Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb"— Transkript prezentace:

1 Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb
Suchý Miloš, MUDr., Nováková Jana, MUDr., Petr Tůma, MUDr., Kožený Pavel, Ing., Ph.D.

2 Národní referenční centrum
Servisní organizace pro informační strukturu ve zdravotním pojištění NRC bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Hlavní cíle - podpora sektoru akutní lůžkové péče při širším zaváděním DRG jako úhradového mechanismu, revize seznamu výkonů, využití produkčních dat pojišťoven pro sledování kvality poskytované péče a školení a certifikace v oblasti kódování DRG NRC získalo mandát dále zajišťovat vývoj národní sady ukazatelů a je řešitelem projektů zaměřených na standardizaci zdravotní péče

3 Nové projekty NRC Vývoj Národní sady ukazatelů zdravotních služeb
Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb (KDP) Sledování dekubitů jako aspektu kvality ošetřovatelské péče Fúze dat NOR a PZP (hledání klinicky specifických datových zdrojů) Celonárodní analýzy screeningových programů, ale i konkrétních onemocnění Všeobecně úkoly směřující ke standardizaci

4 Proč standardizace Standardizace je z obecného pohledu snaha snížit variační šíři chování nějakého systému založená na předpokladu, že tím bude snížen především podíl nežádoucích variant procesů (stavů). Jedním z důvodů standardizace je neuspořádanost (entropie), která je přirozeným přírodním jevem a je popsána zákony termodynamickými

5 Principy standardizace (odrážející se i ve vývoji KDP)
Zjednodušení oproti reálnému světu Systematický popis různých variant postupů a stavů formou různých dimenzí (soubory vlastností, které mají v reálném světě podobnou povahu) Určení konkrétních kriterií, metrik a parametrů (ukazatelů) Stanovení obvyklých hodnot (norem)

6 Entropie a zdroje Zákony termodynamické říkají, že vyšší entropie je spojena s vyšší spotřebou a výdejem energie daného systému Je zajímavé, že toto platí velmi obecně i ve všech oblastech lidského konání, dokonce i vyšší úroveň činnosti CNS při řešení zmatečné situace je spojena s vyšší spotřebou energie Systémy zaměřené na úspory zdrojů většinou používají nějaké standardizační nástroje

7 Různé formy entropie Entropie jedince („zmatkaři“ v.s. lidé organizovaní, efektivně využívající svůj čas, neznající chaos) Entropie prostředí - systému (knihovna, ve které jsou knihy pěkně uspořádané podle autorů a typu literatury v.s. knihovna, ve které nic nenajdete) Entropie informační (dvě učebnice, které se zdají být stejné, protože se zabývají stejnými tématy, jsou rovnocenně obsáhlé a přinášejí stejné informace, se mohou velice lišit v pojetí a způsobu, kterým jsou témata zpracována)

8 Příklad entropie prostředí

9 Entropie a složitost medicíny
Medicína jako obor zabývající se nápravou chorobných stavů, je velmi složitá a vytváří nekonečný počet variant stavů, metod, postupů. Chorobný stav (morbidity) popisujeme několika desítkami tisíc kódů MKN10 a to ještě v kombinacích hlavních stavů, komorbidit a komplikací. Závažnost stavu (severity) je popisována použitím klasifikačních systémů vyjadřujících závažnost stavu bez ohledu na diagnózy Procedury - existují různé varianty diagnostických, léčebných a ošetřovatelských procedur Výsledek: téměř „amorfní“ svět zdravotnictví nekonečného počtu možných variant, který je nepřehledný a vede proto někdy k selhání, a volbě nesprávných postupů.

10 Entropie přírody a medicíny
Entropie přírody je přirozená a dána vysokým stupněm členitosti všech jevů a stavů v přírodě a výskytem náhodných stavů a jevů existujících vedle přírodních zákonů Problém nastává, když v rámci medicíny do přírody intervenujeme za účelem korekce nepříznivých zdravotních jevů Člověk může svými neuváženými zásahy entropii výrazně zvyšovat, ale také uvážlivě snižovat. Hlavně ale má problém v tak složitém prostředí volit správná řešení

11 KDP – proč a jak jsou vyvíjeny
Vývoj KDP je jednou z metod jak snižovat entropii zdravotní péče Cílem KDP je popsat postupy, které jsou na základě vědeckého důkazu vhodné (správné, bezpečné…) Popsat je systematicky, přehledně, exaktně, algoritmicky… Popsat to, co je relevantní pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů

12 Doporučení obecně Doporučení jsou odborná stanoviska, která účelově interpretují nějaký znalostní systém – toto se týká všech oborů Pro uspořádanost, systematičnost, přehlednost až „komputerizovatelnost“ doporučení jsou vytvářeny různé logické modely a datové systémy (SIPOC, GLIF..)

13 Princip mezního užitku Alokační efektivnost (Pareto)
KDP a zdravotnický trh a proč deskriptivní (a ne preskriptivní) metodický přístup KDP Formalizovaná diferenciace nabídky – lékaři jsou schopni popsat možné postupy péče ve variantách včetně vyjádření výhod a nevýhod, rizik i nákladů každého z postupů Tato informace, pokud je srozumitelná pro spotřebitele, může vyvolat diferenciovanou poptávku , pacient může zvažovat svůj užitek Tento vztah umožní diferencované dohadování ceny Princip mezního užitku Alokační efektivnost (Pareto) Vico – věci se dějí samy od sebe

14 Metodika vývoje KS Základem je klinický doporučený postup (KDP) založený na vědeckém průkazu doporučení (EBM) Požadavky a komponenty metodiky vývoje Životní cyklus vývoje, jednotný formalizovaný zápis, klasifikace a osnova standardu Exaktní vymezení klinického stavu (klasifikace) Doporučení, klinická kriteria a ukazatele kvality (jaká data sbírat a jak počítat QI) Ekonomické parametry (výkonnost a náklady) Informace srozumitelné pro občany (pacienty)

15 Zkoumané zahraniční systémy
AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality NQMC - National Quality Measures Clearinghouse™ G-I-N The Guidelines International Network SIGN – Scottisch Intercollegiate Guidelines Network New Zealand Guidelines Group NICE - The National Institute for Health and Clinical Excellence – NHS NHMRC - National Health and Medical Research Council (Commonwealth of Australia) ICSI - Institute for Clinical Systems Improvement (Minnesota) ES - European Stroke Organisation

16 Důležité požadavky na autory
Uvést zdůvodnění proč je KDP vyvíjen Sledování hlavního cíle – zlepšování kvality ..to by mělo ovlivnit i obsah dokumentu Myslet na způsob implementace a praktické ověřování zda je léčba poskytována dle doporučení (audity?) A další…systematičnost, vědecký důkaz vydaných doporučení a ukazatelů, komplexnost přístupu k vývoji, ověřování i implementaci do klinické praxe

17 Životní cyklus vývoje KDP
Registrace/ revize návrhu Plán vývoje Zpracování KDP Oponentní řízení Veřejná oponentura Zařazení do Národní sady Publikace KDP Fáze účinnosti (používání)

18 Role vývojového týmu Interní role NRC Externí role
Interní garant (lékař školený v problematice, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu) Operátor (koordinuje proces vývoje a některé části dokumentu) Editor (zajišťuje zpracování a vydávání dokumentů) Administrátor Registru KDP (zajišťuje technickou podporu) Externí role Navrhovatel KDP (oprávněný OS, navrhuje téma KDP) Externí garant KDP (dlouhodobě garantuje aktuálnost KDP) Autor (hlavní autor a autorský tým – zajišťuje podstatnou část dokumentu) Konzultant (zastupuje obor s menším podílem na vývoji KDP) Oponent (pokud možno jiné obory, kterých se KDP také týká)

19 Technická podpora vývoje
Registr Národní sady standardů ZS Registrace navrhovatelů, autorů, konzultantů, oponentů Registrace návrhů na KDP Formalizovaný zápis části dokumentu KDP Ukládání souvisejících dokumentů Komunikační podpora

20 Řízení vývoje standardu (formalizovaný zápis informací a správa dokumentů)

21 Vývoj KS pod kontrolou

22 Globální (roční) plán vývoje
Vytvoření plánu podle témat podle priorit Vytvoření vývojového týmu (NRC a odborná společnost, zástupce MZd.) Návrh a schvalování individuálního plánu vývoje (každého KDP)

23 Individuální plán vývoje KDP
Závisí na tom, zda se jedná o nový vývoj, nebo adaptace které převažují Autoři (konzultanti) Systematický sběr literárních odkazů, ev. provedení konkrétní studie (EBM). Spolupodílí se i interní garant KDP Zpracování dokumentu KDP dle osnovy Zpracování části pro pacienty Interní garant Rešerše a zpracování části týkající se ukazatelů Zpracování části ekonomických parametrů Operátor Vývojový diagram Současně řídí vývoj KDP po celou dobu

24 Doporučený postup a EBM
Akceptujeme různé metody vědeckého vyhodnocení Úroveň Popis/zdroje I Nejvyšší úroveň průkaznosti Primární výstup RCT (randomizované, kontrolované studie) s adekvátní velikostí vzorku Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň průkaznosti Randomizované studie menšího rozsahu či významu Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Nižší úroveň průkaznosti Prospektivní případové studie se skupinou souběžných nebo retrospektivních kontrol Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň průkaznosti Méně významné nekontrolované příkladové studie Všeobecná odborná shoda (konsensus) i přes neexistující důkazy Převzato z ESO

25 Klasifikace a publikace vědeckého důkazu
Pořadí Doporučení Úroveň 1 Pacienti s cévní mozkovou příhodou by měli být léčeni na specializovaných iktových jednotkách I. 2 Cévní mozková příhoda je akutní stav, který vyžaduje neprodlené odeslání pacienta do nemocnice a zahájení odpovídající léčby. Převoz pacienta probíhá rychlou záchrannou službou, do kvalifikovaných zdravotnických zařízení, způsobilých k diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod. III.

26 Doporučení a ukazatele
Kvalifikační a technické požadavky Pacienti s cévní mozkovou příhodou mají být léčeni na specializovaných iktových jednotkách Podíl případů MI léčených na JIP Převoz pacienta probíhá Zdravotnickou záchrannou službou, do kvalifikovaných zdravotnických zařízení, způsobilých k diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod. Podíl případů MI léčených v nemocnicích odpovídající kategorie Proces U pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou je nutno provést základní fyzikální a neurologické vyšetření, biochemické a hematologické vyšetření krve, změřit krevní tlak, provést EKG, stanovit saturaci O2, provést rentgen srdce a plic (úroveň IV). Nejdůležitějším akutním diagnostickým testem je CT nebo MR (úroveň II.) vyšetření mozku, následované zpravidla cévním vyšetřením přívodných magistrálních a mozkových tepen pomocí ultrazvuku, CT nebo MR. Podíl případů s MI, u kterých je provedeno CT nebo MRI první den po přijetí do nemocnice Je nutné monitorovat neurologický stav a vitální funkce, korigovat glykémii, poruchy elektrolytů a tělesnou teplotu, zajistit dýchací cesty a přísun kyslíku. Neléčit hypertenzi, pokud se nejedná o výrazně zvýšený krevní tlak, těžké srdeční selhání, disekci aorty nebo hypertenzní encefalopatii. Podíl případů s MI, u kterých je dostupný záznam o monitorování stavu dle doporučení Specifická léčba je intravenózní trombolýza aplikací rtPA 0,9mg/kg, maximálně 90mg, do 4,5 hodin od nástupu ischemické mozkové příhody. Podíl případů s MI, u kterých je provedena léčba dle doporučení Obecné použití plné dávky heparinu či nízkomolekulárních heparinů se po ischemické mozkové příhodě nedoporučuje. Bez výběru lze pacientům po mozkovém infarktu podávat kyselinu acetylsalicylovou 160 – 325mg denně. Podíl případů s MI s nedoporučeným způsobem léčby Časná mobilizace pacientů po CMP pomáhá předcházet četným komplikacím. Doporučuje se podávat antikonvulziva v profylaxi recidivy epileptických záchvatů. Podíl případů s MI s vykázanými výkony fyzioterapie

27 Důležité aspekty metodiky vývoje
Exaktní klinické vymezení (diagnózy, výkony, speciální klasifikace) Exaktní vymezení základního procesu Ukazatele kvality Ekonomické parametry Informace důležité pro pacienty

28 Společný vývoj standardů a ukazatelů - proč?
Jsou fakticky součástí jednoho logického systému - klinické doporučení – klinické kriterium - ukazatel Ukazatel je proto nezbytnou součástí klinického standardu Má-li být ukazatel účinně interpretován, musíme znát nějakou normu, vůči níž jej srovnáváme Máli standard relativně exaktně říci jak má být péče poskytována, sděluje to prostřednictvím měřitelných kriterií (ukazatelů) Ukazatel říká jak mnoho je standard naplněn. Platí to především pro procesní ukazatele (podíl případů, u kterých byl proveden standardem doporučený výkon)

29 Společné aspekty vývoje standardů a ukazatelů
Klinické vymezení Standard Ukazatele Odborný tým vývoje Evidence & Consensus Bibliografie Požadavky na měření Implementace Vyhodnocení

30 Vývojové cykly ukazatelů a standardů
Jedna instituce zajišťující vývoj Ukazatel Standard Veřejnost Veřejnost Návrh, revize registrace Předběžné vyhodnocení Sběr, zpracování a testování dat Konečné vyhodnocení Vydání Návrh, revize registrace Vývoj KDP Doplnění ukazatelů Oponentura Vydání

31 Závěr Na dlouhé cestě ke zvyšování kvality a bezpečí je vhodné
vyvíjet standardy s využitím společné a mezinárodně osvědčené metodologie s důrazem kladeným na: vědecký průkaz a konsensus využití měřitelných ukazatelů kvality, výkonu a spotřeby informace srozumitelné i pro pacienty ..a vytvořit tak kvalitativně zcela nové podmínky pro poskytování péče založené na vyšší spoluúčasti lépe informovaného pacienta na rozhodování a financování


Stáhnout ppt "Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google