Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Šiška 2. prosince 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Šiška 2. prosince 2006"— Transkript prezentace:

1 Ladislav Šiška 2. prosince 2006
Controlling I. Teorie controllingu Controlling v praxi Předmět KHCON Plánování a rozpočtování (operativní) Nákladové účetnictví jako nástroj kontroly Příklad (analogický seminární práci) Ladislav Šiška 2. prosince 2006

2 Teorie controllingu

3 Historie pojmu controlling
compte = účet (franc.) 1880 – společnost Atchinson, Topeka & Santa Fe Railway System zavádí pozici comptrollera. 1931 – Controller’s Institute of America po 1945 – první controlleři v Evropě 1962 – přejmenován Institut controllerů na Financial Executives Institute 1974 – 90% německých podniků controlling v organizační struktuře! Trocha historie – uvědomění si souvislostí (hospodářská krize, po 2.svět. válce do Evropy, 70. léta ropná krize) 1979 – první vydání Horváthova Controllingu Závěr: Controlling – anglicky znějící termín, francouzského původu, nejvíce rozšířený v německy mluvících zemích, navíc propagovaný autorem maďarského původu.

4 Historie pojmu controlling
Anglofonní země Controllership ? Controllership, Managerial Accounting, Financial Management, Controlling, Kosten- und Erlösrechnungrechnung, … Germanofonní země Controlling Konkurenceschopnost p1 p2 p3 ....

5 Teorie controllingu Německá literatura odvozuje s pomocí systémového přístupu. Systém = uspořádaný celek prvků, mezi kterými existují vazby. Základní vlastnosti systému: struktura; chování.

6 Teorie controllingu Podnik = „produkční sociální systém, tj. lidmi vytvořený útvar, který mimo jiné z lidí sestává a sleduje účel nabízet lidské společnosti nějaké výkony“ ULRICH, H. Die Unternehmung als produktives soziales System – Grundlagen der allgemeinen Unternehmungslehre. 2. Auflage. Bern, Stuttgart : 1970.

7 Teorie controllingu Dualita cílů (účelů) podniku:
uspokojovat lidské potřeby dle axiomů ekonomie neomezené, zatímco produkty k uspokojení potřeb a výrobní faktory vzácné => hospodářský princip krátkodobě se projevuje v maximalizaci zisku dlouhodobě ve vytváření potenciálů uspět v hospodářské soutěži. Cílem podniku je tedy vyrábět výrobky uspokojující lidské potřeby při zachování hospodářského principu. Pokud se podnik chová v souladu s tímto „rozumným“ způsobem, hovoříme o tzv. ekonomické racionalitě. Ovšem podnik náleží k sociálním systémům, čili podstatné prvky jeho struktury představují lidé. Ti se však nerozhodují vždy čistě racionálně, a proto výsledná cílová orientace podniku bývá zpravidla výsledkem střetu zájmů a vyjednávání o nich, které vedou všichni s podnikem spjatí, na jeho činnosti závislí, či naopak jeho činností dotčení lidé.[1] Uvedeným jsme poněkud popřeli ekonomickou racionalitu podniku. Proto zdůrazněme, že s vědomím naznačených úskalí ji nadále chápeme jako jistý ideální stav, ke kterému by měl podnik směřovat jako k základní součásti svého ústředního cíle, zatímco jiné motivy a stimuly lidského chování budeme vnímat ve srovnání s ekonomickou racionalitou jako druhořadé, byť nezpochybnitelně existující a za výjimečných okolností dokonce i určující. [1] tito byli již v bodu označeni jako stakeholders z anglického stake (zájem, vklad, sázka)

8 Věcná a ekonomická stránka činnosti podniku
Odraz duality podnikových cílů : uspokojování lidských potřeb =>věcná (=naturální, hmotná) stránka podnikové činnosti hospodářský princip =>ekonomická(=peněžní, finanční, hodnotová) stránka podnikové činnosti věcná – vypovídá detailně o podstatě a průběhu podnikové činnosti, příčinách, ovšem ve vzájemně nesrovnatelných veličinách. ekonomická – méně přesné, méně detailní vyjádření, zato ve společných jednotkách, tudíž agregovatelné a vzájemně „srovnatelné“ OBĚ STRÁNKY JSOU NEODDĚLITELNÉ = PODNIK JE JEN JEDEN!!!!

9 Věcná stránka podnik.činnosti
Podnik = systém PODNIK Systémový přístup, kdy základní vlastnosti jsou chování a struktura

10 Věcná stránka podnik.činnosti
Chování systému, tj. hlavní podnikový proces PODNIK Hmota Energie Služby Produkty Systémový přístup STRUKTURA – vnitropodnikové útvary organizační struktury lidská a strojní práce

11 Věcná stránka podnik.činnosti
Struktura, tj. organizační uspořádání podniku Hmota Energie Služby Produkty Systémový přístup CHOVÁNÍ – podnikový proces, při kterém se hmota, energie mění lidskou a strojní prací na produkty schopné uspokojit lidské potřeby

12 Věcná stránka podnik.činnosti
Shrnutí ŘÍDICÍ SYSTÉM Hmota Energie Služby Produkty VÝKONNÝ SYSTÉM ŘÍDÍCÍ SYSTÉM mezi nimi zejména výměna informací VÝKONNÝ SYSTÉM

13 Věcná stránka podnik.činnosti
Shrnutí ŘÍDICÍ SYSTÉM Hmota Energie Služby Produkty Výkonný nás moc nezajímá (důležitý pro předměty jako řízení výroby - transformace, či logistika - transport) ale zaměříme se na řídící VÝKONNÝ SYSTÉM

14 Proces řízení Stanovení cílů Kontrola Plánování Plánování Rozhodování
Řídící cyklus Zpravidla není sám Organizování Komunikace Realizace

15 Proces řízení GŘ+funkční specializace top manažerů:
Stanovení cílů Kontrola Plánování Plánování Rozhodování Organizování Komunikace Zpravidla není sám => více manažerů a aby se nehádali, mají generálním ředitelem rozdělené úkoly, např. např. podle tzv. podnikových funkcí Realizace GŘ+funkční specializace top manažerů: Výrobní | Personální | …| Obchodní | Finanční

16 Finanční (ekonomická) stránka činnosti podniku
Podnik = systém PODNIK Systémový přístup, kdy základní vlastnosti jsou chování a struktura

17 Finanční (ekonomická) stránka činnosti podniku
Hospodářský princip – odraz v ekonomické účinnosti hlavního podnikového procesu PODNIK Náklady na spotřebu materiálu, surovin, energie Výnosy Systémový přístup STRUKTURA – vnitropodnikové útvary organizační struktury mzdy, odpisy strojů

18 Finanční (ekonomická) stránka činnosti podniku
Ekonomická struktura, tj. jak budou jednotlivé útvary finančně řízeny. Ředitelství PSN Skutečné náklady Skutečné tržby Výroba úč.-technické středisko REALIZACE

19 Pojetí controllingu +controller GŘ+funkčně specializovaní manažeři
Stanovení cílů Kontrola Plánování +controller Rozhodování Organizování Výsledky – Controlling podporuje řízení=řídící proces, jehož fáze jsou načrtnuty V nejrozvinutější formě samostatný útvar, zpravidla štáb finančního ředitele Koordinace plánování a kontroly Informační podpora zejména finančními informacemi – ať přímo top managementu, nebo zprostředkovaně přes FŘ Komunikace Realizace GŘ+funkčně specializovaní manažeři Obchodní | Výrobní | Finanční | Personální | …

20 Pojetí controllingu +controller GŘ+funkčně specializovaní manažeři
Stanovení cílů Kontrola Plánování Koordinace Rozhodování Organizování +controller Výsledky V nejrozvinutější formě samostatný útvar, zpravidla štáb finančního ředitele Koordinace plánování a kontroly Informační podpora zejména finančními informacemi – ať přímo top managementu, nebo zprostředkovaně přes FŘ Komunikace Realizace GŘ+funkčně specializovaní manažeři Obchodní | Výrobní | Finanční | Personální | …

21 Pojetí controllingu +controller GŘ+funkčně specializovaní manažeři
Stanovení cílů Kontrola Plánování Koordinace Rozhodování Organizování +controller Výsledky V nejrozvinutější formě samostatný útvar, zpravidla štáb finančního ředitele Koordinace plánování a kontroly Informační podpora zejména finančními informacemi – ať přímo top managementu, nebo zprostředkovaně přes FŘ Komunikace Informační Realizace podpora GŘ+funkčně specializovaní manažeři Obchodní | Výrobní | Finanční | Personální | …

22 Praxe controllingu

23 Controlling v praxi Organizace (=institucionalizace)

24 Controlling v praxi Plánování Kontrola Informační podpora
Plánovací a integrační tým (PIT) Pětiletý plán s těžištěm v prvých dvou letech Prvý rok ve formě rozpočtu na měsíce a střediska Kontrola Měsíční vyhodnocování odchylek v PIT Informační podpora periodicky – fin. analýzy pro jednání PIT a představenstva (výsledky, peněžní toky, ROCE, vybrané naturální ukazatele)

25 Baťa, a.s. (30. léta 20. století) Plánování (tzv. předpoklady)
Plán dle pololetní kolekce obuvi Na něj navazovaly týdenní plány a rozpočty Kontrola a informační podpora Týdně sobotní konference všech vedoucích.

26 Předmět KHCON

27 Cíl předmětu KHCON Aplikovat poznatky z Nauky o podniku, Finančního účetnictví a Manažerského účetnictví. Modelový příklad keramického podniku (bližší popis viz soubor charakteristika), na němž znázorňuji: plánování a rozpočtování kontrola dosažených výsledků a prezentaci odchylek. Modelový příklad obchodního podniku (seminární práce) Procvičení práce s tabulkovým procesorem (MS Excel).

28 Podmínky ukončení KHCON
Seminární práce až 17 bodů – zpráva o hospodaření úroveň zpracování povinně pětiminutová prezentace (14.ledna 2007). až 45b. – jakékoliv zbývající úkoly do konce zkouškového období (23.února 2007). Minimum pro úspěšné ukončení: bodů (+ prezentace)

29 Plánování a rozpočetnictví
Systém operativních plánů a rozpočtů

30 Systém operativních plánů a rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Celopodnikový rozpočet se rozpadá do dílčích oblastí a střediskových rozpočtů Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing dlouhodobá aktiva Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

31 Příklad – Nábytek Moravia, a.s.
Charakteristika: Předmět činnosti - výroba 3 druhů křesel, a sice: STANDARD – pro velkoobchodníka s nábytkem (sám si dopraví) PROFESIONÁL – pro velkoobchodníka (sám si dopraví) KLASIK – původní typ, dodáván na objednávku maloodběratelům Výroba probíhá ve dvou stupních: truhlářská výroba polotovaru (konstrukce křesla) čalounění polotovarů Dopravu hotových výrobků k odběratelům zajišťuje po Moravě interní středisko DOPRAVA zdarma. minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

32 Příklad – Nábytek Moravia, a.s.
Organizační struktura podniku Nábytek Moravia, a.s.:

33 Příklad – Nábytek Moravia, a.s.
Ekonomická struktura - jakým způsobem budou střediska hodnotově řízena? V obecné rovině se nabízí tyto možnosti: nákladové středisko, popř. výdajové středisko ziskové středisko rentabilitní středisko investiční středisko výnosové středisko minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

34 Sestavení operativních rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Celopodnikový rozpočet se rozpadá do dílčích oblastí a střediskových rozpočtů Dále se budeme nejprve zabývat vnitropodnikovými (útvarovými rozpočty) a ještě úžeji pouze režijních nákladů. Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

35 Plán prodeje – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

36 Sestavení operativních rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Celopodnikový rozpočet se rozpadá do dílčích oblastí a střediskových rozpočtů Dále se budeme nejprve zabývat vnitropodnikovými (útvarovými rozpočty) a ještě úžeji pouze režijních nákladů. Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

37 Rozpočet výnosů – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

38 Rozpočet výnosů – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

39 Sestavení operativních rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

40 Plán výroby – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

41 Plán výroby – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

42 Plán výroby – Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů Pozn.: Zaokrouhleno na celé ks výrobků.

43 Sestavení operativních rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

44 Rozpočet jednicového materiálu Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

45 Rozpočet jednicového materiálu Nábytek Moravia, a.s.
Plán výroby – Nábytek Moravia, a.s. minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

46 Rozpočet jednicového materiálu Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

47 Rozpočet jednicových mezd a SZP Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

48 Sestavení operativních rozpočtů
Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

49 Rozpočty režijních nákladů středisek Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

50 Sestavení operativních rozpočtů
Hlavní podnikový rozpočet Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

51 Rozpočtová výsledovka (účelové člen.nákl.) Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

52 Rozpočtová výsledovka (účelové člen.nákl.) Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

53 Rozpočtová výsledovka (účelové člen.nákl.) Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

54 Rozpočtová výsledovka (účelové člen.nákl.) Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

55 Sestavení operativních rozpočtů
Hlavní podnikový rozpočet Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

56 Rozpočet inkasa - Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

57 Rozpočet inkasa - Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

58 Rozpočet inkasa - Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

59 Rozpočet plateb provozních nákladů - Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

60 Rozpočet peněžních toků (přímá metoda) Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

61 Sestavení operativních rozpočtů
Hlavní podnikový rozpočet Odběratelé Dodavatelé Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Materiál a poddodávky Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Prodej Výroba Práce a mzdy Rozpočet peněžních toků Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočet výnosů Jednicový materiál – určen THN Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Krátkodobé rozpočty peněžních toků marketing fixní aktiva (investice) Zdroj: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, ISBN S. 271. dlouhodobé financování

62 Rozpočtová rozvaha Nábytek Moravia, a.s.
minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

63 Jiné možnosti finančního řízení
Ekonomická struktura - jakým způsobem budou střediska hodnotově řízena? V obecné rovině se nabízí tyto možnosti: nákladové středisko, popř. výdajové středisko ziskové středisko rentabilitní středisko investiční středisko výnosové středisko minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

64 Měřitelná aktivita střediska
Nákladové středisko Neměřitelná aktivita pevný rozpočet - nepřekročitelný limit nákladů Měřitelná aktivita střediska pružný rozpočet – vedoucí nemá pravomoc ovlivnit výši využití kapacity, hodnocen jen za spotřební odchylku lin. přepočtený pevný rozpočet – vedoucí má možnost ovlivnit výši využití kapacity a tím i roznesení fixních nákladů mezi co největší objem výkonů střediska minulost – přetahují se nehospodárnosti z minulosti nulový základ – manažeři musí obhájit před ostatními potřebu výkonů svých útvarů

65 Rozbor režijních nákladů
Původní pevný rozpočet skutečné náklady Lineárně přepočtený pevný rozpočet Celková odchylka Objem aktivity

66 Rozbor režijních nákladů
Původní pevný rozpočet skutečné náklady Lineárně přepočtený pevný rozpočet Celková odchylka Celková odchylka spotřební Pružný r. objemová variabilní náklady fixní náklady Objem aktivity

67 Středisko Doprava – měřitelná aktivita
Objemová vs. spotřební odchylka Celková Objemová Objemová Spotřební

68 Výnosové středisko tlak na dosažení maximálních výnosů
např. středisko Odbyt způsobem jednání se zákazníky může ovlivnit objem prodeje apod. vždy kombinováno s nákladovým.

69 Ziskové středisko tlak (vč. hmotného zainteresovanosti) na dosažení maximálního zisku v seminární práci použito pro prodejny místo výnosového střediska, přičemž: + Výnosy (=skutečné tržby z prodeje zboží) - Náklady na prodané zboží (ve VPC) = Obchodní marže z prodeje zboží - Příspěvky na úhradu režií ústředí podniku - Příspěvek za aktraktivitu prodejny - Provozní náklady prodejny = Výsledek hospodaření

70 Nákladové účetnictví jako nástroj kontroly

71 Účtování o výrobním procesu v podniku – nákl.produktu a období

72 Příklad – podnik Produkce,s.r.o.
jeden homogenní produkt výrobní útvar VÝROBA správní útvar SPRÁVA nulové počáteční stavy NV, Výrobky NV, výrobky se oceňují ve výši skutečných výrobních nákladů (JN+VR)

73 Příklad – podnik Produkce,s.r.o.
Předběžná kalkulace Jednicové náklady 6,50 Kč Výrobní režie 3,50 Kč Výrobní náklady celkem 10,00 Kč Správní režie 2,00 Kč Úplné náklady podniku 12,00 Kč Rozpočtovaný zisk 3,00 Kč Tržba, resp. cena 15,00 Kč

74 Příklad – podnik Produkce,s.r.o.
Zaúčtujte: Do výroby zadáno 105 ks výrobků. VÝROBA spotřebovala skutečné jednicové náklady ve výši 630 Kč a režijní náklady ve výši 315 Kč. VÝROBA dokončila a převedla na sklad 100 ks hotových. Prodej 90 ks výrobků za jednotkovou prodejní cenu 15 Kč. Současně úbytek prodaných výrobků. SPRÁVA skutečné režijní náklady ve výši 200 Kč. Rozpočtovaný limit režijních nákladů střediska SPRÁVA ve výši 180 Kč.

75 Řešení: rozpočetní výsledovka
Zadáno Rozpra-cované Dokon-čeno Prodej Na skladě Kalku-lace (1) (2) (3) (4) (5) (6) Objem: 105 ks 5 ks 100 ks 90 ks 10 ks 1 ks Jednicové náklady 682,50 32,50 650,00 585,00 65,00 6,50 Výrobní režie 367,50 17,50 350,00 315,00 35,00 3,50 Výrobní náklady celkem 1 050,00 50,00 1 000,00 900,00 100,00 10,00 Správní režie 180,00 2,00 Úplné náklady podniku 1 080,00 12,00 Rozpočtovaný zisk 270,00 3,00 Tržba, resp. cena 1 350,00 15,00

76 Řešení: skutečná výsledovka
Zadáno Rozpra-cováno Dokon-čeno Prodej Na skladě Kalku-lace (1) (2) (3) (4) (5) (6) Objem: 105 ks 5 ks 100 ks 90 ks 10 ks 1 ks Jednicové náklady 630,00 30,00 600,00 540,00 60,00 6,00 Výrobní režie 315,00 15,00 300,00 270,00 3,00 Výrobní náklady celkem 945,00 45,00 900,00 810,00 90,00 9,00 Správní režie 200,00 2,22 Úplné náklady podniku 1 010,00 11,22 Skutečný zisk 340,00 3,78 Tržba, resp. cena 1 350,00

77 Realizační pojetí výsledku hospodaření

78 Realizační pojetí výsledku hospodaření

79 Produkční pojetí výsledku hospodaření

80 Produkční pojetí výsledku hospodaření

81 PSN přímo v účetnictví sklad VÝROBA „středisko“ REALIZACE SPRÁVA
výrobků VÝROBA „středisko“ REALIZACE skutečné n. PSN Tržby SPRÁVA skutečné n.

82 PSN přímo v účetnictví

83 PSN přímo v účetnictví

84 PSN přímo v účetnictví

85 PSN přímo v účetnictví

86 PSN přímo v účetnictví Výsledovka FÚ

87 PSN přímo v účetnictví

88 Jednookruhová forma NÚ

89 Samostatné zobrazení jednicových a režijních nákladů

90 Dvouokruhová forma NÚ

91 Dvouokruhová forma NÚ

92 Dvouokruhová forma NÚ 2

93 Dvouokruhová forma NÚ 3

94 Dvouokruhová forma NÚ 4

95 Dvouokruhová forma NÚ 5,6

96 Dvouokruhová forma NÚ 7

97 Která forma je lepší? Jednookruh v praxi převažuje
odpadá duplicitní účtování Dvouokruh didaktiky doporučován volná vazba okruhů Kombinace kompromisní řešení

98 Modelový podnik Porcelán a.s.
(příklad analogický seminární práci)

99 Porcelán, a.s. Tři základní výrobkové skupiny, a sice:
jídelní soupravy hrnky dekorované šálky Základní kapitál: mil. Kč Datum založení: 1. května 1998

100 Organizační struktura

101 Hodnototvorný řetězec zobrazený na pozadí ekonomické struktury

102 Rozpočtování = určení úkolů na rok 2007 (Standard.xls)
Metoda standardních nákladů postup známý z 20. let 20. století Standardy: standardní objem prodeje, výroby a vytížení kapacit, pro ceny, a tudíž i pro výnosy a náklady.

103 Sledování skutečného hospodaření a jeho rozbor
Pravidla řízení ekonomiky Porcelán, a.s. Sestavený rozpočet se po schválení vlastníky stává standardem (viz Standard.xls). Vlastní pravidla obsažena v Pravidla_ekonomického_řízení_na_rok_2007.doc Simulovaný výstup z účetnictví za rok 2007 Analytická výsledovka (viz Skutečnost_Výsledovka.xls). ÚKOL: analýza odchylek


Stáhnout ppt "Ladislav Šiška 2. prosince 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google