Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva ŽP Mezinárodní a komunitární právo ŽP 30. 11. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva ŽP Mezinárodní a komunitární právo ŽP 30. 11. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy práva ŽP Mezinárodní a komunitární právo ŽP 30. 11. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

2 MPŽP Vyvíjí se od 70. let 20. století Vyvíjí se od 70. let 20. století Konference OSN (1972, 1992, 2002) Konference OSN (1972, 1992, 2002) Prameny MP: čl. 38 statutu MSD Prameny MP: čl. 38 statutu MSD Mezinárodní úmluvy jako nejčastější pramen MPŽP Mezinárodní úmluvy jako nejčastější pramen MPŽP Důležité subjekty: OSN (EHK, UNEP), Rada Evropy, EU, ale i další Důležité subjekty: OSN (EHK, UNEP), Rada Evropy, EU, ale i další

3 Trail Smelter Case

4 Trail Smelter Case (1941) případ Trail Smelter (USA v. Kanada) případ Trail Smelter (USA v. Kanada) „žádný stát není oprávněn využívat nebo povolit využívání svého území způsobem, jakým může dojít ke škodám způsobeným plyny na území jiného státu nebo na majetku či osobách v něm žijících, pokud předmětná činnost má závažné důsledky a je na základě důkazů jasně stanovena.“ = princip omezené teritoriální suverenity států v otázkách OCHŽP

5 Vývoj EEP 1. fáze: 1958-1972 1. fáze: 1958-1972 2. fáze: 1972-1987 2. fáze: 1972-1987 3. fáze: 1987-1993 3. fáze: 1987-1993 4. fáze: 1993-1997 4. fáze: 1993-1997 5. fáze: 1997-2009 5. fáze: 1997-2009 6. fáze: 2009- 6. fáze: 2009-

6 1. fáze (1958-1972) od vstupu Smlouvy o EHS po výzvu Rady k sestavení akčního programu od vstupu Smlouvy o EHS po výzvu Rady k sestavení akčního programu OCHŽP nebyla vůbec věnována pozornost OCHŽP nebyla vůbec věnována pozornost opatření související s OCHŽP měla za primární cíl vytvoření JVT opatření související s OCHŽP měla za primární cíl vytvoření JVT

7 2. fáze (1972/1973-1987) od přijetí prvního akčního programu po JEA od přijetí prvního akčního programu po JEA 1972 Stockholm: Mezinárodní konference OSN o životním prostředí 1972 Stockholm: Mezinárodní konference OSN o životním prostředí Rada: ekonomická expanze musí přispět zkvalitnění života Rada: ekonomická expanze musí přispět zkvalitnění života Spory o kompetence v OCHŽP: MS v. ES, Rada v. EP a Komise → legislativní pravomoc ES Spory o kompetence v OCHŽP: MS v. ES, Rada v. EP a Komise → legislativní pravomoc ES MS zpochybňují platnost přijatých legislativních opatření před ESD (C-92/79 Komise v. Itálie) MS zpochybňují platnost přijatých legislativních opatření před ESD (C-92/79 Komise v. Itálie) Světové ekologické katastrofy: Bhópal, Seveso, Černobyl atd. Světové ekologické katastrofy: Bhópal, Seveso, Černobyl atd.

8 Případ ADBHU C-240/83 C-240/83 ESD: princip volného obchodu nelze považovat za absolutní, neboť je předmětem určitých omezení odůvodněných cíli obecného zájmu Společenství za předpokladu, že nejsou podstatně nepřiměřená OCHŽP je jedním ze základních cílů Společenství OCHŽP je obecným zájmem

9 3. fáze (1987-1993) JEA: pravomoc ES v oblasti ekologické politiky (ex. čl. 130r-130t, 100a odst. 4, 6 SES) JEA: pravomoc ES v oblasti ekologické politiky (ex. čl. 130r-130t, 100a odst. 4, 6 SES) Spory se dotýkaly právního základu pro komunitární opatření v oblasti OCHŽP Spory se dotýkaly právního základu pro komunitární opatření v oblasti OCHŽP C-300/89 Komise v. Rada: ESD zrušil směrnici Rady 89/428/EHS pro špatný právní základ (130s namísto 100a) C-300/89 Komise v. Rada: ESD zrušil směrnici Rady 89/428/EHS pro špatný právní základ (130s namísto 100a)

10 4. fáze (1993-1997) od Maastrichtu po Amsterdam od Maastrichtu po Amsterdam 1992 Rio de Janeiro: mezinárodní konference OSN o ŽP a rozvoji 1992 Rio de Janeiro: mezinárodní konference OSN o ŽP a rozvoji pojem ŽP byla zaveden do klíčových čl. 2, 3 SES pojem ŽP byla zaveden do klíčových čl. 2, 3 SES udržitelný růst (sustainable growth) udržitelný růst (sustainable growth) změny v rozhodovací proceduře změny v rozhodovací proceduře

11 5. fáze (1997 - vyjasnění ústavního postavení OCHŽP vyjasnění ústavního postavení OCHŽP udržitelný rozvoj (sustainable development) udržitelný rozvoj (sustainable development) princip integrace (čl. 6 SES) princip integrace (čl. 6 SES) Čl. 95 odst. 4-6 SES Čl. 95 odst. 4-6 SES spolurozhodování EP spolurozhodování EP nová fáze možná po ratifikaci Lisabonské smlouvy všemi MS nová fáze možná po ratifikaci Lisabonské smlouvy všemi MS

12 Ekologická politika ES (Community Environmental Policy) Akční programy: doposud jich bylo vydáno 6: Akční programy: doposud jich bylo vydáno 6: 1973, 1977, 1982, 1987, 1993, 2002 1973, 1977, 1982, 1987, 1993, 2002 čl. 2, 3, 6 SES čl. 2, 3, 6 SES čl. 174 SES čl. 174 SES čl. 175 odst. 4: povinnost MS financovat a provádět EP čl. 175 odst. 4: povinnost MS financovat a provádět EP

13 Prameny EEP Primární právo: SES (zejména čl. 2, 3, 6, 174- 176 SES), SEURATOM Primární právo: SES (zejména čl. 2, 3, 6, 174- 176 SES), SEURATOM Sekundární legislativa: Sekundární legislativa: Směrnice Směrnice Nařízení Nařízení Rozhodnutí Rozhodnutí Doporučení a stanoviska Doporučení a stanoviska MS MS

14 Primární právo čl. 2 SES: Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním politik nebo činností uvedených v čl. 3, 4 podporovat… vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí… čl. 2 SES: Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním politik nebo činností uvedených v čl. 3, 4 podporovat… vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí… čl. 3 SES (společné politiky): Činnosti Společenství pro účely vymezené v čl. 2 zahrnují… politiku v oblasti životního prostředí čl. 3 SES (společné politiky): Činnosti Společenství pro účely vymezené v čl. 2 zahrnují… politiku v oblasti životního prostředí čl. 6 SES (princip integrace): Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v čl. 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje čl. 6 SES (princip integrace): Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v čl. 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje

15 Čl. 174 SES: ekologická politika cíle EP (odst. 1) cíle EP (odst. 1) kvalita ŽP, kvalita ŽP, ochrana lidského zdraví, ochrana lidského zdraví, obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP základní principy EP (odst. 2) základní principy EP (odst. 2) PPP, prevence, předběžná opatrnost, proximita a princip nápravy škody u zdroje, vysoká úroveň ochrany PPP, prevence, předběžná opatrnost, proximita a princip nápravy škody u zdroje, vysoká úroveň ochrany příprava EP (odst. 3) – co je třeba zohlednit příprava EP (odst. 3) – co je třeba zohlednit spolupráce ES a MS se třetími zeměmi a MO (odst. 4) spolupráce ES a MS se třetími zeměmi a MO (odst. 4)

16 Čl. 175 SES Legislativní proces Spolurozhodování Rady a EP (co-decision procedure, čl. 251 SES) – čl. 175 odst. 1 Spolurozhodování Rady a EP (co-decision procedure, čl. 251 SES) – čl. 175 odst. 1 Rozhodnutí Rady (jednomyslné), konzultace EP, HSV, VR – čl. 175 odst. 2, pouze vybrané případy Rozhodnutí Rady (jednomyslné), konzultace EP, HSV, VR – čl. 175 odst. 2, pouze vybrané případy Přijímání AP (čl. 251, konzultace HSV, VR) – čl. 175 odst. 3 Přijímání AP (čl. 251, konzultace HSV, VR) – čl. 175 odst. 3

17 Čl. 176 SES More Stringent Measures Ochranná opatření přijatá podle čl. 175 SES nejsou překážkou tomu, aby každý MS zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí být slučitelná s SES. Oznamují se Komisi. Ochranná opatření přijatá podle čl. 175 SES nejsou překážkou tomu, aby každý MS zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí být slučitelná s SES. Oznamují se Komisi.

18 Čl. 176 SES More Stringent Measures Přísnější opatření nelze přijmout nebo zachovat obecně na zákl. čl. 176, ale musí je připouštět příslušná směrnice nebo nařízení!!! Přísnější opatření nelze přijmout nebo zachovat obecně na zákl. čl. 176, ale musí je připouštět příslušná směrnice nebo nařízení!!! přísnější = lepší pro OCHŽP? přísnější = lepší pro OCHŽP? některé komunitární předpisy nedávají pro aplikaci čl. 176 prostor některé komunitární předpisy nedávají pro aplikaci čl. 176 prostor C-203/96 Dusseldorp C-203/96 Dusseldorp Pozor na rozdíl oproti čl. 95 odst. 4-6 SES Pozor na rozdíl oproti čl. 95 odst. 4-6 SES

19 Implementace (aproximace) = souhrn aktivit směřujících k přizpůsobení vnitrostátních právních předpisů AC a jejich praktická aplikace  Transpozice  Aplikace  Prosazování (vynucování, enforcement)  Monitoring (Směrnice Rady 91/692/EHS)

20 Implementace EEP Čl. 10 SES: Čl. 10 SES: MS přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků vyplývajících z SES nebo jsou důsledkem činnosti orgánů ES. Usnadňují ES plnění jeho poslání. MS přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků vyplývajících z SES nebo jsou důsledkem činnosti orgánů ES. Usnadňují ES plnění jeho poslání. MS se zdrží jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů této smlouvy. MS se zdrží jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů této smlouvy. Čl. 175 odst. 4 SES: MS financují a provádějí politiku v oblasti ŽP.

21 Komise Prosazování EEP 1. Komise Čl. 211 SES: K zajištění řádného fungování a rozvoje společného trhu Komise dbá na provádění SES, jakož i aktů přijatých orgány Společenství na jejím základě (tj. sekundární legislativy). Čl. 211 SES: K zajištění řádného fungování a rozvoje společného trhu Komise dbá na provádění SES, jakož i aktů přijatých orgány Společenství na jejím základě (tj. sekundární legislativy). Případy porušení povinnosti MS: Případy porušení povinnosti MS: Neoznámení transpozičního opatření Neoznámení transpozičního opatření Nesoulad s EP Nesoulad s EP Špatná aplikace Špatná aplikace Jak se Komise dozví o porušení povinnosti MS? Jak se Komise dozví o porušení povinnosti MS? vlastní iniciativa Komise nebo prostř. EP vlastní iniciativa Komise nebo prostř. EP stížnost (většina případů) stížnost (většina případů)

22 Statistika infringementů Zdroj: http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

23 Statistika infringementů Zdroj: http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

24 Statistika infringementů Zdroj: http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

25 Prosazování EEP Řízení o porušení povinnosti Řízení o porušení povinnosti Čl. 226 SES = „first round“ Čl. 226 SES = „first round“ Formální upozornění Komise → vyjádření MS Formální upozornění Komise → vyjádření MS Odůvodněné stanovisko Komise Odůvodněné stanovisko Komise MS nevyhoví stanovisku → Komise předloží případ ESD MS nevyhoví stanovisku → Komise předloží případ ESD Čl. 228 SES = „second round“ Čl. 228 SES = „second round“ MS neplní rozsudek ESD → Formální upozornění Komise → vyjádření MS MS neplní rozsudek ESD → Formální upozornění Komise → vyjádření MS Odůvodněné stanovisko Komise Odůvodněné stanovisko Komise MS nevyhoví rozsudku → Komise předloží případ ESD a navrhne peněžní sankci MS nevyhoví rozsudku → Komise předloží případ ESD a navrhne peněžní sankci C-304/02 Komise v. Francie C-304/02 Komise v. Francie SD poprvé uložil MS zaplacení penále (€ 57.761.250) i paušální částky (€ 20 mil.) z důvodu závažného a přetrvávajícího (od r. 1984) neplnění povinností vyplývajících z EP SD poprvé uložil MS zaplacení penále (€ 57.761.250) i paušální částky (€ 20 mil.) z důvodu závažného a přetrvávajícího (od r. 1984) neplnění povinností vyplývajících z EP

26 Soukromé osoby Prosazování EEP 2. Soukromé osoby Na národní úrovni: Na národní úrovni: Přímý účinek směrnic (C-41/74, C-8/81) Přímý účinek směrnic (C-41/74, C-8/81) Přístup k národním soudům Přístup k národním soudům Přístup k informacím Přístup k informacím Na evropské úrovni: Na evropské úrovni: Přístup k ESD (čl. 232, 230, 235+288 odst. 2, 234 SES) Přístup k ESD (čl. 232, 230, 235+288 odst. 2, 234 SES) Přístup k informacím Přístup k informacím Stížnosti (EO, EP, EEA, Rada) Stížnosti (EO, EP, EEA, Rada)

27 3. MS Prosazování EEP 3. MS Prosazování EEP státními orgány: Prosazování EEP státními orgány: IMPEL network IMPEL network environmentální inspekce environmentální inspekce občanskoprávní odpovědnost v OCHŽP občanskoprávní odpovědnost v OCHŽP trestněprávní odpovědnost v OCHŽP (C-176/03) trestněprávní odpovědnost v OCHŽP (C-176/03)


Stáhnout ppt "Základy práva ŽP Mezinárodní a komunitární právo ŽP 30. 11. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google