diagnózy, profesní skupiny n Na speciální problematiku žen n Na osoby žijící v určitém rizikovém prostředí n Na komunitu – škola, podnik, město n Na celou populaci – využití celostátních, regionálních či místních sdělovacích prostředků

24 Výchova ke zdraví v primární péči n Podstatná role praktických a ambulantních lékařů, výchova ke zdraví na SZŠ a VZŠ n Zvýšení role sester v primární prevenci – rady, doporučení, instruktáže – př. role sestry v prevenci ca prsu, preventivní prohlídky, n Výchova se stává součástí léčebného režimu a doporučení n Využívání komplexního poradenství životního stylu – poradny na ZÚ n Spolupráce s praktiky vede k pozitivním změnám chování, snížení rizikového profilu

25 Výchova ke zdraví v komunitách n Oslovení skupin v komunitě musí vycházet ze znalostí jejího demografického a sociálního složení ( pohlaví, věk, vzdělání, národnost, zaměstnanost) n Využívá se spíše obecnější rovina oslovení s vysokou mírou srozumitelnosti pro co nejširší spektrum populace n Informace musí navrhovat řešení a musí zbavovat strachu a obav z nebezpečí n Co nejvíce zdůrazňovat pozitiva přínosu než zápory – pozitivní motivace

26 Výchova ke zdraví v komunitách – prostředky oslovení n Vytváření týmů spolupracovníků ve výchově ke zdraví – (lékař, pracovník ZÚ, zdravotní rada, NNO, školy, úřady, podnikatelé) n Partnerství a vznik národních sítí ( Zdravé město - NSZM), projekty EU n Poskytování pravidelných informací – média, noviny, bulletiny n Motivační jednorázové akce v souvislosti s významnými dny WHO – Den zdraví, Světový den bez tabáku, Týden duševního zdraví, Mezinárodní den boje proti HIV/AIDS

27 Výchova ke zdraví v komunitách – prostředky oslovení n Kampaně – Přestaň a vyhraj Pohybem ke zdraví Pohybem ke zdraví Světový den zdraví Světový den zdraví n Ideální kombinací z hlediska efektivity je propojení lokální, regionální či republikové kampaně n Prezentace pozitivních příkladů chování osobností, vzorů

28 Sociální marketing n Efektivní metoda prosazování různých aktivit v oblasti péče o zdraví n Vznikl ve 30. letech 20.století, rozvoj až v 70. letech v USA z marketingu výrobků a služeb n Soubor metod a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny obyvatelstva se záměrem propagovat, ovlivňovat a měnit postoje občanů k sociálním hodnotám, zejména ke správnému chování ke svému zdraví. n Lobování, používání výzkumu trhu, zjišťování připravenosti, jak bude cílová populace reagovat, práce s masmédií, plánování

29 Komunikace a výchova prostřednictvím médií n Umožňuje oslovovat velké množství lidí a doplňuje mezilidskou komunikaci (face to face), oslovuje i obtížně dostupné, je relativně finančně méně náročná n Problém je jaké zprávy média preferují a jak jsou předávány (neověřené informace – nežádoucí reakce) n Placené a neplacené použití sdělovacích prostředků na podporu zdraví

30 Výchova ke zdraví – součást programů podpory zdraví n Národní program zdraví ČR – projekty podpory zdraví n Efektivní jsou projekty využívající kombinace působení na individuální a komunitní úrovni – program prevence KVO, program prevence nádorových onemocnění, ca prsu, varlat n Využívají mezioborové spolupráce intervenčních týmů


Stáhnout ppt "VÝCHOVA KE ZDRAVÍ MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google